Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Naša riječ [broj 3595, 2.8.2011]

Naša riječ [broj 3595, 2.8.2011]

Ratings: (0)|Views: 2,119 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
Zenica, 02.08.2011.
Broj: 3595
Godina LVI
Cijena: 1 KM
www.nasarijec.ba
NAŠA RIJE^
NEZAVISNE NOVINE
e-mail:nasarijec
@
bih.net.baPrvi broj štampan:15. 02. 1956. godine
OSIGURAN SIGURAN
Alije Izetbegovića bb, 72240 Kakanj www.trgosped.com.ba; e-mail:trgosped1@bih.net.ba
Ul. Sarajevska br. 133,Cent: 032 445-520; 445-521, Fax: 248-313
032 467 000www.arcelormittal.com
ODLIČNI REZULTATI TALENTOVANOG BACAČA KUGLE
Mesud Pezer bronzani, naEvropskom festivalu mladih 
(str. 70)
 VJERSKO - KULTURNA MANIFESTACIJA „LASTAVICA 2011“
Simbol povratka istinskim
 vrijednostima i buđenja iz letargije
 
(str. 16 i 57)
 Za sve one koji traže posaou prosvjeti – konkursi uovom broju „Naše riječi“
MIRSAD ME[IĆ, PREDSJEDNIK KANTONALNOG ODBORASDP BiH ZDK I ZASTUPNIK U PARLAMENTU BiH
Za kvalitetan rad Kantonalne vlade
–zaslužni i i
(str. 3)
NA DEPONIJI RAČA
Počela probna proizvodnja
(str. 6)
IP KRIVAJA ZAVIDOVIĆI
Najveća kriza do sada, radnicibez minimalca
(str. 7)
 
NAŠA RIJE^
Utorak, 02. 08. 2011.
2
"NA ŠA RI JE^"
Iz­da­vač:­
NIPD "Naša ri ječ"
Zenica d.o.o.
(prvi broj štampan15.2.1956. godine)Direk tor:
Sajto Ćehović
Glavni i odgovorni urednik:
Sajto Ćehović
Redak ci ja:
Sajto Ćehović,Elvira Šaćirbegović,Armin Mujkić,Elmedin Bašić,Selma Sarajlić,Jasmin Imamović,Mirnesa Balta,Asim Šestić
Lektorica:
Aldina Ali~i}, prof.
Tehnička­priprema:
 
Elmir Isakovi}
Stalni saradnici:
Lejla SarajlićMirza Subašić
(Zenica)
Mirudin Aldobašić
(Tešanj)
Miralem Begić
(Doboj - Jug)
Azerin Salihbegović
(Kakanj)
Mervana Hajrić
(Vareš)
Nejra Bradarić
(Maglaj)
Neven Krajišnik
(Visoko)
Arminka Memišević
(Zavidovi}i)
Rusmir AgićDragana Kujadin
(Žep­če)
Samir Milunić
(Olovo)
Jasmina Pajić
(Travnik)
Boro Jelić
(Usora)
Dragana Sivonjić
(Vitez)Pravni zastupnik 
Vukica Marjanović Suljić
"NA ŠA RI JE^"
7
2000 Zenica,Bul. Kralja Tvrtka I br. 1,poštanski pretinac 10. Telefoni:
centrala 408-003
 
