Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Id: LFQHY-DBVTN-JEUQZ-LLIKE-QHLYC. PodpisanyStrona 1
UCHWAŁA NR LVI/455/2010RADY MIEJSKIEJ W KROBI
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznegow ramach inicjatywy lokalnej
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. W zakresie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, mieszkańcy gminy Krobia bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mającychsiedzibę na terenie gminy Krobia, mogą złożyć do Gminy Krobia wniosek o realizację zadania publicznegow ramach inicjatywy lokalnej, na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały, dołączając wymienione w nimdokumenty.2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy składać w Urzędzie Miejskim w Krobi, w terminie co najmniej 30dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2.
1. Wniosek o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych opiniuje Zespół ds. wspieraniainicjatyw lokalnych, powołany przez Burmistrza Krobi.2. Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania wniosku:1)dokonuje analizy formalnej wniosku;2)dokonuje oceny merytorycznej wniosku, biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:a) rodzaj zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, z uwzględnieniem jego celowościz punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, b) zakres i rodzaj zobowiązania wnioskodawcy w przeprowadzenie inicjatywy lokalnej: - wkład pracyspołecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę; - wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywylokalnej; - wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych kosztach realizacji inicjatywylokalnej;c) zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku;d) koszty eksploatacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Gminę po jego zrealizowaniu,3)sporządza opinię.3. Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowychwyjaśnień lub dokumentów zakreślając mu odpowiedni termin. W takim przypadku bieg terminu, wskazanegow ust. 2, ulega przedłużeniu o czas konieczny do uzupełnienia wniosku.
§ 3.
1. Decyzję o przyjęciu wniosku do realizacji bądź o jego odrzuceniu podejmuje Burmistrz Krobi,w terminie tygodnia od dnia otrzymania opinii Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych.2. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Burmistrz Krobi zawiera umowę z wnioskodawcą o realizacjęinicjatywy lokalnej, zabezpieczając jednocześnie na realizację inicjatywy stosowne środki w budżecie Gminy.3. Gmina może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności,uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładufinansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Wielkopolskiego.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->