Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian dan Qada’ Zakat

Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian dan Qada’ Zakat

Ratings: (0)|Views: 116 |Likes:
Published by Wahab Chik
Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian dan Qada’ Zakat;
Kertas kerja ini dibentangkan oleh Dato’ Hj. Abdul Majid bin Omar, Timbalan Mufti Negeri Selangor pada Seminar Peningkatan Profesionalisme Penolong Pendaftar Nikah Daerah Kuala Langat, 22 Ogos 2007, Hotel Concorde Inn, KLIA Sepang.
Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian dan Qada’ Zakat;
Kertas kerja ini dibentangkan oleh Dato’ Hj. Abdul Majid bin Omar, Timbalan Mufti Negeri Selangor pada Seminar Peningkatan Profesionalisme Penolong Pendaftar Nikah Daerah Kuala Langat, 22 Ogos 2007, Hotel Concorde Inn, KLIA Sepang.

More info:

Published by: Wahab Chik on Aug 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

 
HUKUM MENGAGIHKAN ZAKAT SECARA PERSENDIRIANDAN QADA’ ZAKAT.
1
 
Dato’ Hj. Abdul Majid bin OmarTimbalan Mufti Negeri Selangor.
PENDAHULUAN.
Isu atau permasalahan ini timbul berkaitan kecenderungan sesetengahsyarikat atau anggota masyarakat
mengagih sendiri zakat
kepada
asnaf- asnaf 
zakat tanpa melalui agensi yang telah dilantik oleh kerajaan ataupemerintah. Selain itu, persoalan tentang
hukum qada zakat
dan sejauhmana pelaksanaannya di Malaysia juga menjadi persoalan.Kekeliruan ini timbul disebabkan
perbezaan antara amalan semasa
 sesetengah syarikat dan individu dengan
akta, fatwa atau peraturan
yangdikeluarkan mengenai perkara tersebut. Justeru itu, satu
ketetapan hukum
 diperlukan untuk memandu dan menasihati pihak yang berwajib menetapkankeputusan yang terbaik dalam kedua-dua perkara tersebut.
SENARIO SEMASA DI MALAYSIA1. Agihan zakat secara persendirian
1.1
 
Perlembagaan Persekutuan negara Malaysia telahmenyenaraikan bahawa zakat adalah di bawah bidangkuasanegeri. Semua negeri di Malaysia telah memperuntukkanperkara berkenaan urusan zakat ini sama ada dibawah Akta / Enakmen di negeri masing-masing atau diletakkan di bawahEnakmen khusus mengenai zakat. Enakmen PentadbiranAgama Islam (Negeri Selangor) No. 1 Tahun 2003 misalnya,dalam seksyen 86 menetapkan bahawa Majlis adalah pihak
1
Kertas kerja ini dibentangkan pada Seminar Peningkatan Profesionalisme Penolong Pendaftar NikahDaerah Kuala Langat, 22 Ogos 2007, Hotel Concorde Inn, KLIA Sepang.
1
 
yang berkuasa memungut zakat dan fitrah dalam negeriSelangor mengikut hukum syarak, sementara seksyen 87memberi kuasa kepada Majlis untuk menetapkan peraturan-peraturan untuk mengawalselia semua perkara yang
 
berhubungan dengan pungutan, pentadbiran dan pembahagianzakat dan fitrah.Akta/Enakmen juga ada memperuntukkan kuasa kepada MajlisAgama Islam Negeri atau Syarikat yang dilantiknya memungutzakat daripada pemilik harta dan mana-mana orang yangmelanggar Akta/Enakmen tersebut boleh dikenakan hukuman.Sebagai contohnya, dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah(Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 559), seksyen 16menyatakan seperti berikut :
“Mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau fitrahtetapi:a. enggan membayar atau dengan sengaja tidakmembayar zakat atau fitrah itu; ataub. enggan membayar atau dengan sengaja tidakmembayar zakat atau fitrah itu melalui amil yangdilantik, atau mana-mana orang lain yang diberikuasa oleh Majlis untuk memungut zakat ataufitrah,adalah melakukan kesalahan dan apabila disabitkan bolehdidenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakantidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya”.
1.2 Menurut Bahagian Penasihat Undang-Undang JAKIM, seksyen16 (b) tersebut
secara jelas
memperuntukkan
kuasa
kepada
Majlis atau wakilnya untuk memungut zakat
. Ini bermaksud,orang yang membayar zakat atau fitrah melalui amil yang tidak
2
 
dilantik oleh Majlis adalah
melakukan kesalahan
di bawahseksyen 16 (b) dan boleh dikenakan hukuman jika sabitkesalahan.1.3 Walaubagaimanapun, dari segi
amalannya
banyak
syarikat-syarikat korporat atau orang perseorangan
yang
membayarsendiri
atau sebahagian daripada zakat mereka kepada asnaf-asnaf yang dianggap layak menerima zakat (seolah-olahmereka adalah amil yang dilantik untuk mengagihkan zakatkepada asnaf yang layak). Mereka beranggapan seksyen 16tersebut
tidak mengikat
seseorang atau sesebuah syarikatuntuk mengagihkan sendiri secara terus kepada asnaf-asnafzakat.1.4 Kajian Bahagian Penyelidikan JAKIM pada tahun 2005 berkaitanCadangan Penyelarasan Penyaluran Wang Zakat Antara NegeriDi Malaysia yang dibentang dalam Muzakarah JawatankuasaFatwa Kebangsaan kali ke 68 menunjukkan ada beberapasyarikat yang membayar sendiri sebahagian zakat merekakepada asnaf zakat. Sebagai contohnya:i.
Bank Islam Malaysia Berhad
sebelum tahun 2000membayar 7/8 daripada jumlah zakat kepada PusatPungutan Zakat Negeri-Negeri (PPZ), sementara 1/8daripada jumlah tersebut dibayar terus kepada asnafyang layak. Tetapi selepas tahun 2000 Bank Islammemegang 2/8 daripada jumlah zakat yang wajib dibayardan bermula tahun 2003, pihak Bank menambahpegangannya kepada 3/8 daripada jumlah zakat yangwajib dibayar.ii.
Bank Muamalat Malaysia Berhad
pula menjelaskansemenjak penubuhannya pada 1999 sebahagiandaripada jumlah zakat (50%) itu dibayar terus kepada
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->