Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23203, 27.7.2011]

Oslobođenje [broj 23203, 27.7.2011]

Ratings: (0)|Views: 177 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 27. 7. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.203Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
 SulejmanTihi},
predsjednik SDA
DANAS PRILOG
Paket za dr`a vnu
 vlast u augus tu
2. strana
Novi sukobi nasjeveru Kosova
Ranjenina objestrane?
Tri dana sam pio vodu s Ba{~ar{i je
Wim Wenders,
gostSara jevoFilmFestivala
Foto: Damir ]UMUROVI]
27. strana
GRAMKAMENA,GRAM ZLA TA
Kus turica bi od Mura ta [abano vi}a kupio kamen za Andri}grad
7. strana13. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 27. juli 2011. godine
2
U @I@I
Na pomolurje{enjesporasa SCT-om
VIJESTI
Direkci ja ces ta pris tala na medi jaci ju?
Kakonezvani~nosazna jemo, kona~no  je i Direkci jacestaFBiHpristala na me- di jaci ju u sudskomsporu oko naplate12 miliona KM ko jetra`edoma}efrme ko je su bilepodizvo|a~i u posluslo ve- na~kog SCT-a na izgradnjisara jev ske zaobilaznice. Ovo je ju~erna ja vioEn verBi jedi}, e- deralniministarprometa i komunikaci-  ja, a vi jest je do{la i do NedjeljkaBursa}a, ovla{tenogzastupnikapreko60 doma}ih frmipodizvo|a~a na sara jev skojzaobi- laznici.- Jo{je sve nepot vr|eno i mi o~eku je- monekuzvani~nuvi jestdanas ili sutra. Na vodno je datasaglasnost iz Direkci je cesta da se ovajslu~ajpoku{arazri je{iti putemmedi jaci je, kazao je advokatBur- sa}ju~er za Oslobo|enje.On po ja{nja va da bi se medi jaci jom strankamako jevodesudskispordalamo- gu}nostrje{a vanja tog sporasporazumno putemdogo vora. Prilikomrazrje{a va- njasporaputemmedi jaci jepostignuti sporazum ima snagusudskeodluke i iz-  vr{an je kao i svakasudskaodluka. - Mi ne tra`imonikakvoduplopla}anje. Zna~i, tra`imo da se sve {to SCT tra`i zaizvedenerado ve ne platinjima, jer su oni u ste~aju i pre varili su Direkci ju. Tra`imo da se na teretnjiho vih (SCT-ovih) sred- sta vanaplatena{iizvo|a~i. Dakle, na{e frmetra`e da im Direkci jadirek tnoispla- tipriznateizvedenerado ve i isporu~ene materi jale na pro jektusara jev skezaobi- laznice, a na teretsredsta vako je SCT po- tra`uje od Direkci je za izvedene, a ne- pla}enerado ve, po ja{nja vaBursa}. Dosad su se u ja vnostiiznosilipodaci ko jika`u da Direkci ja SCT-u trebaplati- ti oko 15 miliona KM, a da SCT doma}im podizvo|a~imadugu je12 miliona KM. IpakadvokatBursa}o~eku je i zvani~nu pot vrdu da je Direkci jacestapristala na medi jaci ju. - To bi bio dobarznak za saradnju i rje- {a vanjeovogproblema bez dugotrajnih sudskihsporo va, po ja{nja vaBursa}.
M. \. R.
U po vodu70. godi{njicean- tia{isti~kogustankanaroda Bosne i Hercego vine, ko ja}e bi- tiobilje`enadanas, ju~er jepredsjeda va ju}iPredsta vni~- kogdomaParlamentarneskup- {tine BiH DenisBe}ire vi}pri- miopredsta vnikeSa vezaanti- a{ista i boracanarodno-oslo- bodila~kograta(SABNOR).
