Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stefan Teoroc - declaratie de avere 2011

Stefan Teoroc - declaratie de avere 2011

Ratings: (0)|Views: 2,089 |Likes:

More info:

Categories:Types, Letters
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2011

pdf

text

original

 
COi.!StLluL{cdr,iiJMiCi'$pCiA:'lnreei:;iri.i,,*-iSt"'1rt
o^,.^/lt-:':.i-"'it'/
DECLAR.ATIEDE AVEREfkla'f7'.r7^' f 27,zl
SubsemnatuleorocStefanav6nd uncliade membrulena ConsiliulEconomic iSocialCNPdomiciliulinJudetul llfov" oras Bragadiru.stradaI.cunoscdndprevederileaft.292din Codulpenalpriviridfalsulindeclaralii,declarpepropriardspunderedimpreundcufamiliar'detin urm6toarele:I.Bunuriimobile1. TerenuriNOTA:Sevordeclaranclusivceleaflate?naltepri.
*Categoriile indicatesunt:(I)agricol:(2)fbrestien(3)intravilaru(4)luciudeapA:5)alte categoriide terenuri extravilane-dacdse aflfrn circuitulcivil.
2.Cl6diriNOTA:Sevordeclaranclusiv eleaflatenalte6ri.
*Caregoriile indicate sunt:(I)apartamentl2)casi de locuit:(3)casdde vacantrat4)spatii comerciale/deproduclie.ttPrin.familiesenlelegesolul/so1iagicopiiiafla{iin intre{inereaacestora.:)La "Titular" se men{ioneazi in cazul bunurilorproprii.numeleproprietaruluititularul.solul/so1ia-opilul),ar ncazulbunurilorncoproprietate.cota-parteginumelecoproprietarilor.
II.Bunurimobilel. Autovehicule/autoturisme,ractoare.maqiniagricole, qalupe.ahturiqialte mijloacede ransportaresuntsupuseinmatriculiri i,potrivitlegii
Titularul:
clresa sa[tz()llir
('alesoria':'IAnrrl(oiu-par'lc|\'lt'.lrrldeclobundirc
Adfesasail7-(lnil
(ategoria':'Ii\nutIdolrirrdilii
Suplala{a
('()ta-partc
ModultJr'dot'riindrcTitulalul:)
Blitgudiltr
|_ il(x,,1
7tt.-iI)0
Crcdil ip()tecar"TeolocStelhrrBt'u:.rfidit'rr||l()(18
97..sI,0
C'redit
p()lecirl
J eoroc Stelhn
Nirtrrril
\'larca\r.dc hucit.i\nulrJc iitrricatic
\4oduldc clobindirr:.{,u{oturis'n
l)dtrucot
:{}01
curllpillilre
 
2. Bunuri subform6 de metalepretioase,ijuterii.obiectede artdqidecult. colecliide artdsi numismatici"obiectecareacpartedinpatrimoniulculturalnationalauuniversal,cdrorvaloarensumat6epdgegte.000de euroNOTA:Sevor menliona oate bunurile aflate nproprietate.ndiferentdacd eleseafidsaunupeteritoriul RomAnieiamomentuldeclardrii.
1)cscritl-c srrttittir
,,\rrulohiirrdirii
Valrxileitcst!nlati
III. Bunuri mobile, acirorvaloare depipegte .000deeuro fiecareoibunuriimobilenstrflinate nultimele l2
luni
Nalulahurrului ristrrrr:lrtIData rrstrlirrririiPcrsoarr:riirccarc s-aiirstr.lirratForrra iristrainirii\,'aloarea
--1---*---.*-"--
-._,1--,-l:-:::r-=.,-...
IV. Active financiarel.Conturigidepozitebancare,onduri de investilii.orme echivalente eeconomisireiinvestire,nclusivcarduriledecredit, dacdvaloarea nsumatS tuturoracestora epdqegte.000de euroNOTA:Sevor declara nclusiv celeaflate n bancisau nstirutii inanciaredin sffdindtate.
Institrliacarc ac{rlin strcaziisiac1resarcesterar pul"ValutaI)cschis rrtinulSoldrvaloate azi
*e--
*)Categoriile indicatesunt:(l)Contcurenl sauechivalenteinclusivcard):(2)Depozitbancarsauechivalente:3)Fonduri deinvestiliisauechivalente- inclusiv fonduriprivaredepensiisau altesistemecu acumulare(sevor declara cele afbrente anuluifiscal anterior).
2.Plasamente,nvestiliidirecteimprumuturicordate"acdaloareaepia16nsumatStuturor cestoraepdgeqte5.000deeuroNOTA:Sevor declaranclusiv nvestiliileiparticipdrilenstrdindtate.
Enritenttiriulsocietateancarepersoanasteaclronarsau asocial,rbencflciar -lirurnrunr rl
'l-iPul*
Nr. de titlrrli'('otade oarticinareValoareattrtrla t zi*)Categoriile indicatesunt:(l)hdrtii de valoare delinute(titluride star.certificate, obligaliuni);(3)actiuni saupa4isociale n socier1{icomerciale:(3)inrprumuturiacordafen numepersonal.
3.Alteactiveproducatoarede veniturinete. careinsumateNOTA:Se vor declara nclusivceleaflate?nstrdinitate-depdqescechivalentula 5.000deeurope
 
V. DatoriiDebite, poteci,garaniiiemisenbeneficiulunui te4. bunuri achizilionatensistemdac6 valoareainsumatdatuturor acestoradepdgegteNOTA:Sevordeclaranclusivpasivelernanciare cunrulaten strdindtate.leasinggialte asemeneaunuri.
5.000
deeuro.
(-rcditor
('onlr-aelatrrartLii
ScatlurtlaVriloiirc('rqdit[]rrroncl:rrrli
l00rJl0is
I l7-j5.1.e('t{t
*--*:=-=--VI. Cadouri, servicii sau avantajeprimite gratuitsausubven{ionateafi devaloareadepia{idinparteaunorpersoane,organizalii, societeficomerciale,egii autonome,cornpanii/societ5{iationalesaunstitufiipubliceromAnegtisau sfieine,inclusivburse,credite,garantii,decontiri de cheltuieli,altele dec$tceleale angajatorului,acSror valoare individuali depflqegtel)Ode euro*
IServiciulprestal:()biectuli\/eniiuianualrlcasaiiilrenet'Alor1cctilli*Se excepteazideladeclararecadourilegitrataliileuzualeprimitedinpanearudelor degradul |5ialIl-lea.
VII.Venituri ale declarantuluigialemembrilors6i de familie, realizateinultimul anfiscal ncheiat(potrivitart. 4l din Legea nr. 571/2tf03privindCodul fiscalo u modificflrilegicompletflrileulterioare)NOTA:Sevordeclara nclusivveniturileprovenitein strdindtate.
Servicilprestatrbier:tul
'atordcr'enitVenitulanualncasat
inearealizat enitul
Sulsavenitultri:rrurttele-rdlcsir
l. Venituridin salarii
| l. I-itularContractndivicir.ralemuncit-eorocStelirnSindicatuiNationalalLrrcrat.rrili';re Perrlenciale
?06:t_t.lroiectOIRPOSDRl'i DIConventiercstariervicii557llt,'2{)0
.l.l.-l-irular
-3.4.Stlt./stltic
-1.'cnituridirrinrcstiiii2.\'enituridin :rctivi
3. \'enituridin ccdere:r irlosi
ei bunurikrr

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->