Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
الوعظ التفسيري 12 - خاتمة العظة

الوعظ التفسيري 12 - خاتمة العظة

Ratings:
(0)
|Views: 62|Likes:
Published by Hani Refaat
عن موقع الجزيرة الخضراء
عن موقع الجزيرة الخضراء

More info:

Published by: Hani Refaat on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2011

pdf

text

original

 
 117
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟاﺮﺸﻋ
 
ﺔﻤﺗﺎﺧﺔﻈﻌﻟا
 
ﻞﻜآ
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﺐﻃﺎﺧ
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﻰﻟإ
 
ﷲا
 
ثﺪﺤﺘﻳ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋﺈﻓ
 
،اﺬﻜهو
 
،ةدارﻹاو
 
ﺐﻠﻘﻟاو
 
ﻞﻘﻌﻟا
 
 ﻪﻴﻓ
 
ﺐﻃﺎﺨﻳ
 
 ﻪﻧ ﻆﻌﻳ
 
ﻦﻣ
 
ﻞآ
 
ﻞﻌﻔﻳ
 
نأ
 
ﻲﻐﺒﻨﻳﷲا
 
 ﺔﻤﻠﻜﺑ
 .
مﻮﻳ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﻴﺤﻴﺴﻣ
 
 ﺔﻈﻋ
 
لوأ
 
سﺮﻄﺑ
 
ﻰﻘﻟأ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋﻦﻴﺴﻤﺨﻟا،ﻰﻠﻋ
 
صﺮﺣ
 
ةدارﻹاو
 
ﺐﻠﻘﻟاو
 
ﻞﻘﻌﻟا
 
ﺐﻃﺎﺨﻳ
 
نأ
. 
ِ ﻃﺎﺧا
 
ﺐ ﻌﻟﻞﻘ
 
ﺖﻴﻨُ ﺑﺢﺿاﻮﻟا
 
ﻖﻄﻨﻤﻟا
 
سﺎﺳأ
 
ﻰﻠﻋ
 
سﺮﻄﺑ
 
 ﺔﻈﻋ؛ ﻓﺮﻜُ ﺳ
 
لﺎﻤﺘﺣا
 
مﺪﻋ
 
ﻰﻟإ
 
رﺎﺷﺄﺬﻴﻣﻼﺘﻟانﺎآ
 
ﻚﻟذ
 
نﻷ
 
، ﻣ
 
ﺲﻜﻌﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﺑ
 
،رﺎﻬﻨﻟا
 
ﺢﺿو
 
ﻲﻓ
 
نﺎآ
 
سﺎﻨﻟا
 
ﻩﺁر
 
ﺎﻤﻓ
 
،ﻚﻟذ
 
ﻦﺎً ﻣﺎﻤﺗإﷲا
 
 ﺔﻤﻠﻜﻟ،ﻮﻳ
 
ﻲﺒﻨﻟا
 
ﺮﻔﺳ
 
ﻲﻓ
 
ةدراﻮﻟا
 
ﻞﻴﺋ
.
ﻲﻘﻄﻨﻣ
 
راﻮﺣ
 
ﻲﻓ
 
سﺮﻄﺑ
 
ﺢﺿوأو،نأ
 
تاﻮﻣﻷا
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻴﻗُأ
 
يﺮﺻﺎﻨﻟا
 
عﻮﺴﻳ،نأو
 
ﻞﺳﺮﻟابﺎﺘﻜﻟا
 
رﺎﻔﺳأوﻚﻟذ
 
ﻰﻠﻋ
 
دﻮﻬﺷ
 
سﺪﻘﻤﻟا
 .
 ﺒَ ﻗ
 
ﺪﻗوعﻮﺴﻳ
 
ﻞ
 – 
تاﻮﻣﻷا
 
ﻦﻣ
 
مﺎﻘﻤﻟا
  – 
ﻢﺛ
 
،بﻵا
 
ﻦﻣ
 
سﺪﻘﻟا
 
حوﺮﻟا
 
 ﺔﻴﻄﻋ
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﻪﺒﻜﺳسﺎﻨﻟا
 
ءﻻﺆه؛ ﻓ
 
اﺬﻟ
 
ﻩﺁر
 
ﺎﻤمﻮﻴﻟا
 
ﻚﻟذ
 
ﻲﻓ
 
سﺎﻨﻟا، هﺮﺑ
 
نﺎآ
 
بر
 
ﻮه
 
اﺬه
 
عﻮﺴﻳ
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻧﺎﻞﻜﻟا،و
 
ﻮهﺬﻟا
 
ﺢﻴﺴﻤﻟاِ ﻋُو
 
يءﺎﺑﻵا
 
 ﻪﺑ
 
ﺪ
.
راﻮﺤﻟا
 
اﺬه
 
نﺎآً ﻬﱠ ﺟﻮﻣ
 
ﺎﻰﻟإ
 
جﺎﺘ ﺣاو
 
ﻞﻘﻌﻟا
 
ﻰﻟإ ﺔﻘﻴﻗد
 
 ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ
. 
ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا
 
