Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tục ngữ ca dao về quan hệ gia đình

Tục ngữ ca dao về quan hệ gia đình

Ratings: (0)|Views: 7,117 |Likes:
Published by Lê Tuấn

More info:

Published by: Lê Tuấn on Jul 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

 
0
LỜI CẢM ƠN
 
Tác giả xin chân thành cảm ơn giáo sƣ, tiến sĩ khoa học Phan Đăng Nhậtđã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ trong quá trình tác giả nghiên cứu, hoàn thành
công trình này.
Tác giả cũng chân thành cảm ơn các nhà khoa học đã đóng góp nhiều ýkiến quý báu giúp tác giả hoàn thiện công trình:
 -
GS. TS Lê Chí Quế
 -
PGS.TS Trần Đức Ngôn
 -
GS. TS Nguyễn Xuân Kính
 - PGS.TS
Vũ Anh Tuấn
 -
PGS.TS Nguyễn Chí Bền
 -
TS. Nguyễn Hữu Thức
 -
TS. Nguyễn Thị Huế.
 
Tác giả xin chân thành cảm ơn trƣờng Đại học Khoa học xã hội và nhânvăn và Trung tâm Công nghệ thông tin (Văn phòng Bộ Văn hoá Thông tin
, nay là
Bộ Văn hoá
-
Thể thao và Du lịch) đã giúp dỡ tận tình tác giả trong suốt quá trìnhnghiên cứu, công bố công trình này.
 
Phạm Việt Long
 
 
1
ĐIỀU TÂM ĐẮC VỀ PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN VĂN HOÁ DÂN TỘC
 
(Thay Lời giới thiệu)
 
GS. TSKH. Phan Đăng Nhật
 
Tôi không có dự định viết giới thiệu cuốn sách
Tục ngữ ca dao về quan hệ gia đình
 
của TS. Phạm Việt Long. Vì thế e rằng sẽ nhắc lại trong vài trang, mộtcách sơ lƣợc, thiếu thốn cả một cuốn sách hơn 300 trang và do vậy làm lãng phíthì giờ bạn đọc.
 
Tôi chỉ dám phát biểu một điều tâm đắc:
 phƣơng pháp tiếp cận văn hoá để tìm ra bản sắc văn hoá dân tộc
. Điều này do phạm vi đề tài hạn chế,
-
tục ngữ, cadao về quan hệ gia đình,
-
nên tác giả không có điều kiện trình bày đầy đủ và trựcdiện. Nhƣng chính những phƣơng pháp tiếp cận này, một mặt đem đến những phát hiện mới mà có sức thuyết phục trong phạm vi đề tài của mình; mặt khác gợimở cho việc tìm hiểu bản sắc văn hoá nói chung.
 *
1.Từ lâu một số nhà khoa học trong và ngoài nƣớc với mức độ khác nhau và biểu hiện khác nhau, đã phủ định bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam. Tiêu biểucho xu hƣớng này là “Bài tổng kết của trƣờng Viễn đông Bác cổ Pháp từ buổiđầu cho đến năm 1920”: “Ấn Độ – 
Chi na (l
à tên gọi các nƣớc Đông Dƣơng,trong đó có Việt Nam, do ngƣời Pháp dùng, tiếng Pháp là Indochine là từ ghéptên hai nƣớc Ấn Độ và Trung Hoa
-
P.Đ.N), là khu vực ở Châu Á mà hai nền vănminh lớn của bộ phận này của thế giới, văn minh Ấn Độ và văn minh Trung
Hoa,
đụng độ với nhau và ít nhiều hoà lẫn vào nhau và là nơi mà các chủng tộc cƣ trúở lục địa và hải đảo ở phía đông châu Á kéo đến pha trộn vào nhau. Cho nênngƣời ta không thể thấy ở đấy, nhƣ ở nƣớc Trung Hoa hay ở nƣớcẤn Độ củangƣời Arirăng (Aryen), một chủng tộc riêng biệt và một nền văn minh độc đáoxứng đáng đƣợc tìm hiểu vì bản thân chúng, một chủng tộc và một nền văn minhchỉ nhờ vả rất ít vào ảnh hƣởng bên ngoài, mà hoàn toàn ngƣợc lại
chỉ thấy ở đó sự pha trộn khác thƣờng nhất của các nền văn mi
nh
 
và các chủng tộc linh tinh(P.Đ.N.nhấn mạnh), không một nền văn minh nào
-
hình nhƣ thế lại có nguồn gốchoặc trung tâm ở đấy, ngay tại bản thân Ấn Độ
-
Chi na”
1
 
Phân tích trên đây của bản tổng kết trang trọng này có mấy điểm chính:
 -
Các nƣớc Đông Dƣơng(trong đó có Việt Nam ), không có nền văn hoá vănminh. Những lý do trên, không đáng nghiên cứu các nền văn hoá ở đây.
 
