Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
09.12.2010g Dnevna Podgotovka Anica p.

09.12.2010g Dnevna Podgotovka Anica p.

Ratings: (0)|Views: 3,634|Likes:
Published by Anica Pecanova

More info:

Published by: Anica Pecanova on Aug 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
ДНЕВНА ПОДГОТОВКА ||O дделение
Време на реализација : 09.12.2010год.Наставен предметНаставна темаНаставна содржина1. Македонски јаз.
ЧИТАЊЕЛИТЕРАТУРА ИЛЕКТИРАГОВОРНА ВЕЖБА ПО СЛИКИ:БЕШЕ ГОЛЕМОНЕВРЕМЕ
2. Математика
БРОЕВИ ДО 20СОБИРАЊЕ БРОЕВИ ДО 5
3. Мојата околина4. Музичко обр.5. Ликовно обр.
БОЈА ФУНКЦИЈАНА БОЈАТА--СЛИКАЊЕСЛИКАЊЕ ПЕЈСАЖ/ мотив:По големоневреме во ЗИМА
6. ФЗО
ОСОВИ НААТЛЕТИКАТАФРЛАЊЕ ВО ЗАДАДЕНА ЦЕЛ
7.Образование заживтни вештиниНаставни форми:
 а) Индивидуалнаб) Во паровив) Групнаг) Фронтална
Наставни методи:
 а) Усно излагањеб) Разговорв) Објаснувањег)ДемонстрирањеД) Пишувањеѓ) Цртањее) Текстж) Аналитичко- Синтетичкиз)ИлустративенЅ) Истражувањеи) Набљудувањеј) Играк) Практична работал) Аудио ВизуелнаАктивности на наставникотАктивности на ученикот
создава работна атмосфера( мотивира)
поттикнува на размислување сонасочени прашања
 ја најавува наставната содрзина
ги презентира работните задачи иобјаснува
ги насочува на размислување
поставува проблем
одобрува постапки на учениците
ја следи работата и помага воработата
анализира
вреднува
активно слушат, етапно следат иразмислуваат
поставуваат прашања и одговараатна поставени прашања
учествуваат во анализирањето, вочувањето и диференцирањето
воочуваат сличности и разлики
усно или писмено ги презентираатсвоите знаења
соопштуваат резултати
заклучуваат и оценуваат
Организација и активности на часовите:
 
1)МАКЕДОНСКИ ЈАЗИККонкретни цели:-Да ја доживеат случката и да развијат способност за опишување по слики иливидено,доживеано и сл.-Самостојно да составуват реченици и да дават суд базиран на проследенатаедночинка подготвена од нас;-Да ја развијат фантазијата и креативноста и да научат да ги согледуваатпозитивните а да ги осудуваат и отстрануваат негативните особини ;-Да го развиват творечкото мислење;Воведни активности:Емоционално ги подготвувам преку разговор во врска соневремедали знаат штое тоа,дали некој доживеал да оди некаде по невреме макар и со своите родителиили ги затекнало невреме..на еден патник што му се случило ке проследиме сега.Ученичко поучувачка активност:Доживување на содринатапреку кратката училишна представа што ке ја изведам јас со помош на неколку ученика.Изразување на доживувањатаод представата преку прашања ,размислувања иодговори на учениците -што му се случило на патникот ?На што се израдувал когаздогледал?Како постапил патникот пред вратата на кукичката на шумарот?Коиубави зборови ги знаат тие?Задлабочување во содржинатабарам оценки за постапката на патникот,неговотооднесување,зборови и нивни размислувања како требало да постапи со каквизборови за да биде примен во кукичката.Заклучок, порака:Како да постапиме ,со какви зборови да се обратиме некомукога сме во неволја.Порака;УБАВИТЕ ЗБОРОВИ ЖЕЛЕЗНА ВРАТА ОТВАРАТ.Поврзувањесо илустрацијата од учебникот стр.77 и интеграција со ликовно обр.Преку цртање и сликање на мотив~невреме~.2)МАТЕМАТИКАКонкретни цели:Правилно и точно користење на знаците:<,=,>,+,- во обемот на бројот 5.Воведни активности:Најавување целта на часот и давам инструкции за активностите што ке следуваатУченичко поучувачка активност:Ке решаваме задачи кои ке бидат запишани од мене на таблата и еден по еден керешават на табла а другите во тетратката,и задачи кои ке им ги диктирам тие даги запишуваат на табла и да ги решат а другите пак во тетратката ,со цел давидам дали според зборовите ке состават задача и правилно ке ги запишатоперациите и знаците што треба да ги употребат.На крај наставно ливче .3)МОЈАТА ОКОЛИНАКонкретни цели:Воведни активности:
 
Ученичко поучувачка активност:4)МУЗИЧКО ОБРАЗОВЗНИЕКонкретни цели:Воведни активности:Ученичко поучувачка активност:5) ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕКонкретни цели:-Ликовно изразување на учениците по наблудување и секавање.-Да ја согледат функцијата на бојата во создавањето на еден пејсаж.-Да умеат да употребат соодветни темни бои во сликањето на невремето.Воведни активности:Птсетување на сликата од учбникот на која е претстаено невреме и совети заупотреба на соодветни бои.Ученичко поучувачка активност:Практична реализација,самостојна работа на учениците,индивидуална контролаод моја страна со цел поттикнување и внесување позитивни решенија воработата,анализа на ликовните творби ,корекции и вреднување.5)ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕКонкретни цели:Учениите да научат да манифестират експлозивност со раката штофрла;користење на нозете во фрлањето;корелација мегу рацете инозете,прицизноста.Воведни активности:Загревање пеку трчање во круг-на даден знак застанување и продолжување соодење на повторен знак чучнување и пак продолжување на трчањето.Потоапродолжуваме со комплекс од неколку вежби за обликување на телото ,посебнона оние делови кои посебно ке бидат оптоварени во главниот дел од часот.Ученичко поучувачка активност:Откривање целта на часот ,објаснување,демонстрирање начинот на фрлање возададена цел.Целта ке биде круг нацртан на таблата.Важно за следењепоставеност на раката,со која фрла;корелацијата на рацете и нозете-една фрладругата прави замав;прицизност во одредената цел.
6)
OБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->