Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Garda Nationala de Mediu

Curs Garda Nationala de Mediu

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by ancapetrei

More info:

Published by: ancapetrei on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2011

pdf

text

original

 
 C2 GNM – TEHNICI DE COMUNICARE CU PUBLICUL, UTILE COMISARILORGARZII NATIONALE DE MEDIU 
ION Dan Trestieni- Asistent de Cabinet al Comisarului General al GNM1.
 
Acte normative care revendica necesitatea comunicarii comisarilor cu publiculinteresat – HG 440 din 12/05/2005
 
Garda Na
ţ
ional
ă
de Mediu este institu
ţ
ie public
ă
de inspec
ţ
ie
ş
i control
ş
ifunc
ţ
ioneaz
ă
ca organ de specialitate al administra
ţ
iei publice centrale, cu personalitate juridic
ă
, finan
ţ
at
ă
integral de la bugetul de stat, în subordineaMinisterului Mediului
ş
i Gospod
ă
ririi Apelor.
 
În exercitarea atribu
ţ
iilor sale,
Garda Na
ţ
ional
ă
de Mediu coopereaz
ă
cuautorit
ăţ
ile administra
ţ
iei publice centrale
ş
i locale,
cu reprezentan
ţ
i aisociet
ăţ
ii civile, cu persoane juridice
ş
i fizice, în limitele legii,
 
ş
i î
ş
idesf 
ăş
oar 
ă
activitatea în mod independent.
 
Particip
ă
la interven
ţ
iile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majoreale polu
ă
rilor asupra factorilor de mediu
ş
i la stabilirea cauzelor acestora
ş
iaplic
ă
sanc
ţ
iunile prev
ă
zute de lege,
inclusiv oprirea unor instala
ţ
ii
ş
i/saususpendarea unor activit
ăţ
i pe perioade determinate de timp în cazul încare este pus
ă
în pericol s
ă
n
ă
tatea popula
ţ
iei sau în cazul în care seconstat
ă
dep
ăş
irea concentra
ţ
iilor poluan
ţ
ilor peste limitele admise delegisla
ţ
ia de mediu;
 
Pune la dispozi
ţ
ia publicului date privind starea mediului, înconformitate cu legisla
ţ
ia privind accesul publicului la informa
ţ
ia demediu
;
 
Verific
ă
sesiz
ă
rile cu privire la înc
ă
lcarea actelor normative dindomeniu de c
ă
tre persoanele fizice
ş
i juridice, precum
ş
i sanc
ţ
ionareaacestora potrivit legii;
 
Organizeaz
ă
ac
ţ
iuni de prevenire
ş
i combatere
, în vederea evit
ă
riidistrugerii habitatelor naturale, prin arderea miri
ş
tilor, stufului sau avegeta
ţ
iei forestiere, desec
ă
ri sau devieri ale cursurilor de ap
ă
, precum
ş
ialte ac
ţ
iuni care au ca scop asigurarea lini
ş
tii
ş
i s
ă
n
ă
t
ăţ
ii faunei s
ă
lbatice;
 
Organizeaz
ă
ac
ţ
iuni de promovare c
ă
tre popula
ţ
ie a legisla
ţ
iei de mediudin domeniul s
ă
u de activitate
;
 
Men
ţ
ine leg
ă
tura permanent cu funda
ţ
iile care au ca obiect de activitateocrotirea florei
ş
i faunei s
ă
lbatice
.
 
2 . Alte acte normative – Legea 52/2003 privind transparenta decizionala inadministratia publica, HG 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru deevaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea proiectelor publice sauprivate supuse acestei proceduri , Ordinul MAPM 860/2002 pivind aprobareaprocedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului demediua.
 
In
Legea 52
se vorbeste de urmatoarele tehnici de comunicare pe care ar trebui sa fie abordate de functionarii publici: 1
) informarea
, in prealabil sidin oficiu, a publicului, asupra problemelor de interes public care vor puteaface obiectul unor acte normative; 2)
consultarea
cetatenilor, la initiativaautoritatilor publice, in timpul procesului de elaborare a actelor normative;3)
participarea
cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesulde elaborare a proiectelor de acte administrative
 b.
 