سﺎﺳﻷا
 
اﻮآرﺪﻳ
 
ﻰﺘﺣ
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﻞﻘﻋ
 
ﺐﻃﺎﺨﺗ
 
نأ
 
ﺎﻨﺗﺎﻈﻌﻟ
 
ﺐﺠﻳ
 
اﺬﻜه ﻪﺑ
 
 ﻆﻌﻧ
 
ﺎﻤﻟ
. 
ﺮﻋﺎﺸﻤﻟا
 
ﺐِ ﻃﺎﺧ
 
 
 118
ﻮﺘﻳ
 
ﻢﻟ؛ﺪﺤﻟا
 
اﺬه
 
ﺪﻨﻋ
 
سﺮﻄﺑ
 
ﻒﻗﺮﺣ
 
ﺪﻘﻓ
 
 ﻪﺘﻈﻋ
 
ﺖآسﺎﻨﻟا
 
ﺮﻋﺎﺸﻣوﻢﻬﺑﻮﻠﻗ
 
ﺖﺴﺨﻧ
.
 ﻌﱠ ﻓر
 
يﺬﻟا
 
عﻮﺴﻴﻓﺎً ﺤﻴﺴﻣو
 
ﺎّ ﺑر
 
نﻮﻜﻴﻟ
 
ﷲا
 
 ﻪﻮه
 
، ﻠﺻ
 
يﺬﻟا
 
 ﻪﺴﻔﻧنﻮﻌﻣﺎﺴﻟا
 
ءﻻﺆه
 
 ﻪﺒ
.
اﻮﻧﺎآﺎّ ﻴﺑدأ
 
ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻪﻀﻓرو
 
ﷲا
 
ﻦﺑا
 
ﺐﻠﺻو
 
،ﺢﻴﺴﻤﻟا
 
تﻮﻣ
 
ﻦﻋ
 .
ةورﺬﻟا
 
ﻲه
 
 ﺔﻄﻘﻨﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﺖﻧﺎآا
 
نأ
 
ﺎهﺮﺛأ
 
ﻦﻣ
 
نﺎآو
 
،سﺮﻄﺑ
 
 ﺔﻈﻋ
 
ﻲﻓﻢﻬﺑﻮﻠﻗ
 
ﻲﻓ
 
اﻮﺴﺨُ ﻧ
 
ﻊﻴﻤﺠﻟ
.
ﺶﺨﻳ
 
ﻢﻟسﺮﻄﺑ
 
نأ
 
كﺮﺤﻳﺮﻋﺎﺸﻣ؛ﻦﺤﻧ
 
ﻞﻌﻔﻧ
 
نأ
 
ﺐﺠﻳ
 
اﺬﻜهو
 
،ﺮﻴهﺎﻤﺠﻟاﻢهﺮﻋﺎﺸﻣ
 
ﻚﻳﺮﺤﺘﻓﺎّ ﻴﻨﺒﻣ
 
نﺎآ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪُ ﻗ
 
ﻖﺣ،ﻞﻘﻌﻠﻟ
 
مﺎﻴﻘﻴﻘﺣ
 
نﺎآو
.
ﺎﻣ
 
ﺄﻄﺧ
 
 ﻪﺒﻴﻌﻳ
 
ﺮﻋﺎﺸﻤﻟا
 
كﺮﺤﻳ
 
ﻻ
 
يﺬﻟا
 
 ﻆﻋﻮﻟﺎﻓ
. 
ةدارﻹا
 
ﺐِ ﻃﺎﺧ
 
ﺪﺤﻟا
 
اﺬه
 
ﺪﻨﻋ
 
سﺮﻄﺑ
 
 ﻪﺘﻨﻳ
 
ﻢﻟ
