Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Một văn phòng báo chí có trách nhiệm

Một văn phòng báo chí có trách nhiệm

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by lilydevil
Là một cẩm nang về mối quan hệ giữa chính phủ, báo chí và quần chúng tại Hoa Kỳ. Đọc để hiểu thế nào là một nền chính trị dân chủ thực sự. Rất thú vị. Ko mang màu sắc chính trị chống đối gì đâu ^^!
Là một cẩm nang về mối quan hệ giữa chính phủ, báo chí và quần chúng tại Hoa Kỳ. Đọc để hiểu thế nào là một nền chính trị dân chủ thực sự. Rất thú vị. Ko mang màu sắc chính trị chống đối gì đâu ^^!

More info:

Published by: lilydevil on Jul 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2011

pdf

text

original

 
Tư liệu dịch: Báo chí, truyền
thông và công ngh
ệ thông tin
M
ỘT VĂN PH
ÒNG BÁO CHÍ CÓ TRÁCH NHI
ỆM:Hướng dẫn cho người trong cuộcChương tr 
ình Thông tin Qu
ốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm 2002
L
ỜI TÁC GIẢ
Trong vài năm qua, tôi đ
ã có ni
ềm vui được du lịch n
hi
ều nước Trung Âu v
à Âu Á v
ới tư cách là ngườitham gia Chương tr 
ình Di
ễn giả của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong những chuyến đi này, tôi đ
ã g
ặp nhiều
quan ch
ức chính phủ các nước v
à d
ựa tr 
ên kinh nghi
ệm của m
ình
đ
ã t
ừng là phóng viên và là người
phát ngôn c
ủa một số tổ chức chính phủ Mỹ, tôi đ
ã khuyên h
ọ làm cách nào để tiến h
ành m
ột hoạt độngthông tin văn hóa hiệu quả.
T
ập sách n
ày là m
ột câu trả lời trực tiếp cho nhiều câu hỏi mà tôi đ
ã nh
ận được trong những chuyến đinói trên. Nó được viết ra như một loạ
i sách ch
ỉ dẫn bỏ túi cho các nh
à lãnh
đạo chính quyền v
à các viênch
ức phụ trách thông tin công cộng, những người muốn tạo n
ên m
ột cơ chế thông tin hiệu quả giữa giới
báo chí và chính ph
ủ. Sự lựa chọn t
ài li
ệu phản ánh những vấn đề được n
êu lên b
ởi những
phát ngônviên này, c
ả về những chủ đề cụ thể được đề cập lẫn mức độ chi tiết được cung cấp.
Nh
ững vấn đề được thảo luận ở đây dĩ nhi
ên không ph
ải của riêng nơi nào trên thế giới; hầu hết đều
gi
ống hoặc tương tự với những vấn đề tôi đ
ã
được hỏi tại Hoa Kỳ và các nước khác. Quan hệ với báo
gi
ới như thế n
ào trong m
ột t
ình hình kh
ủng hoảng? L
àm th
ế nào để phát triển được thông điệp m
à quanch
ức chính phủ cấp tr 
ên mu
ốn mọi người hiểu v
à ch
ấp nhận? L
àm th
ế nào để đánh giá được một y
êuc
ầu phỏng vấn? Làm sao để tổ chức một buổi họp báo? Làm sao để kết hợp nhu cầu của một văn ph
òngbáo chí v
ề chiến lược truyền thông lâu d
ài v
ới trách nhiệm của cơ quan đó trong việc phối hợp h
àngngày v
ới báo giới? Các phát ngôn vi
ên c
ủa chính phủ v
à các nhà báo có th
ể v
à nên thân thi
ện đến mức
nào?M
ột chủ đề m
à t
ập sách này không đề cập tới và tôi đ
ã tránh tr 
ả lời rất nhiều câu hỏi về nó đó l
à “lu
ật ánhdương”
-
hay Đạo luật về Quyền tự do Thông tin v
à các yêu c
ầu về gặp gỡ công khai
- t
ại Hoa Kỳ. Để
bi
ết thông tin về chủ đề n
ày, xin m
ời độc giả xem cuốn “Tính minh bạch trong chính phủ”, được bi
ên so
ạn
b
ởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Văn ph
òng các Ch
ương tr 
ình Thông tin Qu
ốc tế. Văn ph
òng này c
ũng bi
ênso
ạn một ấn phẩm ngắn khác có tựa đề “Quyền được biết của công chúng”, ấn phẩm này được
phát
hành trong năm 2001.
Tài li
ệu trong “cuốn sách hướng dẫn người trong cuộc” n
ày c
ũng phản ánh những kinh nghiệm l
àm vi
ệc
c
ủa bản thân tôi tại Hoa Kỳ. Tôi đ
ã quan sát cách th
ức truyền thông của chính quyền từ b
ên ngoài, v
ới tư
cách m
ột phóng vi
ên và m
t nhà bình lu
ận về chính phủ, v
à t
ừ b
ên trong, v
ới tư cách phát ngôn viên của
chính ph
ủ phụ trách quan hệ với các nh
à báo. Là m
ột nh
à báo, tôi vi
ết phóng sự về chính quyền ở tất cả
các c
ấp
- t
ừ cấp địa phương tới trung ương. Là một phát ngôn vi
ên c
ủa chính
ph
ủ, tôi trả lời v
à làm vi
ệc
v
ới các th
ành viên c
ủa báo giới ở khu vực, to
àn qu
ốc v
à qu
ốc tế. V
à v
ới tư cách Chủ tịch của Câu lạc bộ
Báo chí Washington và m
ột quan chức trong một số nhóm điều h
ành c
ủa Chính phủ, tôi đ
ã tr 
ực tiếp nhận
bi
ết tầm quan trọng của các tổ chức ng
ành ngh
ề thông qua đó bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm, các vấnđề v
à các thành công v
ới những người ngang h
àng v
ới m
ình.
 
