Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geopolityka_nr_3

Geopolityka_nr_3

Ratings: (0)|Views: 563|Likes:
Półrocznik "Geopolityka" nr 3
Półrocznik "Geopolityka" nr 3

More info:

Published by: Instytut Geopolityki on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
 
HH
IISSTTOORRIIAAIIWWSSPPÓÓŁŁCCZZEESSNNOO
ŚŚĆĆ
 
ŚŚ
WWIIAATTOOWWEEJJSSZZAACCHHOOWWNNIICCYY
 
 
 
GEOPOLITYKA: Biuletyn naukowo-analitycznyInstytutu Geopolityki, nr 2(3)/2009
Komitet Naukowy:
prof. dr Mark Bassin, prof. dr hab. Stefan Dudra, prof. dr hab. Piotr Eberhardt (przewodnicz
ą 
-cy), red. Tomasz Gabi
ś
, prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz, dr hab. Robert Kłosowicz, drTomasz Klin, płk dr Zbigniew Lach, prof. dr hab. Jarosław Macała, prof. dr hab. TadeuszMarczak, red. Witold St. Michałowski, dr Leszek Moczulski, prof. dr hab. Andrzej Nowak, drMarcin Sienkiewicz, płk prof. dr hab. Julian Skrzyp, prof. dr hab. Mirosław Sułek, dr Grze-gorz Tokarz, dr Jarosław Tomasiewicz
Rada Redakcyjna:
Przemysław Adamski, Adam Danek, Łukasz Gacek, Wojciech Kazanecki, Konrad Kulig,Agnieszka Lichta
ń
ska, Kornel Sawi
ń
ski, Marcin Słabo
ń
, Leszek Sykulski (przewodnicz
ą 
cy),Przemysław Wywiał
Redakcja:
Robert Potocki (redaktor naczelny), Radosław Domke (zast
ę
pca redaktora naczelnego), KamilBanaszewski, Anna Janiak, Dorota Miłoszewska
Kontakt z redakcj
ą 
:
e-mail: geopolityka@gmail.com
 Zało
Ŝ
yciel:
Leszek Sykulski
Wydawca:
Instytut GeopolitykiAleja Pokoju 6/6442-207 Cz
ę
stochowahttp://www.geopolityka.org.ple-mail: kancelaria@geopolityka.org.pl
© INSTYTUT GEOPOLITYKI
Wszelkie prawa zastrze
Ŝ
one.Redakcja nie ponosi odpowiedzialno
ś
ciza tre
ść
i pogl
ą 
dy wyra
Ŝ
one przez autorów
ISSN 1899-8216Recenzent:
Prof. dr hab. Jarosław Macała
Projekt okładki:
Kamil Banaszewski
Korekta i adiustacja:
 Zespół 
 
 
3
SS
PPIISSTTRREE
ŚŚ
CCII
 
Przyszło
 ść
polskiej geopolityki
(Leszek Sykulski)
 
5
II..
 
PP
RRZZEEGGLL
ĄĄ
DDBBAADDAA
ŃŃ
 
Robert Kaplan,
 Renesans geografii
6Leszek Sykulski,
 Region Pregoły jako element przestrzenny PomorzaWschodniego
17Grzegorz Tokarz,
 Rosja w rozwa
 Ŝ 
aniach Adama Czartoryskiego (okresnapoleo
ń
ski)
24Radosław Domke,
 John Halford Mackinder (1861-1947): zarys bio-grafii naukowej
33Wiesław Hładkiewicz,
 Imperializm Paula Rohrbacha do 1918 roku(szkic do portretu)
42Jarosław Macała,
 Blok kontynentalny Karla Haushofera
 
49Wojciech Kazanecki,, 
 Narodziny geopolityki we Francji
 
63Adam Danek,
 My
 ś
l geopolityczna Wacława Mejbauma
72Atom Sunil Singh,
Economic Cooperation and Conflict Management in the Greater Mekong Sub-region: Lessons for South Asia
97Krzysztof Karolczak,
Współczesny terroryzm w
 ś
wietle teorii Halforda Mackindera
104
Игор
 
Панарин
,
 Информационная
 
безопасность
114Michał Szymu
ś
,
Piractwo morskie w
 ś
wiecie współczesnym
123Michał Radoszko,
„Grom” w działaniach asymetrycznych
140
IIII..
 
SS
TTUUDDIIAAIIAANNAALLIIZZYY
 
Immanuel Wallerstein,
Geopolityczne szachy: Tło miniwojny na Kau-kazie
 151Przemysław
urawski vel Grajewski,
 Bezpiecze
ń
stwo Polski w konte
 ś
-cie wojny sierpniowej.
155Przemysław Ozierski,
 Zapiski gruzi
ń
skie (III): Niepokoje w armii?
168Przemysław Ozierski,
 Zapiski gruzi
ń
skie (IV): Energetyka po Sierpniu
175George Friedman,
The BMD Decision and the Global System
180
IIIIII..
TTEEKKSSTTYY 
ŹŹ
RRÓÓDDŁŁOOWWEE
 
 Demokratyczne ideały a rzeczywisto
 ść
w uj
ę
ciu Halforda Mackindera
187
Geopolityka Mi
ę
dzymorza w rozwa
 Ŝ 
aniach Ryszarda Wragi
207
IIVV..
 
SS
TTUUDDIIAAGGEEOOHHIISSTTOORRYYCCZZNNEE
 
Dawid Madejski,
 
Wrzesie
ń
1939: niepotrzebna katastrofa
227Duran Henryk,
Geopolitical fiction 1939-1945
259Adam Danek,
 Znaczenie 17 wrze
 ś
nia 1939 roku
267
VV..
 
RR
EECCEENNZZJJEEIIOOMMÓÓWWIIEENNIIAA
 
Polska przestrze
ń
geopolityki
(Jarosław Macała) 272
 Rewolucje wyborcze a geopolityka ruroci
ą 
gów
(Robert Potocki) 275
Geografia polityczna i geopolityka
(Radosław Domke)
 
280
Geopolityka ruroci
ą 
gów
(Marlena Sawicka)
 
283
Geografia polityczna w uj
ę
ciu Marka Blacksella
(Mieczysław Kope
ć
)
 
286

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
linotyp2 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->