Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
الوعظ التفسيري 08 - في تفسير الرسائل

الوعظ التفسيري 08 - في تفسير الرسائل

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by Hani Refaat
عن موقع الجزيرة الخضراء
عن موقع الجزيرة الخضراء

More info:

Published by: Hani Refaat on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2011

pdf

text

original

 
 77
ﻦﻣﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا
 
ﺮﻴﺴﻔﺗ
 
ﻲﻓ
 
ﺮﻴﺴﻔﺘﻟا
 
 ﺔﺒﻌﺻ
 
ةدﺎﻣ
 
ﺎﻬﻧأ
 
ﻻإ
 
،ﺮﱢ ﺴﻔﻤﻠﻟ
 
سﺪﻘﻤﻟا
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎً ﻋﺎﺒﺷإ
 
ﺮﺜآﻷا
 
ءﺰﺠﻟا
 
ﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ﺪﻬﻌﻟا
 
ﻞﺋﺎﺳر
 
ﻞﱢ ﺜﻤﺗﺖﻗﻮﻟا
 
تاذ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﺒﻌﺻ
.
ﺎﻤﻴﻓ
 
ﺲﻴﻟو
 
ﺎﻬﻨﻣ
 
نﺎﺒﺴﺤﻟا
 
ﻦﻣ
 
 ﻂَ ﻘﺴُ ﻳ
 
نأ
 
ﻦﻜﻤﻳ
 
ﺎﻤﻴﻓ
 
 ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا
 
ﻦﻤﻜﺗو ﻪﺗدﺎﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻨﻐﻟا
 
،ﺺﻨﻟا
 
ﻲﻄﻌﺗ
 
ﺚﻴﺤﺑ
 
،لﺎﻘُ ﻳ
 
نأ
 
ﺐﺠﻳﻩرﺪﻗ
 
ﻖﺣ
 
،
.
نﺎآ
 
ﺲﻟﻮﺑ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﻞﺟﺮﻓ
 
