Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contoh Kajian Kes Kualitatif

Contoh Kajian Kes Kualitatif

Ratings:
(0)
|Views: 3,453|Likes:
Published by Sifu K
Taklimat Peningkatan Profersional Guru Tingkatan 6 2011
Taklimat Peningkatan Profersional Guru Tingkatan 6 2011

More info:

Published by: Sifu K on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2015

pdf

text

original

 
Pertanika
J.
Soc.Sci.
&
Hum.5(2):
65-7\(1997)
ISSN:0128-7702
©
UniversitiPutraMalaysiaPress
PengajaranKemahiranMenulisKaranganBahasaMelayudiSekolahMenengah:SatuPenilaianKualitatif
MAROHAIIYUSOFF
dan
ZULKlFLI
A.
MANAF
JabatanPendidikanBahasa
Fakulti
Pendidikan
UniversitiMalaya50603Kuala
Lumpur,
Malaysia
Katakunci:penilaiankualitatif,pengajaran
kemah
iran
karanganBahasaMelayu,pendidikanguruBahasaMelayu
ABSTRAK
Artikelini
akanmembincangkan
dapatan
satukajiankesten
tangbentllkpengajarankemahiranmenuliskarangan
BahasaMelayu
kepada
peJajar
TingkatanEmpat
di
sebuah
sekolah
menengah
diSelangor.
Pencerapan
ini
dilakukandalam
dua
semesterpengajian
di
sekolah
tersebut.Dalamkajianini,
bentuk
pengajaran
duaguru
di
TingkatanEmpat
telahdilihat.
Dapatan
pencerapan
ini
menunjukkanbahawa
penllmpuanguru
lebih
diberikan
terhadap
'hasil
karangan'
daripada
prosesmengarang
ilU
sendiri.Hal
iniditunjukkanoleh
bentuk
pengajaran
guru
yang
linear
danpendekatan
pengajaran
yang
menekankanaspek
input
isi
daripada
strategi
mengarang.Bentukpengajaran
inilebih
berorientasiuntukmenyediakan
pelajar
menghadapi
peperiksaandanbukankepada
latihan
mempertingkat
kemah
iran
mengarang
dikalanganpelajar.BenlUk
pengajaran
ini
membawa
implikasi
terhadapperancangandan
penyediaanbakal
gurudimaktab
perguruandan
universiti.
ABSTRACT
This
articlediscusses
the
findings
of
acasestudy
regardingtheteaching
of
Malaylanguagewritingskills
toFormFourstudents
ina
secondaryschool
inSelangor.
The
observationswere
made
overa
period
of
twoschoolsemesters.Inthisstudy,
the
delivery
method
of
twoForm
Fourteachers
was
observed.Results
ofthe
studyindicate
thattheteachers
stressed
the
product
of
writing
rather
thanthe
writingprocessitself.
The
linear
form
of
instruction
activitiesaswellas
the
instructional
approach
evidencedthis
orientation.
Furthermore,
in
these
a c t i \ ~ t i e s
the
teachers
putgreater
emphasis
on
the
input
instead
of
the
writingstrategies.
The
findings
of
thisstudysuggest
thatthe
writinginstructionobserved
is
examinationoriented
i.e.
ta
prepare
students
for
theexamination
rather
than
providing
them
withrelevantexercisesto
upgrade
the
students'
writingskills.
This
style
of
instructionhasimplicationstowards
the
planning
of
teachereducation
programmes
forpre-service
teachers
in
theteachertraining
colleges
and
universities.
PENGENALAN
Sejak
kebelakangan
ini,
aliran
penggunaan
kaedahpenyelidikandalam
pendidikanmemperlihatkan
perubahandaripada
penyelidikan
yang
berbentuk
kuantitatifkepada
bentuk
kualitatif.
Seiring
denganperubahan
tersebut,
peru
bah
an
kaedah
penyelidikan
dalambidangkemahiran
mengarangjuga
berlaku
(Yap1991;
Narayanan1991).Dalamkebanyakan
penyelidikan
terhadap
kemahiranmengarang,
kaedah
kajian
kes
secarakualitatifbanyak
dijalankan
(Lee1989;Koh1993;
Jasbir
1994).Hal
ini
demikiankerana
sifatproses
mengarang
yqng
kompleks
yang
didapati
sukar
untuk
ditangani
dengan
prosedur
statistiksemata-mata.Selainitu,
penyelidikan
kualitatif
juga,
mampu
memberi
pemahaman
yangholistik
dan
mendalam
ten
tang
sesuatumasalahyangdikajidari
perspektif
ernie
(Lincoln
and
Cuba
1985).
Justeru,
dapatan
yang
diperoleh
lebihrealistik
danbermakna
untuk
kegunaan
pihakyangberkenaan,
khususnya
para
guru
(Craves
1981).
Artikelini
akan
membentangkan
kajiankes
ten
tang
bentuk
pengajaran
dua
guru
di
sebuah
sekolah
menengah
di
Selangor
yang
dijalankan
secarakualitatif.
Penelitian
terhadap
bentuk
 
