Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
103Activity
P. 1
FORMATO compromiso de PADRES Por Estudiantes Con desempeño bajo

FORMATO compromiso de PADRES Por Estudiantes Con desempeño bajo

Ratings: (0)|Views: 20,982 |Likes:
Instrumento para comprometer a padres de flia y estudiantes en el mejoramiento del rendimiento académico
Instrumento para comprometer a padres de flia y estudiantes en el mejoramiento del rendimiento académico

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rodrigo Oswaldo Achury on Jul 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

 
 MAM
 \mi"=(?
CH_EMVH AHE\_HEJQH MAMFÊEJAH \M_M NQV^FJMBVNQ AHBFNQNE\NÝH OMDH
Hodnvjsh4
 
Ahe|rhenvnr m vrmsêq fn km |rnqnbvn mavm+ m nqv~fjmbvnq z |mfrnq fn cmejkjm nb nkendhrmejnbvh fn q~q ahe|nvnbajmq oíqjamq z kmohrmknq"
Fmr qni~jejnbvh m khq amqhq mamfêejahq fn nqv~fjmbvnq ahb fnqne|h omdh }~nahe|rhenvmb km |rhehajñb mk mýh qji~jnbvn"
\rjbaj|jhq4
Nk |rhanqh fn chremajñb fn khq nf~ambfhq rn}~jnrn km ahbqvmbvn |mrvjaj|majñb fn vhfhq q~qejneorhq fnqfn q~q rnq|navjshq rhknq z cmajkjvmr nk hodnvjsh fn m|rnbfjtmdn z a~kejbmrqmvjqcmavhrjmenbvn nk mýh mamfêejah" Nb ah`nrnbajm m nqvn |rjbaj|jh z vhembfh ahehrncnrnbvn nk fnarnvh =?:< fn ?<<:+ nk QJN fn b~nqvrm jbqvjv~ajñb z Qnbvnbajmq fn km AhrvnAhbqvjv~ajhbmk+ qn npjin nk fjkjinbajmejnbvh fn nqvm mavm m khq nqv~fjmbvnq }~n f~rmbvn nkmýh `mzmb rnijqvrmfh jba~e|kjejnbvh z(h omdhq fnqne|nýhq mamfêejah vhembfh ahehrncnrnbvn khq qji~jnbvnq mrvåa~khq z qnbvnbajmq4
AH__NQ\HBQMOJKJFMF" \mrm khq ncnavhq fn nqvn Añfjih+ qn nbvjnbfn |hr ahrrnq|hbqmojkjfmf+ km ahba~rrnbajm fnmavhrnq z maajhbnq ahbf~anbvnq m imrmbvjtmr nk ndnrajajh fn khq fnrna`hq fn khq bjýhq+ kmq bjýmq z khq mfhknqanbvnq"
 Km cmejkjm
+ km qhajnfmf z nk Nqvmfh
 qhb ahrrnq|hbqmoknq nb q~ mvnbajñb+ a~jfmfh z |rhvnaajñb
(Mrv" =< +Knz =<:0 fn ?<<3*"
KM _NQ\HBQMOJKJFMF \M_NBVMK" Km rnq|hbqmojkjfmf |mrnbvmk nq ~b ahe|knenbvh fn km |mvrjm |hvnqvmfnqvmoknajfm nb km knijqkmajñb ajsjk" Nq mfneíq+ km hokjimajñb jb`nrnbvn m km
hrjnbvmajñb" a~jfmfh" mahe|mýmejnbvh zarjmbtm fn khq bjýhq+ kmq bjýmq z khq mfhknqanbvnq f~rmbvn q~ |rhanqh fn chremajñb
" (Mrv =6+ Knz =<:0 fn ?<<3*"
Qhb
FNON_NQ
fn khq nqv~fjmbvnq4
=
% A~e|kjr ahb khq ahe|rhejqhq
mamfêejahq
z fn
ahbsjsnbajm
fncjbjfhq |hr nknqvmoknajejnbvh nf~amvjsh"
?
%
A~e|kjr ahb kmq rnahenbfmajhbnq z ahe|rhejqhq crnbvn m km q~|nrmajñb fn q~qfnojkjfmfnq
" (Mrv =1+ Fnarnvh =?:<<:*"
Qhb
FNON_NQ
fn khq |mfrnq4
=
%
 \mrvjaj|mr 
+ m vrmsêq fn kmq jbqvmbajmq fnk ihojnrbh nqahkmr+ nb km fncjbjajñb fn arjvnrjhq z |rhanfjejnbvhq fn km nsmk~majñb fnk m|rnbfjtmdn fn khq nqv~fjmbvnq z |rhehajñb nqahkmr"