1
 
Trƣờng Viễn đông bác cổ Pháp từ buổi đầu cho đến 1920
, //Tập san của Trƣờng Viễn đông bác cổ Pháp, tập
XXI, 1920,tr.4.
 
 
2
Lời kết án trên là của cơ quan học thuật có quyền lực nhất đƣơng thời củangƣời Pháp, đã xoá sạch bản sắc văn hoá Việt Nam và các nƣớc lân cận. Đƣơngthời nó ảnh hƣởng sâu sắc đối với thế giới và cả một số ngƣời Việt.
 
Về sau, dần dần quan niệm trên đây đƣợc điều chỉnh từng bƣớc. Một sốhọc giả Phƣơng Tây nhận thấy văn hoá “các cƣ dân của bán đảo Đông Dƣơng”không phải là một sự pha trộn linh tinh nữa mà có thể nhận diện đƣợc và họ goịlà “Các quốc gia Ấn độ hoá” (G.Coedes). Có ngƣời còn khái quát đƣợc bản chấtvăn hoá của vùng này, hơn nữa còn chỉ ra rằng một số triết lý của Trung Hoa đãđƣợc tổng kết từ thực tế của văn hoá phƣơng Nam nhƣ lý thuyết về âm dƣơng
(Eveline Porée Maspéro).
 Nếu chỉ có thế thì không cần nhắc lại ở đây, cái gì hoàn toàn thuộc về lịchsử trả về cho quá khứ. Nhƣng không nhƣ vậy, gần đây, (1972), Arnold Toynbee,mặc dầu đã công nhận Việt Nam có một nền văn minh riêng nhƣng là sự “mô phỏng văn minh Trung Hoa”, là “nền văn minh riêng văn minh Trung Quốc.Leon Vandermeeersch (1986) coi văn minh Việt Nam (cũng nhƣ Triều Tiên, Nhật Bản) là “văn minh Trung Hoa hoá”, nói cách khác là sự đồng hoá theo văn
minh Trung Hoa.
2
 
Về bản chất trên đây là tƣ tƣởng trung tâm văn minh nƣớc lớn, đến thời kỳhậu thực dân, nó không còn tính chất miệt thị nƣớc nhỏ của chủ nghĩa thực dâncũ nữa, nhƣng có nhiều biến dạng, mà thế giới vẫn đang còn tiếp tục tranh luậnvới chúng: nếu ở thế giới, đó là chủ nghĩa trung tâm Âu
châu,
đƣợc gọi làeurocentrisme, européocentrisme, thì ở châu Á là chủ nghĩa trung tâm TrungHoa, có thể tạm gọi la sinocentrisme.
 
Ở trên có nhắc đến tƣ tƣởng trung tâm Trung Hoa của thời kỳ hậu thực dâncủa một số tác giả nƣớc ngoài, riêng ở Việt Nam tƣ tƣởng đó vẫn tồn tại không ít.
 
Trong bối cảnh nhƣ vậy tác phẩm của Phạm Việt Long xử lý vấn đề nhƣthế nào?
 2.
Tục ngữ ca dao về quan hệ gia đình
 
tự giới hạn trong một phạm vi nhỏcủa văn hoá, quan hệ gia đình, trong đó có quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, anhem họ hàng… Nhƣ trên đã nói, chúng tôi không giới thiệu toàn diện nên chỉ nêumối quan hệ vợ chồng để xét về phƣơng pháp tiếp cận.
 
Về quan hệ vợ chồng trong ca dao Việt Nam, nhiều ngƣời cho rằng, đã ảnhhƣởng sâu sắc đạo cƣờng thƣờng của Nho giáo,
 xuất giá tòng phu
. Các tác giả
Thi ca bình dân Việt Nam
 
viết về ý thức xuất giá tòng phu nhƣ sau:
 
“Đây là một quy luật bắt buộc ngƣời đàn bà. Chữ “tòng” đây không chỉ cónghĩa là đi theo mà còn phải tuân theo mệnh lệnh của ngƣời c
h
ồng nữa. Ý thứcnày ăn sâu vào dân gian… Bởi vậy, ngƣời đàn bà sống trong chế độ Tam tòngthƣờng có tƣ tƣởng yếu đuối, cầu an. Họ chỉ còn biết làm sao cho chồng thƣơng
2
 
Tham khảo GS Đinh Gia Khánh:
Mục đích nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu
 
//Văn hoá dân gian Việt Namtrong bối cảnh văn hoá Đông Nam Á, NXB KHXH. H,1993.
 

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hieu Hong Hack liked this
Pig Lov liked this
Thomas Byers liked this
Thuy Tien Le liked this
Chuot Yeu Nhen liked this
anhndsp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->