Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
الوعظ التفسيري 04 - الواعظ الهادف

الوعظ التفسيري 04 - الواعظ الهادف

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:
Published by Hani Refaat
عن موقع الجزيرة الخضراء
عن موقع الجزيرة الخضراء

More info:

Published by: Hani Refaat on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2011

pdf

text

original

 
 31
ﻊﺑاﺮﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
فدﺎﻬﻟا
 
 ﻆﻋﻮﻟا
 
ﺎﺌﻴﺷ
 
ﻖﻘﺤﺗ
 
ﻦﻠﻓ
 
فﺪه
 
ﻚﻟ
 
ﻦﻜﻳ
 
ﻢﻟ
 
ﺎﻣ
.
لوﺎﻨﺘﺗ
 
 ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﻷا
 
ﻚﺗﺎﻈﻋ
 
ﺖﻧﺎآ
 
نﺈﻓ
 
نﻮﻜﺗ
 
فﻮﺴﻓ
 
،ﻚﻨهذ
 
ﻰﻟإ
 
سﺪﻘﻟا
 
حوﺮﻟا
 
ﺎهدﻮﻘﻳ
 
 ﺔﻣﺎﻋ
 
 ﺔﻄﺧ
 
نوﺪﺑ
 
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ
 
تﺎﻋﻮﺿﻮﻣنﺎﻤﻳﻹا
 
ﻦﻋ
 
ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ
 
ﻢﻬﻓ
 
 ﻪﻟ
 
ﺲﻴﻟ
 
ﺎﺒﻌﺷ
 
،ﺔﻠﺼﺤﻤﻟا
.
 ﺔﻠﻣﺎآ
 
ةﺪﺣو
 
ﻮه
 
ﻲﺤﻴﺴﻤﻟا
 
ﻖﺤﻟاﺄﺑ
 
ﺎﻨﻴِ ﺻوُأ
 
ﺪﻗو
 
،ﺔﻤﻏﺎﻨﺘﻣﻖﺤﻟﺎﺑ
 
ﺎﻧءﺎﻘﺣأ
 
ﻖﻄﻨﻤﻧ
 
ن
.
يﺪﻨﺠﻟا
 
 ﺔﺤﻠﺳأ
 
ﻚﺳﺎﻤﺘﺗ
 
ﺎﻤآو
 
 ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا
 
 ﺔﻄﺳاﻮﺑ
 
،ﺾﻌﺒﻟا
 
ﺎﻬﻀﻌﺑ
 
ﻊﻣ
 
ﻲﻧﺎﻣوﺮﻟا
)
اﺰﺤﻟا
 
وأم
(
،ﻦﻳﻮﻘﺤﻟﺎﺑ
 
 ﻂﻴﺤﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﻂﺑاﺮﺗ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ﻖﺤﻠﻟ
 
