Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

Ratings: (0)|Views: 156|Likes:
Published by hintfakiri
İGEME'nin hazırladığı ihracatta yazışma örnekleri
İGEME'nin hazırladığı ihracatta yazışma örnekleri

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: hintfakiri on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2012

pdf

text

original

 
T.C.BA
Ş
BAKANLIK D
ı
ş
Ticaret Müste
ş
arl
ı
ğ
ı
 
İ
hracat
ı
Geli
ş
tirme Etüd Merkezi
İ
HRACATTA YAZI
Ş
MA ÖRNEKLER 
İ
 
Haz
ı
rlayanP
ı
nar KARAMANUzman Yard
ı
mc
ı
s
ı
 
İ
STANBULMAYIS 2010
 
II
 ÖNSÖZ
İ
hracat yapan
ş
irketlerin genel amac
ı
, daha fazla pazara ula
ş
arak yeni mü
ş
teriler kazanmakt
ı
r.Yap
ı
lan pazar ara
ş
t
ı
rmalar 
ı
sonucu bulunan potansiyel mü
ş
teriler ile ilk ad
ı
m genellikleyaz
ı
ş
malarla at
ı
lmaktad
ı
r. Bu yaz
ı
ş
malar potansiyel mü
ş
terinin, mektubu yazan firmay
ı
ilk de
ğ
erlendirece
ğ
i ve hakk 
ı
nda ilk izlenimini edinece
ğ
i süreçlerdir. Bu sebeple, rekabetin çok yo
ğ
un ya
ş
and
ı
ğ
ı
günümüzün i
ş
dünyas
ı
nda, etkili bir i
ş
mektubu daha ilk noktadan itibarenkar 
ş
ı
tarafla iyi ili
ş
kiler içinde olmay
ı
ve ba
ş
ar 
ı
l
ı
i
ş
ler yap
ı
lmas
ı
n
ı
sa
ğ
layabilir.Etkili bir i
ş
mektubu yazmak için, mektupta olmas
ı
gereken temel özellikleri bilmek veuygulamak gerekir. Bu özellikler çal
ı
ş
mam
ı
zda ayr 
ı
nt
ı
l
ı
olarak ele al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. Ancak 
ş
unu daunutmamak gerekir ki, etkili bir i
ş
mektubu yazma da di
ğ
er tüm i
ş
ler gibi çaba ister, ne kadar çok 
ş
ey ö
ğ
renilip bunlar kullan
ı
l
ı
rsa, geri dönü
ş
alma oran
ı
da o kadar artar.Bu çal
ı
ş
mada; i
ş
mektubunun içeri
ğ
i, yap
ı
s
ı
ve çe
ş
itli konularda mektup ve cümle örneklerineyer verilmi
ş
tir. Ayr 
ı
ca teknolojinin h
ı
zl
ı
geli
ş
imi ile gittikçe daha da küçülen dünyada, e-postakullan
ı
m
ı
n
ı
n
ş
irketler aras
ı
yaz
ı
ş
malarda oldukça artt
ı
ğ
ı
gözlemlenmektedir. Bu sebeple,elektronik posta yoluyla yaz
ı
ş
ma konusu da çal
ı
ş
mam
ı
zda ayr 
ı
nt
ı
l
ı
olarak ele al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r.Çal
ı
ş
man
ı
n ilgili çevrelere faydal
ı
olmas
ı
n
ı
dileriz.
İ
HRACATI GEL
İŞ
T
İ
RME ETÜD MERKEZ
İ
-
İ
GEME
 
III
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER Sayfa NoÖNSÖZ ................................................................................................................. II
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER .................................................................................................... III 1. MEKTUBUN
Ş
EK 
İ
LSEL ÖZELL
İ
KLER 
İ
................................................. 12. ETK 
İ
L
İ
B
İ
İŞ
MEKTUBUNUN ÖZELL
İ
KLER 
İ
................................... 12
2.1. Aç
ı
kl
ı
k ................................................................................................ 122.2. Az ve Öz Olma ................................................................................... 152.3. Bütünlük ............................................................................................. 162.4. Do
ğ
ruluk ............................................................................................ 16
3.
İŞ
E-POSTASI ................................................................................................. 164. FAKS MESAJI ................................................................................................ 205. ÇE
Şİ
TL
İ
KONULARDA MEKTUP ÖRNEKLER 
İ
................................... 22
5. 1.
İ
hracatç
ı
Firmay
ı
Tan
ı
t
ı
c
ı
Mektup ..................................................... 225.2. Bilgi Talebine Cevap .......................................................................... 255.3.
İ
stek Sonucu Yap
ı
lan Teklif ............................................................... 295.4. Sipari
ş
in Kabulü ................................................................................. 355.5. Sipari
ş
in Reddi ................................................................................... 375.6. Sipari
ş
Yerine Getirilirken Yap
ı
lan Yaz
ı
ş
malar ................................ 405.6.1. Üretimin Ba
ş
lad
ı
ğ
ı
n
ı
Bildirme ............................................ 405.6.2. Sevkiyat
ı
n Bildirilmesi ........................................................ 415.6.3. Faturalama ………………………………………………… 415.6.4. Ödemenin Gecikmesi ........................................................... 435.6.5. Ödemenin Al
ı
nd
ı
ğ
ı
n
ı
Teyit Etme ......................................... 435.7. Reklam Verme .................................................................................... 445.8. Uluslararas
ı
Ticaret Fuarlar 
ı
na Kat
ı
lma
İ
ste
ğ
i ................................... 455.9. Uluslararas
ı
Kurulu
ş
lardan Bilgi Talebinde Bulunma ....................... 465.10. Firma Profili ...................................................................................... 485.11. Çe
ş
itli De
ğ
i
ş
ikliklerden Haberdar Etme ........................................... 505.11.1. Ticaret Ünvan
ı
De
ğ
i
ş
ikli
ğ
i ................................................. 505.11.2. Fiyatta De
ğ
i
ş
iklik ............................................................... 515.12. Özür Mektuplar 
ı
................................................................................ 525.12.1. Teslimattaki Gecikme ......................................................... 525.12.2. Kalite ................................................................................... 53
ULUSLARARASI KISALTMALAR VE KAR 
Ş
ILIKLARI ............................ 55KAYNAKÇA ......................................................................................................... 66

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rezeda Mataraci liked this
huseyıncakkr liked this
ahmetcilgin liked this
yeliskani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->