Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kenize Murat -Saraydan Sürgüne

Kenize Murat -Saraydan Sürgüne

Ratings: (0)|Views: 820|Likes:

More info:

Published by: Cevher Mollaseyitoğlu on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
Kenize Murat _ Saraydan SürgüneKitaplar, uygarl
ığ
a yol steren
ışı
klard
ı
r.UYARI:xxKitap sevenlerin yeni bulu
ş
ma noktas
ı
ndan herkese merhabalar...Cehaletin yenildi
ğ
i, sevginin, iyili
ğ
in ve bilginin payla
şı
ld
ığı
yer olarak gördü
ğ
ümüz sitemizdeki m e-kitaplar, 5846 say
ı
l
ı
kanun'un ilgili maddesine istinaden, engellilerinfaydalanabilmeleri amac
ı
yla ekran okuyucu, ses sentezleyiciprogram, konu
ş
an "Braille Not Speak", kabartma ekran ve benzeriyard
ı
mc
ı
araçlara, uyumlu olacak
ş
ekilde, "TXT", "DOC" ve "HTML"gibi formatlarda, taray
ı
c
ı
ve OCR (optik karakter tan
ı
ma) yaz
ı
l
ı
m
ı
kullan
ı
larak, sadece görme engelliler için, haz
ı
rlanmaktad
ı
r.yle ücretsiz olan sitemizdeki e-kitaplar, "engelli-engelsizelele"
ş
üncesiyle, hiçbir ticari amzetilmeksizin, tamamenllülük esas
ı
na dayal
ı
olarak, engelli-engelsiz yard
ı
mseverarkada
ş
lar
ı
m
ı
z
ı
n yo
ğ
un eme
ğ
i sayesinde, görme engelli kitapsevenlerin istifadesine sunulmaktad
ı
r. Bu e-kitaplar hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla veya kanuna ayk
ı
r
ı
olarak kullan
ı
lamaz,kulland
ı
r
ı
lamaz. Aksi kullan
ı
mdan do
ğ
abilecek tüm yasalsorumluluklar kullanana aittir.Sitemizin amac
ı
asla eser sahiplerine zarar vermek de
ğ
ildir.Ben de bir rme engelli olarak kitap okumay
ı
seviyorum. Sevgininoldu
ğ
u gibi, bilginin de payla
şı
ld
ı
kça peki
ş
ece
ğ
ine inan
ı
yorum.m kitap dostlar
ı
na, görme engellilerin kitap okuyabilmeleri içingösterdikleri çabalardan ve yapt
ı
klar
ı
katk
ı
lardan ötürü te
ş
ekkürediyorum.Bilgi payla
ş
makla ço
ğ
al
ı
r.Ya
ş
ar Mutlu
İ
LG
İ
L
İ
KANUN:5846 say
ı
l
ı
kanun'un "Alt
ı
nc
ı
Bölüm-Çe
ş
itli mler" ndeyeralan "EK MADDE 11" : "ders kitaplar
ı
dahil, alenile
ş
mi
ş
veyayay
ı
mlanm
ış
yaz
ı
l
ı
ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler inüretilmi
ş
bir shas
ı
yoksa hiçbir ticaamlmeksizin birengellinin kullan
ı
m
ı
için kendisi veya üçüncü bir ki
ş
i tek nüshaolarak ya da engellilere nelik hizmet veren e
ğ
itim kurumu, vak
ı
fveya dernek gibi kurulu
ş
lar taraf
ı
ndan ihtiyaç kadar kaset, CD,braill alfabesi ve benzeri formatlarda ço
ğ
alt
ı
lmas
ı
veya ödünçverilmesi bu Kanunda öngörülen izinler al
ı
nmadangerçekle
ş
tirilebilir."Bu shalar hbir
ş
ekilde sat
ı
lamaz,ticarete konu edilemez ve amac
ı
d
ışı
nda kullan
ı
lamaz vekulland
ı
r
ı
lamaz.Ayr
ı
ca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerinbulundurulmas
ı
ve ço
ğ
alt
ı
m amac
ı
n
ı
n belirtilmesi zorunludur."
 
