Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kabanika elawalu wagawa

kabanika elawalu wagawa

Ratings: (0)|Views: 764|Likes:
Published by Ravindra Kumara

More info:

Published by: Ravindra Kumara on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

 
1
 
2
;dCIKh
wdpd¾h tï'ta' ,;S*afcaHIaG m¾fhaIK ks,OdrS
m¾fhaIK iyh
 ã'tka' iuka;sld O¾uodiwreKswfífialrud,kS mqIam,;dks,añKskïnqf.awd¾'tï' ùrisxy tia'tÉ'cS' lu,a isrs
m%Odk ixialdrl
wdpd¾h chka; w;m;a;= tall m%OdksYdl fmdaIK yd ldnksl lDIsl¾u tallh
 ixialdrl
 ã¡fca¡ iªkstia¡ ch,;a jevigyka iyldrYdl fmdaIK yd ldnksl lDIsl¾u tallh
mß>kl iyh
wd¾¡ví¡wd¾¡ta¡tï¡ Nd.Hd flda i,ysud,sffjoH,xldr
msgqieliqu yd ksudj
wd¾'tï' ixcSjkS l=udß .=K;s,lY%jH oDIH uOHia:dkh.kafkdarej
uqøKh
uqøKd,hlDIsl¾u fomd¾;fïka;=jfmardfoKsh
m%ldYl
wOHCIjHdma;syd mqyqKqwxYh
wkq.%yh
ldnksl ;;a;aj m%ñ;slrK jHdmD;sh
 
3
ldnksl lDIsl¾uh
Organic Agriculture
ldnksl f.dú;ek
ldnksl f.dú;ek hkqfjkawoyialrkqfhaf.dúm, cSúfhl= f,i  i,ld mrsir ys;ldó wd¾Ólj ;sridr lDIsld¾ñl ksIamdokmoaO;shlaks ¾udKh lsrSu i|yd t<U .;ayd wruqKq lr.;a  taldnoaO lDIsld¾ñl l%uhls¡ fuysuq,sl isoaOdka;h jkqfhaksfrda.Sfukau iÔú milaks ¾udKh lr .ekSu ;=,skaksfrda.Sfnda. j.djlaìyslr .ekSuhs¡ 1960 oYlfha isg ldnksl lDIsl¾udka;h ms<sn| úfYaIkeUqre;djhla oelaùug fndfyda fiabjy,a jqfhalDIsl¾udka;h hdka;%SlrKh ùu;alDñkdYl wjfYaI wdydrj, ;ekam;aùu fi!Lhg .eg¿ /ilg fya;=ùu;a" Ôùkayd Tjqkaf.a jdiia:dk úkdY ùu;a" mrsir ¥IKh fndfydafihskais¥ùu;ah¡
wxl 01( ldnks l lDIslu_uQ,O¾udkql+,j j.dl, ñY% t<j¿ j.dj

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Janaka Kumara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->