Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cau-hoi-trac-nghiem-sinh-hoc-10

cau-hoi-trac-nghiem-sinh-hoc-10

Ratings: (0)|Views: 986|Likes:
Published by nguyenkienhuyen

More info:

Published by: nguyenkienhuyen on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2011

pdf

text

original

 
 T
Ư 
LI
U V
CÂU H
I TR
C NGHI
M
 N 
i dung 1$2:
Câu h
i tr
c nghi
m v
kích th
ướ 
 c và hình d 
 ng
c
a t
ế
bào.
Câu 1 - Do c
ơ 
th
ch
g
m m
t t
ế
bào nên h
u h
ế
t các t
ế
bào nhân s
ơ 
có kích th
ướ 
c l
ớ 
nh
ơ 
n t
ế
bào nhân chu
n.a.
Đ
úng b.SaiCâu 2 - Kích th
ướ 
c c
a t
ế
bào càng nh
kh
n
ă
ng trao
đổ
i ch
t càng l
ớ 
n.a.
Đ
úng b.SaiCâu 3- T
l
gi
a di
n tích b
m
t trên th
tích t
ế
bào (S/V) t
l
thu
n v
ớ 
i bán kính c
at
ế
bào (t
ế
bào có hình c
u).a.
Đ
úng B.SaiCâu 4
 
- Vi khu
n có
đườ 
ng kính kho
ng:a.10nm-100nmb.10
µ
m -100
µ
mc.1nm -10nmd.0,1
µ
m - 1
µ
mCâu 5
-
T
ế
bào
độ
ng v
t và th
c v
t có kích th
ướ 
c kho
ng :a.10nm-100nmb.10
µ
m -100
µ
mc.1nm-10nmd.1
µ
m -10
µ
mCâu 6 -
Đườ 
ng kính trung bình c
a vi s
ợ 
i :a.2nmb.7nmc.15nmd.25nmCâu 7 -
Đườ 
ng kính trung bình c
a vi
ng:a.2nm b.7nmc.15nm d.25nme. C
n ít n
ă
ng l
ượ 
ng và v
t ch
t
để
t
o các t
ế
bào nh
.Câu 8
-
Kích th
ướ 
c và hình d
ng t
ế
bào thay
đổ
i theo:a. Ch
c n
ă
ng c
a t
ế
bàob.
Đờ 
i s
ng c
a t
ế
bàoc.Tu
i c
a sinh v
td. Môi tr
ườ 
ng s
ng c
a sinh v
t
Đ
ÁP ÁN
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đ
áp án b a b d b b d a
 
 N 
i dung 3:
Câu h
i tr
c nghi
m v
c
ấ 
u trúc
c
a t
ế
bào nhân s
ơ 
.
Câu 1: Các t
ế
bào vi khu
n
đượ 
c g
i là t
ế
bào nhân s
ơ 
, vì chúng không có màng nhân baob
c m
t nhi
m s
c th
.a.
Đ
úng b. SaiCâu 2: V
t ch
t di truy
n c
a các t
ế
bào vi khu
n là plasmit và có DNA không kêt h
ợ 
pv
ớ 
i Histon.a.
Đ
úng b.SaiCâu 3 :
vi khu
n, lông và roi cùng gi
ch
c n
ă
ng nh
ư
nhau.a.
Đ
úng b.SaiCâu 4 -
Đặ
c tính nào d
ướ 
i
đ
ây là c
a vi khu
n?a.Có nhân.b.Có l
c l
p.c.Có ti th
.d.Có DNA.Câu 5 - Vi khu
n E.coli không có:a- Bao nhân v
ớ 
i hai màng
đơ 
n v
.b- DNA.c- Ribôxôm.d- Nhi
m s
c th
.Câu 6
-
Nh
ng
đặ
c
đ
i
m nào d
ướ 
i
đ
ây có
ở 
t
t c
các vi khu
n:a - Có kích th
ướ 
c bé. b - S
ng kí sinh và gây b
nh.c - C
ơ 
th
ch
có m
t t
ế
bào.d - Ch
ư
a có nhân chính th
c.e - Sinh s
n r
t nhanh.Câu 7 - Màng sinh ch
t c
a t
ế
bào vi khu
n
đượ 
c c
u t
o t
:a. Phôtpholipit prôtêin b. Phôtpholipit peptitdoglicanc. Prôtêin peptitdoglican. d. Peptitdoglican prôtêinHiston.Câu 8 - Thành t
ế
bào vi khu
n c
a t
ế
bào
đượ 
c c
u t
o t
:a. PrôtêinHiston. b. Peptitdoglican.c. Xenlulô. d. Lipít.Câu 9 -
vi khu
n màng nh
y có tác d
ng:a. Gi
m ma sát khi chuy
n
độ
ng.b.Gi
 