ﻞﻣﺎﻜﺘﻤﻟا
 
ﻢﻬﻔﻟا
 
 ﺔﻄﺳاﻮﺑ
 
ﺾﻌﺒﻟا
 
ﺎﻬﻀﻌﺒﺑ
 
ﻦﻣﺆﻤﻟا
 
 ﺔﺤﻠﺳأ
 
 ﻂﺑاﺮﺘﺗﻢﻴﻠﻌﺘﻟا
.
 ﺨﻣ
 
مدﺎﺧ
 
ﻰﻟإ
 
ﻊﻤﺘﺴﻳ
 
ﻦﻴﺣ
 
ﻖﺤﻟﺎﺑ
 
ﻚﺴﻤﺘﻳ
 
نأ
 
ﺎﻨﺒﻌﺸﻟ
 
ﻊﻗﻮﺘﻧ
 
ﻒﻴآ؟عﻮﺒﺳأ
 
ﻞآ
 
ﻒﻠﺘ
 
ﻰﻟإ
 
يدﺆﻳ
 
ىﺮﺧأ
 
 ﺔﻬﺟ
 
ﻦﻣ
 
 ﻪﻨﻜﻟ
 
،ﻲﻋاﺮﻟا
 
ﻊﺿاﻮﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻣ
 
ﻒﻴﻀﻟ
 
ﺮﺒﻨﻤﻟا
 
كﺮﺗ
 
لﺪﻳ
 
ﺎﻤﺑرﺎّ ﻴﺣور
 
 ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
ﻒﻌﺿ
.
ﺎﻤﺑ
 
 ﻂﺒﺗﺮﺗ
 
ﻻ
 
دﺎﺣﻵا
 
تﺎﻈﻋ
 
ﺖﻧﺎآ
 
نإ
 
،ﻖﺤﻟا
 
ﻲﻓ
 
نﻮﺘﺒﺜﻳ
 
ﻒﻴآ؟ﺎهﺪﻌﺑ
 
ﻲﺗﺄﻴﺳ
 
ﺎﻣو
 
ﺎﻬﻠﺒﻗ
 
ﻲﺘﻟا
 
تﺎﻈﻌﻟا
 
ىﺪﻌﺘﻳ
 
ﻻ
 
،ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟا
 
ﺾﻌﺒﻟ
 
ﻲﺣوﺮﻟا
 
ءاﺬﻐﻟا
 
نأ
 
،ﻒﺳﻸﻟ
 
ﻮﻋﺪﻳ
 
ﺎﻤﻣ ﻤﺴﻳ؟ﻪﻣﺪﻘﻧ
 
نأ
 
 ﻂﻄﺨﻧ
 
يﺬﻟا
 
مﺎﻌﻄﻟا
 
اﺬه
 
عﻮﻧ
 
ﻮه
 
ﺎﻤﻓ
 
،دﺎﺣﻵا
 
مﺎﻳأ
 
ﺎﻬﻧﻮﻌ
 
ﺎﻄﻴﻄﺨﺗ
 
ﺎﻣﺪﻘﻣ
 
 ﻂﱠ ﻄﺨﻤﻟاو
 
ﻢﻈﺘﻨﻤﻟا
 
يﺮﻴﺴﻔﺘﻟا
 
 ﻆﻋﻮﻟا
 
نﺄﺑ
 
 ﺔﻣﺎﺗ
 
 ﺔﻋﺎﻨﻗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻲﻨﻧإﻚﻟﺬﻟ
 
ةﺪﻋ
 
ﺎً ﺑﺎﺒﺳأ
 
ﺎﻨه
 
ﺮآذﺄﺳو
 
،ﺔﺴﻴﻨﻜﻟا
 
ﺐﻌﺷ
 
 ﺔﻳﺬﻐﺘﻟ
 
 ﺔﻠﻴﺳو
 
ﻞﻀﻓأ
 
ﻮه
 
،اﺪﻴﺟ
. 
 