His torijskida tum
Be}ire vi} je no vinarima po okon~anju tog sastankarekao da je 27. julijedan od najsvje- tli jihdatuma u histori jisvih bosanskohercego va~kihnaro- da i gra|ana.- Tog dana1941. godinepo- dignut je ustanakprotiva{izma, u vri jemekada je a{izamporo- biogoto vo~ita vuEvropu. Mi- slim da nemani jednograzloga za{tosvakiSrbin, Hrvat, Bo{njak  i svakidrugi~o vjekko ji`ivi u ovojzemlji ne bi bio posebno ponosan na taj datum. Zna~aj aktualiziranjaborbeprotiva{i- zma u dana{njim je vremenima  ve}inegoikad. Sve ono {to sedoga|alo 90-ih godina, ono {to se doga|aloproteklihdana u Nor ve{koj, svjedo~i da ide jea- {izma, neoa{izma i ek stremi- zmanisupora`ene ni u BiH nina tlu Evrope. Zato je va`no daafrmiramoantia{isti~kevri je- dnosti u na{ojzemlji, kazao je Be}ire vi}.On je podr`aoSa vezantia- {ista i boracanarodnooslobo- dila~kograta u Bosni i Herce- go vini i njiho vanasto janja da obilje`ebitke iz Drugogsvjet- skograta. Be}ire vi} je istakao da  je antia{izamugra|en u te- melje BiH i da ni jetako, smatra on, BiH ne bi imalabudu}nost.- Smatram da bi 27. julitrebao bitidr`a vnipraznik. Ne posto-  jijednonacionalniantia{izam. Posto jisamojedanantia{izam i on trebabiti na koristsvimna- rodima i gra|anima u ovojze- mlji, zaklju~io je predsjeda va ju}i Predsta vni~kogdomaPSBiH. O zna~ajuustanka u BiH ju~er je go vorioi predsjednik  SABNOR-a BiH JureGali}, oci-  jeniv {i27. julivelikimhistorij- skimdatumom.
Za jedni~kadr`ava
Gali} je naglasio da je ta- da{njaantia{isti~kaborbaus- pjela jer je imalajasnoodre- |enecilje ve, a to je za jedni~ka dr`avasvihnaroda, ko ji}e os- tvari vatiistapra va. - Ni jed`abanastalaparola bratstvo i jedinstvo. Ona je bi- latemelj na ko jem smo mi po- diglire voluci ju i temelj na ko-  jem je gra|enadr`ava. Mi idanas u SABNOR-u njegu jemo tradici jume|unacionalnih i me|u vjerskihodnosa, da sva- kinarodu~estvu je u `ivot, da svakosvakogpo{tu je. Takvu smo mi klimustvaralitokom rata, rekaoje Gali}.
J. F.
Uo~i27. jula i 70. godi{njice
antifa{isti~kogustanka
Svako ko `ivi u ovojzemljitrebabi iponosan na ovajda um
Foto: D. TORCHE
BiH je utemeljena
NA ANTIFA [IZMU
Dan ustankaobilje`avati kao dr`a vnipraznik• Ide jel fa{izma, neofa{izma i ekstremizmanisupora`ene nil u BiH ni na tlu Evropel
 SulejmanTihi}, predsjednik SDA
Paket za dr`a vnu
 vlast u augus tu
Danasnasta vakrazgo voraTihi}- ^ovi}- Lagumd`ija• Nakonusagla{a vanjarazgo vori s Dodikom• PaketobuhvataVi je}eministara, Zakon o popisustano vni{tva, vojnuimo vinu, Zakon o dr`a vnojpomo}i i presuduSejdi}- Finci
- Intenzi virani su razgo voripo- sljednjihdana i za jedni~kitraga- mo za rje{enjima- rekao je ju~er za Oslobo|enjeSulejmanTihi}, predsjednik SDA. Pitanje je, na- ra vno, bilokada}e Bosna i Her- cego vinadobitivlast na dr`a-  vnomni vou.
Drugafaza
Danas}e, ka`eTihi}, tako|er imatiza jedni~kisastanak sa lide- rima SDP-a BiH i HDZ-a BiH,ZlatkomLagumd`ijom i Draga- nom^ovi}em.- Va`no je re}i: imamopoziti-  vnihpomaka. Nadam se da }emo nakonsutra{njeg(razgo vorvo|en  ju~er; op. a.) sastankagospodina Lagumd`ije, ^ovi}a i menekrenu- ti u druguazurazgo vora, sa pred- sta vnicima iz RepublikeSrpske.  August ne bi trebaobitismetnja na{imsastancima: bez obzira na predsto je}egodi{njeodmore, uvi-  jek se mo`ena}ivremena da raz- go varamo o va`nojtemi od inte- resa zaci jelu BiH i njenegra|ane, uvjeren je Tihi}.Iz Evropskeuni jeneprestano sti`uupozorenjana{ojzemlji; evropskiondo vi u ko jima je no-  vacplaniran za BiH neupotreblji-  vi su bez izboraVi je}aministara; no vacdogo voren sa Me|unaro- dnimmonetarnimondomta- ko|er~ekadr`a vnuvlast.- U Bosni i Hercego vini~estone- {toizgledadaleko i nemogu}e, a onda se isposta vi da se mo`ebrzo ri je{iti, ka`eTihi}. - Ja se nadam da bismo sve mogliubrzati i da bi- smo upredsto je}emperiodu, do kra jaovogmjeseca, odnosnoto- komaugustamoglizaklju~itispo- razum i to ne samo o ormiranju  Vi je}aministara, nego i druge sporazumeko ji su bitni i ko ji nas dugo~eka ju, a ko ji nam ustvari omogu}ava jupodno{enjeapli- kaci je za kandidatskistatus. Predsjednik SDA obja{nja va da se razgo vori ne vodesamo o mi- nistarskimimeno vanjima i man- dataru, kako se obi~no u ja vnos- tisti~edo jam ve}i popisustano-  vni{tva, vojnojimo vini, zakonu o dr`a vnojpomo}i.
