Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Baztango udal esparruan euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen Ordenantza

Baztango udal esparruan euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen Ordenantza

Ratings: (0)|Views: 323|Likes:
Published by sustatu

More info:

Published by: sustatu on Aug 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2011

pdf

text

original

 
 
Baztango udal esparruaneuskararen erabilera etasustapena arautzen dituenOrdenantza
SARRERA
Historikoki euskara Baztango berezkohizkuntza izan da eta egun ere baztandargehienen ama hizkuntza eta ohiko erabilerahizkuntza da.Euskarari buruzko 18/1986 ForuLegeak, abenduaren 15ekoak, berebortzgarren artikuluan, Baztan ere sartu zueneuskara (gaztelaniarekin batera) ofiziala dutenNafarroako udalerrien artean.Baztango Udalaren eta BatzarOrokorraren xedea da udaleko zerbitzuguztietan euskararen erabilera arautzea etaudalerrian euskararen erabilera sustatzea,herritarren hizkuntza eskubideak bermatu etaBaztanen nortasuna eta ondare kulturalababestu eta sendotzearren.Xede hori dutela, Baztango Udalaketa Batzar Orokorrak euskararen erabilerabereziki begiratuko dute, hizkuntza horrenalde jokatzeko irizpidean oinarriturik,udalerrian ofizialak diren bi hizkuntzetatikeuskara baita, tokiko hizkuntza berezkoaizanda ere, hainbat gizarte esparrutan ahulenaeta sustapen berezia behar duena, bertzehizkuntza ofizialaren egoerarekin berdindukobada.
Baztango Udalak araudi hau prestatu duaipatu xedea erdiesteko tresna egokia izanendelakoan, eta, horren eraginkortasunarenmesederako, juridikoki ordenantza forma emandio.
I. Aplikazio esparrua
1. artikulua. Ordenantza hau BaztangoUdalaren menpeko zerbitzu, instalazio etabulego guztietan aplikatuko da, bai berakkudeatuak izan, nola bertze hirugarren batekkudeatzeko esleituak izan.
II. Hizkuntzaren erabilera
Ordenanza reguladora del uso yfomento del euskera en el ámbitomunicipal de Baztan
INTRODUCCIÓN
Históricamente el euskera ha sido lalengua propia de Baztan y actualmente también lalengua materna de la mayoría de baztandarras, así como la lengua de uso habitual.La Ley Foral 18/1986, del 15 dediciembre, en su artículo quinto referente aleuskera, incluye a Baztan entre los municipios deNavarra que tienen el euskera, junto con elcastellano, como lengua oficial.El objetivo del Ayuntamiento de Baztany la Junta General es regular el uso del euskera entodos los servicios municipales y fomentar lautilización del euskera en el municipio, para así garantizar los derechos lingüísticos de laciudadanía y proteger y afianzar la identidad y elpatrimonio cultural de Baztan.Con esa finalidad, El Ayuntamiento deBaztan y la Junta General cuidarán especialmenteel uso del euskera, teniendo el criterio de actuar afavor de dicha lengua, puesto que de las doslenguas que son oficiales en el municipio, eleuskera, a pesar de ser la lengua propia local, esla más débil en diferentes ámbitos sociales ynecesita de una especial promoción, si se deseaque su situación se iguale a la de la otra lenguaoficial.El Ayuntamiento de Baztan ha preparadoesta normativa en el convencimiento de que setrata de un instrumento adecuado para lograr elcitado objetivo y, para mejorar su efectividad, leha otorgado forma jurídica de Ordenanza.
I. Ámbito de aplicación
 Artículo 1º. Esta ordenanza se aplicaráen todos los servicios, instalaciones y oficinasdependientes del Ayuntamiento de Baztan, tantosi son gestionados directamente por él, como si hasido adjudicada la gestión a un tercero.
II. Uso general de la lengua
 Artículo 2º. El Ayuntamiento de Baztany la Junta General utilizará el euskera, con
 