 32
فدﺎﻬﻟا
 
يﺮﻴﺴﻔﺘﻟا
 
 ﻆﻋﻮﻟا
 
تارﺮﺒﻣ
 1
ﷲا 
 
ﺔﻄﺧ 
 
فﺎﺸﺘآا 
 
ﻦﻜﻤﻳ 
 
ﺔﻋﻮﺿﻮﻣ 
 
ﺔﻄﺨﻟ 
 
ﺎً  ﻌﺒﺗ 
 
ﻢﱠ  ﻈﻨﻤﻟا 
 
ﻆﻋﻮﻟا 
 
لﻼﺧ 
 
ﻦﻣ 
 
،ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا 
 
ﺎﻬﻨﻴﻌﺑ 
 
تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ 
 
ﺔﻴﻄﻐﺘﺑ 
 
وأ  
 
،ﻪﺗاﺬﺑ 
 
ﺮﻔﺳ 
 
ﺔﺳارﺪﺑ 
 
ءاﻮﺳ 
 
،ﺎﻣﱠ  ﺪﻘﻣ 
 
ﻦﺤﻧ
 – 
ﻚﻟﺬﺑ
  – 
 ﻪﺠﺘﻧ
 
ﺎﻨﺴﻔﻧأ
 
ﺪﺠﻧ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
 
،ﺔﻠﱠ ﻀﻔﻤﻟا
 
ﺎﻨﺗﺎﻋﻮﺿﻮﻤﺑ
 
ﺎﻧﺪﻴﻘﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﺺﱠ ﻠﺨﺘﻧ
 
 ﺔﻴﻣور
 
 ﺔﻟﺎﺳر
 
ﻰﻟإ
 – 
ًﻼﺜﻣ
  – 
ﻲﻟﺎﺘﻟا
 
ءﺰﺠﻟا
 
 ﻪﻟﻮﻘﻳ
 
ﺎﻤﻋ
 
 ﻆﻌﻧو
 
،ﻲﻟﺎﺘﻟا
 
ﺪﺣﻷا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻣ
 
ﺲﻴﻟو
 
،ﻦﺤﻧ
 
 ﻪﻟﻮﻘﻧ
 
نأ
 
ﺐﺤﻧ
.
ﻲﺘﻟا
 
 ﻪﺗﺎﻋﻮﺿﻮﻣ
 
 ﻪﻟ
 
 ﻆﻋاو
 
ﻰﻟإ
 
ﻊﻤﺘﺴﺗ
 
ﻲآ
 
 ﺔﺻﺮﻔﻟا
 
ﻚﺘﺗاو
 
ﻞه ﻧﻷا
 
تﺎﻴﺳﺎﺳأ
 
تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
نﻮﻜﺗ
 
ﺎﻤﺑر
 
؟ﺎﻬﺒﺤﻳو
 
ﺎﻬﻠﱢ ﻀﻔﻳﺎﻬﻧأ
 
ﻊﻤﻓ
 
،ﻞﻴﺟﺎﺪﺟ
 
ةﺪﻴﺟ
 
تﺎﻋﻮﺿﻮﻣﺺﻨﻟا
 
نﺎآ
 
ﺎﻤﻬﻣ
 
،ﺎﻬﺑ
 
 ﻆﻋﻮﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺮﻤﺘﺴﻳ
 
ﻦﻴﺣ
 
ﻚﻠﻬﺘﺴُ ﺗ
 
ﺎﻬﻧأ
 
ﻻإ
 
،ا ﺳ
 
ﻦﻋ
 
ﻢﻠﻜﺘﻳ
 
ﻻو
 
،ﻪﻣﺪﺨﺘﺴﻳ
 
يﺬﻟا
 
ﻲﺑﺎﺘﻜﻟاﺮﻴﺴﻴﻟا
 
رﺬﻨﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻻإ
 
ﺎهاﻮ
.
ﺐﻌﺸﻟ
 
 ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو ﻜﻤﻴﻓ
 
،ﺎﻀﻳأ
 
 ﺔﺴﻴﻨﻜﻟا ﻨﺘﺳا
 
ﻢﻬﻨجﺎﺘ ﺔﻈﻌﻟا
 
 ﺔﻳاﺪﺑ
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻬﻧﺎهذأ
 
ﻖﻠﻐﻨﺗو
 
،ﺎﻣﺪﻘﻣ
 
لﺎﻘﻳ
 
فﻮﺳ
 
ﺎﻣ
 . 2
كﻮﻠﺴﻟﺎﺑ 
 
ﻖﻠﻌﺘﺗ 
 
