Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chien Luoc Kinh Doanh Hieu Qua - Share-Book

Chien Luoc Kinh Doanh Hieu Qua - Share-Book

Ratings: (0)|Views: 146|Likes:
Published by Nguyen Tuanhieu

More info:

Published by: Nguyen Tuanhieu on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2011

pdf

text

original

 
Chi
ến Lưc Kinh Doanh Hiu Qu
 Đại Học Harva
L
i gii thiu
M
t chiến c hiu quk
èm theo vi
c thực hin xuất sc l
à s
đảm
b
o tt nhất cho
thành công c
a mọi tchức. Đây cũng l
à m
t minh chng
không th
phnhn vnăng
l
c ca ni qun lý
.Cu
n sách “Chiến lưc kinh doanh hiệu quả” n
ày tuykhông giúp b
n trth
ành m
t
chuyên gia v
chiến lưc, song cun sách
trình bày t
t cchđề quan trng để bạn cóđưc mt nn tng kiến
th
c cơ bn c
ùng s
khi đu đy tự tin khi hoch định v
à th
c
hi
n
chi
ến lưc cho tchc ca m
 ình.Chi
ến lưc l
à gì?Theo ngh
ĩa tng tng, chiến lưc (xut pt tgc
t
Hy Lp l
à strategos) là m
t
thu
t ngquân sđưc ng để chỉ kế
ho
ch d
àn tr
n v
à phân b
lc lưng vi mc ti
êu
đánh thắng kth
ù.Carl von Clausewitz- nhà binh pháp c
a thế kỷ 19
-
đ
ã mô t
chiếnlưclập kế hoch chiến tranh v
à ho
ch định các chiến dịch tác chiến.
Nh
ng chiến
d
ịch ấy squyết định sự tham gia ca tng nhân”. Gầnđây hơn, sử gia Edward MeadEarle đ
ã mô t
chiến c n
gh
thut
ki
m soát v
à dùng ngu
n lc ca mt quc gia
ho
c mt li
ên minh cácqu
c gia nhằm mc đích đảm bo và gia ng hiệu qucho quyn
l
i thiết
y
ếu ca mình”
.Ngày nay, các t
chc kinh doanh cũng áp dụng ki
ni
m chiến c tương tự như trong
quân
đội. Chiến c l
à k
ế hoch
ki
m soát v
à s
dng ngun lc ca tchc nconngưi, t
ài s
ản, t
ài
chính… nhằm mục đích nâng cao v
à b
o đm những quyn li thiết
y
ếu ca
mình. Kenneth Andrews là ng
ưi đu tn đưa ra các
ý t
ưng ni bt n
àytrongcu
n sách kinh điển The Concept of Corporate Strategy. Theo ông,
chi
ến lưc l
à nh
ng
gì mà m
t tchc phi l
àm d
a tr
ên nh
ng đim mạnh
y
ếu ca m
 ình trong b
i cnh
có nh
ng cơ hi v
à c
những mi đe da
.Bruce Henderson, chi
ến lưc gia đng thi l
à nngl
p
T
p đn Tư vấn Boston đ
ãk
ết ni khái niệm chiến c vi li thế
c
nh tranh. Lợi thế cạnh tranh l
à vi
c đt mt
công ty vào v
ị thế tốtn đi thủ để tạo ra gtrị vkinh tế cho kch h
àng. Hendersonvi
ết
r
ng Chiến c l
à s
t
 ìm ki
ếm thận trng mt
k
ế hoch hành động để
phát tri
n v
àk
ết hp li thế cạnh tranh ca tổ chc. Nhng điu kc
bi
t gia bn và đối thcnhtranh là cơ sở cho lợi thế của bạn”.
Henderson tin r
ng kng thể c
ùng t
n ti hai đi thủ
 