Cu
ối c
ùng, c
ả ở trong v
à
ở ngoài nước Mỹ, tôi đ
ã nh
ận thấy các phát ngôn vi
ên c
ủa chính phủ v
à cácnhà báo có vai trò quan tr 
ọng như thế n
ào trong m
ột x
ã h
ội dân chủ
- và h
ọ có thể phối hợp như thế n
ào
để truyền đạt thông tin về chính phủ tới to
àn th
ể công dân v
à tr 
ả lời những mối quan ngại của công dân.
— Marguerite H. Sullivan
Chương 1: MỘT VĂN PH
ÒNG BÁO CHÍ LÀM GÌ
Năm 1
822, T
ổng thống thứ tư của Hoa Kỳ James Madison đ
ã nói: “M
ột chính phủ đại chúng m
à không
có thông tin đại chúng hoặc phương tiện để có được thông tin đó th
ì ch
ỉ l
à s
ự mở đầu của một m
àn hàik
ịch hoặc một bi kịch, hoặc có lẽ l
à c
ả hai”. Đến năm 1864, vị Tổ
ng th
ống thứ 16 của nước Mỹ Abraham Lincoln đ
ã nói: “Hãy
để người dân biết sự
th
ật, và đất nước sẽ được an to
àn”.Nh
ững vị tổng thống Hoa Kỳ này đ
ã nói v
ề cách thức hoạt động của một nền dân chủ. V
à nh
ững lời nói
c
ủa họ đến nay vẫn c
òn
đúng. Để có thể thực
thi quy
ền lực của m
ình, nhân dân ph
ải có điều kiện đưa ra những lựa chọn có cơ sở
thông tin và nh
ững đánh giá mang tính độc lập. Điều n
ày ch
ỉ có thể xảy ra nếu như họ có được những
thông tin th
ực tế đáng tin cậy. Họ thu được thông tin đó từ một nền báo ch
í t
ự do. Một nền báo chí tự do
có vai trò là c
ơ quan kiểm soát của người dân đối với chính phủ. Các phương tiện truyền thông đại
chúng thông báo cho công chúng v
ề hoạt động của chính phủ v
à kh
ởi xướng các cuộc tranh luận. Cácphương tiện n
ày gi
ữ cho các cô
ng ch
ức ở những ti
êu chu
ẩn cao nhất v
à báo cáo v
ề việc liệu chính phủcó đang duy tr 
ì
được l
òng tin c
ủa quần chúng hay không.
Trong cu
ộc Cách mạng Mỹ hồi thế kỷ 18 đ
ã xu
ất hiện ý tưởng rằng chính phủ cần phải chịu trách nhiệmtrước nhân dân v
à r 
ằng những c
á nhân làm vi
ệc trong chính phủ l
à công b
ộc của nhân dân. Song việc
ph
ục vụ nhân dân l
à m
ột công việc hai chiều. Trong một nền dân chủ, phục vụ nhân dân vừa l
à công vi
ệc
c
ủa báo chí lại vừa l
à công vi
ệc của các quan chức chính phủ.
T
ổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy đ
ã nói: “Dòng ý t
ưởng, năng lực đưa ra những chọn lựa có hiểu
bi
ết, khả năng ph
ê bình, t
ất cả các cơ sở đó của một nền chính trị dân chủ đều phụ thuộc rất nhiều v
àotruy
ền thông”.
M
ột văn ph
òng báo chí là gì và không ph
ải l
à gì“M
ột văn ph
òng thông tin-
văn hóa của chính phủ l
à trung tâm c
ủa to
àn b
ộ hệ thống li
ên l
ạc với nhândân”, đó là lời của Sheila Tate, Thư ký Báo chí cho Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Nancy Reagan vào đầu
nh
ững năm 1980 v
à cho Phó T
ổng thống George Bush trong chiến dịch tranh cử tổn
g th
ống th
ành côngc
ủa ông vào năm 1988. Theo Tate th
ì: “Ho
ạt động báo chí của chính phủ l
à kênh liên l
ạc h
àng ngày qua
đó giới báo chí thu được thông tin về các việc l
àm c
ủa chính phủ”.
Vi
ệc lý giải xem các chương tr 
ình và chính sách c
ủa chính phủ có tác động như thế nào đến người dân
là m
ột vai tr 
ò l
ớn của một văn ph
òng báo chí c
ủa chính phủ. Nỗ lực thông tin công cộng n
ày truy
ền đạt
nh
ững quan ngại v
à k
ế hoạch của các quan chức chính phủ đến với người dân và giúp cho người dân
hi
ểu nhiều vấn đề khác nhau
có th
ể tác động đến cuộc sống của họ như thế n
ào.C
ựu Thư k
ý Báo chí c
ủa Tổng thống Bill Clinton l
à Mike McCurry nói: “Các chính ph
ủ có nhiều thông tinđến nỗi họ cần có một cách thức hiệu quả để phân phối thông tin tới các công dân của m
ình, và
đây
chính
là nơi mà người phát ngôn của chính phủ v
ào cu
ộc. Người phát ngôn n
ày gi
ống như một phóng
viên làm vi
ệc b
ên trong chính ph
ủ để thu thập thông tin cho công chúng. Vai tr 
ò c
ủa người phát ngôn l
àthu th
ập c
àng nhi
ều thông tin cho công chúng c
àng t
ốt”.
 
