Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Thue - Co Giai

Bai Tap Thue - Co Giai

Ratings: (0)|Views: 28,748|Likes:
Published by ngotuannghia1

More info:

Published by: ngotuannghia1 on Aug 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
http://KILOBOOK.comTrang 1
BÀI 1.
M
ột đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 2005 như sau:
A/ có các nghi
ệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:
1)
Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp.
2)Nh
ận xuất khẩu uỷ thác một lô h
àng theo giá FOB là 9 t
ỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng
tình trên giá tr 
ị lô h
àng là 4%.3)
Làm đại lý ti
êu th
ụ h
àng cho m
ột cty nước ngo
ài có tr 
ụ sở tại TP.HCM, tổng h
àngnh
ập theo điều kiện CIF l
à 50 t
ỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng qui định l
à60 t
ỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng l
à 5% giá bán.4)Nh
ận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước ngo
ài. Công vi
ệc ho
àn thành100% và toàn b
ộ th
ành ph
ẩm đ
ã xu
ất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công
4 t
ỷ đồng.
5)Xu
ất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bảo hiểm v
à v
ận
chuy
ển quốc
t
ế được tính bằng 2% FOB.
6)Bán 17.000 sp cho doanh nghi
ệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp.
B/ Chi phí 
T
ổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) liên quan đến các hoạt động
nói trên là 130,9 t
ỷ đồng
(acer4310). Thu
ế giá trị gia tăng đầu vào được k 
h
ấu trừ cảnăm là 8,963 tỷ đồng.
C/ Thu nh
ập khác:
-lãi ti
ền gửi : 340 triệu đồng
-chuy
ển nhượng t
ài s
ản: 160 triệu đồng
Yêu c
ầu:
tính các thu
ế m
à cty ph
ải nộp trong năm 2005.
-thu
ế giá trị gia tăng.
-Thu
ế xuất khẩu.
-Thu
ế thu nhập doanh nghiệp.
Bi
ế rằng:
-Thu
ế xuất thuế GTGT các mặt h
àng là 10%-Thu
ế xuất thuế TNDN l
à 28%.-Thu
ế xuất thuế xuất khẩu các mặt h
àng là 4%.
 
http://KILOBOOK.comTrang 2GI
ẢI
1)DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr)Thu
ế GTGT
đầu ra
: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)2)nh
ận xuất khẩu uỷ thác
:Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr)Thu
ế GTGT
đầu ra
: 360 x 10% = 36 (tr)Thu
ế xuất khẩu nộp thay cho b
ên u
ỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)
3)
Làm đại lý ti
êu th
:Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr)Thu
ế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)
4)nh
ận gia công cho nước ngo
ài.Doanh thu: 4.000 (tr).5)Xu
ất ra nước ngo
ài:Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr).Xu
ất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)
6)n cho doanh nghi
ệp chế xuất:
Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr).Xu
ất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr)
V
ậy:
- Thu
ế xuất khẩu
 ph
ải nộp:
360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr)- Thu
ế GTGT phải nộp= GTGT
 – GTGT
đ vào.
* GTGT
= 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr)* GTGT
đ vào
= 8.963GTGT ph
ải nộp = 6.636
 – 8.963 = -2.300 (tr)-Thu
ế TNDN = thu nhập tính thuế x t
hu
ế suất
thu nh
ập tính thuế = doanh thu
 – chi phí h
ợp lý + thu nhập khác
doanh thu = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 31.824 (tr) +34.000 (tr) = 136.148 (tr)
chi phí h
ợp lý: 130.900
+ 2608= 133.580(tr)
th nh
ập khác: 340 + 160 = 500 (t
r)
V
ậy:
TN tính thu
ế
: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)
 
http://KILOBOOK.comTrang 3Thu
ế TNDN phải nộp:
3.176 x 28% = 889,28 (tr)
BÀI 17:
Hãy tính thu
ế xuất khẩu, thuế GTGT, thuế TNDN của một nh
à máy s
ản xuất h
àngtiêu dùng có các s
ố liệu sau.
1)B
án ra nước ngo
ài 120.000 sp t
heo giá CIF 271.400 đ/sp, phí vận tải v
à b
ảo hiểm
qu
ốc tế tính bằng 18% giá FOB.
2)Bán 150.000 sp cho doanh nghi
ệp chế xuất với giá 230.000 đ/sp.
3)
Bán cho cty thương nghiệp nội địa 400.000 sp với giá chưa thuế GTGT l
à
200.000 đ/sp.
4)Gia ng tr 
ực tiếp 400.000
sp theo h
ợp đồng với 1 cty nước ngo
ài, công vi
ệc ho
ànthành 80% và thành ph
ẩm đ
ã
được xuất trả, giá gia công l
à 10.000 sp.+ t
ổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu, phí bảo hiểm v
à v
ận chuyển
qu
ốc tế) của to
àn b
ộ h
àng tiêu th
ụ l
à 102.731 tri
ệu đồng.
+ thu nh
ập chịu thuế khác ngo
ài doanh thu.Chuy
ển nhượng t
ài s
ản 200 (tr)
Thu nh
ập từ l
ãi ti
ền cho vay 680 (tr)
Bi
ết rằng:
Thu
ế suất của thuế xuất khẩu 2%.
Thu
ế suất của thuế GTGT 10%.
Thu
ế suất của thuế TNDN l
à 28%.T
ổng thuế GTGT đầu vào đượ 
c kh
ấu trừ cả năm l
à 13.173 tri
ệu đồng.
GI
ẢI
1)
Bán ra nước ngo
ài:Doanh thu: 120.000 x 271.400 = 32.568 (tr)Xu
ất khẩu: 120.000 x (271.400/1,18) x 2% =
552 (tr)2)n cho doanh nghi
ệp chế xuất.
Doanh thu: 150.000 x 230.000 = 34.500 (tr)Xu
ất khẩu: 34.500 x 2%
= 690 (tr)3)
 bán cho cty thương nghiệp nội địa.
Doanh thu: 400.000 x 200.000 = 80.000 (tr)Thu
ế GTGT
đầu ra
= 80.000 x 10% = 8.000 (tr)4)
Gia công cho nước ngo
ài:Doanh thu (400.000 x 80%) x 10.000 = 3.200 (tr)

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bá Thống Lê added this note
tai
Huyen Bui liked this
Vi Nguyễn liked this
Ngocphuong Doan liked this
Viet Hai Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->