.
ﺪﻘﻓ
 
،رﺎﻴﺧ
 
يأ
 
 ﻪﻟ
 
ﻊﻤﺠﻟا
 
كﺮﺘﻳ
 
ﻢﻟ
 
،ﺮﻣﻷا
 
ﻊﻗاو
 
ﻲﻓةﺮﺷﺎﺒﻣ
 
اﻮﻟﺄﺳ
:"
لﺎﺟﺮﻟا
 
ﺎﻬﻳأ
 
ﻊﻨﺼﻧ
 
اذﺎﻣةﻮﺧﻹا؟
"
ﻞﻤﻌﻟ
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ةدارإ
 
كﺮﺤﺘﺗ
 
ﻢﻟ
 
ﺎﻣ
 
ﺎﻣ
 
ءﻲﺷ، ﻪﻠﻘﻌﺑ
 
 ﻪﻤﻬﻓ
 
ﺎﻤﺑ
 
،ﺮﻌﺷو
 
 ﻪﺒﻠﻗ
 
ﻲﻓ
 
 ﻪﺑ
 
،مﺎﺗ
 
ﺮﻴﻏ
 
ﷲا
 
ﻞﻤﻋ
 
ﻞﻈﻳ
 .
مﺪﻗ
 
ﺪﻘﻟسﺮﻄﺑ
 
 ﻟ
 
ﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﻪﺘﻟﺎﺳﺮذإاﺬﻜﻬﻓ
 
،ﺢﻴﺴﻤﻟا
 
عﻮﺴﻳ
 
بﺮﻟا
 
ﻢﺳﺎﺑ
 
 ﺔﻳدﻮﻤﻌﻤﻟاو
 
 ﺔﺑﻮﺘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
سﺎﻨﻟا
 
ﺚﺣ
 
و
 
ﻢهﺎﻳﺎﻄﺧ
 
ناﺮﻔﻐﺑ
 
ﻊﺘﻤﺘﻟا
 
ﻢﻬﻨﻜﻤﻳلﻮﺒﻗسﺪ ﻘﻟا
 
حوﺮﻟا
 
 ﺔﻴﻄﻋ
. 
ﺮﺠﻤﻟا
 
 ﺔﻴﻧﻼﻘﻌﻟا
 
ﻰﻟإ
 
 ﻂﻘﻓ
 
ﻞﻘﻌﻟا
 
ﺐﻃﺎﺨﻳ
 
يﺬﻟا
 
 ﻆﻋﻮﻟا
 
دﻮﻘﻳ ﻘﻟا
 
كﱢﺮﺤﻳ
 
يﺬﻟا
 
ﻚﻟذو
 
،ةدﺐﻠﻰﻟإ
 
 ﻂﻘﻓ ﻴﻔﻃﺎﻌﻟا
 
 ﺔﺐﻃﺎﺨﻳ
 
يﺬﻟاو
 
،ةدارﻹاﻰﻟإ
 
 ﻂﻘﻓ
 
 ﺔﱠ ﻴﺴﻳﺮﻔﻟا
.
 ﺔﺛﻼﺜﻟا
 
ﺮﺻﺎﻨﻌﻠﻟ
 
ﺪﺑﻻ
 –  
ﺮﻋﺎﺸﻤﻟاو
 
ﻞﻘﻌﻟاةدارﻹاو
 – 
ﻦﻜﻤﻳ
 
ﻰﺘﺣو
 
،ًﻼﻌﻓ
 
 ﺔﻴﺑﺎﺘآ
 
نﻮﻜﺗ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﻚﺗﺎﻈﻋ
 
ﻲﻓ
 
مﱠﺪﻘُ ﺗ
 
نأ
 
ﻞﻴﻗ
 