Như vậ
y, các viên ch
ức báo chí của chính phủ có hai vai tr 
ò. Trong quan h
ệ với giới truyền thông, họ l
ành
ững người ủng hộ quan điểm của chính phủ, giải thích giá trị hành động của chính quyền. Họ sửa
ch
ữa những thông tin sai lệch v
à c
ố gắng cải thiện việc hiểu
và gi
ải thích những thông tin hiện có. Họ
c
ũng l
à nh
ững người ủng hộ ng
ành truy
ền thông ở b
ên trong chính ph
ủ, họ truyền đạt nhu cầu của các
phóng viên, ch
ẳng hạn như mong muốn thực hiện một phóng sự về một chủ đề m
à các quan ch
ức chính
ph
ủ có thể hoặc chư
a s
ẵn s
àng bàn lu
ận. Các phát ngôn viên thường thực hiện công việc của các phóng
viên theo ngh
 ĩa thu thập thông tin cho giới báo chí v
à di
ễn giải điều m
à các chuyên gia c
ủa chính phủ
mu
ốn nói với giới truyền thông.Ari Fleisher, Thư k
ý Báo chí Nhà Tr 
ắng ch
o T
ổng thống George W. Bush nói: “Công việc của người thư
ký báo chí là trình bày các quan
điểm v
à suy ngh
 ĩ của tổng thống theo một cách giúp cho tổng thống thúcđẩy chương tr 
ình ngh
ị sự của m
ình,
đồng thời cũng giúp cho giới báo chí biết được chính phủ đa
ng làmgì.
 Đó là một hành động cân bằng đ
òi h
ỏi sự suy xét cẩn trọng v
ì
đang phục vụ hai ông chủ”.
Công vi
ệc của người phát ngôn vừa mang tính khẳng định
- c
ố gắng nhấn mạnh một số khía cạnh nhấtđịnh của tin tức
 – v
ừa mang tính phản ứng
- tr 
ả lời những câ
u h
ỏi của các phóng vi
ên. Ví d
ụ, tại Mỹ, mỗi
ngày Nhà Tr 
ắng thường đưa ra một số thông cáo báo chí công bố các chương tr 
ình m
ới, các quyết định
b
ổ nhiệm, hẹn gặp hoặc các hoạt động khác của tổng thống m
à h
ọ muốn đưa tin. Đồng thời, các phóng
viên theo dõi
đưa tin về Nh
à Tr 
ắng li
ên h
ệ với văn ph
òng báo chí
để đưa câu hỏi về những phóng sự m
àcác quan ch
ức Nh
à Tr 
ắng có thể muốn hoặc không muốn đưa tin.
“Tuy nhiên, công vi
ệc n
ày không ch
ỉ l
à ph
ổ biến thông tin”, đó l
à ý ki
ến của Joni Inman, chủ tịch Hiệp hội
Qu
ốc gia của các Truyền thông vi
ên Chính ph
ủ (NAGC), một nhóm đại diện cho các nhân vi
ên thông tincông c
ộng của Hoa Kỳ trong các cấp chính quyền địa phương, bang và liên bang. “Chúng tôi r 
õ ràng làc
ầu nối giữa các cấp chính quyền v
à nhân dân, và là nh
ững người truyền tin từ chính phủ đến nhân dân,
song chúng tôi c
ũng cần phải biết cái g
ì s
ẽ xảy ra bằng cách của m
ình, nghe nh
ững điều trên đường
ph
ố, v
à thông tin l