Bu e-kitap görme engelliler için düzenlenmi
ş
tir.Kitap taramak geekten incelik ve beceri isteyen, zahmet vericibir i
ş
tir. Ne mutlu ki, bir rme engellinin, zgün taranm
ış
vehaz
ı
rlanm
ış
bir e-kitab
ı
okuyabilmesinden duydu
ğ
u sevincipayla
ş
abilmek m zahmete de
ğ
er.Bu kitaplar, size gelene kadar verilen eme
ğ
e ve kanunlara sayg
ı
göstererek, lütfen bu
ı
klamalar
ı
silmeyiniz.Siz de bir rme engelliye, okuyabilece
ğ
i formatlarda, bir kitaparma
ğ
an ediniz...Te
ş
ekkürler.Ne Mutlu Bilgi in, Bilgece ya
ş
ayanlara.xxTarayan: Ya
ş
ar Mutluxxwww.yasarmutlu.combir sarayda do
ğ
an Selma sultan,
İ
mparatorluk çökerken çocuk ya
ş
taidi. Sava
ş
ve i
ş
gal y
ı
llar
ı
n
ı
istanbul'da geçirdikten sonra,Osmanl
ı
hanedan
ı
mensuplar
ı
n
ı
n yurtd
ışı
na ç
ı
kar
ı
l
ışı
nda, annesiHatice Sultan'la beraber, Frans
ı
z mandas
ı
alt
ı
ndaki bnan'agiderek Beyrut'a yerle
ş
tiler. Damat baba kendilerine kat
ı
lmam
ış
t
ı
.Geride b
ı
rakt
ı
ktan saray hayat
ı
ndan tamamen farkl
ı
, s
ı
k
ı
nt
ı
l
ı
birya
ş
am içinde, bir Frans
ı
z okulunu bitirdi.
İ
lk genç k
ı
zl
ı
kduygular
ı
hüsranla sonuçland
ı
.Bir racayla evlenmeyi kabul edip, Hindistan'da mil
ı
racelerinihti
ş
am
ı
na, yan
ı
ba
ş
lar
ı
ndaki yoksullu
ğ
a,
İ
ngiliz sömürgenetiminin son y
ı
llar
ı
na tan
ı
k oldu. Benimsemek istedi
ğ
i bu ülkeinsanlar
ı
taraf
ı
ndan, toplumsal tabular
ı
y
ı
kmak için giri
ş
ti
ğ
imücadelede, anla
şı
ln
ı
ay
ı
p d
ış
lan
ışı
n
ı
n ac
ı
lar
ı
n
ı
çekti.Türkiye'den sonra, her yerde, hep "yabanc
ı
" idi.Daha sonra Paris, gerçek a
ş
kla kar
şı
la
ş
t
ığı ş
ehir oldu. 29ya
şı
nda, orada,
İ
kinci nya Sava
şı
'n
ı
n ba
ş
lar
ı
nda, arkas
ı
nda birk
ı
z çocu
ğ
u b
ı
rakarak, yokluk içinde öldü. O k
ı
z çocu
ğ
u da,büyüdükten sona, annesinin hikâyesini kaleme ald
ı
. "Sonralar
ı
, çoksonralar
ı
, annemi tan
ı
mak istedim. Onu tan
ı
m
ış
olanlarlakonu
ş
arak, tarih kitaplar
ı
n
ı
okuyarak, o devrin gazetelerinikar
ış
t
ı
rarak, ailenin da
ğı
n
ı
k ar
ş
ivlerini ara
ş
t
ı
rarak, bulundu
ğ
uyerlerde dola
ş
arak, ya
ş
am
ı
n
ı
n çe
ş
itli kesimlerini canland
ı
rma
ğ
a,yeni ba
ş
tan ya
ş
ama
ğ
a çal
ış
t
ı
m. Sonunda, ona daha fazlayakla
ş
abilmek, onu bulabilmek için sezgime ve hayal gücümevendim. Selma Han
ı
ms
ı
dtan'
ı
n hikâyesi budur i
ş
te" diyor KenizeMurat.
 
