Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uvod u Ekonomiju-skripta

Uvod u Ekonomiju-skripta

Ratings:
(0)
|Views: 2,072|Likes:
Published by Denis Andricic
skripta za uvod u ekonomiju
skripta za uvod u ekonomiju

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Denis Andricic on Jul 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

 
UVOD U EKONOMIJU
..................................
I DIO PRISTUPEkonomija
je naučno proucavanje neophodnosti stalnog unapredjivanja efikasnosti proizvodnje materijalnih dobara i usluga,zatim njihove raspodjele,razmjene i potrosnje uuslovima determinisanim ogranicenim mogucnostima i neogrnicenim potrebama.
Bitne odrednice ove definicije su:
-naucno proucavanje
-neophodnost stalnog unapredjivanja efikasnosti proizvodnje,
-proizvodnja materijalnih dobara,-proizvodnja usluga,-raspodjela,-razmjena- potrosnja,
-ogranicene mogucnosti,neogranicene potrebe.
Ekonomija se može podijeliti na dvije grupe: normativnu i pozitivnu. 
-
Normativna
 je ona koja pojave i procese u privredi ocjenjuje etičkim ivrijednosnim sudovima i zalaze se za njegove promjene.Po njoj,
vrijednosti jednezajednice
bi trebale biti:-
efikasnost
:upotreba raspolozivih ekonomskih potencijala natakav nacin da se postize najveci obim proizvodnje,-
pravednost
:svi clanovi jednezajednice trebalo bi da podjednako da djele i obaveze i uzivaju rezultate svoojeekonomske aktivnosti.-
demokratija
:podrazumijeva da nosioci drustvene mociodgovaraju onima na koje se ta moc odnosi,da se postuju grdjanska prava i licneslobode,kao i da svi clanovi zajednice imaju jednak pristup politickimsredstvim,uticajima i odlukama.
-
Pozitivna ekonomija
na osnovu posmatranja i analize cinjenica, pojave i proceseu privredi opisuje objektivno,sta se u stvarnosti dogadja.
-
Ekonomija se dijeli i na makroekonomiju i mikroekonomiju
-
Makroekonomija je
onaj dio ekonomije koji proučava funkcionisanje privredekao cjeline,prati ukupna ekonomska kretanja,svodi pokazatelje rezultata ekonomskihaktivnosti na relativno mali broj zbirnih.Koncentrise se na proucavanje opšsteg nivoa proizvodnje u zajednici,ukupne zposlenosti,potrosnje,uslova ekonomskeravnoteze,monetarne stabilnosti i ekon.razvoja.
-
Mikroekonomija
 proučava ponasanje pojedinih njenih dijelova: individua,domaćinstava, ekonomskih subjekata i sektora.
Podrucja istrazivanja
su:
 
funkionisanje itroskovi preduzeca,cijene pojedinih proizvoda i nav+cin njihovog formiranja,ponudu i potraznju pojedinih proizvoda,problematiku formiranja i trosenja licnih prihoda,indidulanu stednju itd.
-
Ekonomske kategorije
su teorijski,misaoni izrazi odredjene ekonomskestvarnosti kojim se utvrdjuje ono sto je bitno u toj stvarnosti.
Pojmovisu
:cijena,roba,profit,trziste,novac, u:cijena,roba,profit,trziste,novac,troskovi,rent itd.
-
-Ekonomski zakoni:
Zakonima smatramo unutrasnje skrivene veze i odnosezavisnosti i medjusobne uslovljenosti pojava u prirodi i drustvu.
Dijele se na prirodne idrustvene
,a zajednicke karakteristike su im da postoje i djeluju nezavisno od ljudskevolje i zakoni djeluju,ispoljavaju se stihijski ili spontano,imaju istorijski,tendecujski ikarakter vjerovatnoce.
Istorijski karakter
ekon
.
zakonitosti(nisu vjeciti inepromjenljivi):moguca je sljedeca sistematizacija:univerzalni,opsti,posebni i pojedinacni ekon.zakoni.
-
 
