Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
5Activity
P. 1
Astrologija seksualnosti i braka

Astrologija seksualnosti i braka

Ratings: (0)|Views: 3,974|Likes:
Published by Darko_Ognjenovic

More info:

Published by: Darko_Ognjenovic on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
 ASTROLOGIJA SEKSUALNOSTI I BRAKA 
UVOD
 Uobi~ajeno je, kada se pi{e knjiga o nekom specijalnom predmetu, da se po~nedefinisanjem tog predmeta i opisivanjem njegove op{te prirode i principa. U slu~ajupolnosti suo~amo se sa nepremostivom te{ko}om na samom po~etku, jer se bavimonajva`nijim principom u prirodi. Polnost je manifestacija principa dualnosti i "jedinstvasuprotnosti" koji ~ini osnovu stvorenog univerzuma kakvog mi poznajemo.Ne nameravam da zapo~nem metafizi~ku studiju o ovom predmetu, ali bi biloneophodno da se to u~ini kako bismo stekli neko shvatanje o zna~enju polnosti.Ukratko, mo`emo zamisliti praiskonsko stanje stvari u kome su prostor i vremenepostoje}i i gde postoji neka misteriozna Univerzalna Svest, ili mo`da Nesvest, kao {to je pretpostavljeno u koncepciji Parabrahmana.^in stvaranja ili postanak evolucije odmah iziskuje dualnost - Stvoritelja iStvoreno.Sa izuzetnim konzervativizmom u prirodi, svaki aspekt `ivota odra`ava tudualnost, i iskustvo o svakom materijalnom objektu, atributu ili ideji, podrazumeva,tako|e i njihovu suprotnost. Tako imamo no} i dan, toplo i hladno, dobro i lo{e, crnoi belo, pozitivno i negativno, mu{ko i `ensko, od ~ega su svi prosto komplementarniaspekti osnovnog jedinstva. Sasvim je preterano o~ekivati da Astrologija mo`e datiobja{njenje polne razli~itosti. To je potpuno van njenog podru~ja. Ona, me|utim, mo`ebaciti svetlo na probleme svakodnevnog `ivota, direktno povezane sa postojanjem terazli~itosti.To je aspekt prou~avanja Astrologije kojim }emo se baviti u ovoj knjizi.
Deo prvi
 
Poglavlje I
POL ASTROLO[KIH ^INILACA 
Princip dualnosti i polnost se iskazuju u odre|enom stepenu ~iniocima kojisa~injavaju individualne horoskope - planete, znake i ku}e. Svaki ~inilac poseduje uticajpozitivne ili negativne vrste i ima ta~nu povezanost sa jednim ili drugim polom -pozitivni faktori su mu{ke prirode, a negativni `enske. Ova klasifikacija je, naravno,prosto jedna konvencionalnost. Re}i da je pojedini znak ili ku}a mu{ka, a druga`enska, izgleda odmah nastrano, ali, u prakti~nom prou~avanju horoskopa takvi stavovipostaju od velike va`nosti kada se neko bavi polnim `ivotom "natusa" ili objektahoroskopa.PLANETE Anti~ki astrolozi su bili u nedoumici u odnosu na pol planete. Mnoge odnjihovih kontradikcija se javljaju zbog nerazlikovanja prirodnog pola planete i polapozicije koju planeta zauzima u horoskopu. Dalji uzrok te{ko}a je bio njihov obi~aj da1
 
poku{aju da postave sve u jasno odre|eni red, koji je, premda zadovoljava formu,najuobi~ajeniji izvor gre{aka u Astrologiji.Prema Ptolomeju, planete sa suvim uticajem su mu{ke, a one sa vla`nim `enske.Prema Placidusu, mu{ke planete su "vru}e i hladne", a `enske "suve i vla`ne". To supoku{aji, i zbog toga protivre~ni, da se pol planete stavi u sklad sa njihovimraspolo`enjem ili temperamentom, {to je nepotreban i ve{ta~ki na~in razlikovanja.Najprirodniji na~in je posmatrati pozitivnu ili negativnu prirodu planetarnog uticaja,bolje nego njegovu vezu sa srednjovekovnim fiziolo{kim teorijama.Glavni me|u odnosnim polovima kod planeta jesu Sunce i Mesec, prva kaoglavna mu{ka, a drugi kao glavna `enska planeta.Od ostalih tela, Venera i Neptun su `enski, Mars, Jupiter, Saturn i Uran sumu{ki. Skoro otkrivena planeta Pluton mo`e, mislim, tako|e biti uklju~ena u ove druge.Planeta Merkur ne mo`e jasno biti odre|ena kao pol i obi~no se nazivahermafroditnom planetom, ili onom koja uzima osobine oba pola.Priroda samog Merkura je uglavnom mu{ka. Po{to prihvata prirodu planete sakojom je u najja~em aspektu ili planete koja vlada znakom u kojem se nalazi, polnekarakteristike koje ispoljava }e varirati u razli~itim horoskopima, bivaju}i u nekimamu{ki, u nekima `enski, a ponekad dvopolan u slu~ajevima fizi~kog ili psihi~koghermafroditizma.Planete u horoskopu predstavljaju ne samo li~ne kvalitete i karakteristike, ve}tako|e i one s kojima natus dolazi u kontakt i koji uti~u na njega. Mu{ke planeteobi~no, predstavljaju mu{ke ro|ake, prijatelje i poznanike, a `enske `ene. Koristim re~obi~no, jer ponekad se de{ava da mu{ka planeta predstavlja `enu vrlo mu`evnog tipa, a`enska planeta ozna~ava feminiziranog mu{karca, ali to su izuzetni slu~ajevi koji metrenutno ne zanimaju.ZRELI LJUDIUglavnom, Sunce ozna~ava zrele ljude i one koji su na uticajnoj ili autoritativnojpoziciji, ili ostvaruju neku kontrolu nad natusom ili njegovim poslovima. Sunce ozna~avakraljevsku vlast i plemstvo, oca, poslodavca i, u `enskim horoskopima, mu`a.MLA\I LJUDIMars ozna~ava mla|e ljude, obi~no one u tridesetim ili u kasnim dvadesetimgodinama, kada su psihi~ke sile i energije na vrhuncu. Jupiter predstavlja ljude srednjihgodina i sigurne pozicije, profesionalne ljude u ~etrdesetim i pedesetim, i me|uro|acima natusove ujake.STARIJI LJUDIZa Uran se obi~no ka`e da pokazuje vrlo stare ljude, dede, i ostale ~ije godinesu iza granice uticaja Saturna. U prakti~noj Astrologiji, ipak, na|e se da Uran, dok bezsumnje gospodari dedama, obi~no ne pokazuje ljude poodmakle dobi. ^e{}e ukazuje naljude Uranovog tipa kao {to su okultisti, pronalaza~i, avijati~ari, elektri~ari, ekscentrici iponekad homoseksualci.2
 
