Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Adresa catre FSANP

Adresa catre FSANP

Ratings: (0)|Views: 1,045|Likes:

More info:

Categories:Types, Letters
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2011

pdf

text

original

 
1
Către,
FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN ADMINISTRAŢIANAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 
- domnului preşedinte SORIN DUMITRAŞCU -
Biroul Teritorial al SNPPC de pe lâng
ă
I.J.P.F. Ia
ş
i este componenta SindicatuluiNa
ţ
ional al Poli
ţ
i
ş
tilor
ş
i Personalului Contractual care gestioneaz
ă
din punct de vederesindical trei structuri ie
ş
ene ale Poli
ţ
iei de Frontier
ă
: Inspectoratul Jude
ţ
ean al Poli
ţ
iei deFrontier
ă
,
Ş
coala de Formare Ini
ţ
ial
ă
 
ş
i Continu
ă
a Personalului Poli
ţ
iei de Frontier
ă
 
ş
iPunctul de Trecere a Frontierei Aeroport Ia
ş
i.În cadrul reorganiz
ă
rilor
ş
i a
ş
a-ziselor eficientiz
ă
ri/optimiz
ă
ri ale structurilorsubordinate MAI care au avut loc în lunile iunie
ş
i iulie a.c. au fost pu
ş
i la dispozi
ţ
ie pân
ă
 la data de 6 octombrie 2011 aproximativ 90 de poli
ţ
i
ş
ti de frontier
ă
ie
ş
eni (ofi
ţ
eri
ş
i înmarea lor majoritate agen
ţ
i), urmând ca dup
ă
data susmen
ţ
ionat
ă
ace
ş
tia s
ă
fiedisponibiliza
ţ
i, afectându-se astfel în mod dramatic familii întregi, oameni care se bazeaz
ă
  în marea lor majoritate numai pe veniturile câ
ş
tigate cu mari sacrificii de c
ă
tre cei carelucreaz
ă
în structurile Poli
ţ
iei de Frontier
ă
, asemenea colegilor care muncesc în cadrulstructurilor ANP.Chiar dac
ă
, conducerea MAI a afirmat în repetate rânduri c
ă
vor pleca cei “corup
ţ
i”,slab preg
ă
ti
ţ
i, care au abateri disciplinare etc, v
ă
infirm, cu toat
ă
responsabilitatea, acestelucruri pentru c
ă
realitatea din teren este cu totul alta. Astfel, sunt colegi c
ă
rora nu li s-aacordat
ă
nici o
ş
ans
ă
s
ă
participe la vreo evaluare, fiind din start pu
ş
i la dispozi
ţ
ie f 
ă
r
ă
nicio perspectiv
ă
real
ă
de a-
ş
i g
ă
si un loc de munc
ă
(un post) pân
ă
la finalizarea celor trei lunide punere la dispozi
ţ
ie, cu toate c
ă
sunt foarte bine preg
ă
ti
ţ
i profesional, nu au abateridisciplinare
ş
.a.m.d. Realitatea este c
ă
au r
ă
mas la dispozi
ţ
ie
ş
i ar dori s
ă
se transfere încadrul structurilor Administra
ţ
iei Na
ţ
ionale a Penitenciarelor (în mod deosebit laPenitenciarul de maxim
ă
siguran
ţă
Ia
ş
i, dar
ş
i în alte structuri ale ANP care ar avea nevoiede oameni cu preg
ă
tirea
ş
i experien
ţ
a lor) agen
ţ
i poli
ţ
ie de frontier
ă
care au lucrat în cadrulDeta
ş
amentului de Interven
ţ
ie (de sprijin operativ) cu o foarte bun
ă
preg
ă
tire fizic
ă
 
ş
itactic
ă
, având la activ multe misiuni de paz
ă
, escort
ă
 
ş
i interven
ţ
ie; agen
ţ
i care au executatmisiuni de paz
ă
a diferitelor obiective (depozite de armament
ş
i muni
ţ
ie, de carburant etc)ce au f 
ă
cut parte pân
ă
în luna iulie a.c. din structura de Paz
ă
 
ş
i Control Acces de la sediulIJPF Ia
ş
i; agen
ţ
i care au executat misiuni complexe de paz
ă
, supraveghere
ş
i control alfrontierei de stat a României cu muni
ţ
ie
ş
i armament de r
ă
zboi
ş
i în condi
ţ
ii climaterice
BIROUL TERITORIAL AL SINDICATULUI NA
Ţ
IONAL ALPOLI
Ţ
I
Ş
TILOR
Ş
I PERSONALULUI CONTRACTUAL DE PE LÂNG
Ă
 I.J.P.F. IA
Ş
I_______________________________________________________________
Strada George Co
 ş
buc nr 3-5, Ia
 ş
i
E-mail:ijpf.is@snppc.ro 
Nr. 63 din 04.08.2011
 
