Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Năstase Hâciu, Numta la Aromânili di Cruşova

Năstase Hâciu, Numta la Aromânili di Cruşova

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Minov1979

More info:

Published by: Minov1979 on Aug 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2011

pdf

text

original

 
Lt
~IN
loclu
it
tuc.
I
i,
Iarminetugroapamea,mi-rei,lemamamea,'a
'mi
fafidirnandaciunea
,i
'{ali
ti
milameaCumnu
s'are
faptaiuva.
Mariaatumteacasca,Sisihavghiarlutupoarta
intra...
.(AuzitadelaParascheviaVlachi)
Ioani\iuBail.
,
,
.
chiro,
as,ina.
~i
di
la
gratnbolu(giontle)
...,..0
Va-Iitbilisiasca~deapoaia
v-a-li
cHama
s'gioaca
t
oft:
muleri,bA.rbati,feate
~i
ficiori.Tufug
I
Iemve
til
i
c
ti
uncutiedi1
eume-
 
LUMINA
,
~.
i
1
Inveasta
s'ducIagrarnboluta
s'tor
I'
it
vizit.
J
1
suateaahurhesouhareilesi
glumbuslle.
Lunlnu.aretiva,nllainveastanila
grambolu.
Marti
seara
s'duc
oamiiii
di
soia
lorcu
caniscu.
('a-
niscul
cl
s'dute
iaste:
saupanedispane,sau
culac
mar,
diaimlte
jsau
tava
mare
di
carnesl
una
~ir;;edi,';1n,
sau
tigafii
gurabli,
etc.,
iar
afeatilei[i-aduc
cati
varna
pj~-
chese
ti
tupae.
Seara
aistas'cliama
rnultereate,
carl
r;;i
nase
nu
'yin
goale,
ca
vas'aduca
cativarna
pischese~l
curabii
sau
tigafii
sau
pileate,etcTi
ateanicuchirlu
lip-
siaste
~i-~I
taca
etimosia
ca
fin
oamim
eu
caniscu.
Cama
amanatpoates'vina
~i
di
1agrambolus'tacachefe
sl
asi
ca
sedpan'tuapirita."'Mercurinuaretiva:.seara
poate
s'vina
eu
caniscu.
Gioia
easte
glumbusea
siharaoa
la
inveasta.
'I'utazua
trontizt:'chilargfluva-sl
faca
.etlme
tute
ti
pimase,a-
diea';
phlate,
ling~i;'furcu1i~e-"
scafe,.~h;;elff'va.li
umpla
eu
Yin',~
ari9hle,
etc:;ahc,~oaiHav,~-~{faea',
ghelile;.alte.va.
,'-s'poarta~apil"
sa
Speala:."yasile
,j
,alti'-v-a
s'indreagaIambile;
.\'_:'_.
.sufrazili,~etc.-':~",(~.:
!",:,-_":,';.
.!_''
-,1
e.",,..Chimanetle
s,~fraI?-gu,
,dJ~ca.n-
,_di'..'._'-
Oasp~i!l
'i~4o~'
TIn"
J
~!A;L'~"'~~L'!-...
_-:':~i~i'"
'~in
~jit~
.0--
,
,
)"
ii:stil~
 
L\~UNA
-<
pll
'fl,ti
niti
V"H'apClnCUHiasca.
Dupa
t(i
vas'ln:l(~{lt.ut;],
vu
S;I
1'()aHi
~i
vu
S'i·I,S[i.
pi
oirdaches'canta
~i
s'gioaca.
'('ijJrJ;t
tricutli
va
s'gtoaca
eati
nihiam
f?i
va
Hi
da
arada
.aY";'f,iJor
~i
a
flciortlor:.iar
na~i
VH
s'tr-aga
nauuparte
~i
(':,j
astacumuabet\catva
s'c:tnt.fl
:;i
va
sbea,cui
VCI,;lcatiL
sartoarrna,
Ina
vinlu
nl
va
]{l
Jipsiasdi
rti
-di
rJif,te.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->