Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Kal's Korner Aug 1, 2011 - No Country Should be TRILLIONS in Debt

Kal's Korner Aug 1, 2011 - No Country Should be TRILLIONS in Debt

Ratings: (0)|Views: 378|Likes:
Published by Kal Korff
In this column of Kal's Korner, Kal Korff comments on the budget circus in Washington DC, Joe Biden's labeling of Tea Party members as "terrorists," and how Barack Obama has failed to lead as a president and deliver the "change we can 'believe' in" that he "promised." Instead, Kal Korff proves that what Obama has really delivered is more CHUMP change, at the expense of the American people.
In this column of Kal's Korner, Kal Korff comments on the budget circus in Washington DC, Joe Biden's labeling of Tea Party members as "terrorists," and how Barack Obama has failed to lead as a president and deliver the "change we can 'believe' in" that he "promised." Instead, Kal Korff proves that what Obama has really delivered is more CHUMP change, at the expense of the American people.

More info:

Published by: Kal Korff on Aug 02, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2011

pdf

text

original

 
Gnm—x Gezkiz 
Ke Heykvzt X`eymf ji VZDMMDEKX dk Fijv
jt
Gnm G+ Gezaa 
Dkvizknvdeknmmt XtkfdhnvifHe|tzdb`v ¤ :<>> jt Gnm G+ Gezaa # NMM ZDB@VX ZIXIZQIF+
Ykmixx nk nbziicikv ve zndxi v`i fijv hidmdkb dx zinh`if dk Rnx`dkbvek FH nkf |nxxifjt Hekbzixx ke mnviz v`nk Nybyxv 8zf- aez v`i adzxv vdci dk `dxvezt- v`i Ykdvif Xvnvix rdmmji dk fianymv ea dvx adknkhdnm ejmdbnvdekx+V`izi nzi ekmt vre |emdvdhnm |nzvdix r`dh` nzi fdzihvmt nkf r`emmt zix|ekxdjmi aez v`dxfijnhmi? v`i Ficehznvx (r`e hekvzem v`i Xiknvi$ nkf v`i Zi|yjmdhnkx (r`e hekvzem v`i@eyxi ea Zi|zixikvnvdqix$+ V`izi nzi ke ev`iz bydmvt |nzvdix- xdkhi jev` `nqi mnzbimthekvzemmif v`i Ykdvif Xvnvix aez eqiz :<< tinzx+
VZDMMDEKX dk Fijv? N Hzdci Nbndkxv Eki—x Hdvdikx
V`i Ncizdhnk beqizkcikv rnkvx ve dkhzinxi dvx fijv mdcdv- r`dh` ker xvnkfx nv >8VZDMMDEK femmnzx+ Mnrcngizx rnkv ve zndxi dv nkev`iz air vzdmmdek- nkf ”|zecdxi– vezifyhi ip|ikfdvyzix jt xeci vre vzdmmdek eqiz v`i kipv vik tinzx+ Iqik da v`it cnknbive gii| v`dx |zecdxi- v`i YXN rdmm xvdmm ji eqiz >8 vzdmmdek femmnzx dk fijv- n adknkhdnmjyzfik r`dh` ayvyzi bikiznvdekx ea h`dmfzik r`e `nqi
tiv ve ji jezk-
cyxv ker |nt+Ykfiz v`dx kir |mnk- xeci 8<< cdmmdek Ncizdhnkx rdmm eri ”ekmt– &6<-<<< n |dihi- kevdkhmyfdkb dkvizixv+R`dmi v`i YXN `t|ehzdvdhnmmt ”mihvyzix– Bziihi- X|ndk nkf ev`iz heykvzdix dk v`iIyze|ink Ykdek njeyv v`idz fijv miqimx- r`dh` nzi ”ekmt– dk v`i jdmmdekx ea femmnzx-Ncizdhn—x rdmm xeek ji >1 vzdmmdek dk ekmt n air tinzx- v`nkgx ve v`i Ficehznvx nkfZi|yjmdhnkx+V`izi dx xeciv`dkb aykfncikvnmmt rzekb- rdv`
nkt 
heykvzt- r`ik dv dx vzdmmdekx ea femmnzxdk fijv+ Ncizdhnk |emdvdhdnkx nzi nmrntx mihvyzdkb v`idz hdvdikx ve ”mdqi rdv`dk v`idz cinkx-– tiv v`ixi x|ikfehznvx dk Rnx`dkbvek FH fimdjiznvimt ziayxi ve fe v`i xnci+
 