Marohaini
Yusoff
dan
Zulkifli
A.
Manaf
pengajarankemahiran
mengarang
mungkin
akan
dapat
membekalkancara-cara
untuk
mempertingkat
muru
pengajaranguru
di
sekolah.
Kemungkinan
untuk
memperbaikidanmempertingkatmutu
pengajarankarangan
hanya
bolehdicadangkan
dengan
m e n g k ~ i
bentuk
pengajaran
yang
diamalkanolehguru-guru
yang
mengajar
matapelajarantersebut.
Seterusnya,
latar
belakang
kajian
akan
dibentangkan
bagi
memberigambaran
ringkas
tentang
masalah
kajianini.
LataTBelakangKajian
Kepentingan
kemahiran
mengarang
bukan
sahaja
untuk
t l ~ u a n
akademik
sepeni
menjawab
soalanpeperiksaan,
menulis
laporan,dan
tugasantetapi
juga
untukmemenuhi
keperluan
dalam
kehidupan
sehariandan
profesional
di
tempat
kelja.
Dalamusaha
Malaysia
untuk
menjadisebuahnegara
industri,
guna
tenaga
mahir
am
atdiperlukan.Penggunaantenaga
mahir
ini
bukan
sahaja
dalam
konteks
sains
dan
teknologi
tetapi
juga
kemahiranbahasa
khususnya
kemahiranmenulis
..
Dengan
halyang
demikian,
pelajarsekolah
masakini.
harusdiberi
latihanyang
membolehkanmerekamempelajaridan
menggunakan
kemahirantersebut
sejakawallagi.
J
usteru,
bentuk
pengajaran
yang
sesuai
perlu
diamalkan
oleh
guru
agarkemah
iran
mengarang
dapat
diajar
dengan
lebih
berkcsan
kepada
pelajar
disekolah.Di
Amerika
Syarikat,
teori
dan
amalan
pengajarankemahiran
mengarang
telah
mengalami
perubahan
dalam
tempoh
25
tahunyang
lalu.
Ekoran
daripadadapatan
kajian
ten
tangproses
mengarangpelajar
yang
berbentuk
rekursif
(Emig
1971;Mischel1974;
Stallard]
974)
dan
bukanlinear(Rohman
and
Wlecke1964),
pendekatanpengajaran
jugaturut
berubah.
Peralihan
pendekatan
pengajaran
kemah
iran
mengarang
berlaku
iaitudariyang
berfokuskan
hasil
karangan
kepada
proses
mengarang.
Sejakkajian
Emig(1971),
proses
mengarang
tidak
dilihat
sebagaisatu
proses
yangstatik
dan
bergerak
dalam
bentukberurutan;langkah
demilangkah.
Sebaliknya,prosesmengaranKmerupakan
satu
prosesyang
dinamik
yang
memperlihatkan
pergerakan
berulangan
danbertindanan
antara
satuproses
dengan
satuprosesyanglain(Flower
and
Hayes
1980,]981).
Ekorandari
dapatan
ilU
juga,
pengajaran
kemahiran
mengarang
disyorkan
supayamemberi
tumpuan
yanglebih
kepada
proses
yang
perlu
dilaluisemasa
mengarang
danbukan
kepada
hasil
karangansemata-mata.Dalam
pengajaran
kemahiranmengarang,prosesmengarang
yangmelibatkan
penggunaan
strategi
dan
teknik
mengarang
menjadi
tumpuan
guru.
Ini
menunjukkan
kepentingan
penyelarasan
bentukpengajaran
gurudengan
bentuk
proses
mengarang
dikalanganpelajar.
Dalam
kajianini,
penelitian
dibuat
terhadap
bentuk
pengajaranduaguru
di
Tingkatan
Empat
untuk
memastikan
benmk
pengajaran
guru
selaras
dengan
bentuk
proses
mengarang
penulis.Bagi
tluuan
pengutipandan
pengumpulan,dan
penganalisisan
data,
kaedahpenyelidikanyang
berikut
dijalankan.
METODOLOGI
Peserta
Kajian
Peserta
kajianterdiri
daripada
duaguru
yang
mengajar
di
sebuah
sekolah
menengah
di
Selangor.
Kedua-dua
guru
tersebut
merupakanguru
yang
berpengalaman
dalam
pengajarankemah
iran
Bahasa
Melayu.
Kedua-dua
guru
merupakan
graduan
ijazah
saljana
mudadan
memiliki
diploma
ikhtisas
dalam
pendidikan
dariuniversiti
dan
maktab
perguruantempatan.Pada
masa
kajian
dijalankan,
kedua-dua
guru
terse
but
mengajar
mata
pelajaranBahasaMelayl.l.
Kaedah
dan
TeknikKajian
Kajian
inimenggunakan
kaedah
kajiankes
secara
kualitatifuntukmengumpuldan
menganalisisdata.
Untuk
tujuantersebut,
tiga
teknik
utamadigunakan,
iait.u
pemerhatian
kelas,
temu
bual,
dan
buktidokumen
(Spradley1980;
Bogdan
and
Biklen
1982;
Merriam
]988).
Penggunaan
pelbagai
teknik
pengutipandatatersebut
dapatmemberi
triangulasi
atau
pengukuhanantara
teknik-teknikyang
digunakan
(Van
Maanen
]983;
Norrizan
]992;Razali1994)pacla
sepanjang
tempoh
pelaksanaan
kajian.
Sebagaimana
yangdinyatakan
oleh
Van
Maanen
(1983:136)tiga
teknik
tersebutdapatdigunakan
sebagai"...avehicle
for
crossvalidation
...
".
Bagi
menclapatkan
gambaran
kegiatan
pengajaranguru
di
dalam
kelas,
pemerhatian
kelas
dilakukan
sebanyak46kali
dalam
tempoh
satu
tahun
masapersekolahan.
Pemerhatian
kelas
tersebut
dilakukan
terhadapempatbuah
kelasdi
TingkatanEmpat
yang
memakan
masa
selama60-75
minit
bagisetiap
pemerhatian.
66
PertanikaJ.
Soc.Sci.
&
Hum.
Vol.5
No.2
1997
 
