Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Apostolat in Tara Fagarasului Nr 20

Apostolat in Tara Fagarasului Nr 20

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 201|Likes:
Published by Natalia Corlean
publicatie editata de Protopopiatul Ortodox Fagaras
publicatie editata de Protopopiatul Ortodox Fagaras

More info:

Published by: Natalia Corlean on Sep 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2010

pdf

text

original

 
Cum nu vremsã fim...
Nu vrem sã fim înmulte feluri. Nu vrem sãfim sãraci, bolnavi sau maipuþin înzestraþi. Aproapenimeni nu-ºi doreºte sã nufie la modã la fel cum nu-isurâde ideea de a se da jos dintr-o maºinãordinarã. ªi lista ar putea continua. Dacã închidem un ochi, am putea considera cãmodul acesta de a privi lucrurile e normal.ªi asta cu atât mai mult cu cât firea ome-neascã e ziditã pe a spune “nu” durerii ºi“da” plãcerii.Numai cã adesea nu dispunem de aceacalitate a discernãmântului, care este de-sãvârºirea libertãþii (aºa cum libertinajuleste o libertate acoperitã de “ruginã”, dis-cernãmântul este o libertate curãþitã dedepuneri). Astfel câºtigã tot mai mult te-ren decizia neclarã ºi incorectã. Nu maialegem între ceea ce este bine ºi ceea ceeste rãu, ci între ceea ce ni se pare cã estebine ºi ceea ce ni se pare cã este rãu. ªiuite aºa omul cumpãrã þigãri ºi alcoolchiar dacã ºtie cã dãuneazã grav sãnãtãþii,bea tot felul de sucuri despre care ºtie cãar macera o fleicã de carne în 24 de ore,munceºte duminica, înjurã, cumpãrãotrãvuri împotriva naºterii de prunci chiardacã ºtie cã toate acestea sunt pãcate. E unfel de goanã de-liberatã dupã plãcere.Libertatea bolnavã este un soi de combi-naþie ciudatã între neîncredere ºi risc. Unfel de “ce-o fost o fost ºi ce-o fi 'omvedea”. E ca atunci când circuli noapteacu maºina ºi din sens opus îþi vin maºinicu faza lungã ºi speri ca timp de câtevafracþiuni de secundã cât eºti orbit sã nu fienimeni ºi nimic pe marginea drumului.Un fel de “fie ce-o fi”.De aceea nu tot ce nu ne dorim esterãu ºi nu tot ce ne dorim este bun. ªi un început pentru a discerne clar între bine ºirãu ar putea fi înlocuirea lui “fie ce-o fi”cu “facã-se voia Ta”. Atunci o altã luminãeste proiectatã asupra valorilor vieþii.“Întru lumina Ta vom vedea lumina”. Darpânã sã ajungem aici poate cã n-ar fi fãrãfolos sã ne asumãm neîncrederea ºi riscul în sens invers faþã de ce am fãcut pânãacum. Adicã sã zicem “fie ce-o fi” ºi încercând sã postim, sã rãbdãm insulte, sãmergem la Slujbe… sã fim sfinþi.
Anul II, nr. 20septembrie 2008
Publicaþie editatã de Protopopiatul Ortodox Fãgãraº
cu sprijinul
Preþ: 50 de bani
CMYK
Editorial de Pr. Ciprian Bîlbã
 „Sã ne lipim de Dumnezeu ºi pe El singur sã-L slujim“ 
Un interviu în exclusivitate cu Prea SfinþitulAndrei Fãgãrãºeanul, noul Episcop Vicar alArhiepiscopiei Sibiului.
 Pagina 5
Rugãciunea fãcutã împreunãsalveazã cãsnicia
În timp ce numãrul cãsãto-riilor care se terminã cu un divorþeste de una la patru, în cazul soþi-lor care se roagã împreunã acestprocent este aproape nul.
(pag. 9)
Ce trebuie sã ºtimdespre transplantulde organe
Transplantul este una din per-formanþele practicii medicale,care transformã suferinþa în nã-dejdea prelungirii vieþii.
(pag. 13)
Vârsta ºi cunoaºtereaScripturii
Încã din copilãrie este binesã îi familiarizãm pe copii cuSf. Scripturã. Pentru a face acestlucru cât mai eficient, trebuie sãþinem cont de stadiile de dezvol-tare ale copilului.
(pag. 11)
Din cuprins
 
