Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ghid_a_invata_sa_inveti

ghid_a_invata_sa_inveti

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:
Published by marilenags

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: marilenags on Aug 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

 
- 1 - 
Proiect:
P.R.E.S.T.O.
Instrumente de Sus
ţ 
inere a Educa
ţ 
iei între Egali 
 142301 – LLP -1 – IT – COMENIUS -CMP 
Ghid al activit
ăţ
ilor pentrua înv
ăţ
a s
ă
înve
ţ
i în
ş
coli
Delia Goia, Institutul de
Ş
tiin
ţ
e ale Educa
ţ
ieiDesene de Crina M
ă
lina B
ă
lt
ă
re
ţ
 
 
- 2 -
CUPRINS
Preambul ......................................................................................................... Pag. 3Activitatea 1 - De ce s
ă
înv
ăţ
? De ce s
ă
înv
ăţ
cum s
ă
înv
ăţ
? .......................... Pag. 6Activitatea 2 - Dialog pozitiv cu sine ............................................................. Pag. 10Activitatea 3 - 10 ani de acum înainte ............................................................ Pag. 12Activitatea 4 - A câ
ş
tiga
ş
i a pierde. Cine culege roadele
ş
i cine este blamat Pag. 13Activitatea 5 - Concentreaz
ă
-te pe succes ...................................................... Pag. 17Activitatea 6 - Punctele mele tari .................................................................... Pag. 18Activitatea 7 - Ana are ast
ă
zi test .................................................................... Pag. 19Activitatea 8 - Managementul timpului .......................................................... Pag. 21Activitatea 9 - Controleaz
ă
-
ţ
i spa
ţ
iul .............................................................. Pag. 22Activitatea 10 - Elibereaz
ă
-te de stres ............................................................ Pag. 23Activitatea 11 - Analistul de
ş
tiri .................................................................... Pag. 25Activitatea 12 - Tehnic
ă
de studiu – Analogia ................................................ Pag. 28Activitatea 13 - Harta mental
ă
........................................................................ Pag. 29Activitatea 14 - Face
ţ
i un sondaj .................................................................... Pag. 31Activitatea 15 - Schema
ş
i rezumatul ............................................................. Pag. 33Activitatea 16 - Luarea noti
ţ
elor ..................................................................... Pag. 35Activitatea 17 – Sublinirea – ce
ş
i cum? ......................................................... Pag. 36Activitatea 18 – Recapitularea ........................................................................ Pag. 37Activitatea 19 – Trucuri de memorie .............................................................. Pag. 39Activitatea 20 – Festivalul de film pe telefon mobil ...................................... Pag. 40Activitatea 21 – Fii expert în înv
ăţ
are ............................................................ Pag. 44Activit
ăţ
i suplimentare .................................................................................... Pag. 45Bibliografie ..................................................................................................... Pag. 46
Acest proiect a fost finan
ţ
at cu sprijinul Comisiei Europene.<0}Aceast
ă
publica
ţ
ie reflect
ă
numai punctul de vedere al autorului
ş
i Comisia nu este responsabil
ă
pentru eventuala utilizare a informa
ţ
iilor pe care le con
ţ
ine.
 
- 3 -
PREAMBUL
A înv
ăţ
a s
ă
înve
ţ
i este una din competen
ţ
ele cheie în societatea de ast
ă
zi, care este o societate bazat
ă
  pe cunoa
ş
tere. În prezent, domeniul cunoa
ş
terii este imens, evolu
ţ
ia tehnologic
ă
are loc foarterepede
ş
i nevoile sociale sunt în continu
ă
modificare. Pentru a se putea adapta unei astfel desociet
ăţ
i persoanele trebuie sa
ş
tie cum s
ă
înve
ţ
e. Modelul tradi
ţ
ional al educa
ţ
iei, bazat petransmiterea cuno
ş
tin
ţ
elor de la vechea genera
ţ
ie la cea nou
ă
nu mai este actual, întrucâtinforma
ţ
iile sunt în continu
ă
schimbare
ş
i nu sunt valabile pentru mult timp. În consecin
ţă
, persoanele trebuie s
ă
dobândeasc
ă
abilit
ăţ
i de înv
ăţ
are permanent
ă
, care s
ă
le permit
ă
adaptarea la osocietate în schimbare.În 2006, Consiliul
ş
i Parlamentul Europei (Education Council, 2006) a adoptat un set derecomand
ă
ri privind competen
ţ
ele cheie pentru înv
ăţ
area de-a lungul întregii vie
ţ
i. Recomandareacon
ţ
ine o list
ă
de opt competen
ţ
e cheie, definite dup
ă
cum urmeaz
ă
:
“Competen
 ţ 
ele sunt definite aici ca o combina
 ţ 
ie de cuno
 ş
tin
 ţ 
e, abilit 
ăţ 
i
 ş
i atitudini adaptate lacontext. Competen
 ţ 
ele cheie sunt acelea de care to
 ţ 
i indivizii au nevoie pentru împlinirea
 ş
idezvoltarea personal 
ă 
 , cet 
ăţ 
enie activ
ă 
 , incluziune social 
ă 
 