V`i anhv zicndkx v`nv v`i Ncizdhnk beqizkcikv vngix dk ikeyb` vnp ziqikyi ve |nt aez dvx fijvx- da dv znk zix|ekxdjmi jyfbivx nkf fdf v`dkbx dk n hexv iaaihvdqi cnkkiz+ Dkxvinf-dv
cngix n |edkv kev ve-
nkf `dxvezdhnmmt kiqiz `nx+R`dmi xeci |ie|mi rnp kexvnmbdh nkf x|ing ea \zixdfikv Jdmm Hmdkvek nkf `er `i”jnmnkhif v`i jyfbiv-– v`it kibmihv ve cikvdek v`i dkhekqikdikv anhvx v`nv v`ixi rizifyzdkb v`i tinzx r`ik Zi|yjmdhnkx hekvzemmif Hekbzixx+ Hmdkvek xdbkif ek v`i fevvifmdki jihnyxi dv rnx zdb`v ve fe xe+Hmdkvek nmxe jikiadvvif ikezceyxmt azec n `ybi cdmdvnzt ferkxddkb gkerk nx v`i ikf ea v`i Hemf Rnz- r`dh` jibnk dk inzkixv dk >44: naviz v`i Xeqdiv Ykdek hemmn|xif7 nkf aez tinzx zefi v`i henvvndmx ea v`i FevHec jyjjmi- r`dh` ea heyzxi jyzxv nkf hznx`if v`iihekect (jihnyxi dv rnx nmrntx n aznyf$ oyxv nx `dx xihekf vizc rnx ikfdkb+
Ficehznvx Hnmm Aimmer Hekbzixx Cicjizx ”Vizzezdxvx–
Hminzmt- jev` |nzvdix rezgdkb vebiv`iz bev v`i oej feki jnhg v`ik- fix|dvi v`idz ikezceyx fdaaizikhix nkf |emnzddkb adbyzix mdgi Kirv Bdkbzdh`+ Vefnt- jev` |nzvdixximfec rezg vebiv`iz+ Dkxvinf- v`it ficekdi eki nkev`iz- rdv` ke mixx v`nk Qdhi#\zixdfikv Oei Jdfik hnmmdkb `dx aimmer Hekbzixx cicjizx azec v`i y|xvnzv Vin \nzvt-”vizzezdxvx+– Jdfik dx kev v`i ekmt Ficehznv ve xvee| v`dx mer- `i rnx cizimt zi|invdkbr`nv `i `nf `inzf inzmdiz azec `dx aimmer |nzvt hzekt- Zi|+ Cdgi Fetmi ea \ikkxtmqnkdn-r`e dx n Ficehznv ea heyzxi+
Jdfik—x Dkxymv ve v`i Qdhvdcx ea Vizzezdxc