 
2
extreme; agent care a terminat
Ş
coala de subofi
ţ
eri tehnic-auto, având permis de conducerede profesionist pentru toate categoriile
ş
i care a desf 
ăş
urat activit
ăţ
i de gestionare
ş
iadministrare a parcului auto al unit
ăţ
ii; agen
ţ
i care au lucrat împreun
ă
cu procurorii ladosare cu infrac
ţ
iuni complexe
ş
i care au o experien
ţă
bogat
ă
în munca cu cei care încalc
ă
 prevederile Codului Penal, agen
ţ
i foarte buni speciali
ş
ti în domeniile logistic, financiar,precum
ş
i în cel de informatic
ă
 
ş
i comunica
ţ
ii radio/fir
ş
i exemplele din corpul agen
ţ
ilor arputea continua. Din corpul ofi
ţ
erilor sunt colegi pu
ş
i la dispozi
ţ
ie, care au o temeinic
ă
 preg
ă
tire juridic
ă
 
ş
i o bogat
ă
experien
ţă
în diferite domenii, de la cele specifice misiunilorde paz
ă
, supraveghere
ş
i control al frontierei României
ş
i al celei externe a UniuniiEuropene
ş
i pân
ă
la activit
ăţ
ile specifice muncii cu procurorii de caz în instrumentareadiferitor dosare penale. În acest sens, de men
ţ
ionat este atât cazul unui ofi
ţ
er care are avizde consilier juridic
ş
i studii doctorale în drept
ş
i care si-a întocmit raportul de transfer laPenitenciarul de maxim
ă
siguran
ţă
Ia
ş
i, cât
ş
i al unei colege ofi
ţ
er care a lucrat pân
ă
în lunaiulie 2011 ca psiholog, cu toate acredit
ă
rile la zi ale Colegiului Psihologilor din România,care ar dori s
ă
-
ş
i fructifice pe viitor cuno
ş
tin
ţ
ele
ş
i experien
ţ
a de specialitate acumulate îndecursul multor ani în cadrul structurilor de reeducare ale aceluia
ş
i penitenciar amintit pu
ţ
inmai sus.Am venit cu aceste preciz
ă
ri din realit
ăţ
ile existente în structurile Poli
ţ
iei deFrontier
ă
ie
ş
ene tocmai pentru a înt
ă
ri cele sus
ţ
inute de dumneavoastr
ă
în mod frecvent
ş
iconstant,
ş
i anume c
ă
, sunt adev
ă
ra
ţ
i profesioni
ş
ti în Ministerul Administra
ţ
iei
ş
i Internelorcare ar dori s
ă
se transfere în cadrul structurilor subordonate Administra
ţ
iei Na
ţ
ionale aPenitenciarelor, fiind
ş
i din punctul meu de vedere un adev
ă
rat câ
ş
tig pentru sistemulpenitenciar datorit
ă
preg
ă
tirii
ş
i experien
ţ
ei acumulate în institu
ţ
iile publice de ap
ă
rare,ordine public
ă
 
ş
i siguran
ţă
na
ţ
ional
ă
, atu care nu prea este specific angaj
ă
rilor realizate dinsurs
ă
extern
ă
.Totodat
ă
, în spiritul solidarit
ăţ
ii sindicale
ş
i al bunei colabor
ă
ri care exist
ă
întreFedera
ţ
ia Sindicatelor din Administra
ţ
ia Na
ţ
ional
ă
a Penitenciarelor
ş
i Federa
ţ
iaSindicatelor Na
ţ
ionale ale Poli
ţ
i
ş
tilor
ş
i Personalului Contractual din MAI, cu respect îmipermit s
ă
vin în continuare cu câteva propuneri c
ă
tre dumneavoastr
ă
referitoare la proiectulde ordin al ministrului justi
ţ
iei pentru legalizarea transferului poli
ţ
i
ş
tilor la penitenciare, învedere sus
ţ
inerii acestora la ANP.Astfel,
v
ă
propunem sus
ţ
inerea înlocuirii
din proiectul de ordin pentrumodificarea
ş
i completarea O.M.J. nr. 2330/C din 5 septembrie 2008 privind transferulcadrelor militare
ş
i func
ţ
ionarilor publici cu statut special din institu
ţ
ii publice de ap
ă
rare,ordine public
ă
 
ş
i siguran
ţă
na
ţ
ional
ă
ale statului, precum
ş
i din Ministerul Justi
ţ
iei însistemul administra
ţ
iei penitenciare a formul
ă
rii de la articolul 2, litera “c”:
ART. 2Func
ţ
iile de execu
ţ
ie
ş
i de conducere vacante se ocup
ă
prin transferal cadrelor militare
ş
ifunc
ţ
ionarilor publici cu statut special din alte institu
ţ
ii publice de ap
ă
rare, ordine public
ă
 
ş
isiguran
ţă
na
ţ
ional
ă
ale statului, precum
ş
i din Ministerul Justi
ţ
iei, care îndeplinesc condi
ţ
iileprev
ă
zute la art. 11 din Legea nr. 293/2004, republicat
ă
, precum
ş
i urm
ă
toarele criterii:
...................................................
c)
la data solicit
ă
rii transferului s
ă
fie încadrat într-o func
ţ
ie similar
ă
din punct devedere al atribu
ţ
iilor profesionale cu cea pentru care solicit
ă
transferul
cu urm
ă
toarea formulare:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->