Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
الوعظ التفسيري 01 - الإعلان وكلمة الله

الوعظ التفسيري 01 - الإعلان وكلمة الله

Ratings: (0)|Views: 127|Likes:
Published by Hani Refaat

More info:

Published by: Hani Refaat on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2011

pdf

text

original

 
 7
لوﻷا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
نﻼﻋﻹاﷲا
 
ﺔﻤﻠآو
 
ًﺎﻓﺮﺠﻨﻣ
 
 ﻪﺴﻔﻧ
 
يﺮﺼﻌﻟا
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﺪﺠﻳ،ﻲﻓ
 
،ﻰﻨﻌﻤﻟا
 
ماﺪﻌﻧاو
 
ةﺮﻴﺤﻟا
 
ﻦﻣ
 
 ﻂﻴﺤﻣﺚﺤﺒﻳ
 
ﻰﱠ ﺼﻘﺘﻳو
 – 
ىوﺪﺟ
 
نود
  – 
ﻖﻓﻷا
 
 ﻂﺧ
 
ﻲﻓ
 
ﻞﻜﻟ
 
ﻲﺒﺴﻧ
 
ءﻲﺷ
 
ﻞﻜﻓ
 
،ﺪﻴﻌﺒﻟا
 
ﺾﻣﺎﻐﻟا
 
ﺮﺧﺁ
 
ءﻲﺷ
 . 
ﻦﻋ
 
 ﻂﻘﻓ
 
ﺰﺠﻌﻳ
 
ﻢﻟ
 
،
 
اﺬﻜهوﻰﻟإ
 
لﻮﺻﻮﻟاإ
 
ﻞﺑ
 
،ﻖﺤﻟا
 
ﺎﻀﻳأ
 
 ﻪﻨﻋ
 
ﺚﺤﺒﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﻒآ
 
 ﻪﻧ
.
ﻖﺤﻟﺎﻓ
 –  
ﺮﻣﻷا
 
 ﺔﻳﺎﻬﻧ
 
ﻲﻓ
 – 
؛ﻪﻴﻟإ
 
ﺐﺴﺘﻨﻳو
 
ﷲﺎﺑ
 
ﻖﻠﻌﺘﻳ
 
وأ
 
ﻲﺣ
 
ﺮﻴﻏ
 
ﷲا
 
نﺎآ
 
نإو
 
،ﻖﻠﻄﻤﻟا
 
ﻖﺤﻟا
 
ﻮه
 
ﷲﺎﻓ
 
ﻢﺻأوأ
 
سﺮﺧأ، ﻪﺗﺎﺳﺮﻣ
 
ﻖﺤﻟا
 
ﺪﻘﻓ
 
ﺪﻘﻓ
 .
ﻮﺤﻧ
 
قﺎﺴﻨﻳ
 
يﺮﺸﺒﻟا
 
ﺲﻨﺠﻟا
 
نﺎآ
 
نإ
 
نذإ
 
ﺐﺠﻋ
 
ﻼﻓمﺪﻌﻟا
. 
ﻻاو
 
ةﺮﻴﺤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺤﺒﻟا
 
اﺬه
 
ﻢﻀﺧ
 
ﻲﻓوﻞﺠﻠﺠﻳ
 
سﺪﻘﻤﻟا
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
ﻞﻈﻳ
 
،سﺎﺒﺘﻟﻦﻳﻮﻜﺗ
 
ﻲﻓ
 1:1"
 ﻟا
 
ﻲﻓﷲا
 
ﻖﻠﺧ
 
ءﺪﺒ
"....
ﺎﻨﺣﻮﻳ
 
ﻲﻓو
1:1"
 ﺔﻤﻠﻜﻟا
 
نﺎآ
 
