Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QC-005-CRVENI

QC-005-CRVENI

Ratings: (0)|Views: 243 |Likes:
Published by Bobodyee
GLASNIK ISTRAŽIVAČKE RADIONICE V.N.L.S.C.G. BR.5
GLASNIK ISTRAŽIVAČKE RADIONICE V.N.L.S.C.G. BR.5

More info:

Published by: Bobodyee on Aug 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

 
 
GLASNIK ISTRAŽIVA
Č
KE RADIONICE V.N.L.S.C.G. - JANUAR 6006.G.I.S. - CRVENI BROJ 5.
RELACIJA RITUALA INICIJACIJE U
Č
ENIKASA VIŠIM STEPENOVIMA ŠKOTSKOG OBREDADREVNOG I PRIHVA
Ć
ENOG
Postoje tri bitne stvari koje se moraju upamtiti i uvek se na njih potse
ć
ati (iz rituala 33 stepena):"Ko smo mi, odakle dolazimo i koje su naše obaveze.Mi smo slaba bi
ć
a. Naš život je samo ta
č
ka izme
đ
u dve ve
č
nosti, prisustvo u trenutku izme
đ
ubeskraja prošlosti i beskrajne budu
ć
nosti. Ali ipak mi posedujemo sposobnost, da vidimo razliku izme
đ
udobra i zla i mi imamo Veru i Nadu koje su dve velike dobrobiti koje su podarene ljudima. Naša tela dolazeod elemenata i naše duše, koje jesmo, dolaze iz velikih izvora iz sveg postojanja. Mi putujemo ka grobu iodatle ka ve
č
nosti. Naša dužnost je da podnesemo patnje i da pod svim okolnostima delujemo pravedno."
DELOVI RITUALA PRVOG STEPENA
STEPENI ŠKOTSKOG OBREDA
Ja dovodim Gospodu: , ponizne Kandidate utonule u tamu, koji su bili redovnopreporu
č
eni i za koje je glasanje bilo povoljno. Oni dolaze po svojoj slobodnoj volji, dapristupe misterijama i privilegijama Slobodnog Zidarstva.Da li garantuješ za Kandidate? Jesi li siguran u njihovu dobronamernost?Onoliko koliko neko može da se stavi na mesto drugog i da sudi o njegovim mislima. Javam garantujem da su Kandidati slobodni ljudi dobrog ponašanja. U Slavu VelikogNeimara Svemira, oni su uspešno prebrodili Iskušenje Zemljom.Ovaj ma
č
koji ose
ć
ate na grudima je uvek spreman da kazni krivokletnika. On je simbolgriže savesti koja
ć
e rastrgnuti vaše srce, ako postanete izdajnik Bratstva u koje želite dabudete primljeni.Povez koji vam pokriva o
č
i je simbol slepila, u kome se nalazi
č
ovek savladan strastima,neznanjem i sujeverjem.
 
4° - iskušenje zemlje
TAJNI MAJSTOR 
 
Znajte Gospodo, mi se sastajemo u našim Hramovima da bismo zauzdali svoje strasti i dabismo se izdigli iznad bednih interesa koji more neupu
ć
ene. Na svom usavršavanju radimobez predaha. Navikavamo svoj duh na rad zasnovan na idejama
č
asti i vrlina, blagodare
ć
iPosve
ć
enju i uz pomo
ć
racionalnih alata koje
ć
ete na
ć
i u ovom Hramu. Ako budeteprimljeni kod nas, vi treba odlu
č
no da pristupite radu na intelektualnom i moralnomusavršavanju. Taj je posao težak i zahteva velike žrtve.Ho
ć
ete li uprkos tome da nastavite u svom nastojanju, da budete primljeni u SlobodnoZidarstvo?Kada ste potpisali molbu za prijem, upoznali ste osnovne principe Slobodnog ZidarstvaŠkotskog Obreda, Drevnog i Prihva
ć
enog, koji su zajedni
č
ki za sve regularne Obedijencijeu svetu, kome pripada i ova poštovana Loža. Podseti
ć
u vas još jednom na te principe:
-
Slobodno Zidarstvo proglašava, kao što je oduvek proglašavalo: postojanje jednogstvarala
č
kog principa, pod imenom Velikog Neimara Svemira.
-
Ono ne postavlja nikakve granice u istraživanju Istine da bi obezbedilo svimapotpunu slobodu i zahteva od svih toleranciju. Slobodno Zidarstvo je otvorenoljudima svih narodnosti, rasa i vera. Ono zabranjuje svaku versku i politi
č
kudiskusiju u Radionicama.
-
Cilj Slobodnog Zidarstva je da se bori protiv neznanja u bilo kom obliku. To je jednauzajamna škola,
č
iji se program ukratko može svesti na slede
ć
e: poštovati zakonezemlje, živeti
č
asno, služiti pravdu, voleti bližnjeg i raditi bez predaha za dobrobit
č
ove
č
anstva.
 