Pet elemena ta
- Sve je to blizusporazuma i o~eku jemo da bismo u jednom paketuza jedno sa dogo vorom o  Vi je}uministara to trebalidogo-  voriti, uklju~uju}i i rasporedpozi- ci ja na dr`a vnomni vou. To je ~estobilosporno u raduVi je}ami- nistara a `elimozaistaubudu}e  Vi je}uministaraolak{ati rad. To je paketko ji bi imao pet elemenata:  Vi je}eministara, Zakon o popisu stano vni{tva, vojnuimo vinu, Za- kon o dr`a vnojpomo}i i svakako presuduSejdi}- Finci. Sami ste re- kli da ondo vi EU ~eka ju nas, da ih ne mo`emokoristiti dok se ne ormiraVi je}eministara. A svima taj no vactreba, obja{nja vaSulej- manTihi}.Jesno mu je, ka`e, da zna~ajni jih smanjenjarashoda ne mo`ebiti, ali se zatomo`emopotruditi da po-  ve}amoprihode kod indirek tnih i direk tnihporeza te iz pomo}i EU, Svjetskebanke i MMF-a.
V. SELIMBEGOVI]
Su ejmanTihi}: Imamopozi ivnih pomaka
Nalazi ne la`u
- Mogu vam re}i, hvalaBogu, dobro sam. S obzirom na sve {to sam pro{ao u `ivotu, logor, razneoperaci je, uistinu se osje}amdo- bro, radimintenzi vno sve {to se o~eku je od mene s pozici jeko ju obna{am. Zaista ne `elimkomentarisatipisanje tog pri vatnogstra- na~kogbiltena, ali zaradja vnosti i svihonihko ji su dobronamjer- ni i zainteresirani za mo jezdrav lje, mogure}i da nemamproble- ma. Idem, nara vno, na redo vnekontrole i svi nalazipot vr|uju ovo {to sam rekao, a i mo jidoktori su zado voljni, rekao je SulejmanTi- hi}upitan za “otkri}e“ Dne vnogavaza o njego vojbolesti.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 27. juli 2011. godine
3
U @I@I
Predsjedni{ tvo BiH @ivkoBudimir Ali jaBehmenOslo
Kom{i} sambasadorima
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH @eljkoKom{i}primio je ju~erno vuam- basadoricu SR Njema~ke u BiH Urlike Mari juKlotz i ambasadoraSrbi jeNino- sla vaSto jadino vi}a. Klotz je istakla da SR Njema~ka`eli da budepartner BiH na njenomputu u EU i NATO, te se nada da }e do}i do poziti vnihpomakako ji se ti~unapredo vanjana{ezemlje. Sa Sto ja- dino vi}em se razgo varalo o aktuelnoj politi~kojsituaci ji u BiH i Srbi ji, te o bi- lateralnimodnosimadvi judr`ava. Ista- knuto je da se vidinapredakkada su u pi- tanjuukupniodnosi u regi ji.
 Svima is ti tre tman
PredsjednikFBiH@iv koBudimirprimio  je delegaci juFondaci jeIstinapradapo- mirenje u ko joj su bilipredsjednikSinan  Ali} i ~lano vi UOSr|anDizdare vi} i Slav koPeri~evi}. Do susreta je do{lo na Budimirovpri jedlog, kome se FIPPobra- tio za podr{ku u realizaci jiprogramskih akti vnosti. Budimirje upoznat o akti vnos- timaFIPP-a s posebnimakcentom na pru`anjepra vne i svakedrugepomo}i braniteljima BiH ko ji su osumnji~eni da su po~iniliratnezlo~ine. “Pratim i uva`avamnaporeko je je FIPP do sada ~inio i smatram da trebastvoritimehani- zamko ji bi omogu}io da svi braniociima-  juistitretman, kazao je Budimir.