ءﺪﺒﻟا
 
ﻲﻓ
"
 ﻈﻴﻓﻞﻦﺋﺎﻜﻟا
 
ﻮه
 
ﷲا
 
و
 
ﺎﻨﻌﻨﺻ
 
يﺬﻟا
 
،ﻲﻟزﻷاﻊﻨﺻًدﻮﺟﻮﻣ
 
،ﺎﻀﻳأ
 
 ﺔﻘﻴﻠﺨﻟا
 
ﻞآا  ﺒﺤﻣ
 
لزﻷا
 
ﺬﻨﻣ
 
ﺎﻞﺻاﻮﺘﻠﻟ
 .
ﻻ
 
اﺬﻟ
 
فﺮﺠﻨﻧ
 
نأ
 
ﺐﺠﻳ
 – 
ﺎﻨﺗﺮﻴﺣ
 
ﻲﻓ
  – 
ﻖﺑﺎﻄﺘﻳ
 
ﻖﺤﻟﺎﻓ
 
 ﻟا
 
ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا
 
ﻊﻣو
 
ﻲﻘﻴﻘﺣ
 
ﻮه
 
ﺎﻣ
 
ﻊﻣ
 
ﻖﻴﻗﺪ ﺔﻘﻴﻘﺤﻠﻟ
.
 ﻟﺎﻓ ﻤﻠﻌﻟا
 
ﻖﺋﺎﻘﺤﻊﻣ
 
ﻖﺑﺎﻄﺘﺗ
 
 ﺔﻴءﺎﻴﺷأ آﺎﻤﻲه
 
ضاﺮﺘﻓﺎﺑ
 
،ﺎﻬﺘﻘﻴﻘﺣ
 
ﻲﻓ
 
 ﻪﻴﻠﻋ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻨﺗرﺪﻗ
 
 ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا
 
ﺎﻨﺳاﻮﺤﺑ
 
ﺎﻬﻌﻣ
 
بوﺎﺠﺘﻟا
.
 ﺗ
 
ﻲﻬﻓ
 
 ﺔﻴﺣوﺮﻟا
 
ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا
 
ﺎﻣأ ﺘﻊﻣو
 
،ﻮه
 
ﺎﻤآ
 
ﷲا
 
ﻊﻣ
 
ﻖﺑﺎﻄشﺎﻌُ ﺗ
 
نأ
 
ﻮه
 
ﺎهﺪﺼﻗ
 
ﺎﻣ
 
ﺐﺴﺣ
 
ةﺎﻴﺤﻟا
. 
رﻮﻣﻷا
 
ﻩﺬه
 
كاردإ
 
ﺎﻨﻨﻜﻤﻳ
 
ﻻ
 
ﻦﺤﻧو،ﺎﻨﻟ
 
ﷲا
 
ﺎﻬﻨﻠﻌﻳ
 
ﻢﻟ
 
نإ
 .
ﺎآ
 
ﺎﻣ
 
،ﺮﻣﻷا
 
 ﺔﻘﻴﻘﺣ
 
ﻲﻓونﺎً ﻨﻜﻤﻣ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﻞﺼﻧ
 
نأ
 
ﺎﻨﻟ
 
ﺮﺴُ ﻳ
 
ﻢﻟ
 
ﺎﻣ
 
،ةﺮﻴﺼﺒﻟا
 
داوﺮﻟا
 
ءﺎﻤﻠﻌﻟا
 
ﺐﻬﻳ
 
نﺄﺑ
 
ﷲا
 
ﻚﻟﺬﻟ
.
 ﻠﻓًءﺎآذ
 
ﺮﺜآأ
 
يﺮﺼﻌﻟا
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﺪﻌﻳ
 
ﻢﻮهو
 
،ﻪﻓﻼﺳأ
 
ﻦﻣ
 
إﺮﻴﻏ
 
ﻦﻇ
 
نإ
 
 ﻪﺴﻔﻧ
 
عﺪﺨﻳ
 
ﺎﻤﻧ
 
ﻲﻄﻋُأ
 
ﺪﻗ
 
 ﺔﻃﺎﺴﺒﺑ
 
ﻮﻬﻓ
 
؛ﻚﻟذﺢﻴﺗﺎﻔﻤﻟا
 
ﺾﻌﺑ
  – 
ﻞﺋﻻﺪﻟا
 
وأ
  – 
ﻲﺘﻟا
 
ﺎﻬﺑ
 
 ﻆﺤﺗ
 
ﻢﻟ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا
 
لﺎﻴﺟﻷا
 
 ﻟ ﻪ
. 
 