ﺎﻣ
 
ﻞآ
 
ﻊﻴﻤﺠﺗ
 
ﻲﻓ
 
ىﻮﺼﻗ
 
 ﺔﻴﻤهأ
 
 ﺔﻈﻌﻟا
 
مﺎﺘﺨﻟ
 
ﺎﻀﻳأ
 
،ﻩﺮﻴﺴﻔﺗ
 
ﺐﺴﺤﺑ
 
ﻖﺤﻟا
 
ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻪﻠآ
 
عﻮﺿﻮﻤﻟا
 
ﺢﻀﺘﻳ
 
ﻰﺘﺣ،ﻞﻘﻌﻠﻟ
 
ةدارﻹا
 
 ﻂﺸﻨﺗو
 
ءفﺪﻟﺎﺑ
 
ﺮﻋﺎﺸﻤﻟا
 
ﻢﻌﻨﺗوَ ﺟﺮﺘُ ﺘﻓ
 
، ﺔﻤﻠآ
 
ﻢ ﺔَ ﺷﺎﻌُ ﻣ
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﻰﻟإ
 
ﷲا
.
 ﻟﻮﺑ
 
ﻒﺼﻳﻲﻓ
 
ﺲﺴﻓأ
 
خﻮﻴﺸﻟ
 
 ﻆﻋﻮﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﻪﺗﺮﺒﺧ
 
ﺲعأ
20:20 – 21  
 ﻆﻋﻮﻟﺎﻓﺎً ﻨﻴِ ﻌُ ﻣ
 
نﺎآﻢﻴﻠﻌﺘﻟاو
 
،ﺎً ﻨَ ﻠﻌُ ﻣ
 
نﺎآ
 
ةروﺮﻀﻟ
 
ﺎﻧﻼﻋإ
 
نﺎآو
 
،ﺖﻴﺑ
 
ﻰﻟإ
 
ﺖﻴﺑ
 
ﻦﻣو
 
عﻮﺴﻳ
 
ﺎﻨﺑﺮﺑ
 
نﺎﻤﻳﻹاو
 
 ﺔﺑﻮﺘﻟﺎﺑ
 
ﷲا
 
ﻰﻟإ
 
عﻮﺟﺮﻟاﺢﻴﺴﻤﻟا
. 
ﺎﻓ ﻆﻋﻮﻟﻲﻨﻌﻳنﻼﻋﻹا ﻀﺘﻳو
 
،ﻞﻴﺠﻧﻹا
 
ﻖﺋﺎﻘﺣ
 
رﺎﻬﻇإو
 
، ﻤﻢﻴﻠﻌﺘﻟا
 
ﻦحﺮﺷﻞآ
 
 ﻪﻳﻮﺤﺗ
 
ﺎﻣ،ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا
 
ﻩﺬهﺚﺤﻟا
 
ﻮه
 
نﻼﻋﻹاوﺎﻤﻳﻹاو
 
 ﺔﺑﻮﺘﻟﺎﺑ
 
بوﺎﺠﺘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ن
.
نأ
 
 ﻪﺘﻣﺪﺨﻟ
 
نﺎآ
 
ﺎﻣﻊﻗﻮﺗ
 
نوﺪﺑ
 
ﻞﻤﺘﻜﺗ ﻪﻴﻌﻣﺎﺳ
 
ﺐﻧﺎﺟ
 
ﻦﻣ
 
ﻲﺑﺎﺠﻳإ
 
ﻒﻗﻮﻣ
 . 
 
