Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marketing Skripta

Marketing Skripta

Ratings:
(0)
|Views: 365|Likes:
Published by Denis Andricic
skripta za osnove marketinga
skripta za osnove marketinga

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Denis Andricic on Jul 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

 
I POGLAVLJE -PRIRODA MARKETINGA-1.Sta je marketing koncept i koje su kompanije koje ga primjenjuju?
Marketing
konc.imacetiri osnovne koncepcije
:pocinje sa potrosacima,dugorocna perspektiva,puno angazovanja svihkapaciteta preduzeca i stalne inovacije.Moderan marketing koncept može se izraziti kaoostvarivanje koorporativnih ciljeva kroz zadovoljavanje potreba bolje od konkurencije.U suštini,
marketing koncept je filozofija
 
poslovanja koja kupca i satisfakciju kupca stavlja u centarsvega.Tri uslova moraju biti ispunjena prije nego marketing koncept bude primjenjen:
-
Orjentacija na kupce
(korporativne aktivnosti su usresredjene na obezbjedjenje satisfakcijekupca) – 
Integrisani napor
(cjelokupno osoblje prihvat odgovornost za stvaranje satisfakcijekupca)-
Postizanje ciljeva
(uvjerenje da se korporativni ciljevi mogu postici preko satisfakcijekupaca).Npr;mlada kompanija za kompjutere Dell je isla u pravom smjera u kojem se kretalaindustrija za kompjutere,sta zadovovoljava potrosaca,sta nudi konkurencija i je pretekla jenekoliko poznatih rivala kao što su npr;HP/Compaq i IBM.Imamo
evoluciju marketing konc,
a
 
to je
 
 p roizvodna orijentacija ,prodajna era i marketing koncepcija
Proizvodna orijentacija
 
 je
 
koncept proizvoda prodajna era,marketing koncepcija koncept potrosaca(demografske,psihografske i dr.kar. Kljuc uspjeha marketinga lezi u premasivanjuvrijednosti koju nudi konkurencija.
2 .Objasniti razliku orjentacije na proizvode i orjentacije na marketing?
One kompanije koje su orjentisane na marketing teže da stvore vrijednost za kupce da bi ih privukle i zadržale.Zadovoljni kupci ce pricati drugima o svojim iskustvima, cime se daljeunapreduje prodaja.
Ciljevi orijentacije na
 
marketing su
:potrebe kupaca, potencijalne sanse natrzistu, marketiranje proizvoda i usluga i kupci.
Ciljevi orijentacije na proizvodnju su
:kratkovidnost i pretjerana koncepcija na proizvod a ne na kupca. Npr.ako se vodi racuna vise o proizvodnji a ne o satosfakciji kupca,doci ce do pada prodaje proizvoda.Imamo primjer u padu proivodnje Adidasovih proizvoda koji je proizasao upravo iz nezadovoljenja ukusa potrosaca
3 .Kompanije orijentisane na trziste? KOMPANIJE vodjene trziste
(pokazuju brigu o kupcimatokom citavog poslovanja,poznaju kupceve kriterije i uklapaju ih sa marketing mixom,visesegmentiranja na osnovu razlika medju kupcima,investiraju u marketing istrazivanja i ulaze u trag promjenama na trzistu,rado docekuju promjene,pokasaju da razumiju konkurenciju,marketingtroskove smatraju investicijom,nagradjuju inovacije, traze latentna trzista,budi brz,tezeostvarivanju konkurentske prednosti.
INTERNO orijentisane kompanije
(ugodnost je na prvommjestu,smatraju cijenu i performance kljucnim faktorima u vecini prodaja segmentiraju naosnovu proizvoda,oslanjaju se na anegdote i opste prihvacene mudrosti,vole status quo,ignorisukonkurenciju,marketing troskove smatraju luksuzom,kaznjavaju inovaciju,drze se istihtrzista,cemu zurba,zadovoljne se same sobom.
Orijentacija na potrosace?
Potrosaci u kupovini procjenjuju i opredjeljuju se za proizvode iusluge za koje vjeruje da ce im pruziti najvecu vrijednost.Potrosacai ne kupuju fizicke predmetei obecavanje usluga nego koristi koji im isti mogu pruziti.Povrtna informacija o potrebama i zeljama potrosaca koje se prikupljaju marketing istrazivanjemesencijalne su u alociranju izvora preduzeca i proizv.da se na najbolji nacin zadovoljeindividualne potrebe i zelje,s jedne i interesi i ciljevi drustva s druge strane.
4 .Kreiranje vrijednosti za potrosace?
To je rezultat kumuliranog iskustva preduzeca proizaslog primjenom koncepta totalnog upravljanja kvalitetm(TQM), intenziviranja konkurencije i povecanja zahtjeva potrosaca.
. Lanac vrijednosti?
Prepoznaje devet strategijskihaktivnosti:
1.Primarne aktivnosti
(interna logistika,opercije,eksterna logistika,marketing i prodaja,servis)
2Pomocne ili aktivnosti podrske
(nabavka inputa,infrstruktura preduzeca,upravljanje ljudskim resursima,razvoj tehnologije).
Definisanje vrijednosti?
Vrijednost je u ocekivanju potrosaca koja su cesto slozena,skrivena i podlozna promjenama.Vrijed.za potrosace se sastoji iz koristi i troskova koji rezultiraju izkupovine i koristenja proizvoda i usluga.
Karakteristike vrijednosti?-
 
