Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
الوعظ التفسيري 07 - تفسير المزامير

الوعظ التفسيري 07 - تفسير المزامير

Ratings: (0)|Views: 128|Likes:
Published by Hani Refaat
عن موقع الجزيرة الخضراء
عن موقع الجزيرة الخضراء

More info:

Published by: Hani Refaat on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2011

pdf

text

original

 
 67
ﻊﺑﺎﺴﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
ﺮﻴﻣاﺰﻤﻟا
 
ﺮﻴﺴﻔﺗ
 
 ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا
 
ةدﺎﻓﻹا
 
ﻦﻋ
 
ﺎﻧﺰﺠﻋ
 
ﻮه
 
،ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا
 
 ﺔﺴﻴﻨﻜﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻔﺳﺆﻤﻟا
 
رﻮﺼﻘﻟا
 
 ﻪﺟوأ
 
ﻦﻣﺮﻴﻣاﺰﻤﻟا
 
ﺮﻔﺳ
 
ﻦﻣ
.
ﺮآﺬﺗ
 
ﻞهو
 
؟ﺮﻔﺴﻟا
 
اﺬه
 
ﻦﻣ
 
ﺮﱠ ﺴﻔﺗ
 
ﺎﻬﺘﻌﻤﺳ
 
ﻲﺘﻟا
 
تﺎﻈﻌﻟا
 
ﺮﺧﺁ
 
ﺮآﺬﺗ
 
ﻞه
 
ﻊﻣو
 
،ﻚﻟذ
 
ﺮآﺬﺗ
 
نأ
 
ﺐﻌﺼﻟا
 
ﻦﻣ
 
 ﻪﻧأ
 
ﺪﻘﺘﻋأ
 
؟ﺮﻴﻣاﺰﻤﻟا
 
ﺪﺣأ
 
ﻦﻋ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ﺖﻈﻋو
 
ةﺮﻣ
 
ﺮﺧﺁ،ﻚﻟذﻚﻟذ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﻴهﺎﻀﻳ
 
ﻻ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا
 
برﺎﺠﺘﻟاو
 
ةدﺎﺒﻌﻟاو
 
تﻼﻣﺄﺘﻠﻟ
 
ﺰﻨآ
 
ﻲه
 
ﺮﻴﻣاﺰﻤﻟﺎﻓ
 
ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺮﺧﺁ
 
ﺰﻨآ
. 
ﻢﱠ ﻧَﺮُ ﺗ
 
ﻲﻜﻟ
 
ﺖﺒﺘُ آ
 
ﺎﻬﻧأ
 
ذإ
 
،ﻞﻴﺋاﺮﺳﻹ
 
ﻢﻴﻧاﺮﺘﻟا
 
بﺎﺘآ
 
ﺎﻬﻧﺄﺑ
 
ﺮﻴﻣاﺰﻤﻟا
 
ﺖﻔِ ﺻُو
.
ﻞآ
 
ﻞﺜﻣونإو
 
ﺎﻨﻧأ
 
ﻰﺘﺣ
 
،مﺎﻋ
 
ﺐﻟﺎﻗ
 
ﻲﻓ
 
ﺖﻌﺿُو
 
 ﺔﺻﺎﺧ
 
تارﺎﺒﺘﺧا
 
ﻦﻋ
 
ﺮﱢ ﺒﻌﺗ
 
ﻲﻬﻓ
 
،ةﺪﻴﺠﻟا
 
ﻢﻴﻧاﺮﺘﻟا
 
،ﻪﺴﻴﺳﺎﺣأ
 
 ﻪآرﺎﺸﻧ
 
نأ
 
ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ
 
ﺎﻨﻨﻜﻟ
 
،رﻮﻣﺰﻤﻟا
 
ﺐﺗﺎﻜﻟ
 
صﺎﺨﻟا
 
رﺎﺒﺘﺧﻻا
 
اﺬه
 
 ﻪﺟاﻮﻧ
 
ﻻ
 
ﺎﻨآ ﻪﻌﻣ
 
ﻞﻋﺎﻔﺘﻧ
 
نأو
. 
اﺬﻜه
 
أﺪﺒﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻤﻴﻧﺮﺘﻟا
 
تﺎﻤﻠﻜﻟ
 
ﺖﻌﺟر
 
اذإ
 
 ﻪﻴﻨﻋأ
 
ﺎﻣ
 
حﺎﻀﻳإ
 
ﻊﻴﻄﺘﺳأ
 
ﺎﻤﺑر
" :
ﺎﻳﻲﻨﻟﺬﺨﺗ
 
نأ
 
ﻦﻜﻤﻳ
 
ﻻ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﺒﺤﻤﻠﻟ
".....
ﻲﺼﺨﺷ
 
رﺎﺒﺘﺧا
 
ﺮﺛإ
 
 ﺔﻤﻴﻧﺮﺘﻟا
 
ﻩﺬه
 
تﺮﻬﻇ
 
ﺪﻘﻓ
 
، ﻳ
 
ﺺﺨﺸﻟ
 
،ﻢﻴﻟأﻰﻋﺪ
"
نﻮﺴﻴﺛﺎﻣ
 
جرﻮﺟ
"
ﺎﻤﻬﺟاوز
 
ﻞﺒﻗو
 
،تﺎﻴﺘﻔﻟا
 
ىﺪﺣإ
 
ﺐﻄﺧ
 
يﺬﻟا
 
،
 
نﻮﺴﻴﺛﺎﻣ
 
بﺎﺻأ
 
ﺎﻤﻣ
 
،ﺔﺒﻄﺨﻟا
 
ﺖﺨﺴﻓ
 
نأ
 
ﻻإ
 
 ﻪﺘﺒﻴﻄﺧ
 
ﻦﻣ
 
نﺎآ
 
ﺎﻤﻓ
 
،ﻰﻤ ﻌﻟﺎﺑ
 
ﺐﻴﺻأ
 
ةدﺎﻋإ
 
ﻲﻓو
 
،ﺔﺘﺒﻟا
 
 ﻪﻟﺬﺨﻴﻟ
 
ﻦﻜﻳ
 
ﻢﻟ
 
يﺬﻟا
 
،بﺮﻟا
 
 ﺔﺒﺤﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻩءاﺰﻋ
 
ﺪﺟو
 
 ﻪﻨﻜﻟ
 
،ﺪﻳﺪﺸﻟا
 
 طﺎﺒﺣﻹﺎﺑﺪﻳﺪﺟ
 
ﻦﻣ
 
بﺮﻠﻟ
 
 ﻪﺗاذ
 
ﺲﻳﺮﻜﺗ
. 
 