 119
 
 ﺔﺤﺟﺎﻨﻟا
 
 ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا
 
تﺎﻤﺳ
 
ةﺮﱢ  ﺒﻌﻣو 
 
ﺔﻠﻣﺎﺷ 
 
ﺪﺑﻻﻦﻣﺺﺨﻠﻣ
 
دﻮﺟو
 
ةﺮﻈﻧ
 
نﱠﻮﻜﺘﺗ
 
ﻰﺘﺣ
 
،ﺔﻴﺑﺎﺘﻜﻟا
 
ةﺮﻘﻔﻟا
 
ﻲﻓ
 
دﻮﺟﻮﻤﻟا
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ
 
 ﺔﻠﻣﺎﺷ،ﺺﻴﺨﻠﺘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺮﻣﻷا
 
ﻒﻗﻮﺘﻳ
 
ﻻو،ﺎﻀﻳأ
 
ﺮﻴﺒﻨﺘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﺑ
 .
ﻚﻃﺎﻘﻧ
 
ﻊﻴﻤﺠﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﺪﺑﻻﺎً ﻌﻣسﺎﻨﻟا
 
ﺎهﺮآﺬﺘﻳ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﺎً ﻌﻣ
 
 ﻂﺑاﺮﺘﺗ
 
ﻒﻴآ
 
اﻮﻈﺣﻼﻳو
 
،،ﻲﺘﻟا
 
 ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا
 
ﻰﻟإ
 
يدﺆﺗو ﻬﺘﻌﺿوﺎ
.
 آﺬﺘﻴﺳ
 
،ﺔﻴﻧﺎﺛ
 
ةﺮﻣ
 
ﻚﻃﺎﻘﻧ
 
ﻚﻤﻳﺪﻘﺘﺑو
 
،ﺪﻴﺠﻟا
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻬﻣ
 
ءﺰﺟ
 
راﺮﻜﺘﻟاﺎهﺮﻮﻌﻣﺎﺴﻟانوﻢﻬﺟوﺮﺧ
 
ﺪﻨﻋ
 
ﻢﻬﻘﻓاﺮﺘﺳ
.
ﺺﺨﻠﻤﻟا
 
اﺬه
 
ﻰﻠﻋ
 
نأ
 
ﻻإاًﺮﺼﺘﺨﻣ
 
نﻮﻜﻳ
 
نأ
 
ﺲﻴﻟو
 
ّﻼﻤﻣ
 
نﻮﻜﻳ
 
ﻚﻟﺬﻓ
 
،ﺔﻈﻌﻟا
 
ﻞﻜﻟ
 
ةدﺎﻋإيروﺮﺿ
 
ﺮﻴﻏو
 . 2
عﻮﺿﻮﻤﻟﺎﺑ 
 
ﺔﻠﺼﻟا 
 
ﺔﻘﻴﺛوو 
 
ﺔﺤﺿاو 
 
ﻦﻠﻌﻤﻟا
 
ﻖﺤﻠﻟ
 
ﺪﺑﻻ ﺿاو
 
تﺎﻘﻴﺒﻄﺗ
 
ﻦﻣ ﺔﺤ؛ﻦﻴﻌﻣﺎﺴﻟا
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﻲﻓ ﻤﻟا
 
نﻮﻜﺗ
 
نأ
 
ﺐﺠﻴﻓ
 
 ﻄﺘ ﺒﻠتﺎﻖﺤﻠﻟ
 
 ﺔﻴﺣوﺮﻟاو
 
 ﺔﻴﺑدﻷا؛ﻦﻴﻌﻣﺎﺴﻠﻟ
 
 ﺔﺒﺳﺎﻨﻣو
 
ةﺮﺻﺎﻌﻣ
 
،ﺔﺤﺿاو
 
ﺮﻣﻷا
 
