Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Türk cocuk hemotoloji dergisi

Türk cocuk hemotoloji dergisi

Ratings: (0)|Views: 172 |Likes:
Published by Gercekh

More info:

Published by: Gercekh on Aug 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

pdf

text

original

 
Türk Çocuk Hematoloji Dergisi
Sabri Acar Leyla A¤ao¤luMehmet Nejat Akar Saadet AkarsuRecep Akda¤Serap Aksoylar Davut AlbayrakCanan Uçar AlbayrakSema AnakAli Bülent AntmenYusuf Ziya AralGönül Aydo¤anHilmi ApakAvni AtayYeflim Ayd›nokGönül Aydo¤anCan BalkanSu Gülsün BerrakBetül Biner Özcan Bör Duran CanatanCengiz CanpolatTiraje CelkanÜmran Çal›flkanMualla ÇetinNazan ÇetingülDuygu Uçkun ÇetinkayaAyhan Da¤demir Ömer Devecio¤luFeride DuruErol Erduran
Sahibi
Türk Pediatrik Hematoloji Derne¤iTurkish Pediatric HematologySociety3ayda bir yay›nlan›r.Mehmet ErtemTunç F›flg›nHüseyin GülenFatma GümrükÜnsal GünayAytemiz GürgeyTürkiz GürselGülersu ‹rkenSavafl KansoyMehmet Kantar Ceyda KaradenizZeynep KarakaflDeniz Y›lmaz Karap›nar Kaan Kavakl›Rejin KebudiSabri Kemahl›Yurdanur K›l›nçTezer KutlukEmin KürekciAhmet KoçÜlker KoçakAdalet MeralLale OlcayNur OlgunAhmet Faik Öner Hale ÖrenNam›k Yaflar ÖzbekOkan ÖzcanMehmet Akif Özdemir Ünsal ÖzgenHatice Emel Özyürek
Editör
Ömer Devecio¤lu
Yay›n Kurulu/Editorial Board
 ‹LET‹fi‹M ADRESLER‹  ED‹TÖR
 Prof. Dr. ÖMER DEVEC‹O⁄LU - Dergi editörü ‹.Ü. ‹.T.F. Çocuk Sa¤. ve Hast. ABD. Pediatrik Hematoloji/ Onkoloji BD. 34390 fiehremini/Çapa/‹stanbulTel: (0212) 631 29 44 Fax: (0212) 631 29 44 E-Posta: odeveci@istanbul.edu.tr
Editör Yard›mc›lar›
Tiraje CelkanDuygu Uçkan ÇetinkayaKaan Kavakl›Türkan Pat›ro¤lu
Sekreter
Ünal UlusoyGülyüz ÖztürkFigen PekünTürkan Pat›ro¤luAziz PolatNazan Sarper Betül Sevinir Tansu SipahiMurat Soker Lebriz Yüksel Soycan‹lgen fiaflmazTülin Revide fiayl›Nurdan Taçy›ld›zAtilla TanyeliAMurat Tuncer Bahattin TunçHayri Bozkurt ToksoyLeyla Zümrüt UysalEmel ÜnalSelma ÜnalAyflegül Ünüvar Canan VerginNevin YalmanIfl›n YaprakNefle Yaral›Nilgün Yar›flGülsan Yavuz‹dil YenicesuMehmet Akif Yeflilipek‹nci Y›ld›zY›ld›z Y›ld›rmak
TPHD YÖNET‹M KURULUBaflkan:
A. Sabri Kemahl›
II. Baflkan:
M. Akif Yeflilipek
G. Sekreter:
Gülyüz Öztürk
Sayman:
Z. Y›ld›z Y›ld›rmak
Üye:
Türkan Pat›ro¤lu
Üye:
Mualla Çetin
Üye:
Mehmet Ertem
TPHD OF‹S
Türkoca¤› Cad. ‹stanbul Tabip Odas› Binas› No: 17/6 PK 34134 Ca¤alo¤lu/Eminönü/‹stanbulTel: (0212) 519 64 19 Fax: (0212) 519 64 20 E-Posta: Tphdofis@yahoo.comWeb Adres: www.Tphd.org.tr
Yönetim Yeri: LOGOS YAYINCILIK T‹C. A.fi.
Y›ld›z Posta Cad. Sinan Apt. No. 36 D. 66/6734349 Gayrettepe-‹stanbul
Tel:
(0212) 288 05 41 - (0212) 288 50 22
Fax:
(0212) 211 61 85www.logos.com.tr logos@logos.com.tr 
Yay›n Türü:
Yayg›n Süreli
Bask› Yeri/Matbaa:
LOGOS YAYINCILIK
 