?
%
 _nmkjtmr qni~jejnbvh |nrembnbvn mk |rhanqh nsmk~mvjsh fn q~q `jdhq
(Mrv =>+ Fnarnvh =?:<<:*" ji~mkenbvn nk fnarnvh =?03 fn ?<<> nb q~
mrvåa~kh 1
ajvm4
o
"
Ahbvrjo~jr |mrm }~n nk qnrsjajh nf~amvjsh qnm mreñbjah ahb nk ndnrajajh fnk fnrna`h m km nf~amajñb znb a~e|kjejnbvh fn q~q cjbnq qhajmknq z knimknq
"
a
" A~e|kjr ahb kmq hokjimajhbnq ahbvrmåfmq nb nk mavh fn emvråa~km z nbnk emb~mk fn ahbsjsnbajm+ |mrm cmajkjvmr nk |rhanqh fn nf~amvjsh"
f
" Ahbvrjo~jr nb km ahbqvr~aajñb fn ~b akjem fn rnq|nvh+vhknrmbajm z rnq|hbqmojkjfmf e~v~m }~n cmshrntam km nf~amajñb fn khq `jdhq z km endhr rnkmajñb nbvrn khq ejneorhq fn kmahe~bjfmf nf~amvjsm"
" M|hzmr mk nqvmoknajejnbvh nb nk fnqmrrhkkh fn kmq maajhbnq }~n ahbf~tamb mk endhrmejnbvh fnkqnrsjajh nf~amvjsh z }~n nknsnb km amkjfmf fn khq m|rnbfjtmdnq+ nq|najmkenbvn nb km chre~kmajñb z fnqmrrhkkh fn khq |kmbnqfn endhrmejnbvh jbqvjv~ajhbmk"
i
"
 Mahe|mr nk |rhanqh nf~amvjsh nb a~e|kjejnbvh fn q~rnq|hbqmojkjfmf aheh |rjenrhq nf~amfhrnq fn q~q `jdhq
+ |mrm endhrmr km hrjnbvmajñb |nrqhbmk z nk fnqmrrhkkhfn smkhrnq aj~fmfmbhq"
Qhb
_NQ\HBQMOJKJFMFNQ
fn km jbqvjv~ajñb4 Fncjbjr+ mfh|vmr z fjs~kimr nk qjqvnem jbqvjv~ajhbmk fn nsmk~majñb fn nqv~fjmbvnq+fnq|~êq fn q~ m|rhomajñb |hr nk ahbqndh mamfêejah" \rhehsnr z embvnbnr km jbvnrkha~ajñb ahb khq |mfrnq fn cmejkjm z nknqv~fjmbvn+ ahb nk cjb fn |rnqnbvmr khq jbchrenq |nrjñfjahq fn nsmk~majñb+ nk |kmb fn mavjsjfmfnq fn m|hzh |mrm kmq~|nrmajñb fn kmq fnojkjfmfnq+ z mahrfmr khq ahe|rhejqhq |hr |mrvn fn vhfhq khq jbshk~armfhq" Mvnbfnr khqrn}~nrjejnbvhq fn khq |mfrnq fn cmejkjm z fn khq nqv~fjmbvnq+ z |rhirmemr rn~bjhbnq ahb nkkhq a~mbfh qnm bnanqmrjh (Mrv==+ Fnarnvh =?:<<:*
Qhb fnonrnq fn khq |mfrnq4 A~e|kjr ahb kmq hokjimajhbnq ahbvrmåfmq nb nk mavh fn emvråa~km z nb nk Emb~mk fnAhbsjsnbajm+ |mrm cmajkjvmr nk |rhanqh nf~amvjsh" (Mrv 9"1+ Emb~mk Ahbsjsnbajm*" Mahe|mýmr nk |rhanqh nf~amvjsh nba~e|kjejnbvh fn q~ rnq|hbqmojkjfmf aheh |rjenrhq nf~amfhrnq fn q~q `jdhq+ |mrm endhrmr km hrjnbvmajñb |nrqhbmk z nkfnqmrrhkkh fn smkhrnq aj~fmfmbhq" (Mrv 9"9 EA*" Mqjqvjr fn embnrm hokjimvhrjm m kmq rn~bjhbnq+ vmkknrnq z fneíq ajvmajhbnqrnmkjtmfmq |hr km Jbqvjv~ajñb+ a~mbfh êqvm kh qhkjajvn" (mrv 9"=9 EA *
Nb ahbqna~nbajm+ Zh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jfnbvjcjamfh ahb A"A" XXXXXXXXXXXXXXXX+|mfrn(emfrn fn XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fnk a~rqh XXXXXXXXX }~jnb `m jba~e|kjfhmamfêejamenbvn mqå4Nqv~fjmbvn _n|jvnbvn4 QJBH
 \nrjhfh
 Mqjibmv~rm
Smkhrmajñb
 Ehvjshq Fnqne|nýh OmdhAhe|rhejqhq mahrfmfhq
Cjrem% Fhanbvn
=?1=?1=?1=?1
 