c
nh tranh nếu
cách kinh doanh c
a hgin
g h
t nhau. Cần phải to ra skhác bit mi
có th
tồn ti. Michael Porter cũng n đng nhận định của Henderson:“Chiến lưc cạnhtranh liên quan đến sự khác bit. Đó l
à vi
c la chn
c
n thận mt chui hoạt đng khác
bi
t đto ra mt tp hp gtrđộc đáo”
.Hãy xem nh
ng dụ điển h
 ình sau:
Southwest Airlines đ
ã tr
th
ành m
t h
ãng hàng không l
i nhun cao nhất Bc Mnh
vào vi
c tự to cho m
 ình s
kc bit
b
ng chiến lưc kinh doanh đc bit: n vé giá
th
p, khi nh tng
xuyên, ph
c vchu đáo và cung cấp dịch vl
àm hài lòng kháchhàng.Cách th
c kinh doanh theo kiu bán đấu gtrc tuyếnđ
ã t
o ra một skhác bit ln cho
eBay. M
c đích ca eBay l
à ph
c v
qu
ng cáo rao vặt, kinh doanh tr
ên m
ng, v
à m
cácphiên đấu giá chính
th
c, nhưn
g v
i cách thc đơn giản, hiu quả v
à ph
biến. S
àn bán
đấu
giá tr
c tuyến này đ
ã làm eBay tr
n
ên khác bi
t so vi các đi thủ
c
nh tranh truyn
th
ng
.Chi
ến lưc ca Toyota trong việc phát trin xe Prius
s
dụng động hybrid(1) đ
ã t
o ra
l
i thế cnh t
ranh trong m
t pn
khúc th
ị trưng ô tô quan trng: những khách h
àngmu
n có mt chiếc xe
không gây ô nhi
m môi trưng, ít tiêu hao ng ng, hoặc loi ô
v
i kthut ti
ên ti
ến nht
.Nh
nhng chiến c to skhác bit n
ày, các công ty
trên đ
ã có
đưc lợi thế cnh tranh
so v
i đối th. Southwest Airlines
là hãng hàng không M
lợi nhun cao nht, c
òn
eBay ng ty thương
m
i đin tth
ành công nh
t. Trong khi đó, Toyota có danh sách
khách
hàng đăng k
ý mua xe hybrid dài
đến bốn tháng. Skhác biệ
t có th
ể thể
hi
n
nhi
u h
 ình th
c. Ngay cả nhng sản phẩm giống nhau vẫn có thể
tr
n
ên khác bi
t nhờ
giá c
tốt hơn, khng cung cp nhanh n hay
vi
c giao hàng uy tín n
.D
ĩ nhi
ên, b
n tn skhác bit kng đủ để tạo li
th
ế cạnh tranh hay đảm bả
o s
th
ànhcông trong kinh doanh. S
khác bity phải đem lại gtrị hữu dng cho kch h
àng.M
t chiếc xe tc đ
cao có th
“kc biệt” nhưng vẫn không đủ sức thu hút kch h
àng.Trong
khi đó, một chiếc xe hybrid chạy bng xăng và đin lại khác biệt the
ocách t
o ra
giá tr
ị cao n cho khách hàng là tiết kim nhi
ên li
u v
àít x
khí ô nhiễm. Đó l
à nh
ng
giá tr
ị đưc khách hàng đánh giá cao
.V
y chiến c l
à gì?Chi
ến lưc l
à m
t kế hoch nhằmđem lại cho tchức mt lợi thế
c
nh tranh so với đi thủ.
Chi
ến lưc
là hi
u đưc mc ti
êu c
a những vic bn đang l
àmt
p trung v
ào vi
c
l
p kế hoch để đạt đưc mục tu đó.
M
t chiến c tt, đưc
th
c
hi
n hiệu quả sẽ giúp các nh
à qu
n lý v
à nhân viên m
i cp xác định mục
tiêu, nh
n
bi
ết pơng ng nh đng, góp phần v
ào s
th
ành công c
a
t
chc.
Trái l
i, mt t
ch
c kng có chiến lưc r
õ ràng ch
ng khác
nào con thuy
n kng ngưi lái
.Chi
ến c đưc áp dng ccp công ty v
à phòng ban.General Electric có nhi
ều bộ
ph
n hoạt đng trong những lĩnh v
c khác
nhau: động máy bay, thiết bị gia dụng, dịch
 