5° - pouka i zakletva
SAVRŠENI MAJSTOR 
 
 
 VELIKA NACIONALNA LOŽA SRBIJE I CRNE GORE
 
prvo putovanje - vazduh
- iskušenje vazduha
INTIMNI SEKRETAR 
 
Simboli
č
no, put koji ste prešli predstavlja ljudski život. Buka koju ste
č
uli predstavljanjegove strasti. Prepreke na koje ste naišli su slike teško
ć
a kojima je
č
ovek izložen, akoje ne može da savlada ako nije stekao veliku moralnu snagu i znanje.Te teško
ć
e su ve
ć
e za one koji nemaju Svetlost i ne znaju zakone koji vladaju Svemirom,te svojim postupcima rade nasuprot njima. Uspon, koji ste pokušali da savladate, završiobi se padom, da nije bilo bratske ruke koja vas je podržala u kriti
č
nim trenucima.Ovo iskustvo treba da vas podsti
č
e na mudrost u vašim namerama i na opreznost uvašem oduševljenju. Ono predstavlja Iskušenje Vazduhom drevnih misterija, koje dolaziposle Iskušenja Zemljom kojem ste bili podvrgnuti za vreme svog boravka u KabinetuRazmišljanja.
 
7° - pouka
 PREDSEDNIK I SUDIJA
 
drugo putovanje - voda
 
8° - iskušenje vodom
INTENDANT ZGRADA
 
Tokom drugog putovanja vi ste
č
uli manje buke i naišli ste na manje prepreka. Hteli smoda vam pokažemo da se one smanjuju pred
č
ovekom koji je uporan na putu vrlina.Me
đ
utim, on još nije oslobo
đ
en borbi koje
ć
e morati da izdrži da bi savladao svojenagone i strasti drugih ljudi. U toku ovog putovanja, po uzoru na drevne misterije, bili stepodvrgnuti Iskušenju Vodom.
 
9° - pouka
IZABRANIK DEVETORICE
 
tre
ć
e putovanje -vatra
 
10° - iskušenje vatrom
SLAVNI IZABRANIK PETNAESTORICE
 
Tišina. Zna
č
enje tog simbola je da život postaje tih i miran, kada se istraje na putu vrlina.Plamen kroz koji ste prošli je slika
č
etvrtog simboli
č
nog elementa naših predaka. Neka sevatra koja vas je obuhvatila pretvori u ljubav prema bližnjima i neka vam nadahne dela ire
č
i.Ne zaboravite nikada ovaj plemeniti princip:"Ne
č
ini nikada drugome ono što ne želiš da se tebi u
č
ini". A sada, otvorite široko svoje srce i saslušajte re
č
koja vas može odvesti u sredinu Hrama. “SPOZNAJ SAMOGA SEBE!” 
 
