Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Handleiding trajectnota/MER

Handleiding trajectnota/MER

Ratings: (0)|Views: 3,130|Likes:
publicatiedatum: mrt. 2003
auteur: S.M. Eitjes, M.C.J. ter Steege, projectleiding P.C.M. Boonman;DHV Milieu en Infrastructuur
publicatiedatum: mrt. 2003
auteur: S.M. Eitjes, M.C.J. ter Steege, projectleiding P.C.M. Boonman;DHV Milieu en Infrastructuur

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Aug 03, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
 
Handleiding trajectnota/MER
 
 
Colofon
Titel:Handleiding trajectnota/MEROpdrachtgever:Dienst Weg- en Waterbouwkunde, DelftProjectleiding:mw. ir. P.C.M. Boonman (Tracé/m.e.r.-centrum)Auteurs:mw. drs. ing. S.M. Eitjes en drs. M.C.J. ter Steege (DHV Milieu enInfrastructuur BV)Datum Publicatie:maart 2003DWW-rapport nr.
DWW-2003-026
 ISBN-nr.
90-369-5529-7
 Prijs: € 15,-Druk:Eerste drukExemplaren van deze handleiding zijn te bestellen bij:Dienst Weg- en WaterbouwkundePostbus 50442600 GA DelftTelefoon: 015 – 251 83 08Fax: 015 – 251 85 55Trefwoorden:Tracéwet, tracé/m.e.r.-procedure, trajectnota/MERSamenvatting:Deze handleiding is onderdeel van de Tracé/m.e.r.-reeks en geeft inzicht in detrajectnota/MER-fase. De trajectnota/MER-fase is onderdeel van detracé/m.e.r.-procedure.De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat (DWW), en degenendie aan deze publikatie hebben meegewerkt, hebben de in deze publikatieopgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand vanwetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in dezepublikatie voorkomen.Het Rijk sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze publikatie hebbenmeegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van dehierin opgenomen gegeven mocht voortvloeien.
 
 
Handleiding trajectnota/MER 3 
Voorwoord
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voor u ligt de handleiding trajectnota/MER. Deze vormt een onderdeel van deTracé/m.e.r.-reeks. De reeks is opgebouwd uit een aantal losse delen c.q.handleidingen. Het doel van de reeks is om op een toegankelijke wijze inzichtte bieden in de diverse aspecten waar projectleiders en -medewerkers binnenVerkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat mee geconfronteerd wordenwanneer ze betrokken zijn bij een tracé/m.e.r.-procedure.
 
De handleiding beschrijft de trajectnota/MER-fase. De inhoudelijke aspectenvan deze fase (zoals probleemanalyse, vergelijken van alternatieven endetailniveau) lopen als een rode draad door de handleiding. Er is veel aandachtbesteed aan voorbeelden ter verduidelijking van de tekst. Voor aanvullendeinformatie over specifieke onderwerpen wordt doorverwezen naar andererapporten, handleidingen en/of (advies)diensten binnen Verkeer en Waterstaat.Daar waar situaties afwijken van wegenprojecten wordt in kaders apartaandacht besteed aan rail- en vaarwegenprojecten.
 
De methodische aanpak in de handleiding biedt handvatten om een project inte richten. De werkelijkheid is echter minder gestructureerd dan op het eerstegezicht uit de handleiding naar voren kan komen. Deze handleidingpretendeert geen kookboek te zijn, maar een hulpmiddel om op eenconsistente en eenduidige wijze met de trajectnota/MER om te gaan. In depraktijk zijn er bijvoorbeeld verwachtingen van de omgeving (bewoners,politiek, belangenorganisaties) die van invloed zijn op een project. Het is vanbelang goed met deze verwachtingen om te gaan. In de handleiding is hier beperkt op in gegaan, omdat deze verwachtingen en hoe je hiermee omgaatsterk per studie verschillen.
 
Planstudies worden gemaakt in een dynamische omgeving van continuvoortschrijdende inzichten en ontwikkelingen zoals die samenhangen met deSpoedwet wegverbreding, de evaluatie van de Tracéwet en de herziening vanhet Besluit milieueffectrapportage. Tevens is er de wens om te komen totsnellere besluitvorming. In de handleiding worden deze ontwikkelingenweergegeven met een stand van zaken van voorjaar 2003.
 
Bij deze wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dezehandleiding hartelijk danken voor de ervaren, deskundige en enthousiasteinbreng.
 
Ik hoop dat deze handleiding een waardevolle bijdrage kan zijn bij uw project.
 
Delft, maart 2003
 
ir. P. Aanen,
 
hoofd afdeling Infrastructuur en Milieumaatregelen

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->