ﺔﻣﺎه 
 
تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ 
 
ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟ 
 
ﺔﺻﺮﻔﻟا 
 
ﺎﻨﻟ 
 
ﺢﻴﺘﻳ 
 
ﻢﻈﺘﻨﻤﻟا 
 
ﺮﻴﺴﻔﺘﻟا 
 
ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ 
 
ةرﻮﺼﺑ 
 
،ةﺎﻴﺤﻟا 
 
ﻲﻓ 
 
ﻲﺤﻴﺴﻤﻟا 
 
ا
 
 ﺔﺑﺮﺠﺘﻟ
 
ضﺮﻌﺘﻟا
 
،ﻒﺳﻮﻳ
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﻦﻤﻀﺘﺗرﺎﻔﻴﻃﻮﻓ
 
 ﺔﺟوز
 
ﻊﻣ
 
 ﺔﻴﺴﻨﺠﻟا
 
 ﺔﻴﻄﺨﻟ
.
اذإ
 
،ﺔﺤﺿاو
 
بﺎﺒﺳأ
 
وأ
 
تﺎﻣﺪﻘﻣ
 
نوﺪﺑ
 
 ﻪﺘﻈﻌﻟ
 
عﻮﺿﻮﻤآ
 
ءﺰﺠﻟا
 
اﺬه
 
سﻮﺴﻘﻟا
 
ﺪﺣأ
 
رﺎﺘﺧا
 
ﻦﻣ
 
وأ
 
،ﻪﺿﺮﻏ
 
ﻦﻋ
 
سﺎﻨﻟا
 
لءﺎﺴﺘﻳ
 
فﻮﺳو
 
،ﺐﺠﻳ
 
ﺎﻤﻣ
 
ﺮﺜآأ
 
ءيﺮﺟ
 
 ﻪﻧﺄﺑ
 
ﻒﺻﻮﻳ
 
 ﻪﻧﺈﻓ
 
 ﺔﺒﻴآﺮﺗ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻣ
 
ةﺪﻘﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﻲﻧﺎﻌﻳ
 
 ﻪﺴﻔﻧ
 
 ﻆﻋاﻮﻟا
 
نﺎآ
 
نإ
 
وأ
 
،عﻮﺿﻮﻤﻟا
 
ﻚﻟﺬﺑ
 
ﻩﺪﺼﻘﻳ
 
يﺬﻟا ﻪﺗﺎﻴﺣ
.
 ﻣ
 
ﻦﻜﻟﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻴﺜﻜﻟﺎﻓ
 
،مﺎﻳﻷا
 
ﻩﺬه
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣ
 
ﻰﻟإ
 
جﺎﺘﺤﺗ
 
رﻮﻣﻷا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﺜ
 
 ﺔﻠﺴﻠﺴﻓ
 
اﺬﻟ
 
؛ﺔﻴﻗﻼﺧأ
 
ءيدﺎﺒﻣ
 
ﻼﺑ
 
ﻢﻟﺎﻋ
 
 ﺔﻬﺟاﻮﻤﻟ
 
وأ
 
،جاوﺰﻠﻟ
 
ﻢهﱡﺪﻌﻳ
 
ﻢﻴﻠﻌﺗ
 
ﻰﻟإ
 
نوﺮﻘﺘﻔﻳ
 
ﻲﻨﻐﻳ
 
،ﺎﻴﻌﻴﺒﻃ
 
اًﺮﻣأ
 
 ﺔﻴﺴﻨﺠﻟا
 
 ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا
 
ﻰﻟإ
 
قﺮﻄﺘﻟا
 
ﻞﻌﺠﺗ
 
،ﻒﺳﻮﻳ
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﻦﻋ
 
تﺎﻈﻌﻟا
 
ﻦﻣﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣ
 
 ﺔﻴﻤﺘﺣ
 
لﻮﺣ
 
تﻻؤﺎﺴﺘﻟا
 
ﻦﻋ
. 
 