 8
 
ةﺎﻴﺤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻰﻨﻌﻤﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﻲﺗﺄﻧ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋو ﻧ
 
،ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا
 
 ﺔﻘﻴﻘﺤﻟاو
 
، ﻪﺘﻴﻤهأ
 
نﻼﻋﻺﻟ
 
نأ
 
ﺪﺠ
 
ىﻮﺼﻘﻟا
.
 ﻠﻠﻓﻢهﺎﻔﺘﻳ
 
ﻮهو
 
،تاذ
 
 ﻪﻻا
 
 ﺔﻠﻴ ﺳوو
 
،ﺺﺨﺸآ
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﻊﻣ
 
 ﺗ ﺼﺎﻲه
 
ﻦﻴﻨﺛﻻا
 
ﻦﻴﺑ
 
ل
"
ﷲا
 
 ﺔﻤﻠآ
."
ﺢﻴﺴﻤﻟا
 
عﻮﺴﻳ
 
نأ
 
ﺎﻨﺣﻮﻳ
 
ﺎﻧﺮﺒﺨﻳو
 – 
ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا
 
ﷲا
 
 ﺔﻤﻠآ
  – 
 آ
 
دﻮﺟﻮﻣ
 
 ﻟﺎﺬﻨﻣ
 
 ﺔﻤﻠﻜءﺪﺒﻟا
...
ﷲا
 
ﻢﻠﻜﺗ
 
ﺪﻘﻓﻲه
 
،ﻊﻴﻤﺠﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻬﻔُ ﺗ
 
 ﺔﻐﻟ
 
ﻲﻓ
 
،
 
 ﻪﻟ
 
 ﻪﺗاذ
 
ﻦﻠﻋأو
 
،نﺎﺴﻧﻺﻟ
 
 ﺔﻐﻟةﺎﻴﺤﻟا ﺔﻳﺮﺸﺒﻟاًﺪﺴﺟ
 
 ﺔﻤﻠﻜﻟا
 
رﺎﺻ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
 
ا
)
ﻮﻳ
1:14(. 
ﺈﻓﻞﻌﻔﻟﺎﺑ
 
ثﺪﺣ
 
ﺎﻣ
 
اﺬه
 
نﺎآ
 
ن
 – 
ﻲﺤﻴﺴﻤﻟا
 
ﺎﻨﻧﺎﻤﻳإ
 
ﺐﺴﺣ
  – 
اًرﺪﺼﻣ
 
ﻚﻠﺘﻤﻧ
 
ﻦﺤﻨﻓ
 
ﻢﻬﻔﻟ
 
،ﷲا
 
،تﻮﻤﻟاو
 
،ةﺎﻴﺤﻟاو
 
،نﺎﺴﻧﻹاوﻢﻬﻨﻣ
 
ﻞآ
 
 ﺔﻴﻤهأو
. 
 ﻜﻤﻳ
 
ﻲﺘﻟا
 
ةﺪﻴﺣﻮﻟا
 
 ﺔﻠﻴﺳﻮﻟاو ﺔﻓﺮﻌﻣ
 
ﺎﻬﻟﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻨﻨ
"
ﷲا
 
 ﺔﻤﻠآ
"
، ﺔﻤﻠﻜﻟا
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﻲه
 
 ﺔﺑﻮﺘﻜﻤﻟا،ﺎهﺮﱠ ﻄﺳ
 
ﻲﺘﻟا
 
حوﺮﻟا
 
ةﻮﻘﺑ،ﻩﻮﺸﻳﺎﻋو
 
ﻩﻮﻨﻳﺎﻋ
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
 ﻪﻋﺎﺒﺗأ
 .
 ﻪﺗﺎﻴﺤﻓ
 – 
 ﺔﻤﻠآ
 