PengajaranKemahiran
MenulisKaranganBahasaMelayudi
SekolahMenengah:
Saw
PenilaianKualilatif
Dalam
pemerhatian
kelas
tersebut,
penyelidik
bertindak
sebagai
pemerhatitanpapenglibatan
diriclalam
pengajaran
guru.
Pemerhatiandibuat
berdasarkanperingkatpenulisankarangan,
iaitu:(a)
sebelummenuliskarangan,
(b)
semasa
menuliskarangan,dan
(c)
selepas
menulis
karangan.
Dalammasa
pemerhatian
kelas,
tema
yang
berikutmenjadi
garis
panduan
pemerhatian:
(a)kegiatanyang
dijalankan
di
dalam
kelas,(b)
tempoh
masa,
dan
(c)
orang-
orang
yang
terlibatdalam
kegiatan
yang
berlaku.Bagi
membantu
penyelidik
membuat
pemerhatian
kelas,
rakaman
video
dan
catatan
lapangan
dibuat.Selainitu,teknik
temu
bual
digunakan
bagi
memperkukuhdan
memperlengkapdata
yang
diperolehdaripadapemerhatian
kelas.Dalam
usaha
memperkukuh
danmemperlengkap
data,
temu
bual
bukan
sahaja
dijalankan
dengan
peserta
kajian
tetapi
juga
meliputi
beberapa
pelajaryangterlibat
dalam
pengajaran
duaguru
yang
merupakan
dua
pesertakajian
utamadalam
kajianini.
Bentuk
temu
bualyang
dijalankan
ialah
bentuk
tidakformal
(Spradley
1980)
clan
lebihmenyerupai
"conversation
interview"
(Patton
1980)
atau
"conversationwitha
purpose"
(Marshall
and
Rossman1989).
Temu
bualyangdijalankan
juga
adalah
tidakdisrrukturkan.
Penyusunan
soalan
dan
carasoalan
dikemukakan
tidak
diatur
terlebih
dahulu.
Walau
bagaimanapun,
tajuksoalan
temu
bualberkisardisekitaraspek
umum
seperti(a)
latar
belakangguru,pendidikan,pengalaman,dan
keluarga,
dan
(b)persepsi
guruterhadap
pelajar,
pengajaran,pendekatan,
dan
falsafah
pengajarankemah
iran
mengarang.
Teknikpengutipandanpengumpulandata
ketiga
merupakan
bukri
dokumen.
Buktidokumendiperlukanuntuk
membuat
penilaian
danmemberi
bukti
denganmemperlengkap
bukti
daripadasumber
lain.
Dalam
kajianini
dokumen
bertulis
sepertimaklumatlatarrentang
sekolah,majalah
rahunan,rekodguru,
dan
murid
ditelitikan.Selainitu,
rangka
dan
draf
karanganpelajar
juga
dikutip
untuk
membandingkandanmemperkukuhdata
yang
diperolehdaripadateknik
lain.
Dalam
kajian
ini,
analisis
data
dijalankan
pada
dua
peringkat,
iaitu
semasa
pengutipandatadan
selepas
pengutipan
data.
Untuk
tujuanmenganalisisdata,teknik
yang
disyorkan
oleh
Miles
dan
Huberman
(1984)
digunakan.
Yang
berikutnya,
perbincangandapatan
kajian
tentangbentukpengajaran
guru
akan
dibentangkan.
Perbincangan
iniakan
dijalankan
mengikut
dua
dapatan
mama
tentang
bentuk