ﻲﻓ
 
فﺮﺘﻋا
 
 ﻪﺴﻔﻧ
 
سﺮﻄﺑ
 
نأ
 
ﻰﺘﺣ
 
ةﺪﻴﺠﻤﻟا
 
فاﺪهﻷا
 
تاذ
 
ءارﻵاو
 
رﺎﻜﻓﻷﺎﺑ
 
ﺮﺧﺬﻳ
 
ًﻼﻘﻋ
 
ﻚﻠﻤﻳ
 
نأ
 
ﺲﻟﻮﺑ
 
ﻞﺋﺎﺳر
 
ﻦﻋ
 
مﺎه
 
ﺢﻳﺮﺼﺗ
..."
ﻢﻬﻔﻟا
 
ةﺮﺴﻋ
 
ءﺎﻴﺷأ
 
ﺎﻬﻴﻓ
) "...2
 ﻂﺑ
3:16.(
ﺎﻨﺘﻤﻬﻣو ﻜﻤﻳ
 
تارﺎﺒﻋ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻨﺒﻌﺸﻟ
 
ﺎﻬﻠﺻﻮﻧ
 
نأ
 
ﻦﻜﻟو
 
،عﺎﻄﺘﺴﻤﻟا
 
رﺪﻘﺑ
 
ﻢﻬﻔﻧ
 
نأ
 
 ﻂﻘﻓ
 
ﺲﻴﻟ
 
ﺎﻨهﻢﻬﻨ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا
 
ﻢﻬﺗﺎﻴﺤﻟ
 
 ﺔﺒآاﻮﻣ
 
نﻮﻜﺗو
 
،ﺎﻬﺑﺎﻌﻴﺘﺳا
.
ﻦﻋ
 
ةرﺎﺒﻋ
 
ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا
 
ﻩﺬه ﺔﺠﺤﻟﺎﺑ
 
 ﺔﻧﺮﺘﻘﻣ
 
ﻖﺋﺎﺛو
.
ﻲﻧﺎﻌﻤﻠﻟ
 
 ﺔﻘﻴﻗد
 
رﻮﺻو
 
 ﺔﻠﱠ ﺼﻔﻤﻟا
 
ﻖﺋﺎﻘﺤﻟﺎﺑ
 
 ﺔﺌﻴﻠﻣ
 
ﺎﻬﻧإاﺬﻟ
 
؛ﺔﺻﺎﺧ
 
 ﺔﻴﻤهأ
 
ﻞﻤﺤﺗ
 
 ﺔﻤﻠآ
 
ﻞﻜﻓ
 
،
 
 ﻪﺘﻟﺎﺳر
 
ﻦﻣ
 
ءاﺰﺟأ
 
ﻊﻴﻤﺠﺘﺑ
 
مﻮﻘﻳ
 
نأ
 
ﻞﺒﻗ
 
،ﻆﻋاﻮﻟا
 
ﻞﺒﻗ
 
ﻦﻣ
 
قﺎﺸﻟا
 
ﻞﻤﻌﻟا
 
مﺰﻠﺘﺴﻳ
 
ﺎهﺮﻴﺴﻔﺘﻓﺎً ﻌﻣ
. 
و
 
ﺪﻗو ﻆﻋﻮﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا
 
ماﺪﺨﺘﺳﻻ
 
 ﺔﻤﻴﻈﻋ
 
 ﺔﻧﻮﻌﻣ
 
 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا
 
ءيدﺎﺒﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﺪﺟ
. 
ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا
 