ISBN 975-428-021-5SARAYDAN SÜRGÜNE
ı
,-V!fKEN
İ
ZE MURATSARAYDAN SÜRGÜNEFrans
ı
zcadan çeviren Esin ÇelikkanÇeviriyi gözden geçiren Saman Helvac
ı
o
ğ
luIS
İ
S
İ
sis Yay
ı
mc
ı
l
ı
k Ltd
Ş
emsibey Sokak 10, Beylerbeyi - Istanbul Tel:321 66 00 - 321 38 51 Fax: 321 86 66ISBN 975-428-021-5Birinci bask
ı
Aral
ı
k 1990
İ
kinci bask
ı
A
ğ
ustos 1991 Üçünbask
ı
Ekim 1992©
Ğ
ditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1987 Kezban Akçal
ı
Ajans
ı
De la part de la Princesse morte adl
ı
bu kitab
ı
n Türkçe yay
ı
nhakk
ı
îsis Yay
ı
mc
ı
l
ı
k Ltd
Ş
irketine aittir.Dizgi: îsis Yay
ı
mc
ı
l
ı
k Ltd Bask
ı
: Yaz
ı
r Matbaac
ı
l
ı
kÖykümüz, Hristiyanl
ı
k âlemini yüzy
ı
llard
ı
r titretmi
ş
olanOsmanl
ı İ
mparatorlu
ğ
u'nun ba
ş
kenti
İ
stanbul'da, Ocak1918'de, ba
ş
lamaktad
ı
r.Bat
ı
l
ı
devletler sonunda, uzun redir "Avrupa'n
ı
n hasta adam
ı
'denilen bu kökimparatorlu
ğ
un gücünü k
ı
rabilmi
ş
ler ve enkaz
ı
n
ı
payla
ş
ma kavgas
ı
na giri
ş
mi
ş
lerdir.K
ı
rkiki y
ı
l içinde Osmanl
ı
taht
ı
na üç karde
ş
ç
ı
km
ış
t
ı
r: SultanMurad, onu tahttan indirilip ve zalt
ı
na ald
ı
ran ve kendisi de
İ
ttihat ve Terakkiiler taraf
ı
ndan tahttan indirilen SultanAblhamit ve onun yerine geçen Sultan Re
ş
ad.Sultan Re
ş
ad art
ı
k me
ş
rutî bir hükümdard
ı
r. Geek iktidar, ülkeyiAlmanya yan
ı
nda sava
ş
a sokan Talat-Cemal-Enver üçlüsününelindedir.\Bu kitab
ı
n yaz
ı
l
ış
serüveni s
ı
ras
ı
nda, Türkiye'de, Lübnan'da,Hindistan'da ve Fransa'da pek çok dostun yard
ı
m
ı
n
ı
gördüm. Onlar
ı
nan
ı
lar
ı
ve tavsiyeleri sayesinde, Resmi Tarih'ten çok kez farkl
ı
olan otuz y
ı
ll
ı
k bir tarihi, yeniden ya
ş
atmakla kalmay
ı
p,günlük hayat
ı
n ufak tefek olaylar
ı
m da yeniden canland
ı
rm
ış
oldum.Tedirgin olabilirler diye adlar
ı
n
ı
yavnad
ı
ysam da kendilerineminnettar oldu
ğ
umu bilmelerini isterim.eri ötürBu kitapta baz
ı
ki
ş
ilerin adlar
ı
, belirli nedenlerden örü,bilinçli olarak de
ğ
i
ş
tirilmi
ş
tir./B
İ
R
İ
NC
İ
BÖLÜM
İ
STANBULHamit Amca öl! Hamit Amca öl!Ortaköy Saray
ı
'n
ı
n k kristal
ş
amdanlarla ayd
ı
nlat
ı
lm
ış
beyazmermer koridorlar
ı
nda, küçük bir k
ı
z ko
ş
uyordu. Annesine haberiilk veren kendisi olmal
ı
yd
ı
. Telâ
şı
nden, iki ya
ş
l
ı
han
ı
m
ı
azdaha
ş
ürecekti, soylar
ı
, soplar
ı
, mevkileri ve dereceleri tu
ğ
larve de
ğ
erli ta
ş
larla slü hotozlar
ı
ndan da anla
şı
lan iki ya
ş
l
ı
han
ı
mefendiyi.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
esra1tr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->