Univerzalni zakon
nastao od nastanka civilizacije cija se bit nije mjenjala,a primjer za to je:zakon oskudice-potrebe ljudi su uvijek vece od raspolozivih mogucnosti,s
 
toga je neophodna racionalna upotreba raspolozivih mogucnosti proizvodnje ili zakonsrazmjerne raspodjele ukupnog drustvenog fonda raspolozivih mogucnosti proizvodnje.
-
Opsti zakon
su zakoni prilagodjeni konkretnim ulosvima.Primjer je zakondrustvene podjele rada I zakon trzista.
-
Posebni zakoni
koji vaze samo za jedan oblik ekonomskog sistema cija jevaznost ogranicena u postojanje istog,dok sa njegovim nestankom nestaje i predmet koji jet a zakonitost definisala.tj.sama zakonitost.Primjer za to je obaveza kmetova ufeudalizmu ciji su prinosi prema feudalcima nestali sa ukidanjem feudalizma,ili sistemobaveznog administrativno-centralistickog planiranja nestao zajedno sa nestankom tihdrzv.
-
Pojedinacni zakoni
utvrdjeni samo za pojedine drzave ili etape u njihovomrazvoju,koji se odnose samo na pojedine ekonomske dogadjaje ili procese ,cije jeispostavljanje vrlo ogrniceno I podlozno cestim promjenama.Primjer za to je objasjenjeinflacije u NJemackoj nakon I svjetskog rata,itd.
- METOD
ekonomije kao nauke je smisljeno i plansko postupanje pri radu radi postizanjanekog rezultata,tj.sznanja,odredjeni put i nacin ispitivanja,misljenj i rada,u tj.to jemisaoni put da se dodje do saznaja o predmetu istrazivanja.
Karakteristike metoda ekonomske nauke su
:-
posmatranje
(nacin njihovogispoljavanja,uzroci njihovog nastajanja,kretanaja i posljedice),-
apstrakcija
(odvajanje bitnih od nebitnih okolnosti i faktora za cilj istrzivanja)-
Veza misaonog i stvarnog
(spojiti stvarnost tj.realnost sa teoretskim cinjenicama-
Indukcija
 je proces zakljucivanja koji polazi od pojedinacnih ekonomskih pojava,odnosa i procesa,te na osnovu njihovog posmatranja i analiziranja dolazi dorezultata,tj.ocjene njihovih zajednih zajednickih osobina i svojstava.
-Dedukcija
 polazi od opstih stavova o bitnim osobinama i zajednickim svojstvima nizakonkretnih ekonomskih pojava,odnosa i proces,te na osnovu tih anliza dolazi do pojdinacnih zakljucaka.-
Matematicko
-
statistička analiza
 je pomocno sredstvo kojim se vrsi prikupljanjecinjenica,podataka,njihove selekcije,kako bi se dobili odredjeni odnosi i lakse otkriliekonomske zakonitosti.
-Eksperiment
proucava ekonomska ponasanja u kontrolisanim uslovima,kreiraju sesituacije slicne onima u ralnim okolnostim i evidentirju rekcije pojedinca ili grupa narazlicite situcije
.-Ekonomski modeli
su pojednostavljene
 
slike odredjene ekonomske stvarnosti.
Komponente su:-varijabilne
(velicine koje model treba da objasni i mogu bitiendogene(zavisne,odredive) i egzogene (date,nezavisne)
- parametri
( izrazavaju odredjeni kvantitativni odnos izmedju dviju ekonomskihvarijabli)
-pretpostavke ponasnja
(izrazavaju odredjenu motivaciju ekonomskeaktivnosti u funkciji ostvarivanja potrebnog ekonomskog cilja)-
SISTEM ekonomkih nauka je:
-
ekonomska politika
koja izucava principe na kolima se moraju zasnivati ekonomskeakcije da bi drustvo postiglo zeljene ekonomske ciljeve.-
ekonomik a
 proucava kako se ekonomske zakonitosti ispoljavaju u posebnim uslovimaneke zemlje.djelatnosti ili subjekata.
 