komercijala
 
405-760
 
faks
 
403-055redakcija 408-003direktor 405-700
web:
www.nasarijec.ba
e-mail:
redakcija@nasarijec.banasarijec@bih.net.ba
Računi:­
134-010-0000035040kod IK Banke d.d. Zenica
306-055-0000-752-905kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Štampa:
 GIK "OKO" d.d.Sarajevo
.Za štampari ju:
Mevludin Hamzić
Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i HercegovineZeničko - dobojski kantonOPĆINA TEŠANJOsnovna škola “ 9. septembar “M E D A K O V ONa osnovu člana 70. Zakona o osnovnoj školi, člana126. Pravila o radu OŠ „9. septembar„ Medakovo,te dobijene Saglasnosti Ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta ZE–DO kantona broj:10-38-17669-01/10. od 11.07.2011. godine, Školski odborraspisujeKONKURS
za­popunu­upražnjenih­radnih­mjesta­za­školsku­2011/2012.­godineradni­odnos­na­neodređeno­vrijemna­raspoloživi­ broj­časova1.­­Nastavnik­informatike­­nepotpuna­norma,­(za­školsku­2011/2012.­godinu­16­časova­sedmično)U­radni­odnos­na­određeno­vrijeme­do­15.08.2012.­godine:
1.
 Nastavnik­Engleskog­jezika­­puna­norma,­
2.
 Nastavnik­Engleskog­jezika­­nepotpuna­norma,­3­časa­sedmično­3.­Nastavnik­Matematike­­nepotpuna­norma,­čassedmično4.­Nastavnik­Tehničke­kultur­nepotpuna­norma,­časova­sedmično5.­NastavniOsnovtehnik­nepotpuna­norma,­časa­sedmično6.­NastavniGranskoobrazovanj­nepotpuna­norma,­3­časa­sedmično
7.
 Nastavnik­Bosanskog­jezika­i­književnosti­­nepot puna­norma,­8­časova­sedmično8.­Nastavnik­Njemačkog­jezika­­nepotpuna­norma,­14­časova­sedmično9.­Nastavnik­Turskog­jezika­­nepotpuna­norma,­2­časa­sedmično
10.
 Nastavnik­Biologije­­nepotpuna­normačasova­sedmično
11.
 NastavniGeograje­­nepotpuna­norma,­čassedmično­
12.
 Nastavnik­Islamske­vjeronauke­­nepotpuna­norma,­2­časa­sedmičnoU­radni­odnos­na­određeno­­vrijeme­do­povratka­zaposlenika­sa­funkcije,­a­najduže­do­15.08.2012.­god.
1.
 Nastavnik­razredne­nastave­­puna­normaU­radni­odnos­na­određeno­­vrijeme­do­povratka­zaposlenice­sa­porodiljskog­bolovanja,­a­najduže­do­15.08.2012.­god.
1.
 Nastavnik­razredne­nastave­­puna­normaZa­navedena­radna­mjesta­pored­općih­uvjeta­kandidati­u­pogledu­stručne­spreme­treba­da­ispunjavaju­uslove­ propisane­Zakonom­o­osnovnoj­školi­
ZEDO
­kantona­u­skladu­sa­zahtjevima­Nastavnih­planova­i­programa­za­osnovnu­školu.Uz­prijavu­kandidati­su­obavezni­dostaviti­sljedeća­dokumenta­(original­ili­ovjerenu­kopiju):
1.
Diplomu­o­završenoj­stručnoj­spremi­
2.
Izvod­iz­Matične­knjige­rođenih­3.­Uvjerenje­o­državljanstvu­(ne­starije­od­6­mjeseci)4.­Uvjerenje­da­se­protiv­kandidata­ne­vodi­krivični­postupak­(ne­starije­od­6­mjeseci)Prijem­kandidata­vršit­će­se­primjenom­Kriterija­o­načinu­bodovanja­kandidata­prilikom­zasnivanja­radnog­odnosa,­a­u­skladu­s­tim­­kandidati­koji­se­prijave­na­konkurs­potrebno­je­da­dostave­i­dodatnu­dokumentaciju­na­osnovu­koje­će­se­izvršiti­bodovanje:
a.
Rješenje­o­proglašenju­tehnološkim­viškom,
b.
Uvjerenje­o­položenom­stručnom­ispitu,c.­Uvjerenje­dužini­čekanjna­posao­nakon­sticanja­odgovarajuće­stručne­spreme
d.
Uvjerenje­o­prosjeku­ocjena­ostvarenih­­na­visokoškolskoj­ustanovi
e.
Dokaz­dužini­radnog­staža­obrazovanju­(kopijvažećeg­Ugovora­o­radu)f.­Ovjerena­kopija­radne­knjižicePrioritet­prilikom­izbora­kandidata­prije­bodovanja­ima ju­kandidati­u­skladu­sa­članom­15.­Zakona­o­dopunskim­ pravima­boraca­i­to:­ratni­vojni­invalid,­demobilisani­branilac­i­član­porodice­šehida,­poginulog,­umrlog,­nestalog­ branioca­(ako­nije­stariji­od­25­godina.­čl.­4.­istog­Zakona,­Sl.­novine­br.­6/06).­Za­ostvarenje­navedenih­prava­kandidati­moraju­dostaviti­dokaz­o­pripadnosti­određenoj­kategoriji­izdate­od­nadležne­općinske­službepotvrdda­se­vodna­evidencijnezaposlenih­lica­ili­važeći­Ugovor­radna­određeno­vrijeme­u­školi,­kao­i­posljednje­Rješenje­o­prestanku­radnog­odnosa­(ukoliko­je­isti­postojao),­kao­dokaz­da­njihov­raniji­radni­odnos­nije­prestao­njihovom­krivicom,­potvrdu­kojom­dokazuje­da­nije­ostvario­otpremninu­po­prestanku­ugovora­o­radu­kod­prethodnog­poslodavca­i­Uvjerenje­o­ prebivalištu­na­području­
ZEDO
­kantona.Prioritet­kod­izbora­za­popunu­upražnjenih­radnih­mjesta
 