ةﺎﻴﺣ
 
يأ
 
عﻮﺴﻳ
 
ﺢﻴﺴﻤﻟا
 
،ﷲا
 – 
 ﺔﺑﻮﺘﻜﻣسﺪﻘﻟا
 
حوﺮﻟﺎﺑ
 
 ﻪﺘﻣﺎﻴﻗ
 
 ﺔﻴﻠﻋﺎﻓو
 
،ﺔﻌﺑرﻷا
 
ﻞﻴﺟﺎﻧﻷا
 
ﻲﻓ
 
،ﻦﻣ
 
ﻖﻓﺪﺘﺗ
 
ﻞﺳﺮﻟا
 
لﺎﻤﻋأ
 
ﺮﻔﺳ
 
لﻼﺧ
.
نأ
 
ﺎﻤآ ﺳﺮﻟا
 
ﻞﺋﺎﺮهﻮﺠﻟ
 
ﺎﻨﻤﻬﻓو
 
ﺎﻨآاردإ
 
ﻊﺳﻮﺗ ﻪﻤﻴﻟﺎﻌﺗ
 
ﻖﺒﻄﺗو
 
،ﻩﻮﻗوﻰﻠﻋ
 
 ﻪﺗنﺎﺴﻧﻹا
 
ةﺎﻴﺣ
.
ﺮﻟا
 
ﺮﻔﺳ
 
ﺎﻣأ ﺿﻮﻴﻓ
 
ﺎﻳؤيﺪﺑﻷا
 
ﺦﻳرﺎﺘﻟﺎﺑ
 
 ﻪﺘﻗﻼﻋ
 
ﺢ
. 
ﻰﻟإ
 
ﺮﻴﺸﻳ
 
ﺎﻤﻧإ
 
 ﺔﺤﺿاﻮﻟا
 
ﻩرﻮﺻو
 
 ﻪﺗاﻮﺒﻧ
 
ﻞﻜﺑ
 
ﻢﻳﺪﻘﻟا
 
ﺪﻬﻌﻟا
 
نأ
 
ﺎﻀﻳأ
 
ﺪﺠﻧوﺪﺣاﻮﻟا
 
اﺬه ﻤﻤﻟا
 
ﻲﺤﻟا ﻴﺰ،
"
ﺢﻴﺴﻤﻟا
 
عﻮﺴﻳ
 
،ﷲا
 
 ﺔﻤﻠآ
". 
زﺮﺒﻧ
 
ﺎﻣﺪﻨﻌﻓ
 
،اﺬﻟو ً ﺑﺎﺘآ
 
ﺪﺒﻌﻧ
 
ﻻ
 
ﻦﺤﻨﻓ
 
،ﺔﺑﻮﺘﻜﻤﻟا
 
ﷲا
 
 ﺔﻤﻠآ
 
 ﺔﻴﻤهأﺎ ﻧو
 
ىﺮﻧ
 
ﺎﻤﻧإو
 
،ﻪﻟ
 
ﺪﺠﺴ
 
 ﻪﻣﺎﻜﺣأو
 
 ﻪﺗاﺮﻴﺴﻔﺗو
 
،بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
تﺎﻤﻠآ
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﻊﻣ
 
ﻞﺻاﻮﺘﻳ
 
ﷲا،ﺬﻨﻣ
 
ﻦﻣﺰﻟا
 
ءﺪﺑ
.
اًرﺪﺼﻣ
 
ﻚﻠﻤﻧ
 
ﻻ
 
ﻦﺤﻧوﺎً ﻘﻴﺛويأو
 
،
 
ﺮﺧﺁ ﺔﻘﻴﻘﺤﻟا
 
ﻲﻓ
 
دﺎﻘﺘﻋﻼﻟ
 
ﺮﺧﺁ
 
ﺮﻴﺒﻌﺗ،ﻮه
 
ﺎﻤﻧإ
 
دﺮﺠﻣﻦﻴﻤﺨﺗ
. 
ﺢﻀﺘﺗوءﻼﺠﺑ
 
رﻮﻣﻷا
 
ﻲﻓ
 
ﺪﻳﺪﺷ
 
ﻮﻳ
1:18
لﻮﻘﻳ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
 
،
:"
 ﻂﻗ
 
ﺪﺣأ
 
ﻩﺮﻳ
 
ﻢﻟ
 
ﷲا
"
ﻼﻓ
 
اﺬﻟ
 
،
 
 ﻪﻟ
 
يﺮﺸﺑ
 
ﻒﺻو
 
يأ
 
ﻰﻟإ
 
نﺎﻜﺗرﻻا
 
ﻦﻜﻤﻳ
" .
يﺬﻟا
 
ﺪﻴﺣﻮﻟا
 
ﻦﺑﻻا
 
ﻦﻜﻟوﻮهﻮه
 
بﻵا
 
ﻦﻀﺣ
 
ﻲﻓﺮﱠ ﺒﺧ
." 
 