 68
 
ﻩﺬه
 
نﻮﻤﻧﺮﻳ
 
ﻦﻤﻣ
 
نوﺮﻴﺜﻜﻟا،نﻮﺴﻴﺛﺎﻣ
 
 ﺔﺑﺮﺠﺗ
 
ﻦﻋ
 
ﺎﺌﻴﺷ
 
نﻮﻓﺮﻌﻳ
 
ﻻ
 
،مﻮﻴﻟا
 
 ﺔﻤﻴﻧﺮﺘﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻞﺸﻔﻟﺎآ
 
،ﺔﻨﻳﺎﺒﺘﻣ
 
ىﺮﺧأ
 
تﺎﻃﺎﺒﺣإ
 
 ﻪﺟاﻮﻳ
 
ﻞﻜﻟﺎﻓ
 
،ﻩﻮﺸﻳﺎﻌﻳ
 
نأ
 
نﻮﻌﻴﻄﺘﺴﻳ
 
ﻢﻬﻨﻜﻟاًﺮﻴﺜآ
 
 ﻪﻴﻠﻋ
 
نﻮﻟﱢﻮﻌﻳ
 
اﻮﻧﺎآ
 
ﻖﻳﺪﺻ
 
ﻢﻬﻟﺬﺨﻳ
 
نأ
 
وأ
 
،ﺔﻔﻴﻇو
 
ﻰﻠﻋ
 
لﻮﺼﺤﻟا
......
 ﺔﻤﻴﻧﺮﺘﻟﺎﻓ
 
،ﺦﻟإإ
 
،ﺔﺻﺎﺧ
 
 ﺔﻠﻜﺸﻣ
 
ﺮﺒﻋ
 
ﻢﻠﻜﺘﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ةﺮﺛﺆﻤﻟا
 
ةﻮﻘﻟا
 
ﺎﻬﻟ
 
ةﺪﻴﺠﻟاةﺮﻴﺜآ
 
ىﺮﺧأ
 
ﻞآﺎﺸﻣ
 
ﻰﻟ
. 
ﺮﻴﻣاﺰﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﻨﻋ
 
ﺮﱠ ﺒﻌُ ﻣ
 
ﺮﻴﻏ
 
 ﺔﻳﺮﺸﺑ
 
ةﺮﺒﺧ
 
وأ
 
 ﺔﻴﻧﺎﺴﻧإ
 
 ﺔﻔﻃﺎﻋ
 
ﺪﺟﻮﺗ
 
نأ
 
رﺪﻨﻳ
.
 ﻪﺠﺘﺗ
 
ﻢﻈﻌﻣ
 
نأ
 
ﻻإ
 
،ﻦهﺬﻠﻟ
 
ﻲﻤﻳدﺎآﻷا
 
ﺐﻳرﺪﺘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺰﻴآﺮﺘﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﻲﺗﻮهﻼﻟا
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻨﻤﻈُ ﻧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻢﻬﺗرﺪﻘﻟ
 
يﻮﻗ
 
ﺐﺒﺳ
 
كﺎﻨﻬﻓ
 
ﻚﻟﺬﻟو
 
؛ﺮﻋﺎﺸﻤﻟا
 
ىﻮﺘﺴﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﻞﻴﻤﺗ
 
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺠﺘﻟاﺮﻴﻣاﺰﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
دﻮﺟﻮﻤﻟا
 
ﺮﻋﺎﺸﻤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا
 
بﻮﻠﺳأ
 
ﻊﻣ
 
بوﺎ
.
 ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو
 
ﻢﻬﻓ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻟﻮﻬﺳ
 
نوﺪﺠﻳ
 
ﻢﻬﻧأ
 
ﻲﻨﻌ ﻳ
 
ﻻ
 
اﺬﻬﻓ
 
،ﺮﺧﺁ
 
ءﻲﺷ
 
يأ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺜآأ
 
ﺮﻋﺎﺸﻤﻟﺎﺑ
 
ﻢهﺮﺛﺄﺗﺎﻬﻨﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا
 
وأ
 
ﻢهﺮﻋﺎﺸﻣ
.
ﻦﻣ
 
نﻮﻜﻳ
 
،ﻢهﺮﻋﺎﺸﻣ
 
ﻦﻋ
 
ﺮﱢ ﺒﻌﻳ
 
ﻦﻣ
 
نوﺪﺠﻳ
 
ﺎﻣﺪﻨﻌﻓ
 
ﻚﻟﺬﻟو ﻪﻌﻣ
 
ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا
 
نﺎﻜﻤﺑ
 
 ﺔﻟﻮﻬﺴﻟا
.
او
 
،نﺰﺤﻟﺎﻓ،ﻞﻣﻷاو
 
،طﺎﺒﺣﻹاو
 
،فﻮﺨﻟاو
 
،ةراﺮﻤﻟﺮﻴﻣاﺰﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
رﺮﻜﺘﺗ
 
ﺎهﺪﺠﺗ
 
نأ
 
ﻚﻨﻜﻤﻳ
 
ﺮﻋﺎﺸﻣ
 
ﺎﻬﻠآ
 
،حﺮﻔﻟاو
 
،تاﺬﻟا
 
 ﺔﺋﺮﺒﺗو
 
،ﺐﻀﻐﻟاو
.
رﻮﻣﺰﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻳﺬﻠﻟا
 
ﺐﻠﻘﻟا
 
قﺎﺤﺴﻧاو
 
ﻖﻴﻤﻌ ﻟا
 
مﺪﻨﻟا
 
ﺪﺠﺘﻓ
51
ﻲﻓ
 
 ﺔﺠﻬﺒﻟﺎﺑ
 
ﺢﻴﺒﺴﺘﻟا
 
ﺎﻤﻬﻠﺑﺎﻘﻳ
 
ﺰﻣ
150.
رﻮﻣﺰﻣ
 
ﻲﻓ
 
رﻮآﺬﻤﻟا
 
 طﺎﺒﺣﻹاو
42
رﻮﻣﺰﻣ
 
ﻸﻤﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻘﺜﻟا
 
 ﻪﻠﺑﺎﻘﻳ
 107.
واﺬﻜه
 
ﻢهﺮﻋﺎﺸﻣ
 
ﻢﻬﻓ
 
ﻦﻣ
 
سﺎﻨﻟا
 
ﻦﱢ ﻜﻤﺗ
 
،ﻰﱠ ﺘﺷ
 
تﺎﻈﻋ
 
جاﺮﺨﺘﺳﻻ
 
ﻲﻨﻏ
 
ﻢﺠﻨﻣ
 
ﺮﻔﺴﻟا
 
اﺬه
 
ﺮﺒﺘﻌﻳ
 
ﺎﻀﻳأ
 
ﻮه
 
 ﻪﻧأ
 
ذإ
 
،ﺮﻋﺎﺸﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻬﻌﻣ
 
ﺶﻳﺎﻌﺘﻟا
 
ﻦﻣ
 
مدﺎﺨﻟا
 
ﻦﱢ ﻜﻤﺗو
 
،ﺎﻬﻨﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌﺘﻟاونﺎﺴﻧإ
. 
 ﺔﻳﺮﻌﺷ
 
 ﺔﻐﻴﺻ
 
ﻲﻐﺒﻨﻳ
 
،ﻢﺛ
 
ﻦﻣ
 
،رﺎﻌﺷأو
 
ﻢﻴﻧاﺮﺗ
 
ﻦﻋ
 
ةرﺎﺒﻋ
 
ﺎﻬﻧأ
 
كرﺪﻧ
 
نأ
 
ﺪﺑﻻ
 
،ﺮﻴﻣاﺰﻤﻠﻟ
 
ﺎﻨﻟواﺪﺗ
 
ﻲﻓ ﻔﻧ
 
نأﻦَ ﻣ
 
ﻞَ ﺒِ ﻗ
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻬﻔُ ﺗ
 
ﻻ
 
،ﺔﻨﱠ ﻴﻌﻣ
 
 ﺔﻳﺮﻌﺷ
 
ﻎﻴﺻ
 
 ﻪﻟ
 
ﺐﻌﺷ
 
ﻞﻜﻓ
 
؛يﺮﺒﻌﻟا
 
ﺮﻌﺸﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺎﺌﻴﺷ
 
ﻢﻬيﺮﺒﻌﻟا
 
ﺮﻌﺸﻟا
 
ﺎﻀﻳأ
 
اﺬﻜهو
 
،ةﺮﻳﺎﻐﻣ
 
تﺎﻓﺎﻘﺛ
 
