Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NPQEL

NPQEL

Ratings:
(0)
|Views: 58|Likes:
Published by Mohd Razak Kamaldin

More info:

Published by: Mohd Razak Kamaldin on Aug 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2011

pdf

text

original

 
INSTITUTAMINUDDINBAKI
~(5!3)
~9Ng,~r
~~S~O~~~
RgnNo;182788
(NATlONALINSTITUTEOFEDUCATIONALMANAGEMENTANDLEADERSHIP)
KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA
(MINISTRYOFEDUCATIONMALAYSIA)
SRILAYANG69000GENTTNGHIGHLANDSPAHANGDARULMAKMUR
ISO9001:2000Certified
Tel03-61056100
Faks
03-61056299E-Mail
"1
MALAYSIA:RAKYATDIDAHULUKAN,PENCAPAIANDIUTAMAKAN"
Ruj.Tuan
(YourRef)
Ruj.Karni
(OurRef)
KP.lAB04/07/002/02Jld.II(1)
Tarikh
(Dale)
11Disember2009SemuaPengarah/SetiausahaBahagianKementerianPelajaranMalaysiaSemuaPengarahPelajaranJabatanPelajaranNegeriSemuaPengarahlnstitutPendidikanGuruSemuaPegawaiPelajaranPejabatPelajaranGabungan/Daerah/KecilY.Bhg.DatukjDato'/Datin(Tuan,
PERMOHONANBAGIMENGIKUTIKURSUSSIJILKELAYAKANPROFESIONALUNTUKPEMIMPINPENDIDIKANKEBANGSAAN(NPQEL),SESI2010/2011(KODPROGRAM:315,KODKURSUS:10301)
Denganhormatnyaperkaradiatasadalahdirujuk.2.SukacitadimaklumkanbahawaKementerianPelajaranMalaysiaakanmenganjurkanKursusKelayakanProfesionalUntukPemimpinPendidikanKebangsaan/NationalProfessionalQualificationforEducationalLeaders(NPQEL)dibawahProgramLatihanPegawaiPerkhidmatanPendidikanbagisesiakademik2010/2011untukPegawaiPerkhidmatanPendidikanyanglayak.Kursusinibertujuanmemenuhikeperluanjangkapanjangbagimenyediakanbakalpemimpinpendidikanyangterlatlh,mempunyaikelayakanakademikdanberketerampilandalambidangkepimpinanpendidikan.Kursusiniakandijalankansepenuhmasaselama12bulandilnstitutAminuddinBakiyangdijangkabermulapada
lulai2010.
3.Sehubungandenganitu,sukacitapihakY.Bhg.Datuk/Dato'/Datin/tuandapatmengemukakancalon-calondibawahpentadbiranY.Bhg.Datuk/Dato'/Datin/tuanyangberminatuntukmengikutikursustersebut.
 
4.
Syarat-SyaratPermohonan
PegawaiPerkhidmatanPendidikanyanglayakhendaklahmemenuhisyarat-syaratberikut:4.1PegawaiPerkhidmatanPendidikanSiswazah(PPPS)danPegawaiPerkhidmatanPendidikanLepasanDiploma(PPPLD)DGA29danDGA32yangsedangberkhidmatdan
telahdisahkan
dalamperkhidmatansekarangpadatarikhtutuppermohonan.4.2KelayakanAkademikdanIkhtisas:BagicalonPPPS(gurusekolahrendah/menengah)hendaklahsekurang-kurangnyamemilikiIjazahSarjanaMudadenganKepujianatauyangsetaraf'dengannyadanDiplomaPendidikan/SijilPerguruanatauyangsetarafdengannya.BagicalonPPPLDhendaklahsekurang-kurangnyamemilikiSPM/MCEatauyangsetarefdengannyadanDiplomaPendidikan/SijilPerguruanatauyangsetarafdengannya.4.3Umur:BagicalonPPPSmestilahberumur35hingga48tahunpada
1Mei2010.
(Calonyangbelummemilikisarjanadanberumurtidakmelebihi
38tahunpada1Mei2010layakdipertimbangkanuntukmengikutikursusSarjanaKepengetuaanjikalulusNPQELdenganjayanya).
PengambilanProgramSarjanaKepengetuaanbergantungkepadakeputusanBahagianTajaanPendidikanpadatahunsemasa.BagicalonPPPLDDGA29/DGA32mestilahberumur
35
tahunhingga42tahun(pada1Mei2010).
4.4BagiPegawaiPerkhidmatanPendidikanSiswazahhendaklahtelahberkhidmat
sekurang-kurangnya7tahun
dalamSkimPerkhidmatanSiswazahpadatarikhtutuppermohonan.4.5TidakmengikutisebarangkursussamaadayangdianjurkanolehKementerianPelajaranMalaysiaataumana-manaagensiatauataspembiayaansendirisemasamemohon.
 
4.6MemperolehmarkahprestasipurataLaporanNilaianPrestasiTahunan(LNPT)sekurang-kurangnya85peratusbagitempoh
genap
tiga(3)tahunkalendarberturut-turut(2006hingga2008).4.7Tidakpernahdikenakanapa-apatindakantatatertib,bersihdaripadapertuduhantatatertib,bebasdaripadadakwaanmahkamah.4.8Diperakuisihatfizikaldanmental.4.9Telahmengisytiharkanhartadalamtempoh5tahunsebelumcutibelajar(terakhirtahun2005).4.10PegawaibukanmerupakanPeminjamTegar/peminjamyangdisenaraihitamkanolehJPAataubadan-badanpihjamanKerajaanyanglain.4.11Pegawaiyangmenarikdiritanpaizin/kelulusandaripadamengikutikursus/panqajiansetelahdiluluskancutibelajartidaklayakdipertimbangkanuntukkemudahancutibelajarseterusnya.4.12PegawailayakmendapatkemudahanCBBPmaksimum
dua(2)kali
sahajasepanjangtempohperkhidmatanbagimengikutikursusJangkaPanjang.
5.
Kemudahan-Kemudahan
5.1Calon-calonyangberjayaakanditawarkankemudahanCutiBelajarBergajiPenuhTanpaBiasiswasepanjangtempohmengikutikursus.5.2PegawaiyangsedangmemangkuapabiladiluluskanCBBP(programNPQEL)akanhilangkelayakanpemangkuannyasebagaimanaPekelilingPerkhidmatanBilangan7tahun1993.5.3PrograminidibiayaisepenuhnyaolehKementerianPelajaranMalaysia.
6.
IkatanPerjanjianDenganKerajaan
6.1Calon-calonyangberjayadipilihdikehendakimenandatanganiperjanjianberkhidmatdenganKementerianPelajaranMalaysia.6.2PegawaiyangmenerimakemudahanCBBPadalahdikenakanikatankontrakuntukberkhidmatdenganKerajaanataudikenakantuntutangantirugisekiranyamelanggarsyarat-syaratperjanjian.
L

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->