 Saosje}anje sNor ve`anima
Po vodombrutalnihnapada u Oslu i na Uto ji u ko jima je smrtnostradalovi{edese- tinanor ve{kihgra|ana, gradona~elnikGra- daSara je vaAli jaBehmenuputio je telegram sau~e{}agradona~elnikuOslaFabianuStan- gu i ambasadoruKralje vineNor ve{ke u BiH JanuBraathuu. “Uime GradaSara je va i u svo-  jeli~no, molim Vas da primitena jiskreni je sau~e{}epo vodomsmrtine vinihgra|ana. Molim Vas da mo jeduboko`aljenje i sao- sje}anjepreneseteporodicama`rta va, kao i svimgra|animaOsla i Nor ve{ke. Gra|ani Sara je vaiskrenosaosje}aju sa svimako ji su izgubilisvo jenajmili je“, na vodi se.
Ambasadorka BiH polo`ila cvi je}e
 AmbasadorkaBosne i Hercego vine uNor ve{kojElmaKo va~evi}polo`ila je  ju~ercvi je}eispredKatedrale u Oslu u znakpo{to vanjaprema`rtvamaneda-  vnogteroristi~kognapada u Oslu i na os- trvuUto ja. Ambasadu BiH u Oslukon- taktirali su brojnibosanskohercego-  va~kigra|aniko ji`ive u Nor ve{kojizno- se}iinici jati ve i pri jedloge da se i u BiH, kao vid zahvalnosti za sve ono {to  je Nor ve{kau~inila i ~ini za BiH, na ade- kvatanna~iniska`esolidarnost s nor ve- {kimnarodom u ovimte{kimtrenucima, saop}eno je iz MVP-a BiH.
Predsta vni~ki dom FBiHraspravljao o rebalansu
BUD@ET BEZ
me|unarodnih
FINAN SIJERA
Predsta vni~kidom Parlamen- taFBiHju~er je usvo jioVladinpri jedlogizmjena i dopuna bud`eta za 2011. ko jim je pre-dvi|enopokri vanjedefcita od 252,9 miliona KM.
 Soci jalnadimenzi ja
Rebalansom je predlo`enopo-  ve}anjebud`eta za 36,5 milionaKM i iznosit}e oko 1,7 mili jardi KM. Dio defcitaVladanamjera-  vapokritiizda vanjemtrezorskih zapisa u vri jednosti90 miliona KM u oktobru, sredstvimaEvrop- skekomisi je od 58 miliona, ve}im zahvatanjem u dobitja vnihpre- duze}a, te od po ve}anogprili va sredsta va od indirek tnihporeza. Potpunarekonstrukci jabud`eta  jo{ ni jemogu}a, kazao je premi-  jerNerminNik{i}.- Premana ja vama MMF-a i ostalihme|unarodnihfnansij- skihinstituci ja, vanjskofnansi- ranje je u direk tnojvezi s proce- somormiranjavlasti na dr`a-  vnomni vou i postizanjemglo- balnogfskalnogokvira BiH. Za- to smo poku{aliprona}ialterna- ti vutako{to }emo dio defcita pokritiizda vanjemtrezorskih zapisa, kazao je Nik{i} i dodao da se dio sredsta va za saniranjema- njkaplanira iz di videndija vnih preduze}a, porastasredsta va od PDV-a za 19,3 miliona i iz sredsta-  va EK-a. Po ve}ani su transeri za bora~kaprimanja, neratnein va- lide, drugeni voevlasti, PIO-u za izjedna~avanjenajni`ihpenzi ja, a izdvo jen je i no vac za sanaci ju Za voda za zdrav stvenoosigura- nje, kao i za pro jektezapo{lja va- nja u Srebrenici. - Rebalansom je sa~uvanaja- kasoci jalnadimenzi ja, a fnan- siranjerazvo ja se o~eku jekroz  vanbud`etskeondo ve, napo- menuo je premi jer. Ukoliko BiH ne usaglasiglobal- nifskalniokvir2012-2014, ne}ebitirebalansomplaniranihsred- sta va od EK-a i to }e predstav lja- tivelikiproblem za bud`etFBiH  jer }e to bitiveomate{kopokri- ti, priznao je ministarfnansi ja  AnteKra jina. Upozorio je i na ne- iz vjesnost u pogledupo ve}anja prili vasredsta va od PDV-a. Uko- likodr`avausvo jibud`etko jim }e bitipredvi|eno da }e od PDV-a uzetivi{e od onoga{to je pla- nirano u pri jedloguVi je}aminis- tara BiH, entiteti}e se morati odre}idi jela tog nov ca, {to }e za FBiHzna~itino virebalans. - Za kori{tenjesredsta va me|unarodnihfnansijskihinsti- tuci jani jeuvjetormiranjedr`a-  vnevlasti, upozorio je poslanik  HDZBiHVjekoslavBe vanda. In- sistirao je da se poslanicima omogu}iuvid u uvjetearan`ma- na s MMF-om i analizaci jene “supstituta(trezorskihzapisa, op.a) aran`mana s MMF-om“,zaklju~iv {ikako}e tu dobarpo- saonapra vitisamo oni ko jikupe trezorskezapise, a bud`et}e bi- ti u problemimaidu}egodine kad do|evri jeme za naplatu.