ﺮﻴﺴﻔﺘﻟ
 
 ﺔﻳدﺎﺷرإ
 
تاﻮﻄﺧ
 
لﺎﻌﻓﻷا 
 
ﻩﺬه 
 
ﻦﻣزو 
 
ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا 
 
لﺎﻌﻓﻷا 
 
ﻰﻠﻋ 
 
ﻚﺗﺎﻈﺣﻼﻣ 
 
نﱢ  ود 
 
ﺎﻬﻠﻤآﺄﺑ
 
 ﺔﻠﻤﺠﻟا
 
ﻢﻜﺤﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻲه
 
لﺎﻌﻓﻷا
 
ﻩﺬﻬﻓ
.
ﻞﺻﻷﺎﺑ
 
 ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا
 
،دﺪﺼﻟا
 
اﺬه
 
ﻲﻓو
 
؛ىﻮﺼﻗ
 
 ﺔﻴﻤهأ
 
ﻞﺜﻤﻳ
 
لﺎﻌﻓﻸﻟ
 
ﻲﻧﺎﻧﻮﻴﻟاﺎﻬﻟو
 
،ﺔﻳﺰﻴﻠﺠﻧﻹا
 
ﻦﻣ
 
 ﺔﻗد
 
ﺮﺜآأ
 
 ﺔﻐﻟ
 
 ﺔﻴﻧﺎﻧﻮﻴﻟﺎﻓﻲﻧﺎﻌﻤﻟا
 
قدأ
 
ﺮﻳﻮﺼﺘﻟ
 
ﺮﺒآأ
 
تﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ
.
ﻚﻨﻜﻤﻴﻓ
 
،ﺔﻴﻧﺎﻧﻮﻴﻟا
 
 ﺔﻐﻠﻟا
 
 ﺔﺳارد
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻜﻤﺘﺗ
 
ﻢﻟ
 
ﺖﻨآ
 
نﺈﻓﻲﻧﺎﻌﻤﻠﻟ
 
 ﺔﻣﺎﻬﻟا
 
تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا
 
ﺢﱢ ﺿﻮﻳ
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ
 
ﺮﻴﺴﻔﺘﺑ
 
 ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻا
.
ﻚﻟذ
 
ﻊﻄﺘﺴﺗ
 
ﻢﻟ
 
ﻮﻟ
 
ﻰﺘﺣو
 
ﺮﻈﻨﻟا
 
فﺮﺼﺗ
 
ﻼﻓ
 
،ﺔﻳﺮﻴﺴﻔﺘﻟا
 
ﺐﺘﻜﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﺜﻤﻟ
 
كرﺎﻘﺘﻓﻻﺰﻨآ
 
ﻚﻣﺎﻣأ
 
لاﺰﻳ
 
ﻼﻓ
 
،ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا
 
ﻦﻋ
 
 78
 
 ﺔﻴﻤهﻷ
 
لﺎﺜﻤآو
 
،ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا
 
لﺎﻌﻓﻷا
 
فﺎﺸﺘآا
 
ﻚﻴﻠﻋ
 
 ﻂﻘﻓ
 
،ﻚﻳﺪﻳ
 
ﻦﻴﺑ
 
 ﺔﻴﺣوﺮﻟا
 
ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا
 
ﻦﻣﺲﺴﻓأ
 
ﻲﻓ
 
ءﺎﺟ
 
ﺎﻣ
 
ﺮﻈﻧا
 
،لﺎﻌﻓﻷا
 
رﻮﺻ
5:18"
حوﺮﻟﺎﺑ
 
اﻮﺌﻠﺘﻣا
."
رﺎﺒﺘﺧا
 
ﺲﻴﻟ
 
ﺎﻨه
 
ﺮﻣﻷﺎﻓوﺮﻟا
 
ةﺮﻄﻴﺳو
 
ةدﺎﻴﻘﻟ
 
ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا
 
عﻮﻀﺨﻟا
 
ﻲﻨﻌﻳ
 
 ﻪﻨﻜﻟ
 