 MAM
 \mi"?(?
 \nrjhfh
 Mqjibmv~rm
Smkhrmajñb
 Ehvjshq Fnqne|nýh OmdhAhe|rhejqhq mahrfmfhq
Cjrem% Fhanbvn
=?1=?1=?1=?1=?1=?1=?1=?1
Ahb nk cjb fn
B
H
_
NJBAJFJ_
 
z khirmr km |rhehajñb+ bhq ahe|rhenvnehq4
\mfrn(Emfrn Nqv~fjmbvn
="Vnbnr nb a~nbvm kmqrnahenbfmajhbnq }~n khq fhanbvnq hfjrnavjshq fn km jbqvjv~ajñb en `mimb nbrnkmajñb ahb nk endhrmejnbvh fnkm|rnbfjtmdn fn ej `jdh m*="Vnbnr nb a~nbvm ejq ahe|rhejqhq z ahbejq maajhbnq fnehqvrmr ej mavjv~f fnameojh"?"Orjbfmrkn m ej `jdh m* khq emvnrjmknqz ôvjknq bnanqmrjhq |mrm nk fnqmrrhkkh fnkmq fjcnrnbvnq mavjsjfmfnq |rhirmemfmq|hr khq fhanbvnq?" Nqvmr mvnbvh nb akmqnq z fnqmrrhkkmr kmqmavjsjfmfnq }~n en qnmb mqjibmfmq1"Orjbfmrkn m ej `jdh m* nq|majhq fnjbvnq z ehvjsmajñb |mrm ~b endhrfnqne|nýh mamfêejah z ahbsjsnbajm"1" Endhrmr ej rnbfjejnbvh mamfêejah+mqjqvjr fjmrjmenbvn m akmqnq z a~e|kjr ahbkm dhrbmfm mamfêejam6"Cjremr khq ahe~bjamfhq }~n qn ennbsånb z vnbnrkhq nb a~nbvm6" Bhvjcjamr m ej ma~fjnbvn fn kmqqjv~majhbnq mamfêejamq }~n fjnrmb m k~imr"
>"
Aheh ma~fjnbvn+ nqvmr |nbfjnbvn fnkm chremajñb jbvnirmk fn ej `jdhm* |mrmkh a~mk en jbchremrê |nrjñfjamenbvn fnq~ qjv~majñb mamfêejam z fjqaj|kjbmrjmvmk aheh kh nqvj|~km b~nqvrh Emb~mk fnAhbsjsnbajm z QJN">" Jbchremr m fhanbvnq z(h ahhrfjbmfhrnq fnajra~bqvmbajmq }~n mcnavnb km ahbsjsnbajm zsjhknb ejq fnrna`hq aheh ejneorh fn kmahe~bjfmf3"Ahb nk cjb fn embvnbnr ahe~bjamajñbahb km jbqvjv~ajñb+ fjrnavjshq z fhanbvnq+mav~mkjtmr b~nqvrm jbchremajñbfhejajkjmrjm z vnkncñbjam a~mbfh fjnrm mk~imrNb amqh fn jba~e|kjejnbvh+ mfneíq fn ahe|rhenvnr nk hodnvjsh fn chremajñb z |rhehajñbmk mýh qji~jnbvn+ km jbqvjv~ajñb vhemrí kmq maajhbnq }~n nqvj|~km nk QJN `mqvm jbak~qjsn km|êrfjfm fnk a~|h nb km jbqvjv~ajñb"Qn jbchremrí m km ahejqmråm fn cmejkjm a~mbfh khq |mfrnq embjcjnqvnb bnikjinbajm nb nka~e|kjejnbvh fn q~q fnonrnq"Qn q~qarjon nk ahe|rhejqh m khq XXXXXXXXX fåmq fnk enq fn XXXXXXXXXXXXfnk mýhXXXXXX
 Ma~fjnbvnNqv~fjmbvn
 
 MAM
 \mi"1(?
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A"A" B^J\ VJ A"A
Vnk4

Activity (103)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sharick Romero liked this
carmeli69 liked this
jagosites liked this
Chriscaribe liked this
Julio Cordova liked this
Nicole Sotomayor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->