ﻦِ ﻣ
 
ﻢه
.
ﻲﻨﺒُ ﻳ
 
نﺎآ
 
،ﻼﺜﻣ
 
،ﻲﺑﺮﻐﻟا
 
ﺮﻌﺸﻟا
 –  
ﺐﻳﺮﻗ
 
ﺖﻗو
 
ﻰﻟإو
 – 
ﻰَ ﻨﺒُ ﻳ
 
يﺬﻟا
 
يﺮﺒﻌﻟا
 
ﺮﻌﺸﻟا
 
ﺲﻜﻌﺑ
 
،ﺔﻴﻓﺎﻘﻟاو
 
 ﺔﻳﺮﻌﺸﻟا
 
نازوﻷا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻰﻠﻋ
"
يزاﻮﺘﻟا
"
نأ
 
ﻰﻨﻌﻤﺑ
 
،ﺮﻄﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
ةﺮﻜﻔﻟا
 
ﺲﻔﻧ
 
دﺎﻌﺗ
 
ﻢﺛ
 
،ﺮﻄﺳ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﻨﻋ
 
ﺮﱠ ﺒﻌُ ﻳ
 
ةﺮﻜﻔﻟا
 
ﺎﻬﻴﻟإ
 
فﺎﻀﻳ
 
وأ
 
،ةدﺎﻀﻣ
 
ىﺮﺧﺄﺑ
 
ةﺮﻜﻔﻟا
 
ﻞَ ﺑﺎﻘُ ﺗ
 
وأ
 
،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ
 
تﺎﻤﻠآ
 
ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ
 
ﻦﻜﻟ
 
،ﻲﻟﺎﺘﻟا
 
 69
ﻞﻤﺘﻜﺗ
 
ﻰﺘﺣ
 
ةﺮﻜﻔﻟا
 
ﺲﻔﻧ
 
ﻞَ ﺻاﻮُ ﺗ
 
وأ
 
،ﺮﺧﺁ
 
ﻩﺎﺠﺗا
 
ﻲﻓ
.
 ﻂﺒﺗﺮﻳ
 
نأ
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﺮﻄﺴﻠﻟ
 
ﻦﻜﻤﻳوﺐﺒﺴﻤﻟﺎﺑ
 
 ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ
 
 ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا
 
نأ
 
ذإ
 
،لوﻷﺎﺑ
. 
وأ
 
ﻲﻨﻋدﻚﻟذ
 
ﺢﺿ
:
 ﺔﻳﺁ
 
ﻦﻣ
 
لوﻷا
 
ﺮﻄﺴﻟا
6
رﻮﻣﺰﻣ
 
ﻲﻓ
 61
لﻮﻘﻳ
 " :
ﻒﻴﻀﺗ
 
ﻚﻠﻤﻟا
 
مﺎﻳأ
 
ﻰﻟإﺎً ﻣﺎﻳأ
"
ﺐﺘﻜﻴﻓ
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﺮﻄﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
ةﺮﻜﻔﻟا
 
ﺲﻔﻧ
 
رﺮﻜﻳ
 
ﻢﺛ
 
،
" :
روﺪﻓ
 
روﺪآ
 
 ﻪﻨﻴﻨﺳ
."
ةﺮﻜﻔﻟﺎﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ
 
تﺎﻤﻠﻜﺑ
 
ﺎﻬﻨﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا
 
ﻢﺗ
 
،ةﺪﺣاو
 
 ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا
. 
رﻮﻣﺰﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻚﻟﺬآ
110:5
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﻲﻓ
 
لوﻷا
 
ﺮﻄﺴﻟا
 
ةﺮﻜﻓ
 
ﻞﻤﻜﺘﺴﻳ
 : "
ﻦﻋ
 
بﺮﻟاﻚﻨﻴﻤﻳ
." "
ﺎآﻮﻠﻣ
 
ﻩﺰﺟر
 
مﻮﻳ
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻄﺤﻳ
." 
دﺪﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﺮﻄﺴﻟا
 