“Çocuk Hematoloji”
dergisi Türk Pediatrik Hematoloji Der-ne¤inin resmi yay›n organ›d›r. Çocuk kan ve kanser hastal›kla-r› alan›ndaki araflt›rmalar›, ilginç olgular› ve davetli derlemele-ri yay›nlar. Derginin yay›n dili Türkçe'dir. Yaz›lar›n dergideyer alabilmesi için daha önce baflka bir dergide yay›nlanmam›flolmas› ve yay›nlanmak üzere gönderilmemifl olmas› gereklidir.Sunulan yaz› yay›n kurulu taraf›ndan belirlenen en az iki ha-kem taraf›ndan de¤erlendirilir. Son karar dergi yay›n kurulu-nundur. Yay›n kurulu hakem kurulu taraf›ndan yay›n koflulla-r›na uygun bulunmayan yaz›lar› yay›nlamamak, düzeltmeküzere yazar›na geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmekya da k›saltmak yetkisindedir. Yay›n kurulu bilimsel aç›danyeterli görülen bir yaz›n›n yay›nlanmas›n› etik nedenlerden do-lay› reddedebilir.Yaz› kabul edildi¤i takdirde bütün bask› haklar› (copyright)dergiye geçmifl olur. ‹nsan denekleri üzerindeki çal›flmalar 1975Helsinki Bildirgesinin 1983'de düzenlenmifl flekline uygun ol-mal›, her denekten bilgilendirilmifl onay ve lokal Etik Kuruldanizin al›nm›fl olmal›d›r. Ayr›ca çocuklarla ilgili çal›flmalarda be-lirlenmifl kesin etik standartlar olmad›¤›ndan yazarlar Arch DisChild 1978; 54: 441-2'de bildirilen politikay› ve çal›flmalar›nhukuki yönü için Arch Dis Child 1978; 53: 443-6 ve Lancet1977; 2: 754-5'de yay›nlanan kriterleri benimsemifltir.Yaz›m koflullar› için “Uniform requirements for manuscriptssubmitted to biomedical journals” bafll›¤› alt›nda yay›nlanankurallar kabul edilmifltir.
Yaz›lar›n Haz›rlanmas›
Yaz›lar orijinali ve 2 fotokopi olmak üzere 3 nüsha fleklindegönderilmelidir. Beraberinde tüm yaz› ve flekilleri içeren bir disket de bulunmal›d›r. Disket içeri¤inin yaz›s› Times NewRoman karakteriyle ve 10 punto büyüklü¤üyle yaz›lmal›d›r.Düzeltme istenen yaz›larda, yaz›n›n düzeltilmifl halini içerenbir disket de tekrar ayr›ca gönderilmelidir. Derlemeler en fazla10, araflt›rmalar ise 7 sayfa olmal›, olgu bildirileri ise 5 sayfa-y› geçmemelidir.Yaz›lar bir baflvuru mektubu ile gönderilmeli ve bu mektubunsonunda tüm yazarlar›n imzas› bulunmal›d›r. Yaz›lar›n sorum-lulu¤u yazarlara aittir.Yaz›lar standart dosya ka¤›d›na daktilo veya bilgisayar ile,sayfan›n sadece bir yüzüne olacak flekilde, iki aral›kl› olarakyaz›lmal›, sayfan›n her iki kenar›nda yaklafl›k üçer santim bofl-luk b›rak›lmal›d›r.Yaz›lar, bafll›k sayfas›ndan bafllamak üzere ve sa¤ alt köfledeolacak flekilde numaraland›r›lmal›d›r.Yaz›larda bulunmas› gereken k›s›mlar flunlard›r:
A) Araflt›rmalar için:
1-Bafll›k sayfas›, 2-Türkçe özet, 3-‹ngi-lizce özet, 4-Girifl, 5-Gereç ve Yöntem, 6-Bulgular, 7-Tart›fl-ma, 8-Kaynaklar, 9-Tablolar, 10-fiekil ve Foto¤raflar 
B) Olgu bildirileri için:
1-Bafll›k sayfas›, 2-Türkçe özet, 3-‹n-gilizce özet, 4-Girifl, 5-Olgu bildirisi, 6-Tart›flma, 7-Kaynaklar,8-Tablolar, 9-fiekil ve Foto¤raflar.
Bafll›k sayfas›:
Çal›flman›n ad› Türkçe ve ‹ngilizce, büyükharflerleolacak flekilde alt alta yaz›lmal›d›r. Yazarlar›n aç›kad› (küçük harf)-soyad› (büyük harf), ünvanlar›, çal›flt›klar› ku-rum ve çal›flman›n yap›ld›¤› kurum belirtilmelidir. Yaz› ile il-gili bilgi (kongrede sunulmufl olmas›, herhangi bir kurum des-te¤i, ald›¤› ödül vb) varsa belirtilmelidir. Yaz›fl›lacak yazar›nposta adresi ile telefon, faks ve e-posta adresleri yaz›lmal›d›r.
Özet:
Bafll›k sayfas›ndan sonra, ayr› bir sayfada araflt›rma vederlemeler için en fazla 250 kelimeyi, olgu bildirileri için 100kelimeyi aflmayan bir özet bulunmal›; özetin amaç, gereç-yön-tem, bulgular ve ç›kar›mlar alt bafll›klar› olmal›d›r. Türkçe öze-tin alt›nda ayn› düzendeki ‹ngilizce özet yer almal›d›r. ‹ngiliz-ce özette “aim, methods, results, conclusion” alt bafll›klar› ol-mal›d›r. Her yaz›da özetlerin hemen alt›nda Türkçe ve ‹ngiliz-ce 3-10 kelime aras›nda anahtar kelime verilmeli, anahtar keli-meler Index Medicus'un konu bafll›klar›na uygun olmal› ve ilkharflerine uygun alfabetik s›ralanmal›d›r.
Ana Metin:
Girifl, gereç ve yöntem, bulgular ve tart›flma bö-lümlerinden oluflur.Varsa teflekkür yaz›s›, kaynaklardan önce konulmal›d›r.
Olgu sunumlar›:
100 kelimeyi aflmayan bir Türkçe ve ‹ngiliz-ce özetten sonra, en az 3 kelimelik bir anahtar kelimeler k›sm›içermelidir. Ana metin, olgu/ olgular, tart›flma, kaynaklar bö-lümlerinden oluflmal›d›r.
fiekil ve Foto¤raflar:
Siyah-beyaz ve parlak ka¤›da bas›lm›flolmal› ve ayr› bir zarf içinde herhangi bir ka¤›da yap›flt›r›lma-dan gönderilmelidir. Grafikler ve teknik resimler çini mürek-kebi ile ayd›nger ka¤›d›na veya beyaz ka¤›da çizilmeli, ya dabilgisayarda yap›lmal›d›r. fiekil ve foto¤raflar da üç nüsha flek-linde gönderilmelidir. Her fleklin arkas›na fleklin yönü, numa-ras› ve ilk yazar›n ismi kurflun kalemle yaz›lmal›d›r. fiekillerinalt yaz›lar› ayr› bir ka¤›da, flekil numaras› bildirilerek yaz›lma-l› ve flekil numaralar› metin içinde mutlaka belirtilmelidir.Mikroskopik resimlerde büyütülme oran› ve boyama tekni¤iaç›klanmal›d›r.
Tablolar:
Ayr› bir ka¤›da çift aral›kl› olarak yaz›lmal›, tabloiçinde enine ve boyuna bölme çizgileri kullan›lmamal›d›r. Her tablonun üzerine numara (romen rakkam› ile) ve bafll›k yaz›l-mal›d›r. Tablo numaralar› metin içinde mutlaka kullan›lmal›-d›r.
Kaynaklar›n yaz›l›fl›:
Kaynaklar yaz›da geçifl s›ras›na göre numaraland›r›lmal› venumaralar parantez içinde olarak, cümle sonunda veya cümleiçindearaflt›r›c› ismi varsa bu isimden hemen sonra yaz›lmal›-d›r.Dergi isimleri Index Medicus'a uygun olarak k›salt›lmal›d›r.Yazar isimleri alt›y› geçiyorsa, ilk üç isim yaz›lmal› ve sonun-da Türkçe kaynaklarda "ve ark.", yabanc› dildeki kaynaklarda"et al" kelimeleri eklenmelidir.
Örnek:
Pizzo PA, Rubin M, Freifeld A, Walsh TJ. Child withcancer and infection. II. Nonbacterial infections. J Pediatr 1991; 119: 845-57.Yazar verilmemiflse kaynak afla¤›daki gibi yaz›lmal›d›r.
Örnek:
Coffeedrinking and cancer of the pancreas (editorial).BMJ 1981; 283: 628.
YAZARLARA B‹LG‹
 
