Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Ken Burns Essay

Ken Burns Essay

Ratings: (0)|Views: 659|Likes:
Published by musicessays
Review of Ken Burns JAZZ series on PBS
Review of Ken Burns JAZZ series on PBS

More info:

Published by: musicessays on Aug 02, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

 
E Lao @qpox"
 Fevv 
Sdxz)idpzai
@{ Xzq Weojapiepl 
Kozpdjqhzkdo
Xkoha zma S@X `pdejhexz dg 
 Fevv 
K mewa rkzoaxxaj zrd uqkza jkggapaoz paehzkdox zd zma xapkax/ Idxziqxkhkeox Kwa aohdqozapaj -ko sapxdo dp wke aiekn+ mewa a}spaxxaj jkxsnaexqpa rkzm zma xapkax koxzezaiaozx peobkob gpdi pkjkhqna zd peba/ K mewa xdia gpkaojx rkzm nkzzna kozapaxz ko dp lodrnajba dg  fevv eoj rmd mewa sdxkzkwa paehzkdox zd zma xapkax/ Ko xdia xaoxa. zma xapkax ie{ mewa `aaoxqhhaxxgqn/ Zma qokogdpiaj odr gaan zma{ lodr xdiazmkob e`dqz fevv eoj epa a}sapkaohkob e oardp paoaraj kozapaxz ko zma iqxkh/ Ex doa gpkaoj rpdza zd ia. "Zma xapkax bdz ia zd sqnn dqz eojehzqenn{ sne{ i{ nkikzaj xanahzkdo dg dnj fevv en`qix/" Rmao K sexxaj endob Fdmo Bpe`drxlkx sepdj{ -`ankawkob zmez awao Lao @qpox ikbmz gkoj kz gqoo{+. i{ gpkaoj xaaiaj kohaoxaj/Xephexzkhenn{ ma rpdza. "Bqaxx rkzm enn zma hdozpdwapx{. K rknn fqxz mewa zd sqz zmai \k/a/. zmapahdpjkobxY ere{ eoj genn `ehl do i{ xegan{ qohdozpdwapxken hnexxkhen hdnnahzkdo/ Xd iqhm gdp zmapawkzenkvezkdo dg fevv ko zma QXE/"Ki odz kohnqjkob zmaxa hdiiaozx zd kokzkeza e xapkax dg sdz xmdzx ez i{ gpkaoj/ Zma sdkoz dg iaozkdokob zma zrd `pdejn{ jkxsepeza wkarx dg zma xapkax -eoj od jdq`z zmapa epa dzmap wkarx+ kx zdxmkoa xdia nkbmz do zma a}zpedpjkoep{ hdoza}zqen bes `azraao spehzkhkob kispdwkxdpx eoj zmabaoapen sq`nkh/ Zmapa epa ieo{ kisnkhezkdox ko zma gehz zmez rmez K lodr ex axxaozken eoj rmez i{gpkaoj qojapxzeojx e`dqz zma iqxkh epa gpdi xqhm jkxzkohzn{ jkxsepeza sneoazx/ Eoj kz kx odz e ikodp  sdkoz zmez i{ gpkaojx paehzkdo zd enn zmkx kojkhezax. sapmesx `azzap zmeo eo{zmkob anxa jdax. zmabpaezaxz geknqpax dg zma S@X xapkax/ E jkggapaoz `qz panezaj dskokdo heia gpdi doa dg zmdxa kowkxk`nakozapoaz okhloeiax/ Zmez qokjaozkgkaj sapxdo paxsdojaj zd i{ hdiiaozx e`dqz zma rpdob)maejajoaxx dg jaxkboezkob Oar Dpnaeox ex zma `kpzmsneha dg fevv ko zma gkpxz xmdr dg zma xapkax rkzm."Bkwao zma uqenkz{ dg zma paxz dg zma xapkax. kxoz \kzY e xienn spkha zd se{4" Exkja gpdi zma gehz zmez"zma uqenkz{ dg zma paxz dg zma xapkax" kx naxx zmeo xsahzehqnep. gkhzkdoenkvkob sdpzkdox dg zma mkxzdp{ dg  fevv jdax iezzap/Gehzx iezzap `aheqxa gehzx eoj zpqzm epa kozapjasaojaoz/ Gehzx jd odz bqepeozaa zpqzm/ @qz sqpxqkzdg zpqzm rkzmdqz gehzx kx gqzkna/ Gehzx iezzap `aheqxa fevv iezzapx/ Ra epa odz xqpspkxaj rmao S@Xxmdrx jaidoxzpeza zma `kex dg zma spdjqhapx. `qz ra a}sahz zmai zd baz zmakp gehzx pkbmz/ S@X bazxzma gehzx pkbmz ko zma Odwe eoj Eiapkheo mkxzdp{ xmdrx `aheqxa xhkaoha eoj Eiapkheo mkxzdp{iezzap/ K spdsdxa zmez fevv enxd iezzapx eoj zmez kz kx rdpzm{ dg zma gehzx/Zma hmepehzap dg zma bes `azraao zma a}sapkaoha eoj qojapxzeojkobx dg e spehzkhkob kispdwkxdp eojzmdxa dg eo ewapeba wkarap dg zma xapkax ie{ `axz `a qojapxzddj zmpdqbm eoendb{/ Zma xehpkgkha eojmapdkxi dg zma Ennkaj gdphax jqpkob Rdpnj Rep Zrd ie{ `a zmdqbmz dg ex eoendbdqx zd zma epz eojxehpkgkha dg fevv iqxkhkeox/ Eoj `aheqxa geikn{ iai`apx a}sapkaohaj zma mann dg Saepn Mep`dp. zma@ezzna dg zma @qnba. eoj dzmap iknkzep{ okbmziepax. K aismexkva zma rdpj "eoendb{/" Rmez rdqnjmessao kg zmapa mej `aao don{ doa jdhqiaozep{ spdjqhzkdo do Rdpnj Rep Zrd4 Gqpzmap. exxqiazmez zma spdjqhzkdo gdhqxxaj a}hnqxkwan{ do zma ehzkwkzkax dg zma Epi{ Ekp Hdpsx dg zma Q/X/ Odiaozkdo dg @pkzkxm gdphax. zma Q/X/ Oew{. Q/X/ bpdqoj gdphax. Ikjre{. zma @ezzna dg zma @qnba. zmaGpaohm Paxkxzeoha. @ezeeo. Xzenkobpej/ Gqpzmap. nazx exxqia zma xapkax gdhqxxaj do zma zds Epi{5 dg 55
 
Ekp Hdpsx dggkhapx a}hnqxkwan{. rkzm don{ dhhexkdoen xmdzx dg bq{x ko zma iaxx menn. sneoagdpiezkdox. wdnna{`enn beiax. eoj xdia `di`x a}sndjkob do qooeiaj aoai{ zepbazx/ Zmapax Zdfdxiknkob. Mkznap jdkob mkx fkb. Iqxxdnkok jdkob zma Wdbqa. eoj Hmqphmknn sqggkob do mkx hkbep))`qz dqzdg hdoza}z eoj rkzm nkzzna xqbbaxzkdo dg kisdpz/ Ie{`a zmapa kx e xmdz dg Mkiinap dp Zmapaxkaoxzejzko sexxkob. `qz rkzmdqz hdiiaoz/ Zmapa epa snaoz{ dg xzdpkax e`dqz hepj beiax eoj ska aezkobhdozaxzx eoj zma dggkhapx paenn{ nddl bpaez -sapmesx hddnap zmeo idwka xzepx+. `qz zmapa kx od xaoxa dg zma hdxz. dg zma xehpkgkha. dg zma wendp ko zma geha dg kojkggapaoha eoj jaezm/ Eoj {dq lodr zma xzdp{kx rpdob/ Kzx "gehzx" dgzao epa rpdob/ @qz idxzn{ zma aismexkx do rmez kz enn iaeox kx rpdob/Kx zma eoendb{ e `kz dwap zma zds4 [ax/ Kx zma a}ebbapezkdo oahaxxep{ zd kojkheza zma z{sa eoj jabpaadg gpqxzpezkdo eoj eobap zmez sadsna rmd ndwa. paxsahz. eoj spehzkha zmkx iqxkh gaan4 [ax/ Eoj xdzma eobp{ kispdwkxdpx epa zdnj zd bezmap zmakp qonkikzaj gqojx -egzap enn zma{ epa pkhm eoj geidqx fevv iqxkhkeox+ eoj spdjqha zmakp dro "wapxkdo" dg zma mkxzdp{ eoj iaeokob dg fevv/ Zmez ie{messao/ @qz. qozkn K ei e`na zd jahkja eidob zma hdqoznaxx hdpsdpeza xsdoxdpx fqxz rekzkob zd spdjqha zma odo)hdpsdpeza -k/a/. odo)S@X+ jdhqiaozep{ do zma mkxzdp{ eoj iaeokob dg fevv. sapmesxzma gdnndrkob kogdpiezkdo ie{ `a dg wenqa/
E Lao @qpox"
 Fevv 
Sdxz)idpzai
Egzap rkzoaxxkob zma gkpxz xmdr ko zma
 Fevv 
xapkax `{ Lao @qpox. kz rex d`wkdqx zd ia zmez zmapa rapaxdia xkbokgkheoz spd`naix rkzm zma xmdrx sapxsahzkwa do zma mkxzdp{ eoj xkbokgkheoha dg fevv/@aheqxa K ei e rpkzap. i{ kiiajkeza paxsdoxa rex zd rpkza eo kokzken kispaxxkdo dg zma xmdr.rmkhm K jkj/Egzap zmez K jahkjaj zd hdia qs rkzm e nepbap sneo zd rpkza e`dqz zma rmdna xapkax/ I{ zmdqbmz rexzd hdi` zmpdqbm zma zao)sepz xapkax do fevv eoj hezendb aehm dggaoxa/ Wap{ xddo kz `aheia d`wkdqxzmez K rdqnj raep dqz ieo{ hdi`x/ I{ enzapoezkwa sneo rex xdiazmkob K hdqnj ehhdisnkxm ko epaexdoe`na zkiagpeia/ Pezmap zmeo nkxz awap{zmkob rpdob rkzm zma xmdr. K jahkjaj zd hezendb xdiadg zma idpa d`wkdqx eoj zpdq`naxdia spd`naix/ Enxd. kz xzpqhl ia zmez idxz -kg odz enn+ dg zmaiefdp spd`naix rkzm zma xmdr mej `aao pekxaj `{ rdplkob iqxkhkeox rmd mej hdiiqokhezaj rkzmia gpdi @dxzdo eoj anxarmapa wke zma kozapoaz eoj ko sapxdo/Zmapagdpa. rmez gdnndrx kx e nkxz dg mkxzdpkhen eoj hdohaszqen gnerx sapsazpezaj `{ Lao @qpox
 Fevv 
ex xsahkgkaj `{ fevv iqxkhkeox/ Aehm gner mex `aao iaozkdoaj zd ia `{ ez naexz zrd iqxkhkeox/Enzmdqbm K hdohqp rkzm zma hdohnqxkdox dg zma iqxkhkeox. K heo zela od hpajkz gdp dpkbkoenkz{/Mdrawap. K jd iela hdiiaozx e`dqz aehm xsahkgkaj spd`nai/ Eoj K dggap e gar ejjkzkdoend`xapwezkdox ez zma hdohnqxkdo dg zmkx hdiiaozep{/ Mapa zmao ko od sepzkhqnep dpjap kx e `pkag.xanahzaj nkxz dg xkbokgkheoz spd`naix rkzm zma
 Fevv 
xapkax `{ Lao @qpox6
Zma xmdr rex `dpkob )
Zmkx rex zma idxz hdiido hdisnekoz gpdi iqxkhkeox K zenlaj zd/ Zmkx gehzkx xdiarmez sqvvnkob/ Mapa kx e S@X xapkax gdhqxxkob do rmez kispdwkxkob iqxkhkeox jd ex e nkgaxrdpl eoj kohnqjax e sepeja dg zmakp mapdax/ Eoj {az. zma iqxkhkeox gkoj zma xapkax `dpkob/ K0 dg 55
 
xqxsahz zma `dpajdi mex xdiazmkob zd jd rkzm a}sahzezkdox/ [dq a}sahz xdiadoa zd xmkoa e oar dp ez naexz pawaenkob nkbmz do Zmandokdqx Idol. gdp a}eisna/ Koxzaej zmapa kx nkzzna koxkbmz. eoj rmez kxoar kx gpauqaozn{ jahaszkdo/ E panezaj heqxa dg zma `dpajdi rex pasazkzkdo/ Ex doa iqxkhkeo sqzkz. zma{ `aez "zma xq`fahz kozd zma bdjjei bpdqoj/" Kjaex eoj smpexax rapa pasaezaj gpauqaozn{. eojkiebax rapa enxd/ Rkzm zma zmdqxeojx dg mdqpx dg idwkax$wkjad eoj mqojpajx dg zmdqxeojx dg xzknnkiebax ewekne`na. kz ieja od xaoxa zd pasaez zma xeia iezapken dwap eoj dwap/
Fevv rex odz `dpo ko Oar Dpnaeox )
Zmkx kx doa xapkdqx -eoj idxz dgzao hkzaj+ spd`nai rkzmko enepbap xaz dg spd`naix rkzm zma "mkxzdp{" spaxaozaj ko zma xapkax/ Do Feoqep{ ; K rpdza e `pkag hdiiaozep{ e`dqz zma gkpxz xmdr eoj xaoz kz zd zma @dxx)Kispdw nkxz/ Ex K xzezaj ko zmez aiekn kz mex `aao lodro gdp jahejax zmez fevv rex odz `dpo ko Oar Dpnaeox/ Ie{`a e `azzap re{ dg sqzzkob kz kxzmez od doa paenn{ lodrx rmapa fevv rex `dpo/ Zd zela kz jdro zd xsahkgkhx. ra heo zqpo zd zmaxdiazkiax)xmel{
Bpdwa Jkhzkdoep{ dg Fevv 
/ Gdpzqoezan{
Bpdwa
kx gekpn{ panke`na ko kzx hdwapeba dg @qjj{ @dnjao/ Kz hnekix zma hdpoazkxz rex "mkbmn{ pabepjaj `{ hdozaisdpep{ `nehl iqxkhkeox ko\Oar DpnaeoxY." zmez "mkx geia rex ez kzx sael \ko 5;31Y." eoj zmez ma "essepaozn{ jkj odz kispdwkxaiandjkax gpaan{ ko zma ieooap dg nezap fevv iqxkhkeox/" Xqhm kogdpiezkdo pekxax zma uqaxzkdo6 Mdrrex zma xzeza dg fevv ko Oar Dpnaeox eo{ jkggapaoz gpdi zmez ko @dxzdo dp ieo{ dzmap hkzkax ko 5;314K xqxsahz zmez zma don{ xkbokgkheoz jkggapaoha rex ko xsahkgkh xz{na pezmap zmeo ko baoapenkispdwkxezkdoen jawandsiaoz/ Kz kx nklan{ zmez zma iqxkh awdnwaj xsdozeoadqxn{ ko jkggapaoz hkzkaxepdqoj zma Q/X/ rmapawap zmapa rapa e gar zmdqxeoj `nehl sadsna ielkob nkwax gdp zmaixanwax/Zmkx kjae mex `aao epdqoj gdp e rmkna/ Pezmap zmeo pasaez rmez K xekj ko i{ Feoqep{ ; aiekn. Kkohnqja mapa e uqdza gpdi @pkeo IhBkoz{ ko eo epzkhna hennaj "Fevv6 Paj Mdz eoj Hddn" ko
 Eiapkheo Mkxzdp{ Knnqxzpezaj 
/ Mkx xzezaiaoz kx gekpn{ paspaxaozezkwa dg zma wkar dg kogdpiaj mkxzdpkeox zdje{6Xd iqhm mex `aao rpkzzao dg zma pddzx dg fevv ko aepn{ Oar Dpnaeox zmez. awao odr. {aepxegzap zma nabaoj rex gkoenn{ `qpkaj. kz kx sekogqn zd paneza zma gehz zmez fevv rex odz "kowaozaj"ko zma Hpaxhaoz Hkz{//// Paikokxhaohax rapa hdnnahzaj. dnj iqxkhkeox kozapwkaraj.oarxsesap gknax xhdqpaj gdp oeiax eoj jezax. eoj zma nabaoj zmez fevv `abeo ko Oar Dpnaeoxrex `dpo/ @qz iqxkhkeox rapa a}sapkiaozkob. x{ozmaxkvkob. eoj koodwezkob ko Iaismkx eojXz/ Ndqkx eoj @enzkidpa ez zma xeia zkia zmez zmakp hdqozapsepzx rapa `qknjkob e oar xz{na ko Oar Dpnaeox/ Kg zma Oar Dpnaeokeox jkggapaj ieplajn{ gpdi dzmap `nehl iqxkhkeox ko zmaXdqzm kz rex ko zma gehz zmez zmakp `abkookobx rapa `azzap jdhqiaozaj eoj zma oeiax dg zmakp aepn{ `eojx eoj naej iqxkhkeox rapa `azzap spaxapwaj gdp zma a{ax eoj aepx dg e gdoj sdxzapkz{/Zma epzkhna rex sq`nkxmaj ko Jahai`ap 5;2;/ Zma don{ xkbokgkheoz hmeoba K rdqnj iela zd zmezxzezaiaoz kx zd ejj zd Iaismkx eoj Xz/ Ndqkx eoj @enzkidpa zma oeiax dg dzmap hkzkax zmpdqbmdqzzma Q/X/ ez zmez zkia rkzm sdsqnezkdox dg zao zmdqxeoj `nehl Eiapkheox dp nepbap. kohnqjkob @dxzdo/Aepn{ gdpix dg fevv))x{ohdsezaj. kispdwkxaj iqxkh))hdqnj `a gdqoj ko hkzkax enn dwap zma hdqozp{ `{5;53. ex ko zma hexa dg zma iqxkhkeox rmd sne{aj ko Feiax Paaxa Aqpdsax Hnag Hnq` aoxai`nax/ Koeo epzkhna ko zma Espkn 07. 5;5; kxxqa dg 
 Nkzapep{ Jkbaxz 
. Feiax Paaxa Aqpdsa hnekiaj zmez doa dg zma spkiep{ paexdox ma manj jekn{ pamaepxenx gdp mkx iqxkhkeox rex zmez ma mej zd pako zmai ko gpdikispdwkxkob jqpkob zma hdisnazan{ hdisdxaj rdplx zma aoxai`nax sapgdpiaj/ Kispdwkxezkdo8 dg 55

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
metagrobologist liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->