،ﺪﺑﻷا
 
ﻰﻟإو
 
ةﺪﺣاﻮﻟا
 
ةﺮﻤﻟاسﺪﻘﻟا
 
ح
.
ﺎﻨﻟ
 
ﷲا
 
 ﻪﻠﻌﻔﻳ
 
نأ
 
رﺎﻈﺘﻧا
 
ﺎﻨﻴﻠﻋ
 
ﺲﻴﻟو
 
،ﻦﺤﻧ
 
ﺎﻨﺘﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
 
ﻮﻬﻓ
 
اﺬﻟ
 
؛ﺮﻣﻷا
 
 ﺔﻐﻴﺻ
 
ﻲﻓ
 
ءﺎﺟ
 
 ﻪﻧﻮﻜﻟو
. 
ﺺﻨﻟا 
 
ﻲﻓ 
 
تﺎﻴﺒﻠﺴﻟاو 
 
تﺎﻴﺑﺎﺠﻳﻹا 
 
ﻆﺣﻻ 
  
ﺎﻣ
 
اًﺮﻴﺜآ
 
ﻦﺤﻨﻓ
 
،رﻮﻣﻸﻟ
 
ﻲﺑﺎﺠﻳﻹا
 
ﻒﺻﻮﻟا
 
سﺪﻘﻤﻟا
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
مﺪﺨﺘﺴﻳ
 
ﻻ
 
ةﺮﻴﺜآ
 
ﺎﻧﺎﻴﺣأ
 
ﻚﻟﺬآ
 
ﺲﻴﻟ
 
ﻮه
 
ﺎﻣ
 
وأ
 
ﺎً ﺑاﻮﺻ
 
ﺲﻴﻟ
 
ﻮه
 
ﺎﻤﺑ
 
ﺮَ ﺒﺨُ ﻧ
 – 
 ﺑ
 
ﺎً ﺑﺎﺠﻳإ
 
 ﻪﻔﺻو
 
ﻦﻣ
 
ﻻﺪ
 – 
ﺐﺠﻳ
 
ﻻ
 
ﺎﻣو
 
ﺐﻠﺴﻟا
 
 ﺔﻐﻴﺻ
 
ﻦﻣ
 
ﻖﻠﻘﺗ
 
ﻼﻓ
 
؛ﻞﻀﻓأ
 
ةرﻮﺼﺑ
 
ﻢﻬﻔﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻨﻨﻴﻌﻳ
 
اﺬهو
 
،ﻪﻠﻌﻓ
 
ﺎﻨﻴﻠﻋ
.
لﺎﺜﻤآو
 
ﻲﻓ
 
ءﺎﺟ
 
ﺎﻣ
 
ﻚﻟﺬﻟ
1
ﻮآ
13:4-6"
ﻖﻓﺮﺗو
 
ﻰﻧﺄﺘﺗ
 
 ﺔﺒﺤﻤﻟا
" – 
 ﻪﻨﻜﻟ
 
،ﺔﻳﺎﻐﻠﻟ
 
 ﺔﻴﺑﺎﺠﻳإ
 
 ﺔﻐﻴﺻ
 
ﻼﺋﺎﻗ
 
دﺮﻄﺘﺴﻳ
" :
ﺢﱢ ﺒﻘﺗ
 
ﻻو
 
،ﺦﻔﺘﻨﺗ
 
ﻻو
 
،ﺮﺧﺎﻔﺘﺗ
 
ﻻ
 
 ﺔﺒﺤﻤﻟا
 
،ﺪﺴﺤﺗ
 
ﻻ
 
 ﺔﺒﺤﻤﻟاﺎﻣ
 
ﺐﻠﻄﺗ
 
ﻻو
 
،ﻖﺤﻟﺎﺑ
 
حﺮﻔﺗ
 
ﻞﺑ
 
ﻢﺛﻹﺎﺑ
 
حﺮﻔﺗ
 
ﻻو
 
،ءﻮﺴﻟا
 
ﻦﻈﺗ
 
ﻻو
 
،ﺪﺘﺤﺗ
 
ﻻو
 
،ﺎﻬﺴﻔﻨﻟ
."
رﺎﻬﻇإ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻴآﺄﺘﻟﺎﻓ
 
نﻮﻜﺗ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻲﻓاﺮﻏﻮﺗﻮﻔﻟا
 
ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻤآ
 
ﺎً ﻣﺎﻤﺗ
 
،تﺎﻴﺑﺎﺠﻳﻹا
 
ﻰﻟإ
 
ﻩﺎﺒﺘﻧﻻا
 
 ﻪﱢ ﺟﻮﻳ
 
تﺎﻴﺒﻠﺴﻟا
 
ةﺪﻴﺠﻟا
 
 ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا
 
ةرﻮﺼﻟا
"negative"
 ﺔﺤﺿاو
 
 ﺔﻴﺋﺎﻬﻧ
 
ةرﻮﺻ
 
جاﺮﺧﻹ
 
 ﺔﻳروﺮﺿ
.
ﺎً ﺒﻟﺎﻏوﺎﻣﺎﻧرﺎﺒﺘﻋا
 
ﻲﻓ
 
ﻚﻟذ
 
ﻊﺿو
 
ﻦﻣ
 
ﺪﺑﻻو
 
،ﺐﻨﺟ
 
ﻰﻟإ
 
ﺎً ﺒﻨﺟ
 
تﺎﻴﺒﻠﺴﻟاو
 
تﺎﻴﺑﺎﺠﻳﻹا
 
ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا
 
