Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac Tran Danh Quan Trong Trong Lich Su Viet Nam

Cac Tran Danh Quan Trong Trong Lich Su Viet Nam

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Trung Nguyen

More info:

Published by: Trung Nguyen on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2011

pdf

text

original

 
 
Câu h
i : Bình ch
n nh
ng tr 
n
đ
ánh trong l
ch s
Vi
t Nam t
th
ế
k
X
đế
n th
ế
k
XIXCác l
a ch
n:
Tr 
n B
ch
 Đằ
ng (938)Tr 
n B
ch
 Đằ
ng (981)Tr 
n t
p kích Ung - Khâm - Liêm (1075-1076)Tr 
n th
y chi
ế
n
 Đ
ông Kênh (1077)Tr 
n Nh
ư
Nguy
t (1077)Tr 
n Bình L
Nguyên (1258)Tr 
n
 Đ
ông B
 
 Đầ
u (1258)Tr 
n Ch
ươ
ng D
ươ
ng - Th
ă
ng Long (1285)Tr 
n Tây K
ế
t (1285)Tr 
n Vân
 Đồ
n (1288)Tr 
n B
ch
 Đằ
ng (1288)Tr 
n thành
 Đ
a Bang (1407)Tr 
n T
t
 Độ
ng - Chúc
 Độ
ng (1426)Tr 
n Chi L
ă
ng - X
ươ
ng Giang (1427)Tr 
n R
ch G
m - Xoài Mút (1785)Tr 
n Ng
c H
i -
 Đố
ng
 Đ
a - Th
ă
ng Long (1789)Tr 
n thành Gia
 Đị
nh (1859)Tr 
n
đạ
i
đồ
n Chí Hòa (1861)Tr 
n t
p kích
đồ
n Mang Cá (1885)L
ch s
Vi
t Nam có hàng lo
t tr 
n
đ
ánh l
n nh
, có tr 
n th
ng, có tr 
n thua. Có tr 
n ông cha tahuy
độ
ng hàng ch
c v
n quân, có tr 
n ch
ỉ 
vài ngàn, th
m chí ch
ỉ 
vài tr 
ă
m quân mà thay
đổ
i c
c
c di
n chi
ế
n tr 
ườ
ng. Có tr 
n ch
ỉ 
v
i quy mô nh
, nh
ư
ng l
i mang ý ngh
 ĩ 
a l
n, có tr 
n l
i huy
độ
ng quy mô l
n, nh
ư
ng l
i
đ
em
đế
n th
t b
i
đắ
ng cay. Nhìn
đượ
c,
đ
ánh giá
đượ
c l
ch s
oaihùng c
a ông cha, ta m
i có th
chiêm nghi
m
đượ
c bài h
c hôm nay. Ng
ườ
i Mãn Châu ti
ế
n vàoTrung Nguyên v
i b
Tam qu
c, ng
ườ
i Nh
t B
n ti
ế
n ra th
ế
gi
i v
i b
Binh pháp Tôn T
trongtay. Bài h
c c
ũ
, nh
ư
ng
đượ
c
ng d
ng linh ho
t trong tình hình m
i. C
ng nh
c ch
ỉ 
chu
c l
yth
t b
i! L
ch s
ta
đ
ã ghi rành rành!Tôi m
n phép
đư
a lên vài tr 
n
đ
ánh, quy mô l
n nh
kcnhau,k
ế
t qu
th
ng b
i c
ũ
ng khácnhau; nh
ư
ng theo tôi,
đ
ó là nh
ng tr 
n
đ
ánh mang ý ngh
 ĩ 
a quan tr 
ng trong l
ch s
gi
n
ướ
c c
a
Các trn đánh quan trng trong lch s Vit Nam
Tác gi ebook:Cn V Đ - canvedo@gmail.com - www.heartsay.good.to  Ngun:ttvnol.com,cm ơn anh em trong forum!
 