ại cho các quan chức chính phủ của chúng tôi”, Inman nói tiếp, ông là Giám đốc phụ
trách quan h
ệ với nhân dân của Th
ành ph
ố Lakewood, bang Colorado.
Song m
ột nhân vi
ên báo chí c
ủa chính phủ không phải l
à m
ột pháp sư có thể biến một chính sách hay
m
ột chương tr 
ình hi
ện không hoạt động th
ành m
ột cái g
ì
đó có vẻ đang vận h
ành t
ốt. Hiệp hội Thống đốc
Qu
ốc gia n
êu v
ới các thống đốc bang mới của Hoa Kỳ trong t
ài li
ệu định hướng của m
ình r 
ằng công tác
qu
ần chúng không thể thay thế cho những chương tr 
ình hi
ệu quả hay những ý tưởng đáng giá. Mộtngười thư k
ý báo chí không th
ể tạo n
ên m
ột h
ình
ảnh trung thực nếu các quan chức chính phủ không
trung th
ực. Ông ta/b
à ta không th
ể tô vẽ về một chính phủ biết nhận thức và đối phó với các vấn đề nếunhư các vấn đề đó vẫn tồn tại và người ta chẳng l
àm gì nhi
ều để giải quyết chúng. Một văn ph
òng báochí không th
ể thuyết
ph
ục giới báo chí viết về tính công khai của một chính phủ m
à trên th
ực tế không
công khai ho
ặc viết về kỹ năng quản lý của các quan chức chính phủ không thực hiện được việc quản lý.
Và m
ột văn ph
òng báo chí c
ũng không thể truyền đạt các mục ti
êu c
ủa một
chính ph
ủ nếu các nh
à lãnh
đạo chính phủ mà cơ quan đó phục vụ không nắm r 
õ v
ề những mục ti
êu
ấy.
Nhà báo và viên ch
ức báo chí chính phủ
Các viên ch
ức báo chí chính phủ không nên mong đợi l
à b
ạn hay th
ù c
ủa các nh
à báo. Các nhà báo c
ần
ph
ải l
à nh
ững quan s
át viên trung l
ập đối với chính phủ, với các hoạt động v
à k
ế hoạch của chính phủ.
Trong m
ột nền dân chủ, báo chí v
à chính ph
ủ không thể l
à c
ộng sự của nhau. Họ l
à nh
ững đối thủ tự
nhiên v
ới những chức năng khác nhau. Mỗi b
ên c
ần tôn trọng vai tr 
ò c
ủa b
ên kia tuy nhiên v
ẫn nhận
th
ức r 
õ r 
ằng một sự căng thẳng tự nhi
ên t
ồn tại giữa hai b
ên. M
ột mặt, đôi lúc đây l
à m
ột mối quan hệtrong đó các viên chức cố gắng n
êu các s
ự kiện theo cách của m
ình và nhìn chung tránh vi
ệc công khai
hoàn toàn, còn báo chí l
ại t
ìm ki
ếm lỗi lầm v
à t
ạo áp lực đ
òi công b
ố thông tin. Mặt khác, quan hệ n
ày
mang tính tương hỗ lẫn nhau. Các nh
à báo c
ần các vi
ên ch
ức báo chí chính phủ giúp họ hiểu được các
ho
ạt động v
à k
ế hoạch của chính phủ. C
òn các viên ch
ức báo chí chính phủ cần các nh
à
báo để đưa tin
v
ề các hoạt động v
à k
ế hoạch của chính phủ đến với công chúng.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->