pengajaranguru,
iairu
(a)
bentuk
linearpengajaranguru
dan
(b)
pendekatan
pengajaranguru.
PERBINCANGANDAPATAN
KAJIAN
BentukLinearPengajaranGuru
Pada
keseluruhannya,
bentukpengajaran
guru
adalahlinear.
Dalam
pengajaran
guru,
penyataan
dancatatan
tajukkarangan
disusuli
clengan
penerangantentang
kehendak
karangan,
bentukkarangan,
dan
seterusnyadiakhiri
dengan
perbincangantentang
isi
karangan.
Keseluruhan
kegiatan
pengajaran
tersebut
dilakukan
dalam
bentuk
yang
berurman;
langkah
demilangkah.Setelah
kesemuapenerangan
dan
perbincangan
ten
tang
isi
diberi,para
pelajar
diarahkansupaya
mel11ulakan
penulisan
karangan.
Penulisan
karangantersebut
kemudiannyadikutip
dan
disemak
untuk
diberi
penilaian.
Pelaksanaanpengajaran
yang
dijalankanmenunjukkan
bahawa
bentuk
pengajaran
guru
tidak
selaras
dengan
sifar
proses
mengarangpelajar
sebagaimana
yang
ditunjukkanolehkebanyakan
kajian.
Pengajaranguru
dalam
benruk
langkahdemi
langkah
menunjukkan,
prosespenulisankarangan
yanglurus.
Flower
dan
Hayes(1977,1980,1981)dalam
pemerhatian
mereka
terhadap
proses
mengarangmendapati
bahawa
kebanyakan
penulis
sam
a
adayangberpengalaman
atauyang
kurangberpengalaman
tidak
menuliskarangandalam
bentuklangkahdemilangkah
tetapisecara
berulangan
dan
bertindanan.
KetidakselarasaninimeWluudkankonflik
antara
proses
pengajaran
guru
dengan
proses
mengarang
pelajar.
Percanggahan
tersebut
sudahtentu
akan
menyulitkan
pelajar
dalam
proses
mengarang.Bentukpengajaran
guru
yang
linear
juga
memperlihatkanpemahamanguru
yang
tidakmenepati
sifatproses
mengarang.
Pemahaman
sedemikian,
sudah
tentu
tidak
mel11ungkinkan
guru
merancang
kegiatan
pengajaran
yang
dapat
l11embimbing
danmembantu
pelajar
melalui
proses
mengarang.MengikutHairston(1982),
unrukmembolehkan
guru
mengajar
dengan
baik,
guru
terlebih
dahulu
perlu
memahami
proses
menuliskarangandi
kalangan
pelajar.
Bentukpengajaran
guru
tersebut
ticlak
menunjukkanpemahamanguru
ten
tangsifat
rekursifsesebuah
proses
mengarang.Hal
ini
mungkindisebabkanoleh
titik
nuukanmereka
PertanikaJ.
Soc.Sci.
&
Hum.
Vol.5
No.2
1997
67

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
Shah Akma liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Kartina Abu liked this
Eca Dwinky Asha liked this
Joe Raize liked this
Kayz Awang liked this
Ain Masthura liked this
Mohd Niezam liked this
Deepa Sukumaran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->