Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wag Sayangin Ang Buhay

Wag Sayangin Ang Buhay

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 232 |Likes:
Published by Derick Parfan
‘wag sayangin ang buhay! buhay!
Ano ang buhay na hindi sayang? Paano hindi masasayang ang iyong buhay?

M

araming tao ang hindi nalalamang sinasayang nila ang kanilang buhay. Inaakala nilang magkakaroon sila ng tunay na kaligayahan basta maraming pera, o may magandang trabaho, o may masayang pamilya. Sa iba naman na nag-iisip tungkol sa kabilang-buhay, inaakala nilang ang pagtulong sa mga mahihirap, pagiging relihiyoso, at pagkakaroon ng matuwid na pamumuhay ay sapat upang marananasan ang tuna
‘wag sayangin ang buhay! buhay!
Ano ang buhay na hindi sayang? Paano hindi masasayang ang iyong buhay?

M

araming tao ang hindi nalalamang sinasayang nila ang kanilang buhay. Inaakala nilang magkakaroon sila ng tunay na kaligayahan basta maraming pera, o may magandang trabaho, o may masayang pamilya. Sa iba naman na nag-iisip tungkol sa kabilang-buhay, inaakala nilang ang pagtulong sa mga mahihirap, pagiging relihiyoso, at pagkakaroon ng matuwid na pamumuhay ay sapat upang marananasan ang tuna

More info:

Published by: Derick Parfan on Jul 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

 
 
‘wagwagwag
sayanginayanginayanginangngngbuhayuhayuhay!! 
Ano ang buhay na hindi sayang?Paano hindi masasayang ang iyong buhay?
 
 
 
M
araming tao ang hindi nalalamang sinasayang nila ang kanilangbuhay. Inaakala nilang magkakaroon sila ng tunay na kaligayahan bastamaraming pera, o may magandang trabaho, o may masayang pamilya. Sa iba namanna nag
-
iisip tungkol sa kabilang
-
buhay, inaakala nilang ang pagtulong sa mgamahihirap, pagiging relihiyoso, at pagkakaroon ng matuwid na pamumuhay ay sapatupang marananasan ang tunay na kaligayahan sa kabilang
-
buhay.
 
Mapasaiyo man ang lahat ng kayamanan samundo at sikapin mo mang gumawa ngmaraming kabutihan, maaaring masayang parin ang buhay mo. Seryosong usapan ito,kaya nga sinabi ni Jesus:Kung gusto mong masayang ang buhay mo ngayon atmapahamak ang iyong kaluluwa, ipagpatuloy mo lang angbuhay mo simula nang ikaw ay ipanganak – hiwalay saDiyos at sa Kanyang mga layunin (A 51:5). Ngunit kungayaw mo itong masayang, inaanyayahan ka ngayon ngDiyos na makinig sa pitong katotohanang itinuturo ngBibliya, ang Salita ng Diyos.
 
“Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan, at mapahamak ang kanyang buhay?”
(Mc 8:36)
 
 
 
N
ilikha ng Diyos ang langit at ang lupa (G 1:1). Ikaw ay isasa Kanyang mga nilikha upang Siya’y mabigyan ng karangalanat papuri. Nilikha Niya ang ating unang mga magulang, sina Adan atEba, upang maging salamin ng Kanyang katuwiran at kabanalan(G 1:26
-
28).Sa lahat ng Kanyang mga nilikha sa mundo, tayolamang ang binigyan ng pribilehiyong makilala ang Diyos at magkaroonng personal na relasyon sa Kanya. Dahil dito, dapat natin Siyang ibiginnang ating buong pagkatao (M 22:37
-
40). Sa lahat ng gagawinnatin, dapat Siya ang nabibigyan ng karangalan (1 C 10:31).
 
Ngunit ito ba ang naging tugon ng mga taosa Diyos?
Nilikha ka ng Diyos upang Siya’y sambahin at parangalan.
Matakot kayo sa Diyos, at luwalhatiinninyo siya…Sambahin ninyo ang Diyosna lumikha ng langit, lupa, dagat, atmga bukal ng tubig!
(P 14:7)
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->