 
ông cha. Trong ph
m vic
a box, gi
ih
nv
ý ngh
 ĩ 
a và chi
ế
n thu
t s
d
ng,m
i cácb
n cùngtham gia. Ch
c ch
n là danh sách ch
ư
a
đủ
,t
ư
li
u, ki
ế
nth
cl
i càngthi
ế
u; nh
ư
ng quatrao
đổ
i,
t ph
id
yh
ơ
n lên.L
chs
Vi
t Nam có hàng lo
t tr 
n
đ
ánhl
n nh
, có tr 
nth
ng, có tr 
nthua. tr 
n ông chatahuy
độ
ng hàng ch
cv
n quân, có tr 
n ch
ỉ 
vài ngàn, th
m chí ch
ỉ 
itr 
ă
m quân mà thay
đổ
ic
c
c di
n chi
ế
n tr 
ườ
ng. Có tr 
n ch
ỉ 
v
i quy mô nh
, nh
ư
ngl
i mang ý ngh
 ĩ 
al
n, có tr 
nl
i huy
độ
ng quy môl
n, nh
ư
ngl
i
đ
em
đế
nth
tb
i
đắ
ng cay. Nhìn
đượ
c,
đ
ánh giá
đượ
cl
chs
oaihùngc
a ông cha, tam
i cóth
chiêm nghi
m
đượ
c bàih
c hôm nay. Ng
ườ
i Mãn Châu ti
ế
n vàoTrung Nguyênv
ib
Tam qu
c, ng
ườ
i Nh
t B
n ti
ế
n rath
ế
gi
iv
ib
Binh pháp TônT
trongtay. Bàih
cc
ũ
, nh
ư
ng
đượ
c
ngd
ng linh ho
ttrong tình hìnhm
i. C
ng nh
c ch
ỉ 
chu
cl
yth
t b
i!L
chs
ta
đ
ã ghi rành rành!Tôim
n phép
đư
a lên vàitr 
n
đ
ánh, quy môl
n nh
khác nhau, k
ế
t qu
th
ngb
ic
ũ
ng khácnhau; nh
ư
ngtheoi,
đ
ó là nh
ng tr 
n
đ
ánh mang ý ngh
 ĩ 
a quantr 
ngtrongl
chs
gi
n
ướ
cc
aông cha. Trong ph
m vic
a box, gi
ih
nv
ý ngh
 ĩ 
a và chi
ế
n thu
t s
d
ng,m
i cácb
n cùngtham gia. Ch
c ch
n là danh sách ch
ư
a
đủ
,t
ư
li
u, ki
ế
nth
cl
i càngthi
ế
u; nh
ư
ng quatrao
đổ
i,
t ph
id
yh
ơ
n lên.S
ư
ut
m
đượ
cm
t bàic
am
tc gi
VN
n
oc ngoài vi
ế
t v
tr 
nR
chG
m - Xoài Mút,nh
ư
ng
đọ
c bài này cóc
m giác là bàiv
ă
nk
truy
n LSh
ơ
n là môt
tr 
n
đ
ánh vì m
t s
d
ki
nh
ơ
il
, kotrungh
pv
i nh
ng tr 
ướ
ct
 
đ
ã
đượ
c
đọ
c. Các bácc
 
đọ
c
i cho ý ki
ế
n.
Thiên tài quâns
Nguy
n Hu
trong chi
ế
n th
ngR
chG
m Xoài Mút trênsông Ti
nGiangM
Tho 1785
 HNT MinhÐ
iLTS: Hàngn
ă
mc
 
đế
n ngày mùng 05Tháng Giêng ÂmL
ch, ng
ườ
i Vi
t trongn
ướ
cc
ũ
ng nh
ư
ngin
ướ
c lnt
ưở
ng nh
t
i chi
ế
nth
ngc
aÐ
c QuangTrung HngÐ
ế
c
th
ng quânThanht
iÐ
ng Ða, quét sách quânthù ra kh
ib
cõi. Chi
ế
nth
ngÐ
ng Ða là chi
ế
nth
ng cu
ingtrongtr 
n chi
ế
n tranh ch
ng ml
ượ
c gi
a Vi
t Nam và Trung Hoa cách
đ
âyh
ơ
n haith
ế
k
, vì l
 
đ
ó
nhh
ưở
ngc
a tr 
nÐ
ng Ða
đ
ã làm lum
nh
ngt
n chi
ế
n kcc
av
vua mangtrong ng
ườ
i thiên tài quâns
. Chúngtôi xin
đă
ngt
i bài vi
ế
tc
a ôngH
i Nam Tr 
n MinhÐ
iv
m
t chi
ế
nth
ng khácc
aQuang Trung HoàngÐ
ế
.Cáct
ướ
ng ch
ỉ 
huyth
y binh Xiêm La không bao gi
ng
ng thiên tài quâns
Nguy
n Hu
 