 33
3
ﻔﻳ 
 
فﻮﺳ 
 
،فﱠ  ﺪﻬﻤﻟا 
 
يﺮﻴﺴﻔﺘﻟا 
 
ﻆﻋﻮﻟا 
 
ﻰﻟإ 
 
ﺔﺴﻴﻨﻜﻟا 
 
ﺐﻌﺷ 
 
ﻊﻤﺘﺴﻳ 
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ 
 
ﺎﻤﻴﻓ 
 
نوﺮﻜ ﺎﻘﺣﻻ 
 
ﻪﻧﻮﻌﻤﺴﻳ 
 
نأ  
 
ﻦﻜﻤﻳ 
 
ﻞﺼﻳ
 
ﺎﻤﺑر
 
ﻞﺑ
 
،ﺬﺋﺪﻌﺑ
 
ثﺪﺤﻳ
 
نأ
 
ﻦﻜﻤﻳ
 
اذﺎﻣ
 
 ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ
 
ﻢﻬﻔﻐﺷ
 
ﺮﻴﺜﻴﺳ
 
 ﻆﻋﻮﻟا
 
اﺬه
 
ﻞﺜﻣ
 
ءﺎﻨﺛأو
 
،ﺔﺴﻴﻨﻜﻠﻟ
 
ﻢهرﻮﻀﺣ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﺎﻣﺪﻘﻣ
 
 ﺔﻴﺑﺎﺘآ
 
ةﺮﻘﻓ
 
 ﺔﻌﺟاﺮﻣ
 
 ﺔﺟرد
 
ﻰﻟإ
 
ﻢﻬﻟﻮﻀﻓ
 
ﺪﺣ ﺔﻈﻌﻠﻟ
 
ﻢﻬﺋﺎﻐﺻإةﺮﻘﻔﻟا
 
ﻰﻨﻌﻣ
 
اﻮﻤﻬﻔﻴﻟ
 
 ﺔﺳﺪﻘﻤﻟا
 
ﻢﻬﺒﺘآ
 
ﻰﻟإ
 
عﻮﺟﺮﻠﻟ
 
ﻊﻓاﺪﻟا
 
نوﺪﺠﻴﺳ
 .
ﺎﻬﻴﻟإ
 
 ﺔﺟﺎﺣ
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻬﻓ
 
؛ﻢﻬﻌﻣ
 
 ﺔﺳﺪﻘﻤﻟا
 
ﻢﻬﺒﺘآ
 
رﺎﻀﺣﺈﺑ
 
ماﺰﺘﻟﻻا
 
ﻢﻬﻴﻠﻋ
 
ﺎً ﻣاﺰﻟ
 
نﻮﻜﻴﺳ
 
اﺬﻜهو
. 
ﻢﻬﺗﺪﺋﺎﻔﻟ
 
 ﺔﺳارﺪﻟاو
 
ﺚﺤﺒﻟا
 
ﻰﻟإ
 
،ﻖﻴﻗﺪﻟا
 
 ﻂﱠ ﺴﺒﻤﻟا
 
ﺮﻴﺴﻔﺘﻟا
 
ﻢﻬﻌﻓﺪﻳ
 
ﺎﻤﺑﺮﻓ
 
،ﻚﻟذ
 
ﻦﻋ
 
ًﻼﻀﻓور
 
 ﺔﻠﺒﻨﻗ
 
ﻢﻬﻗﺎﻤﻋأ
 
ﻲﻓ
 
عرﺰُ ﺘﻓ
 
،ﺔﻴﺼﺨﺸﻟاﻻ
 
ﺎﻳاﺰﻣ
 
ﺎهرﺎﺠﻔﻧﺎﺑ
 
ﺞﺘﻨﻳ
 
،ةﺰﱢ ﻴﻤﻣو
 
 ﺔﺗﻮﻗﻮﻣ
 
 ﺔﻴﺣ ﺔﺴﻴﻨﻜﻠﻟ
 
ﺪﺤُ ﺗ
. 4
ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا 
 
ءيدﺎﺒﻤﻟا 
 
ﺬﺧﺄﺘﺳ 
 – 
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا 
 
وأ  
 
ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا 
 
ةﺎﻴﺤﻟا 
 
ﻲﻓ 
 
ءاﻮﺳ 
 – 
ﺎﻬﻧﺎﻜﻣ 
 
ﻢﻈﺘﻨﻤﻟا 
 
فﱠ  ﺪﻬﻤﻟا 
 
ﺮﻴﺴﻔﺘﻟا 
 
ﻲﻓ 
 
يﺪﺋﺎﻘﻋ
 
ﻲﻠﻴﺠﻧﻹا
 
 ﻆﻋﻮﻟا
 
ﻢﻈﻌﻣ
.
 ﺔﻔﺼﺑ
 
مﺎﻳﻷا
 
ﻩﺬه
 
ﺎﻬﺘﻴﻤهأو
 
ﺎﻬﻧﺎﻜﻣ
 
ةﺪﻴﻘﻌﻟا
 
ﺬﺧﺄﺗو ﻴﺜﻜﻟا
 
رﻮﻬﻈﻟ
 
؛ﺔﺻﺎﺧﻞآ
 
ﻲﻓ
 
بﺎﺴﻨﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
،ﺔﻨﺌﻤﻄﻤﻟا
 
ﺮﻴﻏ
 
 ﺔﻴﺗﻮهﻼﻟا
 
تﺎﻳﺮﻈﻨﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻩﺎﺠﺗا
.
ءيدﺎﺒﻤﻟﺎﺑ
 
 ﺔﻴﻨﻏ
 
ﺎﻀﻳأ
 
ﺎﻬﻨﻜﻟ
 