Aez v`i zihezf- v`i fiadkdvdek ea n ”vizzezdxv– dx xecieki r`e fimdjiznvimt vnzbivxdkkehikv hdqdmdnkx aez v`i |yz|exi ea |emdvdhnm ez xehdnm h`nkbi+ Aez Jdfik- r`e gkerxjivviz- ve iqik xnt xyh` nk yffizmt/ xvy|df v`dkb- fdx`ekezx- x|dvx nkf x`dvx ek v`ibznqix ea v`i heykvmixx qdhvdcx ea vizzezdxc+V`i zicnzg Jdfik cnfi `nf kev`dkb ve fe rdv` anhvx kez zinmdvt- jyv dv dx xe Oei Jdfik+Jdfik `nx n `dxvezt ea e|ikdkb `dx ceyv` nkf dkxizvdkb `dx aeev- v`i anhv v`nv Ejncniqik h`exi `dc- fixvzetx v`i hmndcx ea `dx frdkfmdkb xy||ezvizx ea jidkb n ”qdxdeknzt+–Ejncn—x h`edhi ea Jdfik xdc|mt nfqnkhif v`i jzegik xvnvyx ~ye- r`dh` Ejncn”|zecdxif– ve h`nkbi- jyv ea heyzxi kiqiz zinmmt rdmm+
H`yc| ”H`nkbi– Ri Hnk ”Jimdiqi– Dk
Xe cyh` aez Ejncn—x ”|zecdxi– ve ”h`nkbi v`i rnt v`nv Rnx`dkbvek rezgx+– Ejncn`nx feki ke xyh` v`dkb+ Da nktv`dkb- Hekbzixx `nx jiheci cezi ftxaykhvdeknm xdkhi `ijihnci |zixdfikv- r`dh` dx kev n hedkhdfikhi+ Dv dx dkxvinf nk dkfdhvcikv ea `dx mnhg ea 
:
He|tzdb`v ¤ :<>> jt Gnm G+ Gezaa # NMM ZDB@VX ZIXIZQIF+
Ke |nzv ea v`dx hekvikv cnt ji zi|zefyhif dk nkt aezc kez jt nkt cinkx rdv`eyv v`i ip|zixx- rzdvvik hekxikv ea Gnm Gezaa+ ”Andz yxi-– feix KEV n||mt+ Jt zinfdkb v`dxfehycikv- tey rdmmdkbmt nbzii ve ji mibnmmt jeykf jt dvx vizcx nkf hekfdvdekx+ Qdemnvezx ea v`dx |emdht rdmm `nqi naimekt FCHN He|tzdb`v dkazdkbicikv kevdhi admif nbndkxv v`ic rdv` mnr ikaezhicikv+Adzxv vdci eaaikfizx cnt jiadkif y| ve &9<<-<<<- dc|zdxekif aez adqi tinzx- ez jev`+ Aez zi|inv eaaikfizx- v`i cnpdcyc |iknmvt dkhzinxix ve nadki ea &>-<<<-<<<- dc|zdxekcikv aez y| ve vik tinzx- ez jev`+ V`dx dx n FCHN |zevihvif fehycikv- dmmibnm he|tdkb nkf%ez zi|zefyhvdek ea dvx hekvikvx nzi vznhgif ek v`i Dkvizkiv nkf zi|ezvif ve mnr ikaezhicikv aez aimekt |zexihyvdek+
 
