Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REG Varianta 04 Aug 2011

REG Varianta 04 Aug 2011

Ratings: (0)|Views: 1,524|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

 
 D E C I Z I A
Nr._____________ din ______________2011
Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor Având în vedere
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1996/2004 privindcondiţiile de acordare în mod gratuit a asisteei medicale şi psihologice, amedicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special dinsistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,Ordinului ministrului justiţiei nr. 2478/C/2010 pentru aprobarea Regulamentuluiprivind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentruocuparea, prin avansarea în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursăexternă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemuladministraţiei penitenciare,Art. 66 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 1541/C/2006 pentru aprobareanormativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale aPenitenciarelor şi unităţilor subordonate,Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/14.07.2006,Horârii Guvernului nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/14.07.2006,Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor,Legii sănătăţii mintale şi a persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/11.07.2002, Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şicompletările ulterioare,
Potrivit
dispoziţiilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici dinAdministraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, ale Legii nr. 213/2004 privindexercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizareaşi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, ale Normelor Metodologice deaplicare a Legii nr. 213/2004 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, aleDeciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelonr. 627/30.12.2010 privind aprobarea unor Metodologii de desfăşurare a probelor deconcurs pentru ocuparea unor posturi vacante de funcţionar public cu statut specialdin sistemul administraţiei penitenciare, ale Codului deontologic al profesiei depsiholog cu drept de liberă practică,
 
 În conformitate
cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernuluinr. 1849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionalea Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare,Emite prezenta
D E C I Z I EArt. 1
 Începând cu data prezentei decizii, se aprobă Regulamentul privind activităţilede psihologie a personalului în sistemul administraţiei penitenciare, prezut înanexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurareaactivităţilor de psihologie a personalului în sistemul administraţiei penitenciare.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia directoruluigeneral al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 280/03.01.2007 pentruaprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de examinarepsihologică
 
 în sistemul administraţiei penitenciare.
Chestor de penitenciare dr. Ioan BĂLADirector GeneralAdministraţia Naţională a Penitenciarelor 
2
 
ANEXĂREGULAMENTprivind activităţile de psihologie a personalului în sistemul administraţieipenitenciareCAPITOLUL IDISPOZIŢII GENERALEArt. 1(1)
Structura de psihologie a personalului este structura autorizată de ColegiulPsihologilor din România să desfăşoare activităţi de psihologie a personalului pentrusistemul administraţiei penitenciare. 
(2)
Structura de psihologia personalului este organizată şi funcţionează în cadrulAdministraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate.
(3)
Obiectivele principale ale structurii de psihologia personalului din sistemuladministraţiei penitenciare sunt:
a)
evaluarea psihologică a candidaţilor pentru ocuparea unor posturi vacante dinsistemul administraţiei penitenciare sau pentru admiterea în instituţiile de învăţământcare pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare;
b)
evaluarea psihologică a angajaţilor din sistemul administraţiei penitenciare;
c)
desfăşurarea de activităţi de asistenţă psihologică;
d)
 desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică în sfera psihologieipersonalului.
Art. 2 -
Exercitarea activităţilor de psihologie a personalului se face de cătrepsihologii cu drept de liberă practică, cu atribuţii în domeniul psihologiei personaluluispecificate în fişa postului şi este condiţionată, potrivit actelor normative în vigoare,de respectarea cerinţelor de competenţă profesională, precum şi de spaţiu, dotaretehnică şi metodologică, corespuntoare pentru asigurarea caliţii actuluipsihologic.
 CAPITOLUL IIACTIVITĂŢILE DE PSIHOLOGIE A PERSONALULUISECŢIUNEA 1Evaluarea psihologică în scopul selecţiei de personalArt. 3
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
magdalen2009 liked this
Viorel Arniceru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->