đ
ãnhtoánm
t cách chính xác khoah
c th
nk
 
đế
n tuy
tv
iv
qui trìnhc
a dòngth
ytri
us
lên
đế
n
đỉ 
nh
đ
i
m và
đứ
ng yên dòng ch
ym
t kho
ngth
i giantr 
ướ
c khi ròng. Ðúng vào lúc 300chi
ế
nthuy
n và 20,000th
y binhc
a chúng
đ
ãl
t hoàntoàn vào khúc sông mai ph
c gi
a sôngTi
nGiangM
Tho. (1) Ð
un
ă
m 1785, Nguy
n Hu
ngTr 
n Quang Di
u, VõV
ă
nD
ũ
ng, Ð
ngV
ă
n Tr 
n và TâyS
ơ
nN
t
ướ
ng Bùi Th
Xuân
đế
nc
aC
nGi
nh
ư
ng không vào GiaÐ
nh nh
ư
nh
ngl
ntr 
ướ
c mà
đ
ith
ng
đế
nc
a sôngTi
n Giang
để
oM
Tho.T
i
đ
ây,m
tl
nn
athiên tài quâns
Nguy
nHu
l
i sáng chóiv
i chi
ế
nthu
t mai ph
cth
nk
trên sông, di
t g
n quân Xiêmb
ng tr 
nth
ychi
ế
nR
chG
m - Xoài Mút. Tr 
nth
y chi
ế
nR
chG
m - Xoài Mút qu
th
t ph
i
đượ
c ghi vàoqns
th
ế
gi
iv
i tàiv
nd
ng siêu
đẳ
ng
đị
a hình,
đị
av
t,
đị
a th
ế
phongth
y k
ế
d
 
đị
ch
để
mai ph
c và tiêu di
t
đị
ch th
có qns
nhi
uh
ơ
ng
p bal
nm
t cách nhành
khôngc
ndùng
đế
n chi
ế
nthu
t c
c nh
n haym
tk
thu
t nào khác.
 
 
Khi
đế
n, Nguy
n Hu
saiTr 
ươ
ngV
ă
n Ða kéo ch
l
cv
th
thành GiaÐ
nh, còn mìnhthì l
pt
cthân hành
đ
i quan sát
đị
a hình và cho ng
ườ
i thámthính quântình
đố
i ph
ươ
ng.D
u không ph
i làng
ườ
i
đị
a ph
ươ
ng nh
ư
ngv
ithni qns
 
đặ
c bi
t, Nguy
n Hu
 
đ
ãth
y ngayth
ế
t
 
đị
a
để
tiêu di
t
đị
ch. T
 
đị
a mà Nguy
n Hu
ch
n cho quân Xiêm làm
t khúctrên sôngM
Tho dàikho
ng 6 câys
n
m gi
a hai con
ch
đ
i vào sôngR
chG
m (ng
i là ngS
m Giang) vàR
ch Xoài Mút (còng
i là sông Hi
pÐ
c).B
ngc
a sôngg
nm
t câys
. Khúc sông này
đượ
cn
ướ
ct
ba dòng sôngM
Tho, S
m Giang, Hi
pÐ
c
đổ
vào nên khi th
y tri
u lên thìn
ướ
c tràn
đầ
y,th
y tri
u xu
ngthìn
ướ
cv
n khôngc
n. Gi
a sông có cù lao Th
iS
ơ
n dài 5d
m và cù laoH
nh
h
ơ
n có laus
y và câyb
nm
c umm, kng d
u chân ng
ườ
i qual
i
đị
a
đ
i
m lýt
ưở
ng
để
gi
u quân.Tr 
nth
y chi
ế
nR
chG
m - Xoài Mút trên sôngTi
nGiangM
Tho vàtr 
nb
chi
ế
nt
iR
chD
aNguy
n Hu
c
t
ướ
ngÐ
ngV
ă
n Tr 
n ch
ỉ 
huy th
y binh c
t
ướ
ng V
ă
nD
ũ
ng ch
ỉ 
huyb
binhm
 
