Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Acupuncture Ariviyal

Acupuncture Ariviyal

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by rosgaz
Acupuncture Ariviyal-Tamil-Tamil Medicine Books
Acupuncture Ariviyal-Tamil-Tamil Medicine Books

More info:

Published by: rosgaz on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
அபச: ஒ வக அறவய
 
1
அபச:
 
ஒ வக அறவய
 
த
:
Healer.
 
.
உமஉமஉமஉம
 
பபபப
 
M.Acu., FRHS,
தபத
: 200217 -
ஆ
 
பத
: 4 - 2009 (81,000
பக
)
நற
:
ஹ
 
ட
 
மத
 
இத
,
டட
.
ப
 
ரம
MBBS, DV, MD, PhD,
வல
 
. 10/-
வளயவவளயவவளயவவளயவ
:
மரற
 
அபச
 
கச
 (
அபச
 
தனதமய
 
பரசர
 
சவதகன
 
அம
)33
A
,
கரம
 
சவ
 
த
,
கப
- 625516.
இணயதள
:
www.acuhome.org
 
ம
 
அச
:
d
rumarfarook@gmail.com 
 
அபச: ஒ வக அறவய
 
2
 
அபசஅபசஅபசஅபச
 
சகசசகசசகசசகச
 
எறஎறஎறஎற
 
எனஎனஎனஎன
?
அபச
 
எப
 
மயழய
 
க
 
மக
 
மலய
 
ஊச
 
அல
 
க
 
வரக
 
ல
 
தல
 
மபதய
 
தவத
 
ல
 
உடல
 
ஏபள
 
நகள
 
களய
 
ய
 
மவ
 
றய
.
இற
 
எடயர
 
ஆக
 
ப
 
சனவ
 
பயபதப
 
வதள
.
ந
 
உடல
 
உ
 
உகள
 
சத
 
ஓடபதய
 
உள
 
தக
 
அல
 
றபட
 
நய
.
அபச
 
ந
 
பசதன
 
ல
 
சத
 
ஒட
 
றப
 
மயத
 
அற
,
அதன
 
ச
 
சய
 
ய
 
அபச
 
ளயன
 
தவத
 
ல
 
ந
 
களயபகற
.
 
அபசஅபசஅபசஅபச
 
றயறயறயறய
 
உடலஉடலஉடலஉடல
 
நறயநறயநறயநறய
 
ஊசகளஊசகளஊசகளஊசகள
 
சகசகசகசக
,
அவறஅவறஅவறஅவற
 
மசரமசரமசரமசர
 
சதபசதபசதபசதப
 
எஎஎஎ
 
கறகளகறகளகறகளகறகள
?
 
அபச: ஒ வக அறவய
 
3
அபச
 
சகச
 
எப
 
ஒறர
 
ளகள
 
ஊசயல
 
அல
 
கயல
 
த
 
சகசயளப
 
ம
 
த
.
இ
 
சவதன
,
வ
 
கய
 
த
 
சகசயளப
 
த
 
உமயன
 
அபச
.
ஏனற
,
அபச
 
வக
 
கலத
 
ஊச
 
பற
 
உலககள
 
கபகபடவல
.
அபச
 
சனவ
 
இ
 
பற
 
நக
 
பரவய
 
ப
,
அதத
 
பதகள
 
தமகப
 
மதக
 
உவயன
.
அமக
,
பட
 
பற
 
நகள
 
இற
 
பரவய
 
ப
 
வணகமயமகபட
.
நயளயட
 
பண
 
பறக
 
எனன
 
வழக
 
உட
 
அதன
 
பபறபட
.
அத
 
வளக
 
த
-
மட
 
சதனக
 (Electrical Stimulators),
சத
 
அள
 
பசதன
 
கவ
 
(Computer Meridian Diagnosis)
,
ண
 
உணக
 
(Supplimentary Foods)
 
எ
 
மக
,
இரத
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->