-
marketing
 proucav obavljanje poslovne ktivnosti koj usmjerv tok proizvodnje i uslugod prizvodzaca do potrosaca.Tj.proucava unapredjivanje sposobnosti prodajnemoci,ponudu i potraznju,trzista,oglasvanje,promociju proizvoda itd.-
ekonomska istorija
 proucav razvoj konkretne ekon.stvarnosti u razlicitim peridomnjenog razvoja.
II DIO PROZVODNJA1.Drustveni sistem proizvodnje
Proizvodnja podrazumijeva cjelokupnost i međusobnu povezanost bitnih procesa ekonomskog života.
Proizvodnja u sirem smislu riječi
obuhvata ekonomski i logički povezan sistem 4 procesa:
proizvodnja-raspodjela-razmjena-potrosnjaProizvodnja-u užem smislu riječi
obuhvata neposredni proces proizvodnje
Raspodjela
-ekonomski proces koji definise u kojem omjeru učesnici u ovom procesuučestvuju u prisvajanju rezultata procesa proizvodnje
Razmjena-
 promet i trgovina, pokazuje koji proizvodi tuđeg rada se pribavljaju za proizvode vlastitog rada
Potro snja
-
 
markira korisćenje prirodnih ili proizvedenih dobara ili usluga s ciljezadovoljavanja različitih ljudskih potreba
2.Proizvodnja i potrebe
Potreba je osjećaj nedostatka i tendencija da se taj nedostatak otkloni.
Potrebe se mogu sistematizirati na tri grupe:Lične
-njima se podmiruju potrebeodržavanja i razvoja čovjeka kao drustvenog bića (bioloske-hrana, odjeća, stanovanje istečene-su rezultat ekonomskog, kulturnog, političkog i općeg drustvenograzvoja)
Zajedničke
-njima se u isto vrijeme zadovoljavaju potrebe većeg broja ljudi(obrazovanje, zdravstvo, kultura)
Opće-
njima se obezbjeđuju potrebe svih članovadrutva i u vezi su sa obavljanjem određenih funkcija na nivou zajednice(sigurnost,
š
 odbrana, obavezno obrazovanje)
Proizvodne potrebe
su direktno vezane za obavljanjeneposredne proizvodnje (objekti, strojevi, repromaterijali)
Zadovoljavanje potreba ovise od:
Obima i strukture proizvodnje,-Dostignutogcivilizacijskog nivoa određene drustvene zajednice,-Karakter drustvenih odnosa,
-
Za zadovoljavanje svojih potreba koriste se dobra i usluge i to:
-
Proizvedena dobra
-stvaraju se proizvodnjom ili vlastitim radom ljudi
-
Prirodna dobra
-su dar prirode(sume,vode,rudno bogatstvo,razni prirodni plodovi)
3.Proces proizvodnje predstavlja:
U užem smislu-svjesno i organizirano djelovanje čovjeka na prirodu radi odvajanja imijenjanja njene materije i prilagođavanja te materije ljudskim potrebama.
U okviru procesa proizvodnje postoje drustvena i tehnička strana.Drustvena-
upućuje na opservaciju tog procesa kao međusobnog odnosa ljudi kojiučestvuju u tom procesu.
Tehničk 
a-kako proizvoditi
S aspekta pomirivanja ljudskih potreba razlikujemo:
-
proces materijalne proizvodnje
(rezultat je neko konkretno dobro ili proizvod)
-proces proizvodnje usluga
(nema za rezultat neko materijalno dobro, nego se ljudskirad uložen u davanje te usluge troši i nestaje izvršenjem usluge-zdravstvo, obrazovanje
Postoje dvije vrste usluga:
-
proizvodne
(vezane za proces proizvodnje-pakiranje,skladištenje, prevoz)-
neproizvodne
(obuhvataju niz društveno korisnih aktivnosti-obrazovanje, nauka, kultura, socijalna zaštita...)
4.Faktori procesa proizvodnje

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
IvanKovač liked this
David Bebić liked this
Dzemal Sepic liked this
Sonia Barbic liked this
Emina Subašić liked this
harasho liked this
Gordana Runjić Milanka Deže liked this
Natasha InWonderland liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->