Eveniment
2
Ziua de 25 mai, sfârºitde Florar, va rãmâne în a-mintirea noastrã ca o zi mã-reaþã care ne-a oferit clipe de înãlþare sufleteascã ºi care va constituiun semn prevestitor al renaºterii satuluinostru. Cuprinºi de emoþie, însufleþiþide dragoste ºi respect, am prezentatomagiile noastre ÎPS Prof. Dr. Lau-renþiu Streza, Mitropolitul Ardealului,care, însoþit de un sobor de preoþi, aparticipat la douã eveminente mar-cante în viaþa satului: sfinþirea sfinteibiserici “Cuvioasa Paraschiva” ºi inau-gurarea Cãminului Cultural, renovat ºiamenajat la nivelul standardelor eu-ropene.Îmbrãcaþi în haine de sãrbãtoare, înfrunte cu domnul primar Mihai LiviuPopeneciu, tineri ºi vârstnici au întâmpinatpe Înalt Prea Sfinþia Sa în capãtul satului.Într-o trãsurã de epocã însoþitã de cãlãraºi,ÎPS Laurenþiu Streza, alãturi de primarulcomunei, a fost condus la bisericã.În atmosfera solemnã ce a domnit însfânta bisericã, transformatã într-o ade-vãratã bijuterie, Pãrintele Mitropolit a feli-citat ºi a mulþumit credincioºilor, preotuluiMihai Comºulea ºi primarului Mihai LiviuPopeneciu pentru strãdanie. Pentru tot ce anãzuit ºi a realizat, pãrintele,neobosit ºi vrednic slujitor alDomnului, a fost rãsplãtit cu dis-tincþia de iconom. Traduse înfapte, toate acþiunile sale au ceeace se numeºte firescul vieþii ºidovedesc cã este un preot dãruittrup ºi suflet misiunii sale.Dupã sfinþirea bisericii înatmosferã solemnã, credincioºii,curprinºi de o adâncã bucurie, auavut ocazia, unicã în viaþa unei biserici, sãtreacã prin Sf. Altar, unde s-au închinat înfaþa Sfintei Mese.Întreg alaiul s-a deplasat apoi laCãminul Cultural, unde Înalt Prea SfinþiaSa împreunã cu primarul au tãiat panglicainauguralã.Cuvinte de laudã aufost adresate de cãtrePãrintele Mitropolit tâ-nãrului ºi inimosuluinostru primar MihaiLiviu Popeneciu, pre-cum ºi organizatoriloracestei emoþionante fes-tivitãþi, prilej de întâl-nire cu fiii satului.Consider cã reface-rea lãcaºului de culturãºi mai ales renovarea ºipictarea sfintei bisericiexprimã dragostea ºirespectul cetãþenilorpentru tradiþie ºicredinþa strãmo-ºeascã. Se cuvi-ne deci sã adu-cem mulþumiricelor care s-auostenit sã le facã;ochilor le-a fostdat sã vadã ºi sãse minuneze deschimbãrile ce auavut loc ºi cu toþiiau dovedit încã odatã cã “omulsfinþeºte locul”.
 Înv. Viorica Eugenia Stoica
O zi de neuitat în satul Veneþia de Jos
În luna mai a acestui an, fii satului Veneþia de Jos au trãit un eveniment careva rãmâne în istoria localitãþii: sfinþirea bisericii Cuvioasa Paraschiva de cãtreMitropolitul Ardealului, ÎPS Laurenþiu Streza, eveniment despre care aþi pututciti deja în paginile publicaþiei noastre. Ziua de 25 mai, în care a fost inauguratcu aceastã ocazie ºi Cãminul Cultural, a rãmas însã în sufletele veneþienilor,dovadã faptul cã am primit la redacþie un nou material, semnat de doamna învãþãtoare Viorica Eu-genia Stoica, care doreº-te sã împãrtãºeascã tutu-ror fãgãrãºenilor bucu-ria acestei zile:
 ÎPS Laurenþiu a fost condusde sãteni pânã la bisericã într-o trãsurã de epocã, împreunã cu primarul comuneiPãrintele Mitropolit a participat ºi lainaugurarea Cãminului Cultural
 
