Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Thue - Co Giai

Bai Tap Thue - Co Giai

Ratings:
(0)
|Views: 28,752|Likes:
Published by ngotuannghia1

More info:

Published by: ngotuannghia1 on Aug 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
http://KILOBOOK.comTrang 1
BÀI 1.
M
ột đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 2005 như sau:
A/ có các nghi
ệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:
1)
Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp.
2)Nh
ận xuất khẩu uỷ thác một lô h
àng theo giá FOB là 9 t
ỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng
tình trên giá tr 
ị lô h
àng là 4%.3)
Làm đại lý ti
êu th
ụ h
àng cho m
ột cty nước ngo
ài có tr 
ụ sở tại TP.HCM, tổng h
àngnh
ập theo điều kiện CIF l
à 50 t
ỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng qui định l
à60 t
ỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng l
à 5% giá bán.4)Nh
ận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước ngo
ài. Công vi
ệc ho
àn thành100% và toàn b
ộ th
ành ph
ẩm đ
ã xu
ất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công
4 t
ỷ đồng.
5)Xu
ất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bảo hiểm v
à v
ận
chuy
ển quốc
t
ế được tính bằng 2% FOB.
6)Bán 17.000 sp cho doanh nghi
ệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp.
B/ Chi phí 
T
ổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) liên quan đến các hoạt động
nói trên là 130,9 t
ỷ đồng
(acer4310). Thu
ế giá trị gia tăng đầu vào được k 
h
ấu trừ cảnăm là 8,963 tỷ đồng.
C/ Thu nh
ập khác:
-lãi ti
ền gửi : 340 triệu đồng
-chuy
ển nhượng t
ài s
ản: 160 triệu đồng
Yêu c
ầu:
tính các thu
ế m
à cty ph
ải nộp trong năm 2005.
-thu
ế giá trị gia tăng.
-Thu
ế xuất khẩu.
-Thu
ế thu nhập doanh nghiệp.
Bi
ế rằng:
-Thu
ế xuất thuế GTGT các mặt h
àng là 10%-Thu
ế xuất thuế TNDN l
à 28%.-Thu
ế xuất thuế xuất khẩu các mặt h
àng là 4%.
 
http://KILOBOOK.comTrang 2GI
ẢI
1)DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr)Thu
ế GTGT
đầu ra
: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)2)nh
ận xuất khẩu uỷ thác
:Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr)Thu
ế GTGT
đầu ra
: 360 x 10% = 36 (tr)Thu
ế xuất khẩu nộp thay cho b
ên u
ỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)
3)
Làm đại lý ti
êu th
:Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr)Thu
ế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)
4)nh
ận gia công cho nước ngo
ài.Doanh thu: 4.000 (tr).5)Xu
ất ra nước ngo
ài:Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr).Xu
ất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)
6)n cho doanh nghi
ệp chế xuất:
Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr).Xu
ất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr)
V
ậy:
- Thu
ế xuất khẩu
 ph
ải nộp:
360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr)- Thu
ế GTGT phải nộp= GTGT
 – GTGT
đ vào.
* GTGT
= 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr)* GTGT
đ vào
= 8.963GTGT ph
ải nộp = 6.636
 – 8.963 = -2.300 (tr)-Thu
ế TNDN = thu nhập tính thuế x t
hu
ế suất
thu nh
ập tính thuế = doanh thu
 – chi phí h
ợp lý + thu nhập khác
doanh thu = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 31.824 (tr) +34.000 (tr) = 136.148 (tr)
chi phí h
ợp lý: 130.900
+ 2608= 133.580(tr)
th nh
ập khác: 340 + 160 = 500 (t
r)
V
ậy:
TN tính thu
ế
: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)
 
http://KILOBOOK.comTrang 3Thu
ế TNDN phải nộp:
3.176 x 28% = 889,28 (tr)
BÀI 17:
Hãy tính thu
ế xuất khẩu, thuế GTGT, thuế TNDN của một nh
à máy s
ản xuất h
àngtiêu dùng có các s
ố liệu sau.
1)B
án ra nước ngo
ài 120.000 sp t
heo giá CIF 271.400 đ/sp, phí vận tải v
à b
ảo hiểm
qu
ốc tế tính bằng 18% giá FOB.
2)Bán 150.000 sp cho doanh nghi
ệp chế xuất với giá 230.000 đ/sp.
3)
Bán cho cty thương nghiệp nội địa 400.000 sp với giá chưa thuế GTGT l
à
200.000 đ/sp.
4)Gia ng tr 
ực tiếp 400.000
sp theo h
ợp đồng với 1 cty nước ngo
ài, công vi
ệc ho
ànthành 80% và thành ph
ẩm đ
ã
được xuất trả, giá gia công l
à 10.000 sp.+ t
ổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu, phí bảo hiểm v
à v
ận chuyển
qu
ốc tế) của to
àn b
ộ h
àng tiêu th
ụ l
à 102.731 tri
ệu đồng.
+ thu nh
ập chịu thuế khác ngo
ài doanh thu.Chuy
ển nhượng t
ài s
ản 200 (tr)
Thu nh
ập từ l
ãi ti
ền cho vay 680 (tr)
Bi
ết rằng:
Thu
ế suất của thuế xuất khẩu 2%.
Thu
ế suất của thuế GTGT 10%.
Thu
ế suất của thuế TNDN l
à 28%.T
ổng thuế GTGT đầu vào đượ 
c kh
ấu trừ cả năm l
à 13.173 tri
ệu đồng.
GI
ẢI
1)
Bán ra nước ngo
ài:Doanh thu: 120.000 x 271.400 = 32.568 (tr)Xu
ất khẩu: 120.000 x (271.400/1,18) x 2% =
552 (tr)2)n cho doanh nghi
ệp chế xuất.
Doanh thu: 150.000 x 230.000 = 34.500 (tr)Xu
ất khẩu: 34.500 x 2%
= 690 (tr)3)
 bán cho cty thương nghiệp nội địa.
Doanh thu: 400.000 x 200.000 = 80.000 (tr)Thu
ế GTGT
đầu ra
= 80.000 x 10% = 8.000 (tr)4)
Gia công cho nước ngo
ài:Doanh thu (400.000 x 80%) x 10.000 = 3.200 (tr)

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bá Thống Lê added this note
tai
Huyen Bui liked this
Vi Nguyễn liked this
Ngocphuong Doan liked this
Viet Hai Nguyen liked this
Bong Bóng Và Mưa liked this
Cauvong Saumua liked this
haihaiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->