Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indhiyavil Acupuncture

Indhiyavil Acupuncture

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by rosgaz
Indhiyavil Acupuncture-Tamil Medicine Books-Tamil-Tamil Books
Indhiyavil Acupuncture-Tamil Medicine Books-Tamil-Tamil Books

More info:

Published by: rosgaz on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
Þ‰Fò£M™ Ü‚°ðƒê˜
ñ£ŸÁ ñ¼ˆ¶õƒèO¡ ê†ì ܃Wè£ó‹°Pˆî 膴¬óèœ
Healer.
Ü.àñ˜ ð£Ï‚,
 
M.Acu, D.Ed (Acu),
 
INDHIYAVIL ACUPUNCTURE
MATRU MARUTHUVANKALIN SATTA ANKEEKARAMKURITHA KATTURAIKAL
Healer.
 
A. UMARFAROOK
M.Acu, D.Ed (Acu),
First Published : December, 2010
Published by
BHARATHI PUTHAKALAYAM
421, Anna Salai,Teynampet, Chennai - 600 018Email: thamizhbooks@gmail.comwww.thamizhbooks.com
Þ‰Fò£M™ Ü‚°ðƒê˜
ñ£ŸÁ ñ¼ˆ¶õƒèO¡ ê†ì ܃Wè£ó‹ °Pˆî 膴¬óèœ
Healer.
Ü.àñ˜ ð£Ï‚,
 
M.Acu, D.Ed (Acu),
ðFŠ¹: ®ê‹ð˜, 2010
ªõOf´
421, ܇í£ê£¬ô,«îù£‹«ð†¬ì, ªê¡¬ù- 
_
600 018ªî£¬ô«ðC : 04424332424, 24332924, 24339024
MŸð¬ù G¬ôò‹
7, Þ÷ƒ«è£ ꣬ô, «îù£‹«ð†¬ì, ªê¡¬ù- \ 600 018
Ï.25/\Ü„² : HK‡ªì‚, ªê¡¬ù -\ 5
 F¼õ™L‚«èE:
48, «îó® ªî¼ |
 F¼õ£¡IΘ:
1, 100
Ü® ꣬ô, îóñE
ªðó‹Ì˜:
52, Âv «ó£´ |
ß«ó£´:
39, v«ì† 𣃂 ꣬ô
«è£¬õ:
566, 2 õ¶ ªî¼ MK¾, 裉F¹ó‹ |
 F‡´‚è™:
3C18, â™.H.T. 裋𾇆
è:
1, ÝKòðˆFóHœ¬÷ ªî¼
 F¼ŠÌ˜:
447, ÜMù£C ꣬ô
 F¼õ£Ï˜:
35, «ïî£T ꣬ô |
«êô‹:
1, F¼ï£¾‚èóê˜ ªî¼, ܈¬õî Ývóñ‹ ꣬ô
ñJô£´¶¬ø:
141, ð†ìñƒèôˆ ªî¼ |
ܼŠ¹‚«è£†¬ì:
31, Ü躬ìò£˜ ñ裙
 ¹¶‚«è£†¬ì:
õì‚° ó£ü£ iF |
ñ¶¬ó:
37
A
, ªðKò£˜ «ð¼‰¶ G¬ôò‹
ñ¶¬ó:
ꘫõ£îò£ ªñJ¡«ó£´, ñèÌŠð£¬÷ò‹
°¡Û˜:
 
N.K.N
õEèõ÷£è‹ ªð†«ð£˜† |
ªêƒèŸð†´:
1®., T.âv.® ꣬ô
M¿Š¹ó‹:
261, ðõ£Q ªî¼ |
 F¼ªï™«õL:
25
A,
ó£«ü‰Fóïè˜ ºî™ ªî¼,
°‹ð«è£í‹:
352, ð„¬êòŠð¡ ªî¼ |
M¼¶ïè˜:
131, è„«êK ꣬ô
«õÖ˜:
âv.H. H÷£ê£, 264, «ðv
II,
ꈶõ£„ê£K
ªïŒ«õL:
«ð¼‰¶ G¬ôò‹ ܼA™, Cä®» ÝHv |
 î…ê£×˜:
裉FT õEè õ÷£è‹è£‰FT ꣬ô
(LIC
«è£†ì ܽõôè‹ âFK™) î…ê£×˜ \ 613001. |
«îQ:
12,H, eù£†CÜ‹ñ£œ ꉶ, Þìñ£™ ªî¼
| èìÖ˜:
ðü£˜, põ£ ñ£˜‚ªè†, ð¬öò Ü‡í£ ð£ô‹
 
1ê†ì ÜPM¡ «î¬õ
”嚪õ£¼ ®¡ «îCò ²è£î£ó, ñ‚èœ ï™õ£›¾ˆF†ìƒèO½‹ ܉î‰î èO¡ ñó¹õN ñ£ŸÁ ñ¼ˆ¶õƒèÀ‹ðò¡ð´ˆîŠðì «õ‡´‹. Üóê£ƒè‹ Þšõ¬è ñ¼ˆ¶õƒè¬÷º¿¬ñò£èŠ ðò¡ð´ˆF‚ ªè£œ÷ «õ‡´ñ£ù£™ ܬõ°Pˆî ÜP¬õ»‹, º¬øŠð´ˆ¶‹ õNº¬øè¬÷»‹ à¼õ£‚A‚ªè£œ÷ «õ‡´‹. ñó¹õN ñ¼ˆ¶õƒè¬÷ ñ‚èOì‹ ªè£‡´«ê˜‚è Þ¶«õ Cø‰î õNÕÕ â¡Á õL»Áˆ¶Aø£˜ àôè ²è£î£ó GÁõùˆF¡ ñ£ŸÁ ñ¼ˆ¶õŠHKM¡ 弃A¬íŠð£÷˜ì£‚ì˜.Sò£¼Œ ü£ƒ.àôA™ Ý«ó£‚Aòˆ¬î e†°‹ ðEJ™ ÜPMò™ ̘õñ£ùܬùˆ¶ ñ¼ˆ¶õƒèO¡ ðƒèOŠ¹‹ ÜõCò‹ â¡ð¬î êeðè£ôƒèO™ àôè Üóꣃèƒèœ à혉¶ õ¼A¡øù. Þ¼ð ËŸø£‡®¡ ¶õ‚èˆF™ ñ¼ˆ¶õƒèO™ óê£òù‚ èôŠðŸø,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->