Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Odgovori Prvi kolokvijum

Odgovori Prvi kolokvijum

Ratings: (0)|Views: 378|Likes:
Published by ArminMaglić

More info:

Published by: ArminMaglić on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
/
ALGORITMIRjesavanje
problemaprtmjenom
raeunara
,
,
~---""">
i
Analizaproblema
4
Analizaproblemajenajkriticnijafazaurjesavanjuproblema.Ciljovefazejedapruzipreciznudefinicijuiopisproblema,specifikacijuulaznihpodataka,.specifikacijuizlaznihpodataka(rezultatekojise
f
~ce.ku~),kaoipostupakdasedotakvihrezultata~robTemikojisemogujednostavnoizrazitimatematickimjezikommoguseipreciznodefinisatiiopisatiprirjesavanjunaracunaru.Zaklasunematematickihproblematonijetacno.Zafazuanalizeproblemapostojiviserazlicitih,manjeilivisefonnalizovanih,postupaka.Rjesavanjeproblemaprimjenomracunaraprolazikroztrifaze:./analizaproblema;./razvojalgoritmazarjesavapjeproblema;./transfonnacijaalgoritmaiiracunarskiprogram(programiranje).
.
~
Algoritmieulazeciusustinumetoda,unajsirernsmislu,oneobuhvataju:1.uocavanje(identifikaciju)problema,2.definisanje(fonnulisanje)ciljevarjesenja,3.definisanjesistemakojiomogucujeostvarivanjedefinisanihciljeva,4.analizudefinisanogsistema(studijeizvodljivosti-tehnickeiekonomske),5.projektovanjenovogsistema,G.uvodenjeicksploatacijuprojektovanogsistema.
Stajealgoritam?
AbuJa'farMohammedibnMusaalKhowarizmi
rodenumjestuKhwarizm,danasKhiva,Uzbekistan,oko780.g.umrouBagdadu,oko850godine.jedanod10najcjenjenijihmaternaticarasvihvremena
Algoritampredstavljanizuputstavakojetacnoodredujuredoslijedoperacijakojecedovestidorjesenjazarnakojiproblemdatogtipa.
Stajealgoritam?
pali~ekoristenjeHindu-arapskihbrojeva(pogresnosmatraniharapskimizumam-vecezaslugeimajuIndijci),uvadinuluaka825godinenapisaoknjigu
°
vjesrin!racunanjapornocucetiriosnovneoperacije:
Hidabal-jabrw'ai-muqubala
(Nauka
0
prenosenju
i
ponistenju)
jabr
(JAB-ber)-prenosenjenasuprotnustranujednacinex-2=I2qx=12+2
muqubala
(moo-KAH-ba-Iah)-ponistenjejednakihizrazasIijeveidesnestranejednacinex+y=y+7qx=7
al-jabr
->
algebraNematernaticki(maurskoporijeklo):
algebrista
q
amjestackostiju
 
