Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Vilnius_2011.07.08

15min_Vilnius_2011.07.08

Ratings:
(0)
|Views: 73|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2011

pdf

text

original

 
    2    0    1    1    M  .    L    I    E    P    O    S    8    D  . ,    P    E    N    K    T    A    D    I    E    N    I    S
     T    i   r   a    ž   a   s    4    0    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    7    1    (    1    1    6    1    )
    |     I    S    S    N    1    8    8    2  -    2    7    4    9    | 
     V     I     L     N     I     U     S
       w       w       w .       i       k       r       a       u       k .       l       t
 
Garsūs turtuoliaiiškasė karo kirvį
 
 Vie šai dėl krep šinio ap si žod žia vu sių mili jonierių  Vladimiro Romano vo ir  Tau t v ydo Bar ščio ginča s pra skleidė u ždangą , parodančią , kaip  ver slo magna tų  valdoma  žinia sklaida gali  tap ti  šan ta žo  įrankiu. 
 T.Urbelionio /BFL nuo tr. ,  „15min mon ta ža s
  / 
5
 
psl.
RYTOJPORY
oraipranašystė
Grožio ekspertė
 / 
12
 
Grupės „Yva“ narė, Natalijos Bunkėssesuo Kristina Ivanova konkurse„Mis Lietuva 2011“ laimėti nesitikėjo.Jau po pirmos repeticijos ji pareiškė, jog gražuolės karūna pasidabinsIeva Gervinskaitė.
atsakas
Mecenatas V.Butkuskritikai atsparus
 / 
2
apsileidimas
Sutvarkyti lūženųnekyla ranka
 / 
3
 
2
2011 LIEPOS 8 D.,
PENKTADIENIS
 /
 
VILNIUS
Sostinės savivaldybės atstovaiėmė peikti konkursą laimėjusį
Modernaus meno centro (MMC)pastato projektą. Esą šis stebė-
tinai panašus į planuoto Gug-genheimo muziejaus projek-tą. 20 mln. Lt į naują muziejųinvestuoti pasiryžęs Viktoras
Butkus apie santykius su savi-
valdybe kalba atsargiai. „Ne-
norėčiau perkelti į emocijų ly-
gį“, – pabrėžia.
Praėjusią savaitę kai kuriosžiniasklaidos priemonės gavo
elektroninį laišką su „A01 ar-
chitektai“ pasiūlytos MMC ar-
chitektūrinės idėjos bei Gug-
genheimo muziejaus projek-
to nuotraukomis.
 Architektųkūrybinis skurdas?
Laišką išsiuntę žmonės iš Vilniaus miesto mero Artūro
Zuoko aplinkos siūlė atkreipti
dėmesį į esą didelį šių objek-
tų panašumą. Netrukus po tosavivaldybės administracijosMiesto plėtros departamentui vadovaujantis Artūras Blotnys
BNS pareiškė, kad MMC ir
Lietuvos architektų sąjungosskelbto konkurso nugalėtojas
„kelia šiek tiek abejonių savostilistika“.
Jis taip pat pabrėžė, kad pa-gal penkių architektų sukurtą
projektą pastatytas pastatas,
neva primenantis architektėsiš Londono Zahos Hadid pro- jektą, iliustruotų Lietuvos ar-
chitektų kūrybinį skurdą.
„Nesinorėtų, kad du pana-
šios funkcijos pastatai, kurių
architektūriniai pasiūlymai
buvo pateikti ne vienu metu irskirtingų autorių, būtų pana-
šios stilistikos“, – sakė jis.
 A.Blotnys pridūrė, kad lei-
dimus statybai išduodantyssavivaldybės tarnautojai ne-
buvo pakviesti į projektų ver-tinimo komisiją. Jie tarp kon-kurso dalyvių esą pamatė kur
kas geresnių darbų už tą, ku-ris laimėjo pirmąją vietą. Vy-
riausiasis savivaldybės archi-
tektas teigė palankiau žvel-giantis į antrosios vietos lai-
mėtojų – grupės „Andrė Baldi
architektūra – urbanistika“ –pasiūlytą projektą.
„Tai yra natūralu“
20 mln. Lt į MMC ketinan-
tis investuoti kolekcininkas,buvęs bendrovės „Fermen-tas“ valdybos pirmininkas
prof. V.Butkus, kalbėdamas su„15min“, teigė negalintis daugkomentuoti, kol iš sostinės sa- vivaldybės atstovų negavo ofi-cialios reakcijos dėl konkurso
rezultatų. „Manau, kiekvie-nas gali turėti savo nuomo-nę. A.Blotnys turi savo nuo-
monę ir jis ją išreiškė“, – teigėmecenatas.
 V.Butkus pabrėžė, jog vie-nintelis oficialus dokumentas,kuris sąlygoja MMC ir Vilniaus
miesto savivaldybės bendra-
darbiavimą, yra pasirašytas
memorandumas. Juo abi pu-
sės įsipareigoja stengtis, kad
muziejus atsirastų.
„Kiekviena pusė galbūt tu-ri skirtingą įsivaizdavimą, tai yra natūralu. Kada nors reikiasusėsti prie stalo ir jais pasida-linti. Apskritai nenorėčiau šiodalyko perkelti į emocijų lygį“, –
pabrėžė pašnekovas.
Priminsime, kad meno
centro kūrimo bendradarbiavi-
mo memorandumą V.Butkaus
bei jo sutuoktinės Danguo-lės Butkienės vadovaujama
 viešoji įstaiga MMC pasirašėsostinei vadovaujant konser-
 vatoriui Raimundui Aleknai.
Buvęs miesto vadovas entu-
ziastingai palaikė muziejaus
statymo idėją. Su Vilniaus me-ru A.Zuoku „15min“ vakar su-
sisiekti nepavyko.
Lyg zaporožietisir mersedesas
MMC architektūrinės idė-
 jos konkurso nugalėtojų bei
Guggenheimo muziejaus pas-tato projektai atrodo panašūs
ne visiems architektams.
Savivaldybės įmonės „Vil-niaus planas“ vyriausiasis ar-
chitektas Mindaugas Pakal-nis „15min“ sakė, kad lygin-
ti šiuos du projektus tas pats,
kas lyginti zaporožietį ir mer-
sedesą. „Šie projektai iš prin-
cipo yra nepalyginami. Šio- je vietoje kažkokio kopijavi-
mo aš nematau. Gal ir galima
pastebėti kai kurias panašiasdetales, bet tik tiek“, – tvirti-no architektas.
M.Pakalnis atkreipė dė-mesį, jog nebūtinai bus rea-lizuojamas pirmosios vietos
laimėtojų pasiūlytas projektas.
Jo teigimu, galutinį sprendi-
mą priims tiek konkurso or-ganizatoriai, tiek projektusderinančios institucijos. Ar-chitektas pabrėžė, kad busstengiamasi, kad išdygsian-tis pastatas darniai įsilietų į
aplinką.
„Laukia ilgas kelias, kol dėl visko bus galutinai apsispręs-ta. Manau, kad dabar svarbiaupasidalinti mintimis, kaip vis-
kas turės atrodyti, nei svars-tyti, kas į ką panašus“, – sakėM.Pakalnis.Šiandien kai kur trumpai palis, galimaperkūnija. Oras sušils iki 23-28 °C. Ateinančią naktį bus 13-18 °C šilumos.Rytoj dieną prognozuojami trumpi lietūs,bus 23-28 °C, pajūryje – 20-22 °C šilumos.Sekmadienį lietus turėtų liautis.
+15+15+16+25+26+22+13+13+15
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
07-09
NAKTĮ
07-09
DIENĄ
07-10
NAKTĮ
07-10
DIENĄ
VILNIUS
+24
ŠIAULIAI
+25
KAUNAS
+25
KLAIPĖDA
+23
PANEVĖŽYS
+25
UTENA
+24
AtėnaiBerlynasLondonasMadridas
 
MaskvaMinskasOslas
Šiandien Europoje
+29+21+20+30+27+27+22
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
ParyžiusPrahaRygaRomaStokholmas TalinasVaršuva
+23+22+26+28+24+23+29+26+27+23
1-2
PIETŲ
Lietuvoje
V.Butkus: sėskime prie stalo
LAURYNAVIRELIŪNAITĖ
l.vireliunaite@15min.lt
Mero A.Zuoko aplinkos žmonės siūloatkreipti dėmesį į esą didelį MMC
(dešinėje)
ir planuoto Guggenheimomuziejaus projektų panašumą.
MMC
priekaištųturėjusi Ūkioministerija
dabar jaulaikosi kitos pozicijos.
Mecenatas V.Butkus anksčiau yra sa-kęs, kad jeigu MMC būtų pripažin-tas valstybei svarbiu kultūros pro- jektu, jis galėtų pretenduoti į Eu-ropos Sąjungos struktūrinių ondųparamą. Tačiau Ūkio ministerija bir-želio pabaigoje pareiškė, kad MMCbūtų nuostolingas, todėl jam nerei-kėtų suteikti tokio statuso.Ūkio ministras
Rimantas Žylius
(nuotr.) vėliau ėmė aiškinti, kad tainėra galutinė ministerijos nuomonė. Jo teigimu, ministerijos spe-cialistų pateiktas vertinimas tėra nesusipratimas. R.Žylius žadėjo,kad jo vadovaujama institucija netrukus pateiks kitokią nuomo-nę – pritars, kad MMC būtų suteiktas svarbaus kultūros projektostatusas. MMC turėtų iškilti dešiniajame Neries krante tarp „ForumPalace“ ir Nacionalinės dailės galerijos. Skaičiuojama, kad iš viso jisatsieis 30 mln. Lt. Jame bus eksponuojama V. ir D.Butkų meno ko-lekcija, kurią šie nori dovanoti miestui. Ją sudaro apie 1,5 tūkst. ta-pybos, grafkos, otografjos, skulptūros, videomeno dar-bų. Viliamasi, kad MMC duris atvers 2014 metais.
MINISTRAS PASIMETĘS
 
Prof. V.Butkusprojekto kritikamsinteligentiškaiatkerta, jogkiekvienas gali turėtisavo nuomonę.
A.Ufarto/BFL nuotr.
 
3
2011 LIEPOS 8 D.,
PENKTADIENIS
VILNIUS
 
 /
 









trumpai
Sumažino baudą
Vilniaus apygardos administraci-nis teismas sumažino bendrovei„Sporto bankas“ skirtą piniginębaudą už tai, kad jos valdomamesporto klube „Body Gym“ legene-lioze užsikrėtė ir mirė 61-erių vil-nietis. Bauda sumažinta nuo 40iki 30 tūkst. Lt, atsižvelgus į sun-kią bendrovės inansinę padė-tį. Pranešimas apie nuo legione-liozės mirusį žmogų buvo gau-tas praėjusių metų liepos 28 die-ną. Vilniaus visuomenės sveikatoscentro specialistai atliko patikri-nimą sporto klube „Body Gym“ irnustatė, kad iš vyrų ir moterų du-šinėse laboratoriniam tyrimui pa-imto karšto vandens išaugo „Legi-onella pneumophila“ 1 serogru-pės bakterijos.
Kantriai lauks
Vilniaus vicemeras, Lietuvos len-kų rinkimų akcijos atstovas Ja-roslavas Kaminskis (nuotr.) ne-skubins miesto vadovų greičiauapsispręsti dėl sostinės gatvėsar skvero pavadinimo per lėk-tuvo katastroą žuvusio Lenki- jos prezidento Lecho Kaczynskiovardu. „Vilniaus pavadinimų, pa-minklų ir atminimo lentų komi-sijos nuostatuose parašyta, kad,rodos, penkeri metais po mirtiesturi praeiti“, – dėstė J.Kaminskis.Idėja L.Kaczynskio vardu pavadin-ti gatvę arba skverą Vilniuje kilo2010-ųjų pavasarį. Tuomet sos-tinės taryba net buvo numačiu-si, kad taip galėtų vadintis atkar-pa nuo K.Sirvydo gatvės iki Gedi-mino prospekto.
Liūtis užtvindėoro uostą
Gausūs lietūs vakar pridarė žalosVilniaus oro uostui. Buvo užtvin-dyti ir lėktuvų pakilimo ir nusi-leidimo takai, lėktuvų stovėjimoaikštelė, net keleivių laukimo salė.Tačiau, oro uosto atstovų teigimu,gausūs lietūs skrydžių tvarkaraš-čio nepakoregavo.Kaip
lrytas.lt 
teigė Vilniaus orouosto komunikacijos vadovėSandra Šiaulienė, lietaus padari-niai buvo netrukus likviduoti pa-čių oro uosto darbuotojų: „Taipbūna staigių liūčių metu – van-duo tiesiog nespėjo subėgti. Rim-tų nesklandumų nekilo – gal tik kiek nukentėjo keleiviai, laukda-mi sušlapę kojas.“
Geriau skųstis nei tvarkytis
Žėručio gatvės gyventojai subruzdo
dėl jų gatvėje esančios vaikų žai-
dimų aikštelės. Ši esą kelia grės-
mę vaikams. Tačiau patys žmonės
aikštelės nuolaužų susitvarkyti
nesuskubo – kur kas patogiau irlengviau rašyti skundus.
„15min“ redakcij
ą
pasiek 
ė
 anoniminis Ž
ė
ru
č
io gatv 
ė
s gy- ventoj
ų
laiškas, kuriame skun-
džiamasi, kad šalia 13-to šios
gatv 
ė
s namo esanti vaik 
ų
žai-dim
ų
aikštel
ė
visiškai subyr
ė
- jusi, o jos remontuoti ar keisti
seni
ū
nija neskuba.
Bijo atvirai kalb
ė
ti
„Esame aklaviet
ė
 je. Gyvena-me Vilniuje, Lazdynuose, Ž
ė
ru-
č
io gatv 
ė
 je. M
ū
s
ų
mažame
č
iai
 vaikai neturi vietos, kur žais-ti. Ir tai yra Vilniuje 2011 me-tais! Vienintel
ė
žaidim
ų
vieta
atrodo taip, kaip pavaizduotanuotraukose. Daug kart
ų
krei-
p
ė
m
ė
s
į
seni
ū
nij
ą
, ta
č
iau ne-
gavome jokios pagalbos, pa-aiškinimo, o tuo metu m
ū
s
ų
  vaikai rizikuoja patirti trau-
mas“, – nuoskaud
ą
laiške lie- jo Lazdyn
ų
gyventojai.Ta
č
iau prisistatyti ir išsa-
miau papasakoti apie situaci-
 j
ą
laiško autoriai griežtai at-sisak 
ė
. Es
ą
jiems atvirai pra-
bilus, Lazdyn
ų
seni
ū
nija galipakenkti šio rajono gyvento-
 j
ų
bendruomen
ė
ms, nors ir
nepaaiškino, kaip.
Seni
ū
nija puol
ė
 
į
darbus
Laikinai Lazdyn
ų
seni
ū
nedirbanti Daiva Mikulskien
ė
tei-g
ė
, kad
į
gyventoj
ų
skund
ą
bu-
 vo sureaguota ir dalis aikšte-
l
ė
s jau išmontuota. „Seni
ū
nija
savo j
ė
gomis skubiai demon-tavo sul
ū
žusi
ą
aikštel
ė
s dal
į
,kuri k 
ė
l
ė
gr
ė
sm
ę
vaikams. Su
širdies skausmu mes tai dar
ė
-me, nes naujos aikštel
ė
s pasta-
tyti šiemet tikrai nebus gali-
mybi
ų
. Bet kadangi gyventojaipademonstra-
 vo tok 
į
ryžt
ą
,dal
į
aikštel
ė
sdemontavo-
me, o kit
ą
, kuriirgi gana silp-nai laikosi, šiek tiek sutvirtino-
me“, – tikino
seni
ū
n
ė
.
Paklausta,ar patys gyven-tojai negal
ė
 jo šiek tiek daugiau
prisid
ė
ti tiek priži
ū
rint, tiek šalinant sul
ū
žusios žaidim
ų
 
aikštel
ė
s dalis, D.Mikulskien
ė
 
tik pasidžiaug
ė
, jog Lazdyn
ų
 
seni
ū
nijoje yra ir aktyvesni
ų
 
gyventoj
ų
.
„Kai kurias aikšteles gy- ventojai patys priži
ū
ri, mus
pakvie
č
ia tik pasigrož
ė
ti, pa-
prašo priemoni
ų
, daž
ų
ar pan.
Tarkim, Buk 
č
iuose labai gra-žiai patys žmon
ė
s tvarkosi“, –pasakojo seni
ū
n
ė
.
O kur gyventoj
ų
 iniciatyva?
Buv 
ę
s ilgametis šios se-ni
ū
nijos vadovas, Vilniaustarybos narys Algis Strel
č
i
ū
-
nas buvo griežtesnis. Anot jo,lengviausia rašyti skundus, opatiems nedaryti nieko.
„Gal
ė
t
ų
patys gyventojai
kažk 
ą
daryti, rodyti iniciaty-
 v 
ą
. Kai buvau seni
ū
nas, t
ų
, ku-
rie rod
ė
iniciatyv 
ą
, kiemuosepirmiausia ir b
ū
davo remon-
tuojamos vaik 
ų
žaidim
ų
aikš-
tel
ė
s. Taip mes tuos žmonesskatindavome“, – prisimin
ė
 
buv 
ę
s seni
ū
nas.
 A.Strel
č
i
ū
no teigimu, Laz-dynai jau kelerius metus šven-
č
ia Jonines Neries krantin
ė
 je,
kuri buvo sutvarkyta gyven-toj
ų
talk 
ų
metu: „Beveik ki-lometras teritorijos buvo su-tvarkytas, ištrauk 
ė
me šakas,išval
ė
me, dabar darome ten
šventes. Lygiai taip pat galimadaryti su aikštel
ė
mis – gyven-tojai surengt
ų
talk 
ą
, dalyvaut
ų
 kaimynai kartu su vaikais, jie v 
ė
liau ir labiau saugot
ų
t
ą
aikš-
tel
ę
. Žinoma, geriausia para-šyti skund
ą
ir pasakyti – nie-
kas nieko nedaro, bet inicia-
tyva turi b
ū
ti ir iš pa
č
i
ų
žmo-ni
ų
.“ Anot A.Strel
č
i
ū
no, prieš
kelerius metus kasmet Vilniujeb
ū
davo pastatoma po 4–5 vai-
ų
žaidim
ų
aikšteles. Tuometplanuota nauj
ą
aikštel
ę
 
į
rengtiir Ž
ė
ru
č
io gatv 
ė
 je, ta
č
iau pra-sid
ė
 jus sunkme
č
iui
nansavi-
mas nutr
ū
ko.
Vaikų žaidimų aikšteles Vilniuje kol kasprižiūri seniūnijos, tačiau kitąmet šį darbąketina perimti
sostinės savivaldybė.
Anot Komunalinio ūkio departamento direktoriaus VirginijausPaužos, šiemet aikštelių priežiūrai buvo skirta pinigų, seniūnijosorganizavo konkursus joms remontuoti. Naujų aikštelių nestato-ma dėl lėšų stygius, tačiau tikimasi, kad artimiausiais metais visdėlto fnansavimą pavyks surasti. Naujai statomos aikštelės busšiuolaikiškesnės, aptvertos, saugesnės ir patvaresnės, to-dėl jų priežiūrai reikės kur kas mažiau lėšų.
 
PRIŽIŪRĖS CENTRALIZUOTAI
Gyventojai su-rengt
ų
talk 
ą
, da-lyvaut
ų
kaimynai kartusu vaikais, jie v 
ė
liau ir la-biau saugot
ų
t
ą
aikštel
ę
.
Ragino A.Strel 
č 
ū
nas.
Gyventojams nekyla rankospatiems susitvarkyti lūženų – jie pagalbos prašo ir iš seniū-nijos, ir iš žurnalistų.
Žėručio g. gyventojų nuotr.
VIOLETAGRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->