prije bodovanja
­imaju­kandidati­koji­su­proglašeni­tehnološkim­viškom­u­školama­na­području­Zeničkodobojskog­kantona,­u­skladu­sa­Okvirnim­programom­zbrinjavanja­mogućetehnološkog­viška­zaposlenika­osnovnisrednjim­školama­na­području­Zeničkodobojskog­kantona,­broj:­10341259/11.,­od­03.06.2011.­godine.­Kandidati­u­statusu­civilne­žrtve­rata­obavezne­su­pored­Uvjerenja­o­prebivalištu­na­području­
ZEDO
­kantona­priložiti­i­Uvjerenje­resorne­službe­sa­područja­
ZEDO
­kantona­kojim­se­potvrđuje­status­civilne­žrtve­rata.Ukoliko­se­na­konkurs­ne­jave­kandidati­koji­ispunjava ju­uslove­propisane­NPPvršit­će­se­prijem­skladu­sa­uputstvom­za­angažovanje­nestručninastavnikredovnoj­i­instruktivnoj­nastavi­školske­2011/12.godine­od­08.06.2011.godine.Kandidati­kojne­ispunjavaju­uslove­propisane­stručnspreme­obavezni­su­dostaviti­i:­Uvjerenje­fakulteta­o­godini­studija­­Uvjerenje­o­položenim­ispitimaSa­svim­kandidatima­koji­ispunjavaju­uslove­konkursa­bit­će­obavljen­intervju­22.08.2011.­godine­u­08,00­sati.­Kandidat­koji­ne­pristupi­na­zakazani­termin­intervjua,­smatrat­će­se­da­je­odustao­od­konkursa.­Po­završenom­izboru,­izabrani­kandidat­će­biti­obavezan­ prije­potpisivanja­Ugovora­o­radu­dostaviti­ljekarsko­uvjerenje­koje­ne­može­biti­starije­od­6­mjeseci.
•
Konkurs­ostaje­otvoren­osam­(8)­dana­od­dana­objavljivanja.
•
 Nepotpune­i­neblagovremene­prijave­neće­se­uzimati­u­razmatranje.
•
O­rezultatima­konkursa­kandidatima­će­biti­dostavljena­Odluka­o­prijemu­kandidata
•
Dokumentacija­za­kandidate­se­neće­vraćati,­a­istu,­svi­kandidati­koji­ne­budu­primljeni,­mogu­podići­u­upravi­škole­u­roku­od­30­dana­po­okončanju­konkursnog­postupka.­Poslije­tog­roka­škola­nema­obavezu­čuvanja­dokumentacije.­Kandidat­može­na­lični­zahtjev­podići­svoju­dokumentaciju­i­prije­navedenog­roka.Prijave­sa­navedenom­dokumentacijom­dostaviti­lično­ili­ poštom­na­adresu:­
Osnovna škola “9. septembar“ Me-dakovo 74266 Tešanjka.
konkurs
 