 ş
i g 
ă 
 sirea unui loc de munc
ă 
.Cadrul de referin
 ţă 
stabile
 ş
te opt competen
 ţ 
e cheie:1)
 
Comunicarea în limba matern
ă 
;2)
 
Comunicarea în limbi str 
ă 
ine;3)
 
Competen
 ţ 
e în matematic
ă 
 
 ş
i competen
 ţ 
e de baz
ă 
în
 ş
tiin
 ţ 
e
 ş
i tehnologie;4)
 
Competen
 ţ 
e în utilizarea tehnologiilor informa
 ţ 
ionale
 ş
i de comunica
 ţ 
ie;5)
 
 A înv
ăţ 
a s
ă 
înve
 ţ 
i;6)
 
Competen
 ţ 
e sociale
 ş
i civice;7)
 
Spirit de ini
 ţ 
iativ
ă 
 
 ş
i antreprenoriat;
 ş
i8)
 
Sensibilizare
 ş
i exprimare cultural 
ă 
.”
Documentul con
ţ
ine
ş
i defini
ţ
ii pentru cele opt competen
ţ
e. Defini
ţ
ia oferit
ă
pentru ”a înv
ăţ
a s
ă
 înve
ţ
i” este:
“A înv
ăţ 
a s
ă 
înve
 ţ 
i este abilitatea de a persevera în înv
ăţ 
are, de a-
 ş
i organiza propria înv
ăţ 
are,inclusiv prin managementul eficient al timpului
 ş
i al informa
 ţ 
iilor, atât individual, cât 
 ş
i în grup. Aceast 
ă 
competen
 ţă 
include con
 ş
tientizarea procesului
 ş
i nevoilor proprii de înv
ăţ 
are, identificareaoportunit 
ăţ 
ilor disponibile
 ş
i abilitatea de a dep
ăş
i obstacolele pentru a înv
ăţ 
a cu succes. Aceast 
ă 
 competen
 ţă 
înseamn
ă 
acumularea, procesarea
 ş
i asimilarea noilor cuno
 ş
tin
 ţ 
e
 ş
i abilit 
ăţ 
i, precum
 ş
ic
ă 
utarea
 ş
i utilizarea consilierii
 ş
i a orient 
ă 
rii. A înv
ăţ 
a s
ă 
înve
 ţ 
i îi implic
ă 
pe cei care înva
 ţă 
s
ă 
  porneasc
ă 
de la cuno
 ş
tin
 ţ 
e
 ş
i experien
 ţ 
e de via
 ţă 
anterioare, astfel încât s
ă 
poat 
ă 
utiliza
 ş
i aplicacuno
 ş
tin
 ţ 
ele
 ş
i abilit 
ăţ 
ile într-o varietate de contexte: acas
ă 
 , la munc
ă 
 , în educa
 ţ 
ie
 ş
i formare.Motiva
 ţ 
ia
 ş
i încrederea sunt cruciale pentru aceast 
ă 
competen
 ţă 
.”
 În urma emiterii acestor recomand
ă
ri a fost desemnat un grup de exper 
ţ
i pentru a proiecta un cadrude evaluare a competen
ţ
ei a înv
ăţ
a s
ă
înve
ţ
i. (Expert Group set by the European Network of PolicyMakers for the Evaluation of Education Systems, 2006). Cadrul este bazat pe supozi
ţ
ia c
ă
”a înv
ăţ
as
ă
înve
ţ
i” con
ţ
ine dou
ă
dimensiuni: cognitiv
ă
 
ş
i afectiv
ă
.În 2008 CRELL a publicat un cadru revizuit pentru m
ă
surarea competen
ţ
ei de a înv
ăţ
a s
ă
înve
ţ
i,care este folosit în prezent (The new learning to learn framework, CRELL, 2008),
ş
i în care a fostad
ă
ugat
ă
o nou
ă
dimensiune, metacogni
ţ
ia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->