Pi tanjeTelecoma
- U trenutku kad svjetskago- spodarstvapada ju,mi smo se odreklime|unarodnihfnansi-  jera i ulazimo u rizikko ji}e ima- tidalekose`neposljedice, ka- zao je Be vanda. Upitao je Vladu da li odluka da se od ja vnihpre- duze}auzmedodatnih116 mi- liona KM zna~i da }e “BH Tele- com, kao kompani jako ja je uvi-  jekspa{a valaprora~un, do}i u si- tuaci ju da ne}eimatisredsta va za razvoj i potombitiprodata za malenov ce“. Predlo`io je da se re- balansomvratestake za tri f- nansijskiugro`enakantona (BP, PK i ZHK). Vlada je ovaj kao i ostaleposla- ni~keamandmaneodbila. Reba- lans bi se sutratrebaona}ipredde- legatimaederalnogDomanaroda.
 S.[EHER^EHAJI]
Po punarekonstrukci abud`eta jo{ ni emogu}a
Foto: D. ]UMUROVI]
 Vlada}e za pokri vanjedeficitaizdatitrezorskezapise u vri jednosti90 miliona KM, a ra~una i na 58 miliona od EK-a te na vi{enovca od di videndija vnihpreduze}a
Odbi jen ^avarin amandman za Srebrenicu
 Amandman{eaKlubaHDZBiHMarinka^avareko jim se sa bud`etskograzdjela za predsjednikaFBiHprebacu jeblizumi- lion KM za pro jekte u Srebreniciizazvao je brojnepolemike, ali na kra ju, ipak, ni jeusvo jen. Nakon15-minutnepauze za konsul- taci jeklubo va, SDP je odlu~io da ne podr`iamandman, jer je „po- dni jet u dne vnopoliti~kesvrhe“, kao i HSP. Klub SDA je odlu~io ostatisuzdr`an kao i NSRB. SBiH je podr`alaamandman s obra- zlo`enjem da je „boljedatisredstva za po vrataknego za kabinet predsjednikaFBiH“. Bud`etskirazdjelpredsjednikaFBiHreba- lansom je po ve}an, kako je obrazlo`eno, i zbogizdva janja za pla}e ~lano va tog kabineta iz prethodnogsazi vako ji po Zakonu o pla}ama i naknadama u FBiHima ju na to pra vo.
Ajanovi}: Ko i kako “zatire“ katolike?
Poslanik SDA IranAjano vi}uputio je ja vnopitanjekardi- naluVinkuPulji}u da argumentiraneda vnuizja vu za {vicar- skukatoli~kuagenci juAPIC, da su “katolici u BiH u te{kom polo`aju, izme|uostalog, zbogmuslimanskog i pra vosla vnog zatiranja“. Ajano vi} je kazao da ovakvaizja va“unosi led u kos- tigra|anima BiHi pitaokardinala“na ko jina~in se pro vodi muslimansko i pra vosla vnozatiranjekatolika, te ko jimmeto- dama i sredstvima“. Kazao je da }e kao parlamentarac, uko- likokardinal tu izja vuargumentira, u~initi sve da doprinese rje{a va ju tog problema.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Blessing Odiase added this note
24 sati kupci odgovor usluga: elighten_smilepress@rocketmail.com Dobivanje legitiman kredita još uvijek veliki problem za kupca financijske potrebe bile.Pitanje kredita i sigurnost je nešto da kupci sve više su zabrinuti u potrazi za kredit od uglednog vjerovniku.Kamatna stopa na kredit moj je 15%, a minimalni iznos nudimo kredit u 2000, dok je maksimalni iznos je 10.000.000,00. Ako zainteresirani

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->