NAŠA RIJE^
3
Utorak, 02. 08. 2011.
interview 
NR: Da li ste kao predsjednik Kantonalne organizacije SDP BiHZE-DO kantona zadovoljni onimšto je Vaša politička partija dosada
uradila na kantonalnoj razini za
-konodavne i izvršne vlasti?MEŠIĆ:
­Zadovoljan­sam­prvenstveno­onime­što­je­SDP­BiH­od­­izborne­pobjede­do­danas­uradio­na­nivou­države­BiH,­Federacije­BiH,­a­potom­i­ZEDO­kantona.­Pogotovo,­što­je­ovo­vrijeme­opterećeno­posljedicama­glo balne­ekonomske­krize­i­posljedicama­neekasne­vlasti­u­zadnjih­dvadesetak­godina.­SDP­je­iskreirao­vlast,­ušavši­u­koalicijiu­sa­partnerskim­političkim­ partijama,­a­u­skladu­sa­dokumentom­„Platforma­funkcioniranja­Bosne­i­Hercegovine­u­narednom­periodu“­i­čini­sve­da­ta­platforma­u­potpunosti­zaživi.­Trenutno,­dominantne­aktivnosti­se­vode­na­nivou­Vlade­Federacije­BiH.
MIRSAD MEŠIĆ,
PREDSJEDNIK KANTONALNOG ODBORA SDP BiH ZE-DO KANTONA I ZASTUPNIK U PARLAMENTU BiH
Za kvalitetan radKantonalne vlade -
zaslužni i i
NR: Građani BiH su razočarani zbog sporosti formiranja vlasti.Je li stalo SDP-u do vox populi?MEŠIĆ:
Glas­naroda­je­priča­koju­SDP­uvijek­rado­osluškuje.­SDP­ je­u­Federaciji­BiH­i­kantonima­formirao­vlast­sa­svojim­partnerima,­vlast­funkcionira­i­pomaci­su­evidentni.­No,­ne­snosi­SDP­BiH­­odgovornost­zbog­sporosti­­formiranja­vlasti,­iako­nam­to­druge­političke­ partije­imputiraju.­U­ovom­trenutku­nema­prostora­nezadovoljstvu,­već­za­odobravanje­onoga­što­smo­mi­učinili,­a­to­je­očuvanje­i­razvijanje­BiH­u­svim­njenim­kapacitetima­...
Razgovarala:
Lejla Sarajlić 
novih­radnih­mjesta,­privlačenje­stranih­investicija,­a­eto­preduslov­toga­je­stabiliziranje­­federalnog­budžeta.­
Vijeće ministara BiH - dopolovine septembra
NR: Kako kao zastupnik držav-nog parlamenta komentirate to štose još, ni nakon više od devet mje-seci, nije formirala državna izvršnavlast i imate li neke procjene kadaćemo dobiti Vijeće ministara BiH?MEŠIĆ:
U­ovom­trenutku­stvari­se­odvijaju­na­prilično­složen­način,­pri­čemu­SDP­BiH­svojim­nastupom­razbija­dosadašnju­paradigmu,­u­kojoj­su­Srbi,­Hrvati­i­Bošnjaci­samo­oni­ljudi­koji­su­članovi­tri­nacionalne­partije.­Mi­smo­partija­Bošnjaka,­Hrvata,­Srba­i­­ostalih,­te­ćemo­istrajati­na­tome­da­se­državna­vlast­formira­tako­da­ budu­zadovoljeni­interesi­svih­naroda,­ali­i­velikog­dijela­građana,­koji­su­u­broju­od­oko­tri­stotine­hiljada,­dali­povjerenje­SDP­BiH.