Cu 30 de zile inainte de supunerea spre analiza in sedinta publica a actuluinormativ se face publicarea anuntului referitor la declansarea procedurii deelaborare a proiectului de act normativ ( pe site propriu, la loc vizibil, presalocala, presa centrala); se transmit proiectele de acte normative la toate persoanele care si-au manifestat interes pentru acestea; autoritatea publicadecide organizarea de intrunire publica pentru dezbaterea proiectului de actnormativ daca acest lucru a fost cerut in scris de catre NGO-uri sau de catrealte autoritati publice; anuntul privind sedinta publica se posteaza la locvizibil 3 – 10 zile; anuntul trebuie sa cuprinda data, ora, locul, ordinea de zi; participarea oamenilor in sala se face in limita locurilor disponibile si inordinea interesului manifestat de cei care au cerut participarea; se face si ominuta a sedintei publice care include votul fiecarui participant, cu exceptiacazurilor cand s-a abordat votul secret; minuta va fi afisata la sediulautoritatii administrative respective si pe site-ul propriu; atunci cand seconsidera necesar sedintele publice pot fi inregistrate; inregistrarile pot fifacute publice la cerere; adoptarea deciziilor administrative tine decompetenta exclusiva a autoritatilor publice; punctele de vedere exprimatein cadrul sedintelor publice de catre invitati si persoane care participa din propria initiativa au valoare de recomandare.
 In afara de prevederile legale care sunt situatiile in care provocarea implicariicetatenilor este necesara pentru activitaea comisarilor GNM?:
-
 
Studiu de caz real: la Timisoara un cartier intreg de cetateni s-a opus construirii in proximitate a unei gropi ecologice, din cauza unor temeri nejustificate si a unor  prejudecati rezultate din lipsa de comunicare, preferand sa lase hazarduluigestionarea ecologica a deseurilor menajere. Ei sunt creatori de “clienti” pentruGNM, in loc sa fie un aliat al institutiei.-
 
Studiu de caz ipotetic: O comunitate/grup care reprezinta o subcultura incomunitaea locala si care are norme de viata ce pot conduce la acte dedelincventa. Aceasta atitudine a membrilor subculturii s-ar putea datora faptului
 
ca nu sunt integrati in comunitatea locala si sunt integrati numai in grupul lor subcultural..
3.Teorii ale comunicarii publice
 
Modelul cel mai folosit in Europa este cel al lui
S.Arnstein
– “Ladder of  participation”. Conform acestui model exista mai multe grade de implicare a populatiei in actul de comunicare:1.
 
manipularea:
informatia furnizata comunitatii este numai partiala sau nu areacuratete;2.
 
educatia
: comunitatea este tratata ca pasiva si este informata asupra motivului pentru care va avea loc o actiune.3.
 
informarea
: comunitatea este anuntata asupra unui eveniment viitor si i secere parerea asupra unei singure optiuni de derulare a evenimentului;4.
 
consultarea
: populatia isi exprima opiniile asupra mai multor optiuni dar nuare garantia ca vocea sa va avea vreo influenta;5.
 
implicarea:
viziunile comunitatii au o oarecare influenta dar deciziile suntluate de cei care detin puterea data prin functie;6.
 
partenariatul
: comunitatea poate negocia si se poate angaja in tratative cudetinatorii puterii formale;7.
 
delegarea puterii
: detinatorii puterii formale deleaga o parte din puterea lor comunitatii;8.
 
controlul comunitar
; comunitatea gestioneaza toate afacerile comunitare.
 
In Statele Unite ale Americii se foloseste frecvent modelul IAP2
, dezvoltatde “ International Association for Public Participation”. In acest model sevorbeste despre INFORMARE, CONSULTARE, IMPLICARE,COLABORARE si EMPOWERMENT.
 
INFORMARE
:
Scopul participarii publice
: a furniza publicului o informatie echilibrata siobiectiva si a-l asista in intelegerea problemei, a alternativelor, a oportunitatilor si/saua solutiilor;
Promisiune facuta publicului
: va vom tine informati;
Tehnici de comunicare abordabile
: fact sheets, Web sites, Casa deschisa;
 
CONSULTARE:Scopul participarii publice:
sa obtii feedback de la populatie asupra analizei,alterantivelor si/sau deciziilor;
Promisiune facuta publicului:
va vom tine informati, vom tine cont deframantarile si aspiratiile dumneavoastra, va vom transmite un feedback asupramanierei in care input-ul publicului a influentat decizia
Tehnici de comunicare abordabile;
comentariul public, focus groups, surveys,intrunirea publica.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->