Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vježbajte s Renatom Sopek

Vježbajte s Renatom Sopek

Ratings: (0)|Views: 303|Likes:
Published by buba_buba
Serija vježbi R. Sopek iz Večernjeg lista
Serija vježbi R. Sopek iz Večernjeg lista

More info:

Published by: buba_buba on Aug 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2014

pdf

text

original

 
RENATOMSOPEK
Raz,gib_avanje
za
lepsl
oan
Danas
sam
pripremila
dr,r-
je
nove
vjeZbe
razgibava-nja. Nisu
te5ke,
samo treba-
te
slijeditiupute
i
prionuti
vleLb
anju. Druga
vjeZb
a
rnaloje
kompliciranija,
a
sastoji
se
od
triju
faza,
kao
Sto
je
prikazanona slikama.U
pn'oj
fazi ruke
su
visokoiznad
glave,u
drugoj
ispredrijela,
a
u
trecoi
na
podu.
Da
biste
pravilno
izveli ovuvieZbu,rnorate
proii
sve
tri
faze.
Odvojite
svakoga
dana
malo wemena
za
sebe
i
raz-gibajte
tijelo.
RENATOM
SOPEK
i
*-*
t
f-
:
VJEZBA ZA
RAZGIBAVANJE
TIJETA
U
TRI
DIJETA
Stanite
tako
davam
stopala budu
u
Siriniramena,
a
ruke
podignuievisoko
iznadglave,Savinite
gornjidio
tiiela,
a
ruke
ispruiite
naprijed.
U
posliednioi
fazi
spustite
ih sve
do
poda.
Vjeibu
izvodite
u
dva trzaiaprema
napriied
i
prema
dolje.
Odradite
dvije serije s
poosamponavlianja.
JEDI{OSTAIIilIAVJEZBA
ZA
TJEPSI
!
GVRSCI
STRUK
Kaoiuprvoi
vjeibi,
stanite
u
malo
Siri
raskorak. Jednarukanekaie
osloniena
o
struk,
a
druga
neka budeiznadglave.Krenite
tom rukom
igorniirn
dijelomtiiela
preko glaveustranu.VjeZbu radite
i
drugom
rukom. Napravite
tri seriie
podesetponavlianiaza
obje
ruke
.
h
k'
r
lk
s
f
h;
k
,m
.*
t
:
UJEZBAZA
RUKE
RukeprekriZiteispred
tijela
i
vucite ih unazad savijaju6ilaktove. Napravite
vieibu
u
tri
serije
s
podesetponavliania.
s.
'',1.I.
2m
Svako
dnevno
razgib
avanj
e
Nastavlj
am
o
vje'zb
e
razgt-bavanja.
a
raditcemoih ci-ieli
ovaj
tjedan.Nakon
Sto
sarr
pokazala kako razgiba-ti
wat
i
ranlcna,
na
redu
su
Sake
i
strtrk.
VJEZBA
ZA
RAZGIBAVAIIJE
RUKU
Stanite
u
malo
Siri
raskorak,
a
ruke nekasuispru2ene
u
ravrriniramena.Stisnite
Sake
i
vrtite
niima
u
jednu
pa
u
drugustranu.VjeZbunapravite
u
triserije
podeset
ponavfania.Ove
rjeZbe
nile naporno
ra-
diti,
a
pomoii
ie
vamda
se
osjeialeholic
i
pclctrri-
je.
Najbolje
bi
biio
da
ih
po-
navljate
koliko
varn
tijelo
dopuSta.
cs^
*t,-
*&
d-
\
ENATOM
SOPEK
Razgibavanjem
protivbolne
ukodenosti
Ovaj tjedan
neiemo
radi-
ti vjezbe
za
jacanie
mi5ifa,
vec
cemo
se
posveliti lazgi-
bavanjusvihdijelovatijela.ZapoLet6emo
s
razgibava-njem
wata
i
rarnena,
a
osta-
le
danerazgibavat6emoruke
i
noge.Mnogi
pate
od
ukodenostii
iesto
se
Zaleda
ih
nestoboli.
Kako
bito
sprijeiili,
bilo
bi
dobro
darazgibavaju
wat,
ramena
i
ostale dijelovetiiela svakidan,
a
ne
samo
danas.
d
t
I
d
f
/
t
VJEZBAZA
VRAT
Stanite
u
malo Siriraskorak,
a
ruke
oslonite
o struk.Vratom
krenite
u lijevupa
u
desnustranu,
naizmjeniino
u
tri
seriie
po
deset
ponavljanja.
VJEZBA ZARAZGIBAVAI{JE
RAMEIIA
Kao
i
u
prvoj
vjeZbi,
stanite
u
malo
Siri
raskorak.Ruke vammoraju
biti
uz
tijelo,
kao stoie
prikazano
na
slici.
Dignite ramena
u
zrak
i
vratite
ih
potom
u
po6etni poloZai.Ramenarazgibajte
u
tri seriie
podesetponavliania.
j
t
,f
il:
i:
:.
w
 