­To­je,­naravno,­veliki­problem­za­ partije­koje­su­bile­dosada­na­vlasti,­ jer­došao­je­neko­ko­kaže­da­ovo­nije­ničije­ekskluzivno­pravo,­da­ovo­nije­država­od­plemenskih­zajednica,­već­svih­nas,­u­kojoj­se­svi­moramo­dobro­osjećati.­Oba­doma­državnog­parlamenta­su­od­maja­do­danas­održala­sedam­sjednica,­to­je­otprilike­efekat­koji­su­ poslanici­državnog­parlamenta­u­ prošlom­sazivu,­ostvarivali­u­periodu­od­godinu­dana.­Dakle,­parlament­radi­u­punom­kapacitetu­i­ poslanici­su­spremni­da­u­roku­od­nekoliko­sati­od­postizanja­političkog­dogovora,­koji­je­na­vidiku,­mislim­da­će­to­biti­do­polovine­septembra,­potvrde­mandatara,­dajući­tako­zeleno­svjetlo­za­formiranje­državne­vlasti.­
Vlada ZE-DO kantona, homogen iradin tim
NR: Prema ocjeni Centra civilnihinicijativa - CCI Tuzla, Vlada ZE-DO kantona je najaktivnija kanto-nalna vlada u FBiH?MEŠIĆ:
To­je­ono­što­nas­ispunjava­posebnim­zadovoljstvom.­Vlada­se­niti­jednog­trenutka­od­svog­formiranja­nije­uspavala,­već­neprestano­ulaže­napore­da­što­bolje­radi.­­Tako­je­svojim­kvalitetnim­radom­učinila­da­je­­u­augustu­ove­godine­­2.000­više­zaposlenih­ljudi,­nego­u­pomenutom­mjesecu­2010.­To­je­u­uvjetima­sveopćeg­potencijalnog­kolapsa,­zaista­­rezultat­kojim­se­ponosimo,­ali­nema­mjesta­samozadovoljstvu,­idemo­dalje,­da­ostvarimo­naše­najvažnije­predizborno­obećanje,­a­to­je­­–­posao­za­sve.­Bit­će­­to­teško­realizirati,­ali­je­ostvarivo.­
NR: Koliko je KO SDP BiH ZE-DO kantona zadovoljna radompremijera i svojih ministara?MEŠIĆ:
Kada­smo­počeli­formirati­­kantonalnu­izvršnu­­vlast,­dogovorili­smo­se­da­niko­iz­­KO­SDP­BiH­ZEDO­kantona­neće­tražiti­ničiju­ostavku,­već­da­premijer­sa­saradnicima,­ukoliko­ne­ostvare­ono­što­od­njih­očekujemo,­sami­je­podnesu.­U­ovom­trenutku­za­takvo­što­nema­potrebe.­ Nakon­isteka­vlasti­od­stotinu­dana,­KO­SDP­BiH­ZEDO­kantona,­nakon­­ekspozea­premijera­i­ministara,­im­je­dao­ punu­podršku.­No,­zasluge­za­funkcioniranje­Vlade­ZEDO­kantona­snose­kako­premijer­i­ministri­iz­reda­SDPa,­tako­i­ministri­iz­SDA­ZEDO­kantona.­Oni­djeluju­kao­homogen­­tim,­posvećen­jedinom­cilju­–­uspjehu­Kantona.­Moram­priznati­da­još­nisam­vidio­da­se­ljudi­na­ovakav­način,­kao­u­Vladi­ZEDO­kantona,­posvećuju­poslu...
NR: Koji su to budući ciljeviVlade ZE-DO kantona, istodobno iKO SDP BiH?MEŠIĆ:
­Prevashodni­cilj­je­da­se­zaustavi­erozija­radnih­mjesta­i­naravno,­da­se­stvori­prostor­za­nova­zapošljavanja.­Velika­pažnja­se­već­posvećuje­sredinama,­kao­što­su­Vareš­i­Olovo,­koji­su­najnerazvijeniji­dijelovi­Kantona,­a­čini­mi­se­bez­razloga.­Rezultat­te­aktivnosti­je­zapošljavanje­oko­200­novih­žena­u­Olovu,­u­okviru­razvoja­tekstilne­industrije,­u­pomenute­dvije­općine­se­pregovara­i­sa­stranim­investitorima­kineskog­porijekla,­očekujemo­i­zamah­u­drvnoj­industri ji...­Razgovara­se­sa­Federalnom­vladom­i­oko­otpočinjanja­­implementacije­­elektroenergetskih­projekata­na­rijekama­u­ZEDO­kantonu,­prije­svega­izgradnji­hidroelektrane­Vranduk­na­rijeci­Bosni...­Tu­je­i­početak­velikih­investicijskih­aktivnosti­na­rekonstrukciji­i­prilagođavanju­TE­Kakanj­novim­uslovima­proizvodnje.To­će­osigurati­nova­zapošljavanja­i­povoljnije­uslove­ poslovanja­u­ZEDO­kantonu­...U­oblasti­socijalne­zaštite­stvaramo­uslove­da­se­pomoć­dijeli­doista­najugroženijim.­Krupan­zadatak­koji­nas­očekuje,­kao­preduslov­ukupne­uspješnosti­ZEDO­kantona,­je­rekonstrukcija­Vlade­i­za­to­su­nam­potrebna­iskustva­drugih,­kako­sa­što­manje­činovnika­napraviti­što­bolje­efekte.Na­kraju­mandata­ove­Vlade­2014.­godine­trebalo­bi­da­imamo­priču­koja­se­zove­uspjeh­ZEDO­kantona,­a­mjerit­će­­se­ brojem­novih­zaposlenih.
NR: Kakva bi bila Vaša porukaza kraj ovog interview-a?MEŠIĆ:
­Pozivamo­javnost­ZEDO­kantona­da­nas­kritikuje,­da­nam­predlaže­i­da­ima­strpljenja,­a­ja­obećavam­da­će­­u­narednim­godinama­biti­bolje.Uostalom,­svi­građani­FBiH­imaju­ priliku­da­se­osvjedoče­u­dobre­poteze­federalne­Vlade,­koji­se,­zbog­posljedica­globalne­­ekonomske­krize,­­manifestiraju­u­rješavanju­čitavog­niza­socijalnih­pitanja­–­počev­od­simboličnog­ povećanja­penzija­u­iznosu­od­pet­odsto,­a­prijetio­je­kolaps­cijelom­penzionomirovinskom­fondu,­potom­beneciranja­troškova­struje­korisnicima­najnižih­ penzija,­do­čitavog­niza­mjera­koje­imaju­zajednički­imenitelj­­„štednja“­u­Vladi­FBiH.­Sve­ove­mjere­su­u­cilju­stabilizacije­budžeta,­koji­je­imao­realnu­šansu­da­propadne,­zbog­postizbornog­aktuelnog­političkog­trenutka,­te­da­se­stvori­solidna­osnova­za­formiranje­novog­budžeta­i­stvaranje­novog­početka­za­Bosnu­i­Hercegovinu.­Taj­novi­ početak,­naravno­ima­veze­i­sa­planovima­koje­će­federalna­Vlada­realizirati­ubuduće­–­to­su,­prije­svega,­otvaranje­

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->