Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cam Nag Thi Nghiem Hoa Hoc

Cam Nag Thi Nghiem Hoa Hoc

Ratings: (0)|Views: 2,883|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Jul 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

 
 184
C
m nang th
c nghi
m hóa h
c
PGS – TS T 
Th
Th
oKhoa Hóa h
c – Tr 
ư 
ng
 
i h
c KHTN -
 
 HQG Hà N 
i

T V
N

 -
 M 
c
 
ích
: Ph
n th
c nghi
m hóa h
c nh
m b
i d
ư 
ng cho GV tr
ư 
ng THPTchuyên các ki
n th
c và k
n
ă
ng c
ơ 
b
n v
th
c nghi
m hóa h
c trong phòng thí nghi
m (PTN) ph
c v
cho vi
c h
ư 
ng d
n k
thu
t th
c nghi
m hóa h
c choh
c sinh THPT chuyên, chu
n b
cho ph
n thi th
c nghi
m trong cho k
thiHSG qu
c gia (t
n
ă
m 2012) và k
thi olympic hóa h
c qu
c t
(IChO).- N
i dung:+ M
t s
k
thu
t c
ơ 
b
n trong PTN Hóa h
c (ch
y
u ph
n hóa h
c phân tích)+ M
t s
bài thí nghi
m v
ph
ươ 
ng pháp chu
n

và tr
c quang xác

nh các ch
t.A. M
T S
K
THU
T C
Ơ
B
N TRONG PHÒNG THÍ NGHI
M HÓA H
C
Các n
i dung gi
 
i thi
u trong ph
n này
ư 
c biên so
n
 
a trên yêu c
u
 
t ra trong ph
n ph
l
c kèm theo c
a k 
 ỳ
thi IChO mà các thí sinh khi tham d 
 
 
 ỳ
thi IChO ph
i

ư 
c.
1.1.
 
An toàn trong PTN
:-
 
Tuân th
 
úng n
i qui PTN.-
 
Ph
ươ 
ng ti
n b
o

m an toàn trong PTN ph
i tuân theo:+ M
c áo choàng (áo blue),
eo kính b
o v
m
t,
i giày ho
c sandal, tóc,qu
n áo g
n gàng;+ Dùng qu
bóp cao su

l
y dung d
ch vào pipet, nghiêm c
m hút hóach
t b
ng mi
ng.-
 
C
m s
d
ng các hóa ch
t r
t

c, các hóa ch
t khác
ư 
c dùng theo ch
 d
n c
a giáo viên h
ư 
ng d
n thí nghi
m.-
 
Hóa ch
t th
i sau thí nghi
m ph
i
ư 
c thu gom vào các bình (có phânlo
i c
th
)
 
 185
-
 
Ph
i bi
t các ký hi
u c
nh báo v
 

 

c, tính an toàn và yêu c
u ph
ituân theo c
a các hóa ch
t khi s
d
ng.Ch
t

c (T) và r
t

c (T
+
)Ch
t d
cháy (F) và r
t d
cháy(F
+
)Ch
t d
b
t l
a (X
i
)

c(X
n
)Ch
t gây n
(E)Ch
t oxi hóa m
nhCh
t
ă
n mòn (C)Ch
t gây nguy hi
mv
 
i môi tr
ư 
ng (N)
1.2.
 
Yêu c
u v
k
n
ă
ng PTN
:Khi làm vi
c trong PTN, h
c sinh c
n bi
t/thành th
o các k
n
ă
ng/ thao tác sau:+ Các thí nghi
m có liên quan

n
un nóng,
un h
i l
ư
u+ Thao tác v
 
i máy khu
y t
 + Cách ti
n hành các ph
n
ng trong
ng chia

 + Các phép th
 

nh tính nhóm ch
c h
u c
ơ 
.+ Phân tích

nh tính các ch
t vô c
ơ 
 + Các phép
o th
tích (cách s
d
ng
ng
ong, pipets, buret, bình

nh m
c và cân kh
i l
ư 
ng (cân
i
n t
).+ Cách pha ch
các dung d
ch chu
n và các dung d
ch thu
c th
 + Cách ti
n hành các phép phân tích th
tích (chu
n

), cách dùngqu
bóp cao su+ Phép
o pH (dùng gi
y ch
th
và máy
o pH)
 
 186
+ Các k
thu
t t
ng h
 
p ch
t: l
c, s
y k
t t
a, s
c ký l
 
p m
ng, t
ngh
 
p ch
t trong các thi
t b
kích th
ư 
c nh
 + Phân tích tr
ng l
ư 
ng+ Cách s
d
ng thi
t b
tr
c quang+ C
ơ 
s
 
lý thuy
t và th
c hành chi
t v
 
i dung môi không tr
n l
n.+ S
c ký c
t+ Bi
t
ư 
c các lo
i sai s
th
ư 
ng g
p trong quá trình th
c nghi
m vàcách ghi k
t qu
thí nghi
m
úng s
có ngh
 ĩ 
a
Sau
 
ây chúng tôi ch
 
gi
 
i thi
u m
t s
 
  
thu
t c
ơ 
b
n và c
n chú ý trong quá trình chu
 
n

xác

nh n
ng

 /hàm l
ư 
ng các ch
 
t.
1.3.
 
M
t s
d
ng c
, thi
t b
k
thu
t th
 
c nghi
m c
ơ 
b
n trong phântích hóa h
c
1.3.1.
 
 D
 ng c
dùng trong phân tích tr
 ng l 
ư 
 ng
1. 3.1.1. Cân
Trong phân tích,

 
ánh giá

chính xác,

 
úng c
a m
t phép
o nh
tthi
t ph
i thông qua các d
ng c
 
o tr
ng l
ư 
ng,
ó là chi
c cân. Nó
ư 
c dùng

cân ch
t chu
n, cân m
u phân tích, cân hoá ch
t ph
n
ng, cân s
n ph
m v.v.Tuy nhiên, ng
ư 
i phân tích c
n bi
t nguyên t
c c
ơ 
b
n c
a phép cân, cân gì vàcân nh
ư
th
nào?Phép cân phân tích
ư 
c th
c hi
n

cân các v
t cân là ch
t g
c, các ch
t cóthành ph
n xác

nh dùng

pha các dung d
ch chu
n; cân các s
n ph
m c
am
t quá trình bi
n

i

tính k
t qu
. V
t cân có th
là ch
t r
n, ho
c l
ng, tuynhiên ph
i tuân theo các nguyên t
c nh
t

nh sao cho phép cân v
a chính xácv
a có ý ngh
 ĩ 
a.M
t phép cân
úng ph
i bao g
m c
hai y
u t
trên; chính xác nh
ư
ng ph
icó ý ngh
 ĩ 
a. Có nh
ng ch
t nh
t thi
t ph
i cân b
ng cân phân tích nh
ư
ng c
ũ
ng cónh
ng ch
t
i
u
ó không c
n thi
t; h
ơ 
n n
a có nhi
u ch
t n
u cân trên cânphân tích là hoàn toàn vô ngh
 ĩ 
a. Thí d
m
t hoá ch
t r
t háo n
ư 
c nh
ư
NaOH,hay FeCl
3
v.v. s
thay

i tr
ng l
ư 
ng ngay trong quá trình cân; m
t hoá ch
t

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
KỲ DUYÊN added this note
^_^_^_^
KỲ DUYÊN liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
Trương Pham liked this
insanoc liked this
Tieu Cop Cai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->