>VJEZBA
ZA GORI{JI DIOI{OGU
I
ZA
RUKE
s
re:
-a{
rb'*.@a-._s,.
._y!!
it
T',
X".i
"
n
Ir
":r
,
f;*"
.
,.v."
,ff
i
*tt
H.
t?
Stanite uspravno,
a
ruke
u
kojima
je
lopta drZite ispred
tijela.
Jednanoganeka
je
na
tlu,
a
drugu
podiiite
i svijajte
u
koljenu.
RukepodiZiteiznadglave,
Kleknite
na
koljeno
kojeste
podignuli
tega
odgurnite
natrag.Drugajenoga
svinuta
u
koljenu
ier
se
automatski
spustate
u
klece6ipoloZai.Ruke
spustaiteispred
prsa,
ana
tom
miestuevrsto stiSeite loptu,Nakon
toga
se
ponovnopodignite
u
stoje6u
poziciju,
a
rukeopet
podignite
iznadglave.VjeZbu napravite objema nogama
u
seriji
odosam naizmjenidnihponavljanja.
2
>VJEZBA
ZA TRBUH
Legnite
na leda, a
noge
neka
budupodkutomod
g0
stupnjeva
u
odnosu
na
tlo.
Ruke, u
kojimajelopta, ispruZiteispredprsa.Odizitelopatice
i
glavu
od
tlatrude6i
se darukama,
u kojimaielopta, dotaknete stopala.
VjeZbu
napravite
u
dvije serijepo
osam
do desetponavliania.
Y
l
>
VJEZBAZA
RUKE
I
ZA
BFDRA
*#*
l,
'{?rt
&
h
{/{9"
'
'.rli
q8
Laktovisu vamsvinuti,
a
teZinu
prebacite
na
iednu
nogu.Drugomse nogom
oslonite
na
prste
i
odiiite
jeod tlazateZucibedrenemi5i6e.
Ne
zaboravite
ciielovrijemestiskatidlanovima loptuispred
prsa.VjeZbu
ponovite
idrugom
nogom. Napravite
dvije serije
podesetponavljanja.
4
t
,ffi
)
i;'
ffi
d.;ff$
d
""&B.'..
)
d
tffi
":",fi'
?
ry
>
VJEZBAZA
KUADRICEPSE
I TRBUH
Oslonite
se na
dlanove,
a
laktovi
nekavam
budu blagosvinuti. Lopta
nekavam
jeispod
straZnjice.
MalimpokretimapodiZitenoguod
tla te
ie
u
zraku
zadrlile
nekolikosekundi.Oslonite
se na
ruke i
na
strazniicu ispodkoieielopta.
Nogu
spustite
natrag,
ali
ne
posve
do
tla.
VjeZbu
napravite
objemanogamau
dvije serijepo
10
ponavljanja.
 
>vJEzBA
zA
RUKE r
zA
PRsAV
1
.a\
!
:
.'
':':iij
L,
#
ir:,t
tr':
s
a-
t.a
U
ovoi
vjeZbi
namiestitestopala
u
Sirini
kukova,
a
ruke
u
koiimaje
mala
lopta
nalaze se
u
visiniprsa.Loptupriti56etesvom snagomdlanovima ispred
prsa.
Vjeibu
napravite
u
seriji od deset brzih
i
deset sporihstisakalopte.
dLr
ffirnq--.;i*"L..r..**.
b,
>VJEZBA
ZA
TRBUH
Legnite
na
letla
i
savijte koljena.
PoloZaj
ruku
u
kojimajelopta
neka
prati
potez
glavei lopatica.
Pri
podizaniu gornjegdiiela tijela
uz
kontrakciju trbuSnih
mi5i6a,
ostavljate loptumedu koljenima.
Nakon
toga vratite
se
u
leie6u
poziciju,
ali
sada
bez
lopte.
PonovosepodiZeteod
lla
i
vracate se
po
loptu.
VjeZbu
napravite
u
dvijeserije
po
desetponavljanja.
ffi
FVJEZBAZA GORNJIDIORUKU
I
ZA
PRSA
il
Stopala
suu
Sirini
kukova,
jedna
ruka
je
na
struku,
druga
je
ruka
oslonjena
na
maluloptu
koia
jeprislonjena
uz bedro.DlanomsnaZno
pritisceteloptu.Cijela
vjeZba
odvija
se
u
dvrstomstavu. Napravitedesetsporih
i
desetbrzihpritisakalopteobjema
rukama.
>VJEZBA
ZA
TRBUSilE
M$IEE
Tijelojeu
leiecempoloiaju,
a
koljena
su savinuta,Rukama
6vrstopritiSciteloptudokglavui lopatice
podiiete
od
tla.
Vjeibu
izvodite
uz
snainu
kontrakcijutrbuSnih
mi5i6a.Ovajevje2ba
odlidna
i
za
ruke,Preporudujem
da
jeponovite
u
dvijeserije od
8
do
10puta.
P
VJEZBA
zA
usTovE
ZauzmiteSiri
stav
nogama,
dokielopta
u
rukama
iznadglave.
Visoko
se
propinjite
na
prste
itamo
se zadr2ilenekoliko sekundi.Nikakonemoitezaboravitidlanovima6vrstostiskatiloptu.
Za
pocetak
ovu vje2bu
napravite
u
seriiiod desetsporihponavljanja.
ffi
^1*
+l
1f,
ri.4
i'll
t'i
&:il
,f
&;'',
,
&
t+*
jr,
,t$
t
-r
Jt6
,t
.ri,
tu
l.\
l-
$$
.'u
l"
1.,
',tr
..:,''....
:i
"#
=a
r:
4&
n
tt

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tanja Watz liked this
bratranec liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->