Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doi Moi Phuong Phap Day Hoc Mon GDCD THPT

Doi Moi Phuong Phap Day Hoc Mon GDCD THPT

Ratings:
(0)
|Views: 356|Likes:
Published by quahuhong

More info:

Published by: quahuhong on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
- 1 -
Së gi¸o dôc - §o t¹o B¾c Giang
Tr−êng pt d©n téc néi tró b¾c giang
®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc
M«n:
Gi¸o dôc c«ng d©n
Hä tªn:
TriÖu ThÞ Khuyªn
Tªn ®Ò ti:
 
§æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n gi¸o dôc c«ng d©në phæ th«ng trung häc
I.
Më ®Çu:
 
Qu¸n triÖt nh÷ng quy ®Þnh cña luËt Gi¸o dôc, nh tr−êng THPT cÇn cô thÓho¸ ®Þnh h−íng ®æi míi gi¸o dôc ®èi víi tõng m«n häc.M«n Gi¸o dôc c«ng d©n (GDCD) gi÷ vai trß quan träng v trùc tiÕp trongviÖc gi¸o dôc häc sinh ý thøc v hnh vi ng−êi c«ng d©n, ph¸t triÓn t©m lùc v nh©nc¸ch con ng−êi ton diÖn. V× vËy, m«n GDCD ë THPT cÇn tÝch cùc ®æi míi néidung, ph−¬ng ph¸p v h×nh thøc tæ chøc d¹y häc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng cuéc®æi míi ®Êt n−íc, nh»m gãp phÇn tÝch cùc vo viÖc ®o t¹o nguån nh©n lùc vnh÷ng c«ng d©n míi cã tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã phÈm chÊt v n¨ng lùc thùchiÖn CNH, H§H v ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN ë n−íc ta hiÖnnay, ®ång thêi phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thêi ®¹i.§æi míi néi dung v ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD ë bËc THPT nh»mgióp cho häc sinh:- Trang bÞ cho häc sinh thÕ giíi quan, nh©n sinh quan v ph−¬ng ph¸p t− duy khoahäc vÒ tù nhiªn, x héi v con ng−êi. §ång thêi häc sinh cÇn hiÓu ®−îc néi dung c¬ b¶n cña nh÷ng gi¸ trÞ, chuÈn mùc ®¹o ®øc, ph¸p luËt; ®−êng nèi quan ®iÓm cña§¶ng v c¸c chÝnh s¸ch quan träng cña Nh n−íc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ,v¨n ho¸, x héi cña ®Êt n−íc ®Ó chñ ®éng tham gia gi¶i quyÕt hîp lý c¸c mèi quanhÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n víi gia ®×nh, céng ®ång, Nh n−íc, d©n téc, nh©n lo¹i.- RÌn luyÖn cho häc sinh kh¶ n¨ng ph©n tÝch, vËn dông nh÷ng néi dông häc tËp vogi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò gÇn gòi cña thùc tiÔn ®íi sèng; biÕt lù chän, ®iÒu chØnh, tæ
 
- 2 -chøc thùc hiÖn v ®¸nh gi¸ ®óng hnh vi cña b¶n th©n v cña ng−êi kh¸c phï hîpvíi chuÈn mùc x héi, nghÜa vô cña c«ng d©n.- Gi¸o dôc cho häc sinh t×nh yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc, yªu c¸i thiÖn, c¸i ®Ñp; tr©nträng, kÕ thõa, ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh, quª h−¬ng v d©ntéc; cã th¸i ®é ®Êu tranh kiªn quyÕt víi nh÷ng thãi h−, tËt xÊu, tiªu cùc; tin t−ëngvo sù lnh ®¹o cña §¶ng v cã ý chÝ v−¬n lªn gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu “d©ngiu, n−íc m¹nh, x héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”.
II. Néi dung
:§æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD theo h−íng “d¹y häc lÊy ng−êihäc lm trung t©m”. Tuy nhiªn, d¹y häc lÊy ng−êi häc lm trung t©m kh«ng ph¶i lmét ph−¬ng ph¸p d¹y häc cô thÓ. §ã l mét t− t−ëng, quan ®iÓm gi¸o dôc, mét c¸chtiÕp cËn d¹y häc chi phèi tÊt c¶ qu¸ tr×nh d¹y häc vÒ môc tiªu, néi dung, ph−¬ngph¸p, ph−¬ng tiÖn, tæ chøc, ®¸nh gi¸… chø kh«ng chØ liªn quan ®Õn ph−¬ng ph¸pd¹y v häc.§æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc v häc m«n GDCD nh»m ph¸t huy tÝnh tÝchcùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh l yªu cÇu cña ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc.Nh÷ng dÊu hiÖu ®Æc tr−ng cña ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc l d¹y häc th«ng quatæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho häc sinh; d¹y häc chó träng rÌn luyÖn ph−¬ng ph¸p tù häc; t¨ng c−êng häc tËp c¸ thÓ phèi hîp víi häc tËp hîp t¸c; kÕt hîp ®¸nh gi¸ cñathÇy víi tù ®¸nh gi¸ cña trß…Ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc kh«ng hÒ h¹ thÊp hay gi¶m nhÑ vai trß chñ ®¹ocña ng−êi thÇy gi¸o. §Ó ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc ®¹t hiÖu qu¶ cao ng−êi thÇygi¸o ph¶i thùc sù trë thnh ng−êi thiÕt kÕ, tæ chøc, h−íng dÉn c¸c ho¹t ®éng häc tËp®éc lËp hoÆc theo nhãm ®Ó häc sinh chiÕm lÜnh nh÷ng chi thøc míi, h×nh thnh kün¨ng, th¸i ®é, t×nh c¶m v niÒm tin theo yªu cÇu cña néi dung, ch−¬ng tr×nh m«nGDCD. Nh−ng kh«ng ph¶i mäi lo¹i tri thøc ®Òu cã thÓ do häc sinh tù chiÕm lÜnh®−îc v h¬n n÷a ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc kh«ng ph¶i dÔ dng vËn dông ë mäin¬i, mäi lóc m nã cÇn ph¶i cã sù hç trî cña c¸c ph−¬ng tiÖn, thiÕt bÞ d¹y häc t−¬ngøng.§æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD theo h−íng tÝch cùc l ph¶i qu¸ntriÖt s©u s¾c nguyªn t¾c “häc ®i ®«i víi hnh”, “ lÝ luËn g¾n víi thùc tiÔn’. Th«ng
 