 9
 
ﻹا
 
اﺬه
 
ﺰ ﻜﺗﺮﻳو
 
،ﺔﻗﺪﺑو
 
ﷲا
 
ﻦﻋ
 
نﻼﻋﻹا
 
 ﻪﻨﻜﻤﻳ
 
ﺪ ﺣاو
 
ﺺﺨﺷ
 
كﺎﻨه ﺔﻗﻼﻋ
 
ﻰﻠﻋ
 
نﻼﻋ
 
 ﻴﺣﻮﻟا
 
ﻦﺑﻻا
 
 ﻪﻧﻮﻜﻠﻓ
 
،
 
 ﺔﻤﺋﺎﻗ
 
 ﺔﻧﺎﻜﻣو
 
ةﺪﻳﺮﻓ؛ﺪنﺈﻓةدّﺮﻔﺘﻣ
 
 ﺔﻓﺮﻌﻣ
 
ﺢﻴﺴﻤﻟا
 
عﻮﺴﻴﻟ ﻪﻧﻮﻜﻟو
 
،ﷲﺎﺑ
 
ﻦﻀﺣ
 
ﻲﻓﺪﺟ
 
 ﺔﺻﺎﺧ
 
 ﺔﻧﺎﻜﻣ
 
 ﻪﻠﻓ
 
؛ﻪﻴﺑأ
 
انﻼﻋﻹا
 
ﻦﻣ
 
 ﻪﻨﱢ ﻜﻤﺗ
 
ﺢﻴﺤﺼﻟاﷲا
 
ﻦﻋ
.
ﺺﺨﺸﻟا
 
اﺬه
 
ﺪﺣاﻮﻟا
"
ﺮﱠ ﺒﺧ
 
ﻮه
." 
يﻷ
 
ىﺮﺒآ
 
 ﺔﻴﻤهأ
 
تاذ
 
 ﺔﻴﻧﺎﻧﻮﻳ
 
 ﺔﻤﻠآ
 
مﺪﺨﺘﺴﻳ
 
ﻮﻬﻓ
 
،ﻖﺤﻟا
 
اﺬه
 
ﻦﻋ
 
ﺎﻨﺣﻮﻳ
 
ﻦﻠﻌﻳ
 
ﺎﻤﻴﻓو
 
 ﺔﻤﻠآ
 
 ﻂﺒﻨﺘﺴ ﻧ
 
 ﺔﻤﻠﻜﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻦ ﻣو
 
،ﻆﻋاو
)exegesis(
ﺮﻴﺴﻔﺗ
 
ﻲ ﻨﻌﺗ
 
ﻲﺘﻟاو
 
 ﺔﻳﺰﻴﻠﺠﻧﻹااوأ
 
 ﺤﻴﺿﻮﺗﺎ
.
عﻮﺴﻳ
 
نﺄﺑ
 
لﻮﻘﻟا
 
ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ
 
،ىﺮﺧأ
 
تﺎﻤﻠﻜﺑو
 – 
 ﻪﺘﻧﺎﻜﻣو
 
بﻵﺎﺑ
 
 ﻪﺘﻗﻼﻌﺑ
  – 
نﺎآ
 
أ
 
يﺬﻟا
 
ﺪﺣوﻷا
 
ﺺﺨﺸﻟاﻲﻬﻟﻹا
 
ﻖﺤﻟا
 
جﺮﺨُ ﻳ
 
نأ
 
 ﻪﻨﻜﻣ،ﻲﻓ
 
ﻰَ ﻔﺨُ ﻤﻟا
 
قﺎﻤﻋأﷲا
 
تاذ،ءﻮﺿ
 
ﻰﻟإ
 
ﺎﻨﻠﺟأ
 
ﻦﻣ
 
رﺎﻬﻨﻟا،ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﻩاﺮﻧ
 
نأو
 
 ﻪﻤﻬﻔﻧ
 
نأ
. 
ﺬﻬﺑ
 
 ﻪﻣﺎﻴﻗ
 
ﺪﻨﻋوروﺪﻟا
 
ا،ﻦﻜﻳ
 
ﻢﻟ
 
 ﻟﻖﺤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ناﺪﻴﺤﻟا
 
 ﺔﻳﺮﺣ
 
 ﻪﺴﻔﻧ
 
ﺢﻴﺴﻤﻟا
 
عﻮﺴﻴﻲﻓ
 
يﺬﻟاﷲا،ﻦﻜﻳ
 
ﻢﻟ ﻪﻴﻠﻋ
  – 
ﻻإ
 – 
ِﺮﺨُ ﻳ
 
نأ
 
ﻩزﺮﺒﻳو
 
ﻖﺤﻟا
 
اﺬه
 
ج،ﻚﻟذ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻨﻴﻣأ
 
نﺎآ
 
ﺪﻗو
 
،ﻞﻜﻟا
 
ﻩاﺮﻳ
 
ﻲﻜﻟ
 
 ﺔﻳﺎﻬﻨﻟا
 
ﻰﺘﺣ
. 
ﺎﻣو ﻆﻋاﻮﻟا
 
رود
 