ﻊﻀﺗ
. 
ﺮﺠﻟا
 
فوﺮﺣ
 
ماﺪﺨﺘﺳا
 
ﻲه
 
،
 
ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻣﺎﻬﻟا
 
تﺎﻤﺴﻟا
 
ﻦﻣ
 
ىﺮﺧأ
 
 ﺔﻤﺳ
.
مﺪﺨﺘﺳا
 
ﺪﻘﻓ
 
ﻞﺜﻤﻟﺎﺑو
 
،قدأ
 
ةرﻮﺼﺑ
 
 ﺔﻳروﺮﻀﻟا
 
ﻲﻧﺎﻌﻤﻟا
 
ﺢﻴﺿﻮﺘﻟ
 
ﺮﺠﻟا
 
فوﺮﺣ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻴﺜﻜﻟا
 
نﻮﻴﻧﺎﻧﻮﻴﻟا ﻠﻟا
 
ﺾﻌﺑ
 
ﻲﻓ
 
فوﺮﺤﻟا
 
ﻩﺬه
 
مﺪﺨﺘﺴﺗﺎﻬﻨﻣ
 
ﻞﻴﻠﻘﻟا
 
مﺪﺨﺘﺴﻳ
 
ىﺮﺧأ
 
تﺎﻐﻟ
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻜﻟ
 
،ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا
 
تﺎﻐ
. 
ﻲﻓ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻲﻧﺎﻌﻤﻟا
 
ﻞﱢ ﺻﻮﺗ
 
ﻲﻜﻟ
 
ﺪﻬﺘﺠﺗ
 
نأ
 
نذإ
 
ﻚﻴﻠﻌﻓ
 
؛ةﺮﻴﺧﻷا
 
 ﺔﺌﻔﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻚﺘﻐﻟ
 
ﺖﻧﺎآ
 
اذﺈﻓﻚﻴﻌﻣﺎﺴﻟ
 
ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا
.
 ﺔﻣﺎﻬﻟا
 
تﺎﻤﻠﻜﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﺾﻌﺑ
 
 ﺔﻴﻤهأ
 
ﻦﻋ
 
ﻰﺿﺎﻐﺘﺗ
 
نﺄﺑ
 
بﱠﺮﺠﺗ
 
ﺎﻤﺑر
.
ﺎﻀﻳأ ﺗ
 
ﺎﻬﻧأ
 
ذإ
 
،ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا
 
ﻲﻓ
 
ىﻮﺼﻗ
 
 ﺔﻴﻤهﺄﺑ
 
ﻒﻄﻌﻟا
 
فوﺮﺣ
 
ﻢﺴﺘﺗراﻮﺤﻟا
 
ﻞﻤُ ﺟ
 
 ﻂﺑﺮ
. 
ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟا 
 
ﺮﻴﺴﻔﺗ 
 
ﻲﻓ 
 
ءﺪﺒﻟا 
 
ﻞﺒﻗ  
 
ﺺﻨﻠﻟ  
 
ﻲﺴﻴﺋﺮﻟا 
 
عﻮﺿﻮﻤﻟا 
 
ﻢﱠ  ﻬﻔﺗ 
  
 
 79
 
 ﻪﻴﻟإ
 
ﻲﻣﺮﻳ
 
يﺬﻟا
 
ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا
 
ﻰﻨﻌﻤﻟا
 
ﻚﺗﻮﻔﻴﺴﻓ
 
؛ﺺﻨﻠﻟ
 
ﻲﺴﻴﺋﺮﻟا
 
عﻮﺿﻮﻤﻟا
 
ﺐﻋﻮﺘﺴﺗ
 
ﻢﻟ
 
نإسﺪﻘﻤﻟا
 
بﺎﺘﻜﻟا
.
ءارﺁ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ضرﺎﻌﺘﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻴﺑﺎﺘﻜﻟا
 