3
Eveniment
Îmbrãcaþi în straie de sãrbãtoare, într-o atmosferã cu totul emoþionan-tã, credincioºii din Veneþia de Susºi-au primit duminicã, 10 august, no-ul pãstor. Însoþit de doamna preo-teasã, de pãrinþi, de rude ºi de prie-teni, pãrintele Laurenþiu GheorgheOanã a pãºit pe pãmântul Veneþiei deSus cu multã emoþie, fiind întâmpi-nat de credincioºii de aici.Dupã dumnezeiasca Liturghie,pãrintele protopop Ioan Ciocan l-aprezentat credincioºilor pe noul pãs-tor ºi l-a instalat pe proaspãtul paroh, înmânându-i Evanghelia “ca semn alslujirii învãþãtoreºti”, crucea “ca semnal puterii sfinþitoare” ºi cheile bisericii “casemn al conducerii credincioºilor pe caleamântuirii”.Pãrintele Laurenþiu Gheorghe Oanãs-a nãscut în amurg de toamnã, pe data de23 noiembrie 1980, la poalele Tâmpei, înoraºul Braºov. Originile le are însã în Pãrãu, fiind deci un fiual comunei. ªcoala primarã ºigimnazialã o face la Braºov,dupã care urmeazã cursurileLiceului Economic din acelaºioraº. În anul 2000 este admisla Facultatea de Teologie “An-drei ªaguna” din Sibiu, pe careo terminã în anul 2004, în anul2005 devenind licenþiat în teo-logie. A urmat cursurile de mas-terat la aceeaºi facultate, secþiaPractice. În anul 2008 s-a cã-sãtorit cu domniºoara ClaudiaAmarina, profesoarã de infor-maticã, care în prezent este ºi studentã laFacultatea de Medicinã din Braºov.Pãrintele Laurenþiu Oanã a venit înVeneþia de Sus dupã vrednicul pãstorLaurenþiu Broscãþeanu, cu dorinþa de a-iapropia pe oameni mai mult de SfântaLiturghie, de a-i conºtientiza de valoareapostului, a vieþii în Hristos, ºi de a finalizapictura bisericii.Pãrintele protopop, credincioºii ºi ceiinvitaþi la instalare i-au urat pãrinteluimulþi ani de pãstorire, însoþiþi de cele maifrumoase realizãri. Evenimentul s-a fina-lizat printr-o agapã la Cãminul Cultural.
 Pr. Laurenþiu Urian - Parohia Pãrãu
Veneþia de Sus ºi-a primit noul pãstor
În satul Hârseni a avut locduminicã, 7 septembrie, un eve-niment deosebit: Înalt Prea Sfin-þitul Laurenþiu, Mitropolitul Ar-dealului, a venit sã sfinþeascã no-ul iconostas al bisericii “Sf.Nicolae”. Pãrintele Mitropolit afost întâmpinat de cãtre primarulcomunei, domnul Andrei Coma-nici, cel care a acordat de fapt ºicel mai important sprijin înrealizarea iconostasului. De laintrarea în sat, unde a fost aºtep-tat ºi de un grup de copii îmbrã-caþi în port popular, Înalt Prea SfinþitulLaurenþiu a fost condus pânã la bisericã într-o trãsurã însoþitã de cãlãraºi. Aici a fostprimit de sãteni întru-un decor tradiþionalrealizat din covoare cu motive þãrãneºti.Slujba a fost oficiatã de ÎPS Lau-renþiu, însoþit de pãrintele Ilarion Urs,stareþul Mãnãstirii Brânco-veanu, pãrintele protopopIoan Ciocan, preoþi din îm-prejurimi ºi de la Sibiu, cât ºifii ai satului. S-a înconjuratbiserica, binecuvântându-selucrãrile exterioare care aufost realizate, dupã care a fostsfinþit iconostasul ºi s-a sã-vârºit Sf. Liturghie. A urmato cuvântare a preotului parohurmatã de predica Înalt PreaSfinþitului despre semnificaþia creºtinã aSfintei Cruci ºi rolul ei în viaþa creºtinã.Preotul paroh a primit distincþia desachelar ºi un act de cinstire acordat tutu-ror enoriaºilor, ca o încununare a strãdani-ilor pe care le-au fãcut în slujba Bisericii.
 Pr. paroh Rãzvan Timofte
În ziua Tãierii capului Sfântului IoanBotezãtorul a trecut la cele veºnice robullui Dumnezeu Nicolae Urs, tatãl arhiman-dritului Ilarion Urs - stareþul mãnãstiriiBrâncoveanu de la Sâmbãta de Sus.Slujba înmormântãrii a avut loc laVaida Recea, în biserica satului natal alpãrintelui stareþ, în duminica de 31 august.Un sobor impresionant de preoþi, în fruntecu Înalt Prea Sfinþitul Pãrinte Dr. LaurenþiuStreza, Mitropolitul Ardealului, însoþit ºide Prea Sfinþitul Episcop Vicar Andrei Fã-gãrãºeanul, ºi-au exprimat compasiuneafaþã de familia îndureratã. Atât Înalt PreaSfinþitul Laurenþiu cât ºi Pãrintele TeofilPãrãian au subliniat prin cuvântãrile lorvaloarea credinþei noastre în Înviere,reliefatã ºi în rânduiala slujbei înmormân-tãrii.Dumnezeu sã-l odihneascã pe robulsãu Nicolae în rândurile drepþilor!
 Pr. paroh Cãtãlin Teulea
A plecat la Domnul
Pãrintele Laurenþiu Oanã a fost hirotonit preot în ziua de Sf. Ilie, la catedrala din Sibiu
Vizitã arhiereascã la Hârseni

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
cpopy liked this
sever1980 liked this
sever1980 liked this
tabirca123 liked this
tina_musat3009 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->