Kaynak kitap ise afla¤›daki flekilde yaz›lmal›d›r.
Örnek:
Arceci RJ, Hann IM, Smith OP. Pediatic Hematology3rd ed. Massachusetts: Blackwell, 2006: 13-25.Kaynak kitap içinde bölüme ait ise afla¤›daki flekilde yaz›lma-l›d›r.
Örnek:
Shahlaee AH, Arceci RJ. Histiocytic disorders In: Ar-ceci RJ, Hann IM, Smith OP (eds). Pediatic Hematology thirded. Massachusetts:Blackwell , 2006: 340-60.
K›saltmalar
Bafll›k ve özette k›saltma kullan›lmamal›d›r. Metin içinde k›-saltma ilk kez kullan›ld›¤›nda önüne kelime veya kelimeler grubunun tümü aç›k olarak yaz›lm›fl bulunmal›d›r.
Yaz›flma adresi:
Prof. Dr. Ömer Devecio¤lu‹.Ü. ‹.T.F. Çocuk Sa¤. ve Hast. ABD.Pediatrik Hematoloji/Onkoloji BD.34390 fiehremini/Çapa/‹stanbulTel: (0212) 631 29 44Fax: (0212) 631 29 44E-Posta: odeveci@istanbul.edu.tr 
Yazarlar için"Kontrol Listesi":
1)Tüm yazarlar›n imzalad›¤› baflvuru mektubu2) Yaz›n›n 3 kopyas› (bafll›k sayfas›ndan itibaren numaraland›-r›lmal›d›r)*Bafll›k sayfas› (Çal›flman›n Türkçe ve ‹ngilizce ad›, ya-zarlar›n aç›k ad›, ünvanlar›, çal›flt›klar› kurum ve çal›flma-n›n yap›ld›¤› kurum, yaz›fl›lacak yazar›n posta adresi, tele-fon ve faks numaras›, e-mail adresi)*Türkçe ve ‹ngilizce özet (anahtar kelimeleri ile birlikte)*Giri*Gereç ve Yöntemler *Bulgular *Tart›flma*Kaynaklar *Tablolar *fiekil ve foto¤raflar 3) Yaz›y› flekil ve tablolar› ile birlikte içeren bir disket (disketüzerinde çal›flman›n ad› ve ilk yazar›n ad› bulunmal›d›r).

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->