،ةﺪﻴﻘﻌﻟﺎﺑ
 
 ﺔﺌﻴﻠﻣ
 
ﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ﺪﻬﻌﻟا
 
ﻞﺋﺎﺳر
 
نأ
 
ﺢﻴﺤﺻ ﺔﻣﺎﻬﻟا
 
 ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا
.
ﻩﺬه
 
ﻲﻓ
 
سﺎﻨﻟا
 
مﺎﻣأ
 
 ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا
 
ﺲﻴﻳﺎﻘﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
حﺮﻃ
 
لﺪﻌﻣ
 
ﻮه
 
ﺎﻣ
 
ىﺮُ ﺗ
 
َﺖﻤﱠ ﻠﻋ
 
وأ
 
،ﺔﻈﻋ
 
ﺖﻌﻤﺳ
 
ةﺮﻣ
 
ﺮﺧﺁ
 
ﺖﻧﺎآ
 
ﻰﺘﻣ
 
؟مﺎﻳﻷاﻞﻤﻌﻟا
 
ﺲﻴﺋر
 
ﻦﻴﺑ
 
 ﺔﻗﻼﻌﻟا
 
ﻦﻋ
 
مﺪﻋ
 
ﺐﱠ ﺒﺴﺗ
 
ﺪﻘﻟ
 
؟ﻢﻬﻟﺎﻔﻃأو
 
ﻦﻳﺪﻟاﻮﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
وأ
 
،ﻪﺘﺟوزو
 
جوﺰﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
وأ
 
،ﻪﻴﺳوؤﺮﻣو
 
ﺎﻣ
 
نﻮﻤﻠﻌﻳ
 
ﻞه
 
ىﺮُ ﺗ
 
،مﺎﻳﻷا
 
ﻩﺬه
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻠﻟ
 
اًﺪﻳﺪﺷ
 
ﺎً ﺟﺎﻋﺰﻧا
 
ﻞﻤﻌﻟا
 
ﻲﻓ
 
صﻼﺧﻹا
 
ﻢهﺮﺼﻋ
 
ﻲﻓ
 
نﻮﻟوﻷا
 
نﻮﻨﻣﺆﻤﻟا
 
 ﻪﺠﻟﺎﻋ
 
ﻒﻴآو
 
؟دﺪﺼﻟا
 
اﺬه
 
ﻲﻓ
 
سﺪﻘﻤﻟا
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
 ﻪﻟﻮﻘﻳ
 
؟كاﺬﻧﺁ
 5
ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا 
 
ﻖﺑﺎﺳ 
 
يﺮﻴﺴﻔﺘﻟا 
 
ﻆﻋﻮﻟا 
 
ﻲﻓ 
 
ﻪﻧﺎﻜﻣ 
 
ﻢﻳﺪﻘﻟا 
 
ﺪﻬﻌﻟا 
 
ﺬﺨﺘﻴﺳ 
 
لاﺰﻳ
 
ﻻ
 
؟ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا
 
ﻚﺘﺴﻴﻨآ
 
ﻲﻓ
 
ﻚﻟذ
 
ثوﺪﺣ
 
ىﺪﻣ
 
ﺎﻣ
 – 
اﺬه
 
ﺎﻧﺮﺼﻋ
 
ﻲﻓ
  – 
راﺬﻧإ
 
سﻮﻣﺎﻋﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
ﻢﻠﻈﻟاو
 
رﻮﺠﻟا
 
ﺪﺿ
 
يوﺪﻳ
 .
مﺎﻜﺣﻷا
 
ﻚﻠﺗ
 
ﺮﺼﻌﻠﻟ
 
 ﺔﺒآاﻮﻣ
 
وﺪﺒﺗ
 
ﻢآ
 
ﺎﻴﻣرإو
 
ءﺎﻴﻌﺷإ
 
يﺮﻔﺳ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻤﻟﺎﻈﻟا
 
تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا
 
ﺪﺿ
 
 ﺔﻴﻬﻟﻹا
!
أ
 
وﺪﺒﺗ
 
ﻢآو
 
قﻮﻘﺒﺣ
 
 ﺔﻠﺌﺳ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->