- 3 -qua viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc, g¾n ho¹t ®éng d¹y häc víi ho¹t ®éngx héi, ho¹t ®éng lao ®éng v ho¹t ®éng th−c tiÔn ë c¸c ®Þa ph−¬ng ®Ó h×nh thnhnhËn thøc ®óng ®¾n vÒ thÕ giíi quan, nh©n sinh quan v cñng cè niÒm tin, kü n¨ng,n¨ng lùc tæ chøc ho¹t ®éng thùc tiÔn cña häc sinh.§æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD ë tr−êng THPT ph¶i kÕ thõa, ph¸ttriÓn nh÷ng kÕt qu¶ gi¸o dôc, d¹y häc cña m«n §¹o ®øc ë bËc tiÓu häc v m«nGDCD ë trung häc c¬ së, ®ång thêi ph¶i phï hîp víi t©m sinh lý lø tuæi häc sinhTHPT (16 – 18 tuæi) ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng, c©n ®èi, hi ho gi÷a c¸c yªu cÇuvÒ gi¸ trÞ, kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é, t×nh c¶m, niÒm tin, hnh ®éng ®èi víi häcsinh-c«ng d©n, chñ nh©n t−¬ng lai cña ®Êt n−íc ViÖt Nam x héi chñ nghÜa.§æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc theo h−íng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cñahäc sinh kh«ng cã nghÜa l g¹t bá, lo¹i trõ hoÆc thay thÕ hon ton c¸c ph−¬ng ph¸pd¹y häc truyÒn thèng, hay ph¶i “nhËp néi” mét sè ph−¬ng ph¸p xa l¹ vo qu¸ tr×nhd¹y häc. VÊn ®Ò l ë chç cÇn kÕ thõa, ph¸t triÓn nh÷ng mÆt tÝch cùc cña nh÷ngph−¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn cã nh− ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i, vÊn ®¸p…®ång thêi häc hái vËn dông mét sè ph−¬ng ph¸p d¹y häc míi mét c¸ch linh ho¹tnh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh trong häc tËp, phïhîp víi hon c¶nh d¹y v häc ë n−íc ta hiÖn nay.
1. C¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc m«n GDCD ë THPT
1.1. C¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p d¹y häc thuyÕt tr×nh
§Æc ®iÓm c¬ b¶n næi bËt cña ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh l th«ng b¸o - t¸ihiÖn. V× vËy, ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh cßn cã tªn l ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh th«ngb¸o – t¸i hiÖn. Ph−¬ng ph¸p ny chØ râ tÝnh chÊt th«ng b¸o b¨ng lêi gi¶ng cña thÇyv tÝnh chÊt t¸i hiÖn khi lÜnh héi tri thøc cña trß. ThÇy gi¸o nghiªn cøu ti liÖuchuÈn bÞ bi gi¶ng v trrùc tiÕp ®iÒu khiÓn th«ng b¸o luång th«ng tin tri thøc tíi häcsinh. Häc sinh tiÕp nhËn nh÷ng th«ng tin ®ã b»ng viÖc nghe, nh×n, cïng t− duy theolêi gi¶ng cña thÇy, hiÓu, ghi chÐp v ghi nhí.
 Mét sè −u thÕ cña ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh:
- Ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh cho phÐp gi¸o viªn truyÒn ®¹t cã hiÖu qu¶ nh÷ngnéi dung lý luËn t−¬ng ®èi khã, trõu t−îng, phøc t¹p, chøa ®ùng nhiÒu th«ng tin mhäc sinh kh«ng dÔ dng tù t×m hiÓu ®−îc. ChÝnh v× vËy, ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh ®

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Chu Phượng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->