11° - pouka
UZVIŠENI IZABRANI VITEZ
 
polaganje zakletveJa,
 
,U ime Velikog Neimara Svemirai u prisustvu ove poštovane Lože,ispravno sazvane i propisno osve
ć
ene,Kunem se na tri Velika Svetla,Da
ć
u se punog srca i svom snagom posvetiti humanitetu.Da
ć
u shodno tome savesno ispunjavati svoje obavezeprema svojoj porodici, svom društvu,svojoj zemlji i društvu svih ljudi.Da
ć
u
ć
utati o obi
č
ajima i unutrašnjim stvarima Slobodnog Zidarstva i da ne
ć
u ni sa kim otome govoritikoga nisam sa sigurnoš
ć
u prepoznao kao Slobodnog Zidara.Da
ć
u biti poslušan zakonima Bratstvai udarcu
č
eki
ć
a Majstora.Da
ć
u prema mogu
ć
nostima podsticati rad moje Lože,da
ć
u joj posvetiti primereni deo moga vremena i radne snagei da je ne
ć
u nikada napustiti bez važnog razloga.Da
ć
u podržavati moju Bra
ć
u savetom i delomi da
ć
u tajne svakog Brata
č
uvati kao svoje vlastite.U slu
č
aju da prekršim Zakletvu,neka mi jezik bude iš
č
upan, grlo prerezanoi neka mi bude su
đ
eno kao osobi bez moralne vrednosti,nedostojnoj da pripada Slobodnom Zidarstvu.Neka tako bude. “ Ja, recite sada ponovo vaše ime i prezime, više volim da mi se grlo prese
č
e, nego daprekršim datu zakletvu”.Podignite sada desnu ruku i recite: “Kunem se”.
12° - pe
č
at ulaska uBratstvo
 VELIKI MAJSTOR ARHITEKTA
 
 
 VELIKA NACIONALNA LOŽA SRBIJE I CRNE GORE
 
Neka im se skine povez, neka vide i neka razmišljaju.
Č
 ASNI
S
TAREŠINA
 Ustanite Bra
ć
o, bez Stava.
[  
Sva Bra 
ć  
a (koja ih imaju) okre 
ć  
u ma 
č  
eve ka grudima Kandidata.
 ] 
 
Šta nedostaje našoj Novoj Bra
ć
i ?S
 VA
B
RA
Ć
 A
 Svetlost!
Č
 ASNI
S
TAREŠINA
Neka im se da Svetlost na moj tre
ć
i udarac
č
eki
ć
em!
[  
Obrednik i Pripemaju 
ć  
i masorrjt skidau poveze sa
č  
 ju Kandidata  ji.Ma 
č  
onoša izvodproizvoljnu scenu krivokletsva (pokazue Kandidaima beo 
č  
aršav umrljan krvlju krivokletnika) 
 i tj.
Ovi ma
č
evi okrenuti ka vama, najavljuju da
ć
e vam u slu
č
aju opasnosti svi Slobodni Zidaripoleteti u pomo
ć
; istovremeno vas upozoravaju da se ne možete nigde širom svetaskloniti od osvete Bra
ć
e koja su se zaklela da
ć
e kazniti vaše krivokletstvo i izdaju. Da lise kunete Bra
ć
o moja?
 
13° - otvaranje o
č
iju
KRALjEVSKI SVOD SOLOMONA
 
ponovni ulazak kandidataNova scena - Bratski lanac Vidite da je izgled ovog skupa izmenjen. Nema više prete
ć
ih ma
č
eva okrenutih ka vama.Sada vidite jedino Bra
ć
u koja obrazuju Bratski Lanac, simbol jedinstva Slobodnih Zidaraširom sveta. Pogledajte, i ako vidite bilo kog neprijatelja me
đ
u nama, izvršite svojeobe
ć
anje.
 
14° - nova svetlost
 VELIKI IZABRANIK POTPUNI ISVETLI ZIDAR 
 
Neprijatelj nije uvek ispred, on se naj
č
ć
e nalazi iza vas. Okrenite se!
 
15° - suo
č
avanje sa samimsobom
 VITEZ ISTOKA I MA
Č
 A
 
Naše ruke vas ujedinjuju za Bratstvo i za Oltar Istine.Njihov stisak vam najavljuje da vas ne
