Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
หนังอินเดีย

หนังอินเดีย

Ratings: (0)|Views: 712 |Likes:
Published by Not my documents
Not my document
Not my document

More info:

Published by: Not my documents on Jul 30, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2011

pdf

text

original

 
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพยนตร์อินเดี
หรือ ที ่รู  ้จักในชื ่อ บอลลีวู  ้ด (Bollywood) (หมายถึง ฮอลลีวู  ้ดแหงบอมเบย์) ในแตละปี อุตสาหกรรมบอลลีวู  ้ ผลิตภาพยนตร์ออกส  ้ตลาดมากที ่สุดในโลกประมาณ 800-1,000 เรื ่อง  โดยในแตละวัน ชาวอินเดียจะซื อตั๋วเขูาไปหาความบันเทิงตาม โรง ภาพยนตร์ทัวประเทศราว 10 ลูานคน และจากชาวอินเดียที ่กระจายอย  ้ ทัวโลกอีกประมาณ 20 ลูานคน ทั งนี ยังมีชาวตางชาติที ่นิยมชม ภาพยนตร์อินเดีย ซึ ่งมี ใหูชมทั งใน เอเชี ประเทศไทยตะวันออกกลางแอฟริกา ญี ่ปุ สหรัฐอเมริกา อั กฤษ เยอรมั สเปน ฟิจิหรือแมูแตรัสเซี หนังอินเดียยุคใหมชวงแรกสามารถนับไดูวาเป็นในชวงป.ศ. 1990-1995 ภาพยนตร์บอลลีวู  ้ดสวนใหญมักนำาเสนอเรื ่องราวความรักที ่ ตูองผานอุปสรรคและการเสียสละ กอนที ่จะจบลงดูวยความสมหวังหรื ผิดหวัง ในแบบที ่ตูองเดาวาตอนจบนั นเป็นอยางไร หรือจะเรียกวา ไคล แม็กส์ของหนังบอลลีวู  ้ดในชวงเวลาดังกลาวนี  เป็นจุดคลี ่คลายเนื อหา ทั งหมดของเรื ่อง ความนาตื ่นตาตื ่นใจของ หนงบอลลีวู  ้ดในระยะนี  คื การที ่คนเขียนบท สามารถคลี ่คลายตอนจบ ไดูนับรูอยนับพันวิธีเทาที ่ผู  ้ เขียนไดูเคยด้หนังมา ยังไมพบตอนจบของหนังเรื ่องใดที ่ซำ ากันเลย ทั งๆ ที ่แนวเรื ่องอาจจะคลูายๆ กันบูางในบางเรื ่อง อาจจะเรียกวา หากตอน จบเป็นจุดไคลแม็คส์ของหนัเราด้แลูวประทับใจ เราก็แทบจะไมเชื ่ แลูววาจะมีจุดจบของหนังที ่แตกตาง หรอ ดี ไปกวาน อีก แตหากคุณมาด้ หนังอินเดียจะพบวา ตอนจบเขาทำาออกมาไดูหลากหลายมากๆ เสมือน กับการ มองไปที ่แหวนเพชรในตู  ้ โชว์ซึ ่งอาจจะด้ผานๆ แลูวเหมือนกั
 