ءاﺰﺟﻷا
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺔﺻﺎﺧ
 
 ﺔﻔﺼﺑ
 
اﺬه
 
ﻖﺒﻄﻨﻳو ﻘﻠﻌﺘﻤﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
ﻞﺜﻣ
 
،ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟا ﺔﻴﺣوﺮﻟا
 
ﺐهاﻮﻤﻟﺎﺑ
 
 ﺔﺼﺘﺨﻤﻟا
 
وأ
 
لﺪﺠﻟا
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ﺮﺜﻜﻳ
 
ﻲﺘﻟا
 
رﻮﻣﻷﺎﺑ
 
 ﺔ
)
ور
 
ﺮﻈﻧا
14
،
1
ﻮآ
12.(
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا
 
ﻢﱠ ﻬﻔﺘﺗو
 
 ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا
 
راﻮﺤﻟا
 
 ﺔﻄﻘﻧ
 
ﺐﻋﻮﺘﺴﺗ
 
ﺎﻣﺪﻨﻌﻓعﻮﺿﻮﻤﻠﻟ
 
نزاﻮﺘﻤﻟا
 
ﺮﻴﻏ
 
ضْﺮَ ﻌﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﻚﺴﻔﻨﺑ
 
ىﺄﻨﺗ
 
فﻮﺳ
 
،لﻮﺳﺮﻟا
 
ﺎﻬﺠﻟﺎﻌﻳ
.
،ﺎﻨه
 
رﺮآأو ﺔﻴﻤهأ
 
 ﻪﻟ
 
رﺎﺒﺘﻋﻻا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا
 
لﺎﻌﻓﻷا
 
ﻊﺿو
 
نﺈﻓءاﺰﺟأ
 
 ﻂﺑﺮﺗ
 
لﺎﻌﻓﻷا
 
ﻩﺬه
 
نأ
 
ذإ
 
،ىﻮﺼﻗ
 
ﺾﻌﺒﻟا
 
ﺎﻬﻀﻌﺒﺑ
 
ةﺮﻘﻔﻟا
. 
ﻚﻟذ 
 
ﻚﻨﻜﻣأ  
 
ﺎﻤﻠآ 
 
ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا 
 
ﻢﻬﻟ  
 
ﺖﺒﺘُ  آ 
 
ﻦﻤﺑ 
 
ﺖﻃﺎﺣأ  
 
ﻲﺘﻟا 
 
فوﺮﻈﻟا 
 
فﺮﻋا 
  
ءﻲﺷ
 
 ﺔﻓﺮﻌﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ﺖﻠﱠ ﺻﻮﺗ
 
اذإ
 
 ﻪﻠﺋﺎﺳر
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻨﺣﻮﻳ
 
ﺎﻬﻣﺪﺨﺘﺳا
 
ﻲﺘﻟا
 
تاﺮﻴﺒﻌﺘﻟا
 
ﻢﻬﻔﺗ
 
فﻮﺳو
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻴﺳﻮﻨﻐﻟا
 
 ﺔﻋﺪﺒﻟا
 
ﻦﻋكاﺬﻧﺁ
 
ﺎﻬﻬﺟا
.
 ﻔﺘﺗ
 
فﻮﺳو ﻬ ﻟﻮﺑ
 
ﺪﺼﻗ
 
ﻢﻞهﻷ
 
 ﻪﺘﺑﺎﺘآ
 
ﻦﻣ
 
ﺲ
 
نﺎآ
 
 ﻪﻧأ
 
ﺖﻤﻠﻋ
 
اذإ
 
؛بﻮﻘﻌﻳ
 
 ﻪﺒﺘآ
 
ﺎﻣ
 
ﻊﻣ
 
ضرﺎﻌﺘﻳ
 
 ﻪﻧأ
 
اﺪﺑ
 
ﻰﺘﺣ
 
،ةﻮﻘﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﻜﺑ
 
،ﺔﻴﻃﻼﻏ
 
 ﻆﻔﺤﺑو
 
لﺎﻤﻋﻷﺎﺑ
 
نﻮﻜﻳ
 
ﺎﻤﻧإ
 
صﻼﺨﻟا
 
نﺄﺑ
 
دﺎﻘﺘﻋﻻا
 
ﻰﻟإ
 
نوﺪﺗﺮﻳ
 
سﺎﻨ ﻟا
 
 ﻪﻴﻓ
 
اﺪﺑ
 
ﺎً ﻔﻗﻮﻣ
 
ﺞﻟﺎﻌﻳسﻮﻣﺎﻨﻟا
.
 ﻣ
 
 ﻪﺟاﻮﻳ
 
نﺎآ
 
بﻮﻘﻌﻳ
 
نﺈﻓ
 
،ﺮﻣﻷا
 
ﻊﻗاو
 
ﻲﻓودﺎﻀﻣ
 
ﺎﻔﻗﻮﻰﻟإ
 
سﺎﻨﻟا
 
ﻦآر
 
 ﻪﻴﻓ
 
