Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đốn ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận

Đốn ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận

Ratings: (0)|Views: 145|Likes:
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu bản dịch : Đốn ngộ nhập đạo yếu môn luận của Thiền sư Huệ hải. Đây là bản dịch tóm tắt những ý chính của bản văn, gạt bỏ những lời thừa thãi không cần thiết. Tác giả viết quyển này khi Mã Tổ đọc xong có nói : Việt Châu có viên minh châu chiếu sáng tự tại.
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu bản dịch : Đốn ngộ nhập đạo yếu môn luận của Thiền sư Huệ hải. Đây là bản dịch tóm tắt những ý chính của bản văn, gạt bỏ những lời thừa thãi không cần thiết. Tác giả viết quyển này khi Mã Tổ đọc xong có nói : Việt Châu có viên minh châu chiếu sáng tự tại.

More info:

Published by: Phước Quế Thư Quán on Jul 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2015

pdf

text

original

 
Đố
n Ng 
Nh
p
Đạ
o
ế
u Môn Lu
n 
Đạ
i S
ư 
Hu
H
iD
ch Gi
: D
ươ 
ng 
Đ
 ình H
.Cúi
đầ
u l
m
ườ 
i ph
ươ 
ng ch
ư 
Ph
t, ch
ư 
 
đạ
i B
Tát,
đệ
ử 
nay làm t 
p lu
n này.N
ế
u không hi
n thánh tâm nguy
n s
sám h
i, n
ế
u h
ợ 
p thánh l
ý
thì nguy
n xin
t c
gi
ng h
ữ 
u tình ki
ế
p sau s
thành Ph
đạ
o.1-Ph
i tu pháp nào
để
 
đượ 
c gi
i thoát -Ch
có tu pháp môn
Đố
n Ng 
m
ớ 
i
đượ 
cgi
i thoát.2-Th
ế
nào là gi
i thoát -
Đố
n là tr
ừ 
v
ng ni
m, ng 
là bi
ế
t không 
đượ 
c gì.3-Tu t 
ừ 
 
đ
âu -Tu t 
ừ 
c.4-Th
ế
nào là tu t 
ừ 
c -Tâm là g 
c.5-Làm sao bi
ế
t tâm là g 
c -Kinh L
ă
ng Già nói: Tâm sinh thì ch
ng ch
ng phápsinh, tâm di
t thì ch
ng ch
ng pháp di
t.Kinh Duy Ma nói: Mu
n
đượ 
c
nh th
, thì tâm ph
i
ĩ 
nh, tâm t 
ĩ 
nh thì Ph
t th
 
ĩ 
nh.Kinh Di Giáo nói: N
ế
u
để
tâm
ở 
m
t ch
thì không vi
c nào không xong.Kinh nói: Thánh nhân c
u tâm ch
ng c
u Ph
t, k
ngu c
u Ph
t ch
ng c
u tâm.Ng 
ườ 
i trí 
đ
i
u tâm, k
ngu
đ
i
u thân ch
ng 
đ
i
u tâm.Kinh Ph
t Danh nói: T
i do tâm sanh và c
ũ
ng t 
ừ 
tâm di
t.Do
đ
ó ta bi
ế
t thi
n ác
đề
u do tâm sanh. Vì
đ
ó tâm là g 
c. N
ế
u mu
n gi
i thoát,tr
ướ 
c h
ế
t ph
i bi
ế
t g 
c. N
ế
u không bi
ế
t l
ý
này thì ch
phí công u
ng s
ứ 
c. N
ế
u c
ứ 
 tìm t 
ướ 
ng bên ngoài thì không có ch
.Kinh Thi
n có nói: N
ế
u tìm t 
ướ 
ng bên ngoài thì tr
i nhi
u ki
ế
p, k
ế
t qu
c
ũ
ng làkhông. Ng 
ượ 
c l
i n
i quán, ch
trong m
t ni
m là ch
ứ 
ng B
 