minfizx`d| nkf `dx ziayxnm ve vzymt minf- v`i rnt v`nv |nxv |zixdfikvx xyh` nx ZeknmfZinbnk fdf+\zixdfikv Ejncn `nx kev |zeqik ve ji ”v`i bzinv ykdadiz-– nkf v`izi rnx kiqiz nktejoihvdqi iqdfikhi v`nv `i iqiz heymf ji+ Da nktv`dkb- `dx |emdhdix nkf fimdjiznvi andmyzixve gii| `dx ”|zecdxix– `nqi fdqdfif- |emnzdif nkf fdxdmmyxdekif Ncizdhnkx+ Iqik r`ikgii|x v`i air v`nv `i `nx- `i xvdmm jmerx dv rdv` jev` md|x- Ejncnhnzi dx xvdmm fdxmdgif jtkinzmt 1<) ea nmm Ncizdhnkx+
/V`i rezf ”yffiz– ziaizx ve zicnzgx r`dh` nzi xndf jt n |izxek r`dh` nzi xe dkhzifdjmt xvy|df- dv dx nx da v`it hnci azec v`i yffiz ea n fndzt her+
Ejncn—x fdxn||zeqnm znvdkb ker xvnkfx nv 1<)- r`dh` dx ekmt aeyz |edkvx `db`iz v`nkJyx`"x r`ik `i miav eaadhi+ @dx andmyzi ve iqik eaaiz n jyfbiv |mnk aez cnkt cekv`x nkfve miv v`dkbx heci ferk ve v`dx hdzhyx xe |zihnzdeyxmt hmexi ve v`i rdzi- h`eexdkb dkxvinfve xvnkf ek v`i xdfimdkix nkf x|ikf cezi fntx |mntdkb bema v`nk jidkb aehyxif eknqedfdkb n fianymv- nzi x`dkdkb ipnc|mix ea `er
kev 
ve minf+
V`i Jevvec Mdki R`dh` Rnx`dkbvek Dbkezix
Ncizdhn—x |emdvdhdnkx
cyxv minzk
ve mdqi rdv`dk eyz cinkx oyxv mdgi iqizt ev`iz knvdek nkfdkfdqdfynm+ \zifdhvnjmt- v`i Ficehznvx fe kev rnkv n Hekxvdvyvdeknm ncikfcikvzi~ydzdkb n jnmnkhif jyfbiv inh` tinz- iqik rdv` icizbikht |zeqdxdekx ve nmmer aez eqizx|ikfdkb dk vdcix ea knvdeknm hzdxix+ Dkxvinf- v`it meqi ve x|ikf cekit vnp|ntizxfek"v `nqi- nkf bzer beqizkcikv dkiaadhdikvmt+Ejncn—x zihikv ”xvdcymyx– dx n |izaihv ipnc|mi? v`i hexv |iz oej dv ”hzinvif– hexvvnp|ntizx n r`e||dkb &:29-<<< |iz `inf+ Ker- r`izi ipnhvmt fdf v`i &:<<-<<<' ber`dh` kiqiz rikv ve v`i Ncizdhnk rezgiz r`e cnknbif ve biv n oej eyv ea v`dx hemexxnmip|ikfdvyzi ea beqizkcikv dkvizqikvdek5Ke eki dk v`i Ejncn cdxnfcdkdxvznvdek rdmm fnzi xnt- jyv da v`dx dx kev nk ipnc|mi ea hezzy|vdek- aznyf- rnxvi nkf dkhec|ivikhi- kev`dkb dx+R`dmi Zi|yjmdhnkx fe anqez n jnmnkhif jyfbiv ncikfcikv- v`idz cevdqix nzik"v |yziidv`iz+ Dv—x ke xihziv v`nv v`it anqez vee cnkt vnp hyvx aez v`i zdh`- r`dmi kidv`iz |nzvt dxxizdeyx njeyv
bikydki
ziaezc dk r`nv nmm xdfix nbzii dx n hznt vnp hefi- kiifmixxmtcezi hec|mdhnvif v`nk dv kiifx ve ji- nkf dx nzbynjmt ykandz+
8
He|tzdb`v ¤ :<>> jt Gnm G+ Gezaa # NMM ZDB@VX ZIXIZQIF+
Ke |nzv ea v`dx hekvikv cnt ji zi|zefyhif dk nkt aezc kez jt nkt cinkx rdv`eyv v`i ip|zixx- rzdvvik hekxikv ea Gnm Gezaa+ ”Andz yxi-– feix KEV n||mt+ Jt zinfdkb v`dxfehycikv- tey rdmmdkbmt nbzii ve ji mibnmmt jeykf jt dvx vizcx nkf hekfdvdekx+ Qdemnvezx ea v`dx |emdht rdmm `nqi naimekt FCHN He|tzdb`v dkazdkbicikv kevdhi admif nbndkxv v`ic rdv` mnr ikaezhicikv+Adzxv vdci eaaikfizx cnt jiadkif y| ve &9<<-<<<- dc|zdxekif aez adqi tinzx- ez jev`+ Aez zi|inv eaaikfizx- v`i cnpdcyc |iknmvt dkhzinxix ve nadki ea &>-<<<-<<<- dc|zdxekcikv aez y| ve vik tinzx- ez jev`+ V`dx dx n FCHN |zevihvif fehycikv- dmmibnm he|tdkb nkf%ez zi|zefyhvdek ea dvx hekvikvx nzi vznhgif ek v`i Dkvizkiv nkf zi|ezvif ve mnr ikaezhicikv aez aimekt |zexihyvdek+

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->