Stajealgoritam?
Vjerovaodasebilokoji
rnaternaticki
problem
mozerasclaniti
nakorake,
tj.
niz
pravila.Ulatinskomprevoduknjige(12.vijek)ispredsvakogpravilapise-DixitAlgorizmi-rekaojeAlKowarzimi
.(J.
algoritam
glasi
Upocetkualgoritmomsenazivajusarnopravilaracunanjasbrojevima,kasnijeipravilaobavljanjaostalihzadatakaumatematiciu
XX
vijeku,pojavomracunara,pojamseprosirujenaracunarstvo,azatiminadrugapodrucjapravilazapostizanjezeljenogrezultata
Algoritam
Algoritammorabitidjelotvoran:
-Ukonacnom
vremenu
moze
sedobitirezultat
koristeciolovku
ipapir.Primjeri:-Sabiranjecijelihbrojevajedjelotvorno-Sabiranjerealnihbrojeva-nije,jerse
rnoze
pojavitibrojs
beskonacno
mnogocifriSaznanjemprogramiranjaiuzrazumijevanjeproblemakoji
rjesava,
student
rnoze
napisati
djc1otvoran
(effectille}algoritam._..----
Mnozenje
se
rnoze
svestinaponavljanjesabiranja-
djelotorno,
alinije
ucirlkovito!--..'__..Vazneosobincalgoritmajesu:
Konacnost
Algoritarnsemoraokoncatiposlijekonacnogbrojakoraka.
Definisanost
Svakikorakalgoritmamorabitipreciznodefinisan(operacijekojetrebadaseizvedumorajubitirigoroznospecificirane,bezdvosmislenosti).
Ulaz
Oznacavaulaznepodatkeualgoritam.Zaizvodenjepojedinogalgoritrnamozebitipotrebnoviseulaznihpodataka,ali
i
nijedan.Ulaznipodacisuvelicineizdatogskupaipredstavljajupocetnevrijednostizapocetakizvodenjaalgoritma.
Izlaz
OznacavaizlaznepodatkekaorezultatprimjenealgoritrnanauIaznepodatke.Svakialgoritamposjedujejednuiliviseizlaznihvelicina.
Efikasnost
Kriterijiefikasnostimogubitivrijeme(racunaraiIicovjeka)okoncanjaalgoritrna,prilagodenostalgoritrnazarealizacijunaracunaru,jednostavnost,elegancijaitd.
Algoritam
Preciznoopisannacinrjesenjanekogproblema
Jednoznacno
odreduje
sta
trebanapravitiMorajubitidefinisani
pocetniobjekti
kojipripadajunekojklasiobjekatanakojimaseobavljajuoperacije
Kao
ishodalgoritmapojavese
zavrsni
objekt(i)iIirezultat(i).
Konacni
broj
koraka;
svakikorakopisaninstrukcijomObavljanjejealgoritamskiprocesUpotrebljiv,akosedobijerezultatu
konacnom
vremenuPrimjeriza
nedopustene
instrukcije:
-izracunaj5/0-uvecajx
za
6ili7
Karakteristicne
osobinezaalgoritamjesu:1.brojoperacijakojesemorajuizvrsitizarjesenjekonkretnogproblemanijeunaprijedpoznat,2.proceduraodredenaalgoritmomjedeterministickiproceskojisemozeponavljatibilokadiodstranebilokoga;onamorabitidatauoblikukonacnogbrojainstrukcijakojetacnodefinisuoperacijekojeseizvrsavajuusvakojfaziprocedure,3.instrukcijekojecinealgoritamdefinisuprocedurukojasernozeizvrsitinaodgovarajucemskupupodatakaikojausvakomslucajudovodidokorektnogrezultata.Tehnikeprikazivanjaalgoritama(tokompredavanja):./Prirodnijezik(koracnaforma)./Dijagramitoka(Flowcharts)./Pseudok6d(Pseudocod)./Nasi-Snajdermandijagrami(Nassi-Sneiderman-
N/S
diagrams)./Dzeksonovistrukturalnidijagrami(JacksonStructuredDiagrams-JSD)
L-_
 
Prirodni
jezik
Prirodni
jezik
Ovomtehnikomsealgoritamprikazujekaoniz\,brojemoznacenihkoraka.Jednostavanprimjer:Svakikoraksadrzijednu
iIi
viserecenicaprirodnogjezika(npr.srpskog)kojimseopisujeproces(operacija)kojuutomkorakutrebaizvrsiti.Prikazati(namonitoruracunara)dvostrukuvrijednostbrojakojijeprethodnounijeturacunar(npr.pomocutastature).
Prirodni
jezikPrirodnijerik
Algoritamuprirodnomjeziku:1.Trazitiodkorisnikadauzpomoctastatureunesebroj.2.Ucitatibrojkojikorisnikukucanatastaturi.3.Pornnozitiucitanibrojbrojem2.4.Prikazatirezultatoperacijeizkoraka3namonitoruracunara,
Sekvenca
seprikazujejednostavnonizanjemkorakajedanzadrugim,pricemusvakikorakdobijarednibrojuredoslijedukojimtrebadaseizvrsavaju,
Odluka
seprikazujeopisomuslovaiuputstvomnakojikorakseidezaslucajdajeuslovispunjen,anakojikorakkadauslovnijeispunjen.Naslicannacinmozemoizvrsitiiselekciju
iz
visemogucihrezultatanekoguslova.
Repeticija-
iteracijasepostizetako5tOseizvrsenjenastavljanekimkorakom
kojiimamanji
rednibrojodonogukojemsepostavljauslov-repeticije.
Prirodnijezik
Blokdijagramialgoritma
Prednosti
prirodnogjezika:,l'lednostavanzaucenje,jerseionakosluzimoprirodnimjezikom.
Nedostaci
prirodnogjezika:-Koracisupredugackijersemorakoristitipunorijecizanjihovopis.-Prevodenjeizprirodnogjezikaukompjuterskijezikmozebititeskojerzarazlikuodprirodnihjezika,kompjuterski(programski)jeziciimajuvrlopreciznodefinisanusintaksu(gramatiku)isemantiku(znacenje).
1
Blokdijagramisugrafickapredstava\algoritamasaciljemnjihovespecifikacije[pomocuskupagrafickihsimbolakoji
j
oznacavajupojedineoperacijeualgoritmu
i
iskupapravilazapovezivanjegrafickih
I
simbola.
{

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nina Voinovic liked this
ArminMaglić liked this
ArminMaglić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->