Đề
.6-N
ế
u tu g 
c, l
y pháp gì tu -Ch
a Thi
n, thi
n
đị
nh là
đượ 
c.Kinh Thi
n có nói: Mu
n c
u thánh trí c
a Ph
t thì ph
i thi
n
đị
nh, n
ế
u không thi
n
đị
nh thì ni
m t 
ưở 
ng náo
độ
ng làm h
i g 
c lành.
- 1 -
 
7-Th
ế
nào là Thi
n, th
ế
nào là
Đị
nh -V
ng ni
m ch
ng sanh là Thi
n,
a ki
ế
nb
n tánh là
Đị
nh. B
n tánh là tâm ch
ng sanh.
Đị
nh là
đố
i c
nh không tâm. Támgió không th
 
độ
ng.Tám gió là : l
ợ 
i, suy, h
y, c
ử 
, xung, c
ơ 
, kh
, l
c. N
ế
u
đị
nh
đượ 
c nh
ư 
th
ế
thì tuy làphàm phu t 
ứ 
c vào Ph
t v
. Vì sao ?Kinh B
Tát Gi
ớ 
i có nói: Chúng sanh th
Ph
t gi
ớ 
i
ứ 
c vào Ph
t v
. Ng 
ườ 
i
đượ 
cnh
ư 
th
ế
i là ng 
ườ 
i gi
i thoát,
đạ
đượ 
c b
ờ 
bên kia, v
ượ 
t sáu
độ
, v
ượ 
t ba gi
ớ 
i làb
c
đạ
i B
Tát, vô l
ượ 
ng l
ự 
c tôn, là b
c
đạ
i tr
ượ 
ng phu.8-Tâm trú
ở 
ch
nào -Tâm trú
ở 
n
ơ 
i không trú.9-Th
ế
nào là
ở 
n
ơ 
i không trú -Không trú
ở 
n
ơ 
i nào c
là trú
ở 
n
ơ 
i không trú.10-Th
ế
nào là không trú
ở 
m
t n
ơ 
i nào c
-Là không trú
ở 
m
t n
ơ 
i nào. Thi
n ác,có không, trong ngoài, trung gian, không, b
t không,
đị
nh, b
đị
nh, không trú
ở 
 b
t c
ứ 
ch
nào.
Đượ 
c tâm
y g 
i là tâm vô trú. Vô trú là tâm Ph
t.11-Tâm gi
ng v
t gì -Tâm không xanh không vàng, không 
đỏ
không tr
ng, không dài không ng 
n, không 
đế
n không 
đ
i, không b
n không s
ch, không sanh không di
t, tr
m nhiên th
ườ 
ng
ch.
Đ
ó là b
n
ướ 
ng c
a b
n tâm là b
n thân, c
ũ
ng làPh
t thân.12-Thân tâm l
y gì
để
th
y? M
t, tai, m
ũ
i, thân tâm -Không dùng nh
ữ 
ng lo
i này.13-Không dùng nh
ữ 
ng th
ứ 
 
đ
ó thì dùng th
ứ 
nào -Dùng t 
ự 
tánh, vì sao? Vì t 
ự 
tánhb
n lai thanh t 
nh, v
n tr
ng không. Trong cái không t 
ch này có th
sinh ra tánh
đ
ó.14-Cái th
thanh t 
ĩ 
nh
đ
ó không nh
n ra thì l
ý
 
đ
ó
ở 
 
đ
âu mà có -Nh
ư 
trong g 
ươ 
ng không có m
t t 
ướ 
ng nào, nh
ư 
ng có th
chi
ế
u t 
t c
m
i t 
ướ 
ng, vì sao? Vì g 
ươ 
ng vô tâm. N
ế
u ng 
ườ 
i h
c tâm không nhi
m, v
ng tâm không sanh, tâm s
ở 
b
di
t,tâm li
n thanh t 
ĩ 
nh, có th
hi
u l
ý
 