m cho t
ế
bào.c.T
ă
ng kh
n
ă
ng thay
đổ
i hình d
ng t
ế
bào.d. B
o v
t
ế
bào.Câu 10 - V
t ch
t di truy
n c
n thi
ế
t c
a t
ế
bào vi khu
n là:a. DNA k
ế
t h
ợ 
p v
ớ 
i prôtêin.b. Plasmit.c. DNA không k
ế
t h
ợ 
p v
ớ 
i prôtêinHiston.d.C
a và b.Câu 11-
Đă
c di
m nào d
ướ 
i
đ
ây không ph
i c
a t
ế
bào nhân s
ơ 
:a. Ch
có vùng nhân mà ch
ư
a có nhân rõ ràng.b. Các plasmit là nh
ng DNA vòng.
 
c. NST là m
t chu
i DNA xo
n kép vòng k
ế
t h
ợ 
p v
ớ 
i prôtêinHiston.d. Có các ribôxôm 70S nh
ư
ng không có các bào quan khác.
Đ
ÁP ÁN
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Đ
áp án a b b d a c a b d c c
 N 
i dung 4:
Câu h
i tr
c nghi
m v
 
 c
ấ 
u trúc
đạ
i th
ể 
c
a t
ế
bào nhân chu
n.
Câu 1 - Theo ngh
 ĩ 
a r
ng , thu
t ng
bào quan t
ế
bào
đượ 
c dùng
để
ch
m
t cáu trúc c
at
ế
bào:a. Có vai trò chuyên bi
t trong s
s
ng c
a t
ế
bào.b. Có màng bao b
c.c. Có m
t bao (hai màng ) bao b
c.d. N
m bên trong màng nguyên sinh ch
t.Câu 2
-
Câú trúc không ph
i là bào quan c
a t
ế
bào:a
.
Ti th
b. Vách t
ế
bào th
c v
tc
.
Ribôxômd.Không có ng
ă
n hay c
utrúcnào không ph
i là bào quanc
a t
ế
bào.Câu 3 - Nh
ng thành ph
n nào sau
đ
ây ch
ở 
t
ế
bào th
c v
t màkhông có
ở 
t
ế
bào
độ
ng v
t:1. Màng nguyên sinh2. Màng xenlulôz
ơ 
 3. Di
p l
c 4. Không bàoCâu tr
l
ờ 
i
đ
úng là:a. 1và 2 b. 2 3c. 3 4 d. 1, 2 3e. 1, 2 và 4Câu 4 - Các ng
ă
n chính c
a m
t t
ế
bào
độ
ng v
t:a.
 
Màng, t
ế
bào ch
t, nhânb.
 
Màng, d
ch trong su
t,nhânc.
 
Vách, màng, t
ế
bào ch
t, nhând.
 
Vách, màng, d
ch trong su
t,nhânCâu 5
 
- Các ng
ă
n chính c
a m
t t
ế
bào th
ư
c v
t a.Màng, t
ế
bào ch
t, nhânb. Màng, d
ch trong su
t,nhânc.Vách, màng, t
ế
bào ch
t, nhând. Vách, màng, d
ch trong su
t,nhânCâu 6
 
- Nh
ng d
u hi
u nào sau
đ
ây cho bi
ế
t m
t t
ế
bào nào
đ
ó là thu
c nhóm sinh v
tnhân s
ơ 
hay nhóm sinh v
t nhân chu
n?a.
 
Có hay không có thành t
ế
bào.b.
 
Có hay không có
đượ 
c vách ng
ă
n b
ở 
i màng bên trong t
ế
bào.c.
 
Có hay không có ribôxôm.d.
 
Có hay không trao
đổ
i ch
t t
ế
bào.e.
 
Có hay không ch
a ADN

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hochinguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->