แตพอหยิบเอามาสวมแลูวกลับมีเสนห์ดึงด้ดตางๆ กันไปในแตละวง นั่นเองหนังในชวงปี กอน.. 1990นับไดูวาเป็นหนังอินเดียยุคเปลี ่ยน ผาน นั่นคือ เปลี ่ยนจากหนังอินเดียแบบดั งเดิม เขูาส  ้ยุคใหมซึ ่งยากต การระบุวา เริ ่มขึ นเมื ่อใด เพราะต งแตปี ค.ศ. 1985 เป็นตูนมา เริ ่มมี แนวการสรูางหนัง หลากหลายมากขึ น คุณภาพการถายทำาที ่หลากหลาย และผู  ้กำากับหนูาใหมก็เพิ ่มมากขึ น ดังนั นเพื ่อใหูงายตอความเขูาใจอาจ จะกำาหนดใหูละเอียดลงไปไดูวา ตั งแต ปี ค.ศ. 1985 -1990 นี ่ละคือยุ ที ่เริ ่มมีการเปลี ่ยนผานขึ นมาจริงๆ โดยถือวาปี 1985 เป็นชวงเริ ่มตู ของดาราหนูาใหมประจำายุครวมสมัยกับพวกเรา เชน การแสดงหนัง เรื ่องแรกของดาราผู  ้มากความสามารถอยาง Govinda จากหนังเรื ่อง Ilzaam ในป1986 เขาเปนพระเอกที ่แสดงไดูหลากบทบาท ความ สามารถส้ง โดยเฉพาะหนังแนวตลก ซึ ่งในขณะนั น พระเอกอยาง Jackie Shroff, Anil Kapoor กำาลังอิ ่มตัวพอดี พอเขูาปี 1988 ดาราทองอีกคนของยุครวมสมัยก็กำาเนิดขึ นซั มาน ขานจากหนังเรื ่องแรกของเขา Biwi Ho To Aisi จะเรียกวา ซั มาน ขาน คือผลผลิตจากยุคเปลี ่ยนผานก็เปนไดู เพราะปัจจุบันยังมีงาน แสดงอยางตอเนื ่อง 1991 หนังเรื ่อง Phool Aur Kaante เปดตัวพระเอกใหม อะเจย์  เดฟกัปี 1992 หนังเรื ่อง Bekhudi เปิดตัวนางเอกที ่จะมาเป็นราชิ บอลลีวู  ้ดในยุคเปลี ่ยนผาน คืคาโจลหนังเรื ่อง Deewana ไดูสรูาง ดาราหนูาใหม นาม Shah Rukh Khan ใหูมาเปน ราชา บอลลีวู  ้ด คน ปัจจุบัน หนังเรื ่อง Parampara มอบดาวทองใหูกับวงการบอลลีวู  ้ดอีกคน
 
คือ Saif Ali Khan ปี 1993 หนังเรื ่อง Baazigar ทำาใหูShahrukh Khan  ไดูรางวัล Filmfare Best Actorปัจจุบัน ดารา ระดับคุณภาพ เชศาห์รุข ขาน,ซัลมาน ขานและอาเมียร์ขาน
หนังอินเดี Dabangg หนังสุดดังประกาศความยิ ่งใหญคว้ า 9 รางวัลสำ าคั
 
Dabangg
หนังตลกที ่เลาเรื ่องของวงการอาชญากรรมและ แวดวง ตำารวจ กลายเป็นผู  ้ชนะที ่ยิ ่งใหญ ในงานแจกรางวัลของสถาบันภาพยนตร์ อินเดียนานาชาติ หรื
IIFA
ครั งที ่12 รวมถึงรางวัลใหญอยาง ภาพยนตร์ยอดเยี ่ยม ในงานที ่จัดกันที ่โทรอนโต แคนาดา เป็นครั งแรกที ่ IIFA เดินทางกันไปที ่ทวีปอเมริกาเหนือดูวย  ผลงานกำากับภาพยนตร์ครั งแรกของ
อภินาฟ กาเชียบ
กลายเป็นหนังทำาเงินส้งสุดแหงป2011 นอกจากน นยังกวาดรางในบนเวที IIFA ครั งลาสุดไปอีก 9 รางวัล ทั งรางวัลในสาขาการแสดง, เทคนิคการถาย ทำา และสาขาเพลง ถึงตอนนี  Dabangg ทำารายไดู ไปแลูว 2,100 ลูานร้(ประมาณ 1,400 ลูานบาท) จากทุนสรูาง 420 ลูานร้ปี (289 ลูานบาท) เทาน น  

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->