Instrumentalnost,dinamicnost,hijerarhicnost raznovrsnost,sinergija specificnost,variranje.
Kada seu odnos
 
stave ukupno nabrojane koristi i ukupno nabrojani troskovi radi se o tzv
.
totalnojsatisfakciji potrosaca.Tot.sat.potrosacaz
naci da proizvod u potpunosti ispunjava zahtjeve i zelje potrosaca
Karakteristike totalne satisf su i
dentifikovati segmente potrosaca i najvaznije karakteristike ,identifokovati specificnezahtjeve potrosaca za svako ciljno trziste,unijeti zahtjeve potrosaca u zadatke i specifikacijemarketing plana,indent.korake u procesu sprovodjenja,procjeniti sposobnost da se ispune zahtjevi potrosaca itd.Pod
satisfakcijom
 
potrosaca,
 
 podrazumijevamo da je potrosac zadovoljan kada proizvod ili usluga ispunjav ili nadmasuje njegova ocekivanja,.Satisfakcija potrosaca je funkcijanjegovih ocekivanja i uocljivih performansi proizvoda:pozitivnim ne potvrdjivanjem predpostavljenog, negativnim ne potvrdjivanjem predpostavljenog,apsolutna i relativna mjerasatisfakcije.
Koncept satisfakcije kupca kroz Kanov model?Tri karakteristike su u osnoviovog modela:
-npr;u hotelu gosti ocekuju uslugu na recepciji i cistu sobu.Izostanak ovihkarakteristika prouzrokuje ljutnju,dok njihovo prisustvo samo neutrališe nezadovoljstvo-npr;neodgovaranje na telefonski poziv može da izazove nezadovoljstvo, ali brz odgovor možeizazvati pozitivno zadovoljstvo ili cak oduševljenje.-neocekivane karakteristike koje iznenadujukupca.
5 . Koja je razlika izmedu marketing miksa 4P i 7P?Osnovi 4P su:proizvod,cijenapromocija i distribucija.Proizvod-
Važan element u tome je razvoj novog proizvoda .Odluke o proizvodu takode ukljucuju izbor imena brenda,garancije pakovanja
.Cijena-
novcani izrazvrijednosti proizvoda u trzisnoj razmjeni.Pošto jedinicna cijena predstavlja ono što kompanijadobija za uslugu koju promoviše, ona je kljucni elemenat marketing miksa.Marketari trebaju da jasno postave ciljevei
 