ﺲﻔﻨﺑ
 
مﺎﻴﻘﻟا
 
ﻻإﺎً ﻣﺎﻤﺗ
 
 ﺔﻤﻬﻤﻟا
 
ﺎﻨﺘﻤﻬﻣ
 
نأ
 
ﻻإ
 
،ﺐﻌﺻأ
 
 ظﺎﻋﻮآﻞآ
 
ﻰﻠﻋ؛لﺎﺣ ﻟ
 
ﺖﺴﻴﻠﻓﺎﻨ ﺘﻤﻟا
 
 ﺔﻗﻼﻌﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﺮﻔعﻮﺴﻴﺑ
 
ﺎﻨﺘﻗﻼﻋ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ﻻإ
 
،عﻮﺴﻳ
 
بﺮﻟا
 
ﻞﺜﻣ
 
ﷲﺎﺑ
 
ةد ﻂﻘﻓ
.
ﺪﺠﻧ
 
نأ
 
ﺎﻨﻴﻠﻌﻓ
 
اﺬﻟﺮﺜآأ
 
ﺪﻬﺘﺠﻧو
 
؛ﻲﻬﻟﻹا
 
ﻖﺤﻟا
 
ﺪﺠﻧ
 
ﻰﺘﺣ
 
، ﻪﻠﻌﺠﻧو
 
ﻞﻜﻟا
 
ﻩاﺮﻴﻟ
 
ﺎﺤﺿاو
. 
ماﺰﺘﻟا
 
ﺎﻨﻴﻠﻋ
 – 
ﺎﻀﻳأ
 
عﻮﺴﻳ
 
بﺮﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
نﺎآ
 
ﺎﻤآ
  – 
نأ
 
ﺢﻴﺤﺼﻟا
 
ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا
 
دوﺪﺣ
 
ﻰﱠ ﻄﺨﺘﻧ
 
ﻻﺎﻤِ ﻟ
 
ﻲﻓو
 
ﷲا
 
ﺐﻠﻗ
 
ﻲﻓ ﻪﺗاذ
.
نﺎآﻰﻟإ
 
ﻦآﺮﻳ
 
نأ
 
عﻮﺴﻳ
 
بﺮﻠﻟ
 
و
 
 ﻪﺘﻧﺎﻜﻣ ﻟا
 
 ﻪﺘﻗﻼﻋةدﱢﺮﻔﺘﻤﷲﺎﺑ
 
ةرﻮﺼﺑ
 
،ةﺮﺷﺎﺒﻣ
.
ﻦﺤﻧوُ ﺸﻨﻧ
 
نأ
 
ﺎﻨﻴﻠﻋﺪعﻮﺴﻳ
 
ﺢﻴﺴﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻖﺤﻟا
 
،ﻲﺤﻟا
 
 ﺔﻤﻠﻜﻟا
 .
ﺎﻨﻨﻜﻤﻳو
 
ﺪﺠﻧ
 
نأاﺬه
 
ﻖﺤﻟا ﺔﺑﻮﺘﻜﻤﻟا
 
 ﺔﻤﻠﻜﻟا
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣ ﻂﻘﻓ
 
ﻦﻴﺑ
 
قرﺎﻔﻟا
 
ﻮه
 
اﺬهو
 
،ﻦﻴﺑو
 
 ظﺎﻋﻮآ
 
ﺎﻨﻌﺿوعﻮﺴﻳﺢﻴﺴﻤﻟا
. 
ُ ﻧ
 
ﻢﻟ
 
ﺎﻨﻧأ
 
ﻻإكﺮﺘﻼﺑ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻴﻌﻣ
 
قﻼﻃﻹا، ﺔﺘﺒﻟا
 
ﻼآ
!
 ﻟﺎﻌﻟا
 
اﺬه
 
كﺮﺘﻳ
 
نأ
 
ﻞﺒﻘﻓﺪﻋو
 
،ﻢ
 
ﺎﻨﻴﻄﻌﻳ
 
نﺄﺑ
 
عﻮﺴﻳ
"
ﺎً ﻳﱢﺰﻌﻣﺮﺧﺁ
 
،ﺪﺑﻷا
 
ﻰﻟإ
 
ﻢﻜﻌﻣ
 
ﺚﻜﻤﻴﻟ
  – 
ﻖﺤﻟا
 
حور
 )"....
ﻮﻳ
14:16-17(.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->