ﺲﺒﺘﻠﻳ
 
ﻻ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﻢﻬﻨﻣ
 
ﺪﺣأ
 
ﻰﻠﻋ، ﺔﻨهاﺮﻟا
 
 ﻪﺘﻟﺎﺣ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻦﻣ
 
،ﻩذﺎﺨﺗا
 
 ﻪﻴﻠﻋ
 
ﺐﺠﻳ
 
ﺎﻣو
 .
سﺪﻘﻟا
 
حوﺮﻟا
 
ةﻮﻗ
 
ﺖﻧﺎآﻦﻴﺴﻤﺨﻟا
 
مﻮﻳ
 
ﻲﻓ
 
سﺮﻄﺑ
 
 ﺔﻈﻋ
 
ﻲﻓ
 
 ﺔﺤﺿاو،ﻰﺘﺣ
 
 ﻪﻟﻮﺻو
 
دﺮﺠﻤﺑ
 
 ﻪﻧأورذ
 
ﻰﻟإ
 
 ﻪﺜﻳﺪﺣ
 
ة،،سﺎﻨﻟا
 
 ﻪﻌﻃﺎﻗ ﻔﻳ
 
نأ
 
ﺐﺠﻳ
 
ﺎﻤﻋ
 
ﻩﻮﻟﺄﺳو
 
اﻮﻠﻌ
.
،اًراﺮﻜﺗو
 
اًراﺮﻣ
 
ﺪﻬﺸﻤﻟا
 
اﺬه
 
رﺮﻜﺗ
 
ﺪﻗوﺮﺒﻋ
 
تﺎﻀﻬﻨﻟا
 
تﺎﻗوأ
 
ﻲﻓ
 
ﺦﻳرﺎﺘﻟا
.
ﻖﻴﺒﻄﺘﻟا
 
ءﺎﺟ
 
،ىﺮﺧأ
 
تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ
 
ﻲﻓ،ﺔﻟﺎﺳﺮﻠﻟ
 
ﻞﻤﻜﻣ
 
ءﺰﺠآ
 
تأﺮﻗ
 
اذﺈﻓعأ
3:16 – 26&
عأ
13:37 – 40
اﻮﻣﺪﻘﻳ
 
ﻢﻟ
 
ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا
 
نأ
 
 ﻆﺣﻼﺗ
 
فﻮﺳ
 
 ﻳاﺰﻣﺎﻞﻴﺠﻧﻹا ﻨﻜﻟ
 
،ﺐﺴﺤﻓ
 
رﱠﺬﺣ
 
ﺎﻀﻳأ
 
ﻢﻬﻦﻣ
 
اوﻞﻜﺑ
 
سﺮﻄﺑ
 
ﻦﻠﻋأ
 
ﺚﻴﺣ
 
،ﻖﺤﻟا
 
ﺾﻓرأﺮﺟة
:"
نأﻻ
 
ﺲﻔﻧ
 
ﻞآﺐﻌﺸﻟا
 
ﻦﻣ
 
دﺎﺒُ ﺗ
 
ﻲﺒﻨﻟا
 
ﻚﻟﺬﻟ
 
ﻊﻤﺴﺗ
")
عأ
3:23.(
ﻖﺤﻟا
 
ﻞﻤﺤﻳ
 
ﻼﻓﺎﻀﻳأ
 
 ﻪﻀﻓﺮﺑ
 
ةرﺎﺴﺨﻟا
 
ﻞﻤﺤﻳ
 
 ﻪﻨﻜﻟ
 
،ﻂﻘﻓ
 
 ﻪﻟﻮﺒﻘﺑ
 
 ﺔآﺮﺒﻟا
. 
ﻼﺋﺎﻗ
 
رﱠﺬﺣ
 
 ﺔﻳﺪﺴﻴﺑ
 
 ﺔﻴآﺎﻄﻧأ
 
ﻲﻓ
 
ﻮهو
 
ﺲﻟﻮﺑ
 
ﺎﻀﻳأ
" :
ﻲﻓ
 
ﻞﻴﻗ
 
ﺎﻣ
 
ﻢﻜﻴﻠﻋ
 
ﻲﺗﺄﻳ
 
ﻼﺌﻟ
 
اوﺮﻈﻧﺎﻓﻷاءﺎﻴﺒﻧ
:
اﻮﻜﻠهاو
 
اﻮﺒﱠ ﺠﻌﺗو
 
،نﻮﻧوﺎﻬﺘﻤﻟا
 
ﺎﻬﻳأ
 
اوﺮﻈﻧا
) "......
عأ
13:40
،
41.( 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->