metode formiranja cijena.
Promocija-
Odluke treba donositi uzimajuci uobzir i promotivni miks; oglašavanje,licna prodaja, direktni marketing i internet marketing.Oblik  promocije koji postaje sve zastupljeniji jeste korištenje interneta kao promotivnogsredstva
.Distribucija-
Aspekti distribucije ticu se onih odluka koje se odnose na distribucionekanale koji ce biti korišteni i njihov menadžment.Cilj je da se omoguci da proizvodi i usluge bududostupni u odgovarajucoj mjeri , u pravo vrijeme i na pravom mjestu.(*
koristi i za mark.mixusluga)-7Pukljucuj još i ljude, fizicku sredinu i proces.Ljudi-Osoblje
ima kljucni uticaj na percepciju kupca o kvalitetu usluga.
Varijabilni kvalitet usluga je j
edna od karakteristika uslugakoja se odnosi na cinjenicu da je standard njihovog kvaliteta podlozan varijacijama posto ih pruzaju ljudi,a bez obuke i kontrole njihov ucinak cesto varira.Bitna je imotivacija osoblja kroznpr.biranje radnika mjeseca,-Holday inn.
Fizicka
 
sredina
 je okruzenje u kojem se pruzausluga.Npr.ambijent prodavnice,boja i zgled u ambijentu.
Proces
se odnosi na procedure,mehanizme,i protok aktivnosti na osnovu kojih se dobija usluga.Npr.samousluznirestoran,cekanje usluga,ambijent u kojem se ceka usluga, koje uticu na kupca i prodajuusluge.
6.Karakter.efektivnog marketing mixa:
Prilagidjen je potrebama kupaca,stvarakonkurentsku prednost,prilagodjen je resursima kompanije,dobro je uklopljen 4P7P(ljudi,proces ifizicku sredinu).**
Promotivni mix:
oglasavanje ,licna prodaja,odnosi s javnoscu,direktnimarketing i
unaprijedjenje prodaje
 
(veza sa 4
 
pitanjem-promocija i distribucija-mozesukljuciti i marketing istrazivanje i brend,elem.mar.mixa).Konkuretska prednost je
 
 jasna prednost nad konkurencijomu onim aspektima performansi koji su bitni ciljnim kupcima.
Gdje seto sve primjenjuje marketing?
Politicke partije,obrazovne institucije,umjetnost,medijisport,religija.
7.Marketing planiranje:
 
 proces na osnovu koga kompanije analiziraju okruzenje isvoje sposobnosti,odlucuju o smjeru marketinga a akcija primjenjuju te odluke.Da bi marketinskinapori bili efektivni ,neophodno je planirati pristup.Faze u procesu planiranj su.poslovnamisija,marketing revizija,
SWOT matrica
,marketing ciljevi,sustina strategije,kljucnastrategija,ciljna trzista,odluke marketing mixa,org. implementacija,kontrola.
8.Marketingbaziran na vrijednosti:
 
 pristup marketingu koji istice kako marketing filozofija i marketingaktivnosti doprinose maximizaciji vrijednosti za akcionare.
9.Kljucne dimenzije menadzmenta
 
vodjenog trzistem?Fokus nakupca kupca:Zajednicke vrijednosti i uvjerenja
(kupac na prvommjestu),
Strategija vodjena
 
trzistem
(uskladjivanje distinktivnih sposobnosti sa sansama natrzistu,konkuretska prednost kao vodeca sila),
Struktura sistema
(bazirana na strategiji i timsk rad),
Implementacija
(ljudi,podstreci,komunikacija,ubjedjivanje)Vjestina razumijevanja iodgovaranja na potrebe kupaca
Upravljanje marketing aktivnostima?
Zajednicke vrijednosti iuvjerenja,vjestine razumijevanja i odgovaranja na potrebe kupca,strategijavodjenatrzistem,implementacija,struktura i system.Znaci primjeniti:
Efikasnost-raditi stvari napravi nacin,Efektivnost-napraviti dobar strateski izbor.
Efikasne ili efektivne firme dobro posluju,opstaju) na sparm neefikasnih i neefektivnih (firme brzo bankrotiraju i polako propadaju).
2 POGLAVLJE -GLOBALNO MARK.OKRUZENJE1 0.Marketing okruzenja?
Cinioci i sile koje uticu na sposobnost jedne kompanije da efektivno posluje pruzajuci usluge i proizvode svojim kupcima.U
Skald strateskog marketingaubrajamo:
kruzenje,strategija i organizacija.
Skeniranje okruzenja je p
roces ipitivanjamarketing okruzenja jedne kompanije
.
Dvije kljucne odluke koje menadzer mora da doneseodnose se na to sta ispitivati i kako organizovati tu aktivnost.U prvom slucaju je utvrdjivanjerealnog opsega
 