 
orokorra
2. artikulua. Baztango Udalak eta BatzarOrokorrak oro har, euskara erabiliko dute, ahozzein idatziz, bere barneko jardueraadministratiboetan nola bere harremanetan,ondoko artikuluek ezarritakoaren arabera
III. Barne erabilera
3. artikulua. Izaera administratibokobarne prozedurak euskaraz edotaele bietan eginen dira,euskarari lehentasuna emanez.4 artikulua. Itzulpenak egitea langilebakoitzaren eginkizuna da. Hori errazteko,administrazio prozeduran erabiltzen direnidazkien eredu normalizatuak prestatuko dira.4.1. Bi hizkuntzen trataeraorekatuaren alde, itzulpen sistematikoa erabiliordez, lehentasunezkoa izanen da hizkuntzaofizial bakoitzean zuzenean eta jatorrizidatzitako testuak sortzen ahalegintzea.4.2. Baztango Udalaren menpekoorganoek erabiltzen dituzten inprimakiakeuskaraz edo ele bietan eginen dira.5. artikulua. Euskara lehentasunezerabiliko da Baztango Udalaren menpekozerbitzu, instalazio zein bulegoetako errotulueta seinaleetan, paperen idazpuruetan,gomazko zigiluetan, tinbre zigilatu edoantzeko elementuetan; ibilgailu, lan-tresna,edukiontzi, hesi eta parkimetroetan; baitalangileen uniformeak identifikatzeko hitzetaneta gisa bereko bertzelako ezaugarri guztietanere.6. artikulua. Programa informatikoeketa Baztango Udalaren menpeko zerbitzu,instalazio zein bulegoetan erabiltzekoeskuratzen den material orok, euskaraz etagaztelaniaz funtzionatzeko egokituta egonbehar dute, bai eta bakoitzaren eskuliburuakere.6.1. Euskarazko bertsioa txukuna etaerabilgarria izanen da, ez gaztelaniazkoarenegokitzapen hutsa. Eta, beharrezkoa izanezgero, euskara teknikariak gainbegiratuko ditubi bertsioak, egokiak eta ulergarriak izandaitezen.6.2. artikulua. Ordenagailuetan
carácter general, tanto oralmente como porescrito, en sus procedimientos administrativosinternos y en sus relaciones, del modo quedisponen los siguientes artículos.
III. Utilización interna
 Artículo 3º. Los procedimientos internosde carácter administrativo se realizarán eneuskera obilingüe, dándole prioridad al euskera.Artículo 4º. La labor de traducción esresponsabilidad de cada trabajador/a. El punto departida para ello debe residir en la elaboración yuso de modelos normalizados para elprocedimiento administrativo.4.1. Con el objetivo de favorecer untratamiento equilibrado de ambas lenguas, se daráprioridad a la búsqueda de textos escritos directay originalmente en cada una de las lenguasoficiales, en lugar de realizar una traducciónsistemática.4.2. Los impresos de los diferentesórganos dependientes del Ayuntamiento deBaztan se realizarán en euskera o en bilingüe.Artículo 5º El euskera se usará conpreferencia en todos los rótulos y señalizaciones,membretes o encabezados de documentación,sellos de goma, sellos de timbre o elementossimilares de los servicios, instalaciones y oficinasdependientes del Ayuntamiento de Baztan, así como en vehículos, utillaje, contenedores, vallas,parquímetros, identificación de los uniformes delos y las trabajadoras y cualquier otro distintivosimilar.Artículo 6º. Los programas informáticosy todo el material que se adquiera para suutilización en los servicios, instalaciones yoficinas dependientes del Ayuntamiento deBaztan, estarán adaptados para poder funcionar eneuskera y en castellano, al igual que los manualesde instrucción de cada uno.6.1. La versión en euskera será adecuaday útil, no una simple adaptación de la que está encastellano. Si fuera necesario, el técnico deeuskera supervisará las dos versiones, para quesean adecuadas y comprensibles.6.2. En los ordenadores se dará prioridada la versión en euskera (sistema operativo y restode software).Artículo 7º Redes de internet e intranet.
 