MLADI LJUDIMerkur predstavlja mlade ljude oba pola kao i pisce, blagajnike, glasnike i ostalekoji slede Merkurovske preokupacije. Me|u ro|acima obi~no predstavlja vr{njake ili,drugim re~ima, bra}u, sestre i ro|ake.@ENEMe|u `enskim planetama Mesec je glavni pokazatelj `ena uop{te i celog `enskogpola. Ako je vrlo jak u horoskopu, jako poja~ava `enske osobine kao ose}ajnost, ma{tu,intuiciju i jedan je od faktora koji feminiziraju mu{karca, pod uslovom, normalno, dase i ostali uticaji slo`e. Me|u ro|acima Mesec upravlja majkom i suprugom.Venera, normalno, pokazuje vi{e prefinjen i umetni~ki tip `ene nego Mesec,mada, ako je Venera lo{e locirana i pod aflikcijom, mo`e ozna~iti `enu najni`eg tipa.Obi~no se, ipak, `eni ozna~enoj Venerom pripisuje vi{e {arma nego njenoj lunarnojsestri, bez obzira kojem sloju dru{tva pripada. U odnosu na Mesec, Venera u porodiciupravlja mla|im `enama.Neptun, druga planeta ~ija je priroda `enska, ne pojavljuje se specijalno dauka`e na `enu u horoskopu i veoma ~esto predstavlja mu{karca. Polne indikacije uovom slu~aju izgleda da ozna~avaju mnogo vi{e mentalnu i psihi~ku prirodu nego fizi~kipol. Oni ~ija je priroda prijem~iva, du{evna ili feminizirana su me|u ljudima na kojeukazuje Neptun, a tu su, tako|e, pasivni homoseksualci, mazohisti, u`ivaoci droga iostali istaknuto negativnog tipa.ZNACI ZODIJAKA Znaci Zodijaka su ili pozitivne ili negativne prirode. Pozitivni ili mu{ki suneparni znaci - Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strelac i Vodolija. Negativni ili `enski suparni znaci - Bik, Rak, Devica, [korpija, Jarac i Ribe.Sve je ovo pojednostavljeno, kao i pitanje pola planete (u ne{to manjoj meri). Ali kad po~nemo da kombinujemo ova dva faktora, mo`e se javiti vrlo komplikovanproblem, kao {to je ta~ni polni uticaj mu{ke planete na `enski znak i obrnuto.Nemogu}e je postaviti neka ~vrsta i brza pravila u tom pogledu, ali u ve}ini slu~ajeva,znak je od ve}e va`nosti kao indikator pola nego planeta koja je u njemu locirana.Problem se dalje komplikuje ~injenicom da svaki znak mo`e biti podeljen na veliki broj na~ina i da su pod-podele tako formirane, i same ili mu{ke ili `enske.Ja, me|utim, ne nameravam da opisujem pod-podele znakova, s obzirom da bikorist od toga bila uveliko umanjena zbrkom i komplikacijama koje bi se javile upoku{aju kombinovanja tako mnogo faktora.KU]E HOROSKOPA Pol ku}a sledi isto pravilo kao ono u znakovima, neparne ku}e su mu{ke, aparne `enske.^etiri kvadranta tako|e poseduju polni uticaj. Jugoisto~ni kvadrant, sadr`avaju}iXII, XI i X ku}u, je mu{ki; jugozapadni ili ku}e IX, VIII, VII - `enski; severozapadniili ku}e VI, V, IV - mu{ki i severoisto~ni ili ku}e III, II, I - `enski.Osim teorije pre-natal epohe, polni uticaj ku}e je vrlo malo kori{}en u prakti~noj Astrologiji i taj predmet nikada nije privukao onoliko pa`nje koliko verovatno zaslu`uje.3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->