đầ
u haitr 
n này. Kh
i
đầ
u,
đ
oànk
binhc
a VõV
ă
nD
ũ
ng mang quân
đế
ntr 
ướ
c
đạ
ib
n doanh quân Xiêm và quân Nguy
n Ánh
Sa Ðéc khiêu chi
ế
nv
il
cl
ượ
ng 20,000th
ybinh, 300 chi
ế
nthuy
n và 30,000b
binh.Quân Xiêm La
m
ti
ế
n on
ướ
ctatrongm
t khíth
ế
t
tin hi
ế
u chi
ế
n và oth
ng
t hungh
ă
ng. Ðúng vào lúc quân Xiêm vàm
t ph
n qnc
aNguy
n Ánh
đ
ã chu
nb
xongl
cl
ượ
ng tìm quânyS
ơ
n
để
tiêu di
t, thì,b
ng nhiên, hôm
y,tr 
iv
at
m
sáng chúng
đ
ãth
ym
t
đ
oànk
binhc
aTâyS
ơ
nb
t ng
xu
t hi
ntr 
ướ
c
đạ
ib
n doanh.Quân Xiêm La hung hãn
đ
ang mongg
p
đượ
c quân TâyS
ơ
n
để
 
đọ
s
c. L
pt
c quân Xiêm li
n
đ
i
u
độ
ng ngaym
t qns
 
đ
ông áp
đả
oc
ab
binh k
binh
m
ti
ế
n ra
ng chi
ế
n ngay.Th
ế
m
ttr 
n chi
ế
n
đầ
u tiên tuy ng
n nh
ư
ng khád
d
i di
n ra gi
a quân Xiêm La và quânTâyS
ơ
n.Quân TâyS
ơ
n
đ
ã m
ư
uk
ế
d
 
đị
ch nên ch
ỉ 
 
đ
ánhc
m ch
ngm
t lúc bèn gi
thua, rútquântháo ch
y.Th
y qns
k
binh TâyS
ơ
níth
ơ
n, quân Xiêm cót
ướ
ngs
 ĩ 
c
a Nguy
n Ánhd
n
đườ
ng li
nhô quân
đ
u
itheo.Theok
ế
ho
chd
 
đị
ch
đ
ã
đượ
cs
p
đặ
t tr 
ướ
c c
ũ
ng không
để
cho quân Xiêm nghi ng
chúngb
d
ngm
ư
u vàot
 
đị
a, khik
binh TâyS
ơ
n ch
y
đế
nV
 ĩ 
nh Longthì
đượ
ct
ă
ngc
ườ
ng thêmquân. Hai
đ
oàn quân này nh
pl
il
p tnhm
t chi
ế
ntuy
ế
nm
i ch
quân Xiêm kéo
đế
n. Th
ế
l
ithêmm
ttr 
n chi
ế
nd
d
in
at
iV
 ĩ 
nh Long. Trongtr 
n nàyk
binhyS
ơ
n
đ
ã ph
i ch
u hisinhm
t s
quân
để
kích
độ
ng tính hi
ế
u chi
ế
nc
a chúngtheo nh
ư
k
ế
ho
ch
đ
ã
đị
nht
ướ
c.Hai bên
đ
ang sáp chi
ế
nthìb
binh Xiêm
đ
i sau
m
kéo
đế
n chia thành hai ngã theo chi
ế
nthu
t g
ng kìm
để
bao vâyk
binhyS
ơ
n vào gi
a.Th
y quân Xiêm La
đ
ãm
cm
ư
uk
ế
,k
binhyS
ơ
nv
a
đ
ánhv
a rút luiv
h
ướ
ngM
Tho.Hait
ướ
ng ch
ỉ 
huy quân Xiêm làL
c Côn vàS
Uy
n cót
ướ
ngs
 ĩ 
c
a Nguy
n Ánh
đ
i tr 
ướ
c ch
ỉ đườ
ng cho 2,000k
binh và 10,000b
binh Xiêm La ráo ri
ế
t
đ
u
i theo qnyS
ơ
nv
M
Tho.Trong khi
trênb
quân Xiêm La
đ
u
itheo qnyS
ơ
nv
M
Tho thì d
ướ
i sông, Ð
it
ướ
ng Ð
ngV
ă
nTr 
n ch
ỉ 
huy 100 chi
ế
nthuy
n yS
ơ
n
đế
ntr 
ướ
c
đạ
ib
n doanh quân Xiêm
Sa Ðéckhiêu chi
ế
n.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->