 
euskarazko bertsioa lehenetsiko da (sistemaeragilea eta gainerako softwarea).7. artikulua. Internet eta intranetsareak.7.1. artikulua. Baztango Udalarenardurapean diren Internet eta intranetsareetako edukiak, oro har, euskaraz etagaztelaniaz kontsultatzeko moduan egonendira.7.2. artikulua. Udalarenwebgune(eta)ra sartzean, euskarazko bertsioaagertuko da lehenbizi, eta orri horretan bertanegonen da gaztelania eta gainerako hizkuntzakhautatzeko aukera, horrelakorik badago.7.3. artikulua. Internet eta intranetsareen bidez izapideak egiteko aukera ematendenean, izapide horiek euskaraz etagaztelaniaz egiteko moduan egonen dira.7.4. artikulua. Udaleko zerbitzuenhelbide elektronikoek euskarazko izena izanendute.
IV. Erakunde publikoekiko harremanak
8. artikulua. Baztango Udalakeuskaraz edo ele bietan idatziko du, betiereeuskarari lehentasuna emanez, euskaraofiziala den lur eremuetako administraziopubliko nahiz erakunde ofizial guztietaraigorri edo zuzentzen duen dokumentazioa,Nafarroako Foru Komunitatekoak nolaNafarroatik kanpokoak izan.9. artikulua. Baztango Udalak, orohar, ele bietan idatziko du, betiere euskararilehentasuna emanez, euskara ofiziala ez denlur eremuetako administrazio publiko nahizerakunde ofizial guztietara igorri edozuzentzen duen dokumentazioa, NafarroakoForu Komunitatekoak nola Nafarroatikkanpokoak izan.10. artikulua. Baztango Udalakeskatuko du euskaraz edo ele bietan igordiezaiotela Nafarroako Foru Komunitatekoaknola Nafarroatik kanpokoak direnAdministrazio Publiko nahiz erakundeofizialetatik jasotzen duen dokumentazio
Artículo 7.1. Los contenidos accesiblesdesde internet e intranet que sean responsabilidaddel Ayuntamiento de Baztan, deberán poder serconsultados, como norma general, en euskera y encastellano.Artículo 7.2. El acceso inicial a loscontenidos web del Ayuntamiento deberá ser a laversión en euskera, en la cual constará el enlacecorrespondiente a la versión en castellano y otraslenguas, si procede.Artículo 7.3. En los casos en los que seposibilite la realización de trámites a través deinternet e intranet, deberá existir tanto la opciónen euskera como en castellano.Artículo 7.4. Las direcciones de correoelectrónico del Ayuntamiento se denominarán eneuskera.
 IV. Relaciones con institucionespúblicas
 Artículo 8º. El Ayuntamiento de Baztanredactará en euskera o en bilingüe, dando siempreprioridad al euskera, la documentación que dirijao envíe a todas las administraciones einstituciones oficiales sitas en territorio donde eleuskera sea oficial, tanto de la Comunidad Foralde Navarra, como de fuera de ésta.Artículo 9º . El Ayuntamiento de Baztanredactará en bilingüe en general, dando siempreprioridad al euskera, la documentación que dirijao envíe a todas las administraciones einstituciones oficiales sitas en los territorios de laComunidad Foral de Navarra, como de fuera deésta donde el euskera no sea oficial.Artículo 10º. El Ayuntamiento de Baztansolicitará que toda la documentación que le searemitida por parte de otras administracionespúblicas y organismos de la Comunidad Foral deNavarra como de fuera de ella, lo sea en euskera obilingüe.Artículo 11º. Los documentos remitidosdesde el exterior al Ayuntamiento de Baztan, noserán traducidos de forma indiscriminada. En loscasos en los que se compruebe que la personallamada a examinarlo y tramitarlo no cuente conel grado de capacitación lingüística necesaria parasu comprensión, se realizará un resumen de sucontenido, y sólo cuando resulte imprescindible

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->