cinilaca koji zahtjevaju monitoring.To su
 
 potencijalne relevantne sile iz okruzenjaza koje postoji vjerovatnoca da ce uticati na buduce poslovne rezultate.Drugi preduslov jeizgradnja sistema koji daje brz odgovor na dogadjaje koji su samo djelimicno pedvidljivi,koji predstavljaju iznenadjenja i sire se velikom brzinom.
Reakcije firmi u okruzenju mogu biti
:izostanak reakcije usljed neznanja,odlaganje akcije,smanjenje troskova,postepeno ili radikalnorepozicionornje.
1 1.U makroekonomske faktore okruženja ubrajamo?
-ekonomske sile,drustvene sile,zakonske /politicke sile,tehnoloske sile I fizicke sile.
-F izicke sile-
Upotreba sastojaka koji dioprinose ocuvanju zivotne sredine-upotreba ekološke ambalaže koju je moguce recfiklirati-zagadenje-ocuvanje energije-testiranjenovih proizvoda na životinjama,zastita ozonskog omotaca
-Ekonomske sile-
Ek.sile inezaposlenost,kamatna stopa ,sirenje ek.oblasti,EU-prosirenje opsega reorganizacija,panevropskimarketing:proizvod,cijena,promocija i distribucija.
Monopol-
Evrposka unija je uvela prvidirektan mehanizam za regulisanje spajanja i preuzimanja jedne kompanije od strane druge..
-Drustvene sile:
demografske sile,kulturne sile, korporativna drustvena odgovornost i marketingetika,pokret potrosaca.
Marketing etika je s
kup moralnih vrijednosti i principa koji upravljaju postupcima i odlukama pojedinca ili grupe.Marketing menadzeri snose odgovornost za svoje postupke.npr.Pierre koji je povukao flasiranu vodu sa trzista zbog sumnje stetnih hemiklija i platio veliku cijenu za to.Ali je dokazao kupcima svoju drustvenu odgovornost.Termin „zelenimarketing“se koristi da oznaci marketinske napore da se prozvedu,promovisu i unprijede prouzvodi koji ne ugrozavaju zivotnu sredinu.
- Politicke i zakonske sile:
monopol i spajanje,restrektivne prakse,kodeks ponasanja.
1 2.Mikrookruzenje ?
Cinioci u neposrednom okruzenju firme koji uticu na njenu sposobnost daefektivno posluje na svojim odabranim trzistima,naime-
dobavljaci,distributeri,kupci ikonkurenti.
 
Kupci-
 presudan faktor za uspijeh ili neuspjeh jedne firme.
Distributeri
-ovi psrednici pružaju mnogo vrijedne usluge kao što su ponuda proizvoda kupcima na mjestu iuvrijeme kad oni žele da ih kupe
Dobavljaci
-kao prijetnja u ogranicavanju isporuke kljucnih komponenti I dizanje cijena svojih proizvoda.
Konkurenti
-kompanije moraju ne samo da budu u stanju da zadovolje potrebe potrošaca, vec i da steknu prednost nad komponentima.
III POGLAVLJE-RAZUMIJEVANJE PONASANJA KUPACA13 .Aspekti kupovnog ponasanje kupca-Postavlja se pitanje ko kupuje?
Inicijator,Uticajna
 
osoba,Donosilac odluke,Kupac,Korisnik.A da bi razumjeli kupca,postavlja se pitanje-ko jevazan,kako oni kupuju,gdje oni kupuju,koji su njihivu kriteriji za izbor,kada oni kupuju.
Potrosac

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Vesna Pesic liked this
Savo Djokic liked this
Zeljko Crnogorcic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->