v
vốn, hệ thng chiếu
sáng, y t
ế, nhựa do, hệ thng đin, phân phi v
à ki
m soát đin.
Th
m
chí công ty còn s
hu cNBC
- m
t trong các mạng truyn h
 ình l
n ca
M
.
M
i
b
phn đu có những chiến lưc hot đng rng nng phải ph
ùh
p vi chiến c
t
ng thca công ty
.Chi
ến lưc v
à mô hình kinh doanhM
t sni nhm ln chiến c vi mô h
 ình kinhdoanh.Thu
t ngmô h
 ình kinhdoanh b
t đu đưc sdng rng r
ãi ocu
i thp ni
ên 1980
th
i đ
i
m m
à máy tính cánhân và ph
n mm đ
ã tr
nên ph
biến.
Nh
sđi mi phn mm m
à các công ty có th
d
d
àng
“lập mô hình” cho chi phí và doanh thu ln quanđến mọi hot động kinh
doanh.
Sau khi đ
ã l
ập mô h
 ình này, ch
ỉ cn mt v
ài l
n nhấn pm l
à cóth
biết đưc tác đng
c
a nhng thay đi đi vi li nhun
d
:thay đổi vđơn giá, tlli nhun tr
êndoanh thu và giá c
a nh
à cung
ng.c báo o tài chính theo quy ưc l
à nh
ng chng
t
chính yếu đ
l
p mô h
 ình kinh doanh.
Khi thương mại đin t
b
t đu pt trin mnh
m
, thut ngn
ày tr
n
ên thông d
ng.Tuy nhiên, đa phần mi ngưi đu
không th
dinđạt cnh c ý nghĩa của cm tn
ày.Các nhà nghiên c
u định nghĩa mô h
 ình kinh doanh làn
n tng kinh tế của chiến c, l
à
cơ chế, cách thc để công ty sn
xu
t v
à phân ph
i sn phẩm hay dịch vụ.
Mô hình kinhdoanh ít liên quan
đến những g
 ì làm cho s
n phẩm hay dịch vụ y trn
ên khác bi
t cũngnhư
nh
ng g
 ì
đem lại li thế cạnh tranh.
Mô hình kinh doanh tr
li nhng
câu h
i sau:Điu n
ày có tác d
ng nthế n
ào?B
ng cách n
ào chúng tacó th
chuyn giao giá trị cho
khách hàng v
i chi phí hp lý
?M
i tchc nếu mun tn ti cn đưc xây dng tr
ênm
t mô h
 ình kinh doanh hi
u qu,nhưng h
 ình kinh doanh không ph
i l
àchi
ến lưc.
Mô hình kinh doanh mô t
ch
th
c c bộ phn ca mt t
ch
c đưc gn kết vi nhau th
ành h
thng để tạo ra li
nhu
n, nhưngchúng không đóng vai tr
ò trong vi
c cnh tranh
- khía c
nh quan trng
c
ang lực hoạt đng.
C
nh tranh l
à nhi
m vca chiến c
.Nh
ng ng t
y l
n mnh thu đưc nhiu lợi nhun
nh
t đu bt nguồn tmô h
 ìnhkinh doanh hi
u qu. eBay l
à m
t ví dđin h
 ình.Công ty này b
t ngun tmt mô h
 ìnhkinh doanh r
t đơn gin
và truy
n thống.
Gi
ng nmột công ty đin thoi đưng d
ài,
eBay đ
ãt
o ra
m
t sở hạ tầng cho phép mi ngưi giao tiếp với nhau vi mt
m
c phí 
khiêm t
n mi ln sdng.Cơ shtng ca công ty da tr
ênn
n tng trang Web điện
t
gm phần mm, y chv
à các quy t
c chophép ngưi mua, ngưi bán gp nhau v
àth
c hin các gi
ao d
ịch cho mọi
lo
i h
àng hóa.Công ty không tham gia vào các giao d
ịch
này nên tránh
đưc nhiu chi phí.
Trách nhi
m duy nhất ca công ty l
à duy trì h
th
ng
thông tin và s
trung thực ca quy tr
 ình
đấu g
.Mô hình eBay th
t đơn giản vi vai tr
ò là m
t cơ chế
phát sinh thu nh
p.
Doanh thu c
a
eBay là t
phí ca ngưi bán.
Doanhthu này s
trang tri cho chi phí xây dựng, duy tr
 ì c
ơ
s
htng trc
tuy
ến, tiếp thị tng xuy
ên, phát tri
n sản phm, chi phí qun lý để
doanh nghi
p hoạt động cũng như thu hút ngưi mua ngưi bán đến
website.Giá tr
th
c ca những doanh thu v
à chi phí này là l
i nhun
cho các c
đông ca eBay.
Ngoài

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->