نأ
 
ﺪﺠﻧ
 
،رﻮﻣﺰﻤﻟا
 
تاذ
 
ﻲﻓو
7
،لوﻷا
 
ﺮﻄﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻢﺗ
 
ﺎﻣ
 
 ﺔﺠﻴﺘﻧ
 
ﻮه
 
اﺬﻜه
: "
ﻖﻳﺮﻄﻟا
 
ﻲﻓ
 
بﺮﺸﻳ
 
ﺮﻬﻨﻟا
 
ﻦﻣ
"
،
 "
سأﺮﻟا
 
ﻊﻓﺮﻳ
 
ﻚﻟﺬﻟ
." 
رﻮﻣﺰﻤﻟا
 
 ﺔﻟﺎﺳر
 
ﻢﻬﻓ
 
ﻲﻓ
 
ﺪﻋﺎﺴﻳ
 
يﺮﺒﻌﻟا
 
ﺮﻌﺸﻟا
 
بﻮﻠﺳأ
 
ﻢﻬﻓ
 
نإ
. 
ﺮﻴﻣاﺰﻤﻟا
 
ﺮﻴﺴﻔﺗ
 
ﻰﻟإ
 
ﻞﻴﻟﺪﻟا
 
لوﺎﺣ 
 – 
ﻘﺑ 
 
ﺪ ا 
 
ر ﻹ نﺎﻜﻣ 
– 
رﻮﻣﺰﻤﻟا 
 
ﺔﺑﺎﺘآ 
 
ﻰﻟإ 
 
ىدأ  
 
يﺬﻟا 
 
رﺎﺒﺘﺧﻻا 
 
فﺎﺸﺘآا 
 
. 
ﻩﺪﺼﻘﻳ
 
نﺎآ
 
ﺎﻤﻋ
 
ﺢﺿوأ
 
ةﺮﻜﻓ
 
ﻚﻟ
 
ﺖﻧﺎﻜﻟ
 
؛رﻮﻣﺰﻤﻟا
 
ﺐﺗﺎآ
 
 ﻪﺟاﻮﻳ
 
نﺎآ
 
ﺎﻣ
 
ﺖﻓﺮﻋ
 
ﻮﻟ ﻪﺗﺎﻤﻠﻜﺑ
.
رﻮﻣﺰﻣ
 
تﺎﻤﻠآ
 
ﻲﻧﺎﻌﻣ
 
ﻚﻟذ
 
لﺎﺜﻣ
51
كرﺪﺗ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
 
ءﻼﺟ
 
ﺮﺜآﺄﺑ
 
ﻚﻣﺎﻣأ
 
زﺮﺒﺘﺳ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺮﺘﻋا
 
ﻦﻋ
 
ةرﺎﺒﻋ
 
ﺎﻬﻧأاو
 
،ﻊﺒﺸﺜﺑ
 
ﻊﻣ
 
ﺎﻧﺰﻟا
 
 ﺔﻴﻄﺧ
 
ﻦﻋ
 
دواد
 
تﺎﻓﻲﺜﺤﻟا
 
ﺎﱠ ﻳروأ
 
ﺎﻬﺟوﺰﻟ
 
 ﻪﻠﺘﻗ
.
فاﺮﺘﻋﻻاو
 
 ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا
 
 ﺔﺑﻮﺘﻟا
 
ﻰﻨﻌﻣ
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻞﻴﺜﻣ
 
 ﻪﻟ
 
ﺲﻴﻟ
 
رﻮﻣﺰﻤﻟا
 
اﺬه
.
ﻚﻴﻠﻋ
 
ﺲﻴﻟ
 
ﻞآ
 
ﻲﻓ
 
ةﺪﺣاو
 
سﺎﺳﻷا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﺑﻮﺘﻟا
 
نﻷ
 
ﻚﻟذ
 
،ﻂﻘﻓ
 
 ﺔﻴﺴﻨﺠﻟا
 
ﺎﻳﺎﻄﺨﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﻪﻘﻴﺒﻄﺗ
 
دﱢﺪﺤﺗ
 
نأ ﻘﻴﻘﺣ
 
 ﺔﺑﻮﺗ
 
ﻰﻟإ
 
ﻊﻴﻤﺠﻟا
 
جﺎﺘﺤﻳو
 
،تﻻﺎﺤﻟا ﻴﺎﻴﺤﻟﺎﺑ
 
ﻢﻌﻨﺘﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻴﺒﻏار
 
اﻮﻧﺎآ
 
نإ
 
 ﺔ ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟا
 
ة
. 
رﻮﻣﺰﻣ
 
ﻞﱢ ﺜﻤﻳو
3
فﺎﺨﻳو
 
سﺄﻴﻳ
 
نﺄﺑ
 
بﱠﺮﺠﻤﻟاو
 
 ﻪﺋاﺪﻋﺄﺑ
 
 طﺎﺤﻤﻟا
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
،حﻮﺿﻮﺑ
 . 
ﺎً ﺑرﺎه
 
 ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا
 
دواد
 
 ﻪﻴﻓ
 
ﺮﺠه
 
يﺬﻟا
 
ﻦﻴﺤﻟا
 
ﻚﻟذ
 
ﻲﻓ
 
ﺐﺘآ
 
 ﻪﻧأ
 
رﻮﻣﺰﻤﻟا
 
اﺬه
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﺮﻬﻈُ ﻳومﻮﻟﺎﺸﺑأ
 
دﱢﺮﻤﺘﻤﻟا
 
 ﻪﻨﺑا
 
 ﻪﺟو
 
ﻦﻣ
.
ﻩﺮﻋﺎﺸﻣ
 
ﻊﻣ
 
ﺮﺜآأ
 
بوﺎﺠﺘﻟا
 
ﻦﻜﻤﻳ
 
،فوﺮﻈﻟا
 
ﻩﺬه
 
 ﺔﻓﺮﻌﻤﺑو

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->