đ
ó.Kinh Pháp Cú nói: Trong không có th
l
p là thi
n tri th
ứ 
c.15-Trong kinh Ni
ế
t Bàn, ph
m Kim Cang thân nói: Không th
y mà th
y, không bi
ế
t mà bi
ế
t là sao -Vì th
c
a
ự 
tánh là vô hình nên không th
th
y. Th
chtr
m nhiên, không có
đế
n
đ
i, không lìa
đờ 
i mà c
ũ
ng không b
 
đờ 
i lôi cu
n, th
nnhiên t 
ự 
i, nên th
y rõ ràng. Vì t 
ự 
tánh vô hình, vô phân bi
t nên g 
i là không 
- 2 -
 
có ng 
ườ 
i bi
ế
t, vì th
ế
không phân bi
t có nhi
u D
ng, mà cái D
ng 
đ
ó có th
 phân bi
t t 
t c
không cái gì là không bi
ế
t nên g 
i là ch
ng gì không bi
ế
t.Kinh Bát Nhã nói r
ng: Bát nhã vô tri, vô s
ự 
b
t tri bát nhã vô ki
ế
n, vô s
ự 
b
ki
ế
n.16-Kinh nói: Không th
y có không là chân gi
i thoát, th
ế
nào là th
y có không -Ch
ứ 
ng 
đượ 
c tâm t 
ĩ 
nh là có. Tâm t 
ĩ 
nh không sanh v
ng
ưở 
ng
i là ch
ng th
ycó. Khi
đượ 
c tâm không sanh không trú mà không ngh
ĩ 
r
ng mình
đượ 
c tâm
y
đượ 
c g 
i là ch
ng th
y không.Kinh Ni
ế
t Bàn nói: Th
y bi
ế
t mà t 
o ra ch
th
y bi
ế
đ
ó là g 
c c
a vô minh,không t 
o ra ch
th
y bi
ế
t g 
i là gi
i thoát hay Ni
ế
t Bàn.17-Th
ế
nào là không ch
th
y -Nhìn ng 
ườ 
i nam, n
ữ 
t c
m
i s
c
ướ 
ng màkhông kh
ở 
i lòng yêu ghét.18-
Đố
i v
ớ 
i s
c t 
ướ 
ng thì g 
i là th
y, khi không có s
c t 
ướ 
ng có g 
i là th
y không -C
ũ
ng th
y.19-Có v
t thì nói là th
y, không có v
t sao c
ũ
ng g 
i là th
y -Ch
ng k
có v
t haykhông 
đề
u th
y, vì sao? Vì tánh th
y th
ườ 
ng có. Do
đ
ó v
t t 
ự 
 
đ
i
đế
n, nh
ư 
ng tánhth
y không 
đ
i,
đế
n. Các c
ă
n khác
đề
u nh
ư 
th
ế
c
.20-Ngay khi th
y v
t, trong ch
th
y có t 
o ra v
t không -Trong ch
th
y không 
o ra v
t.21-Ngay khi th
y không v
t, trong ch
th
y không t 
o ra không v
t ch
ứ 
-Trong ch
th
y không t 
o ra không v
t.22-Có ti
ế
ng thì có nghe, không ti
ế
ng thì còn nghe không -Có nghe.23-Có ti
ế
ng thì có nghe, không ti
ế
ng thì làm sao nghe -Dù có ti
ế
ng hay không thìc
ũ
ng có nghe, vì sao? Vì tánh nghe là th
ườ 
ng có.24-V
y ng 
ườ 
i nghe là ai -Là t 
ự 
tánh, c
ũ
ng g 
i là cái bi
ế
t.25-
Đố
n ng 
l
y gì làm tông? L
y gì làm Ch
? L
y gì làm Th
? L
y gì làm D
ng -L
y vô ni
m làm tông, v
ng tâm không kh
ở 
i làm Ch
, thanh t 
ĩ 
nh làm Th
, l
y trí làm D
ng.26-Nói vô ni
m làm tông, không bi
ế
t vô ni
m v
cái gì -Vô ni
m là vô tà ni
m,ch
ứ 
không nói chính ni
m.
- 3 -

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
bigpond liked this
Chánh Hiếu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->