،ا ﻣﻢﻬﺗﺎﻴﺣ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻴﻠﻤﻋ
 
ﺞﺋﺎﺘﻧ
 
ﻦﻋ
 
ﺮِ ﻔﺴُ ﺗ
 
ﻢﻟ
 
 ﺔﻴﻨهذ
 
 ﺔﻓﺮﻌ
. 
ﺔﻟﺎﺳﺮﻠﻟ  
 
ﻚﻟوﺎﻨﺗ 
 
ﺔﻴﻔﻴآ 
 
ﺎً  ﻘﺒﺴﻣ 
 
رﱢ  ﺮﻗ  
  
ﻚﻟذ
 
ﻦﻜﻟ
 
،ﻦﻣﺰﻟا
 
ﻞﻣﺎﻌﺑ
 
ﻚﻣاﺰﺘﻟا
 
مﺪﻋ
 
 ﺔﻟﺎﺣ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﺘﱠ ﻣﺮﺑ
 
 ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا
 
لوﺎﻨﺗ
 
ﻲﻓ
 
ﺐﻏﺮﺗ
 
ﺎﻤﺑر ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا
 
تﻼﻴﺼﻔﺗ
 
ﺮﻴﺴﻔﺘﻟ
 
ﺎﻴﻋﻮﺒﺳأ
 
ةﺪﺣاو
 
ةﺮﻣ
 
 ﻆﻌﺘﻟ
 
ﺎً ﻣاﻮﻋأ
 
ﻚﻨﻣ
 
ﺐﻠﻄﺘﻳ
 
ﺎﻤﺑر
.
نأ
 
ﻰﺴﻨﺗ
 
ﻻ ﻤﻳ
 
ﻻ
 
ﺎﻨﻤﻈﻌﻣ ﺴﻠﺳ
 
ﻞﻤﺤﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ةرﺪﻘﻟا
 
ﻚﻠﺘ ﻠ
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺎﻧﺪﻨﻋ
 
ﻻو
 
،لﻮﻄﻟا
 
اﺬﻬﺑ
 
تﺎﻈﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
 ﺔ
 
رﱢﺮﻘﺗ
 
نا
 
ﻚﻴﻠﻋ
 
اﺬﻟ
 
؛تﺎﻈﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
 ﺔﻠﻳﻮﻄﻟا
 
 ﺔﻠﺴﻠﺴ ﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﺜﻤﻟ
 
عﺎﻤﺘﺳﻻا
 
ﻲﻓ
 
ﺐﻏﺮﻳ
 
يﺬﻟا
 
وأ
 
،ﺎً ﺒﻧﺎﺟ
 
ﺎﻬﻴﱢ ﺤﻨﺗ
 
فﻮﺳ
 
ﻲﺘﻟا
 
ءاﺰﺟﻷا
 
وأ
 
،ﺎﻬﺿﺮﻌﺗ
 
فﻮﺳ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا
 
تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻋﻮﺿﻮﻣ
 
لوﺎﻨﺘﺘﻟ
 
ﺎهﺪﻨﻋ
 
ﻒﻗﻮﺘﺘﺳ
 
ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻄﻘﻨﻟاﺮﺧﺁ
 
ﺎ
.
،ﺐﻌﺸﻟا
 
نﺎﻤﻳإ
 
ﻲﻨﺒﺗ
 
 ﺔﻠﺴﻠﺴﺘﻤﻟا
 
تﺎﻈﻌﻟاﻞﻳﻮﻃ
 
ﺖﻗﻮﻟ
 
 ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا
 
ﺲﻔﻧ
 
ﻲﻓ
 
راﺮﻤﺘﺳﻻﺎﺑ
 
ﻢﻬﱠ ﻗﻮﺸﺗ
 
ﺪﻘﻔﺗ
 
نﻷ
 
ﻲﻋاد
 
ﻻ
 
ﻦﻜﻟ
.
ﺐﻌﺻأ
 
ﻦﻣ
 
نإ ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا
 
زﻮﻨآ
 
ﻦﻣ
 
ﺎً ﺒﻧﺎﺟ
 
 ﻪآﺮﺘﻳ
 
نأ
 
ﺐﺠﻳ
 
ﺎﻣ
 
رﺎﻴﺘﺧا
 
ﻮه
 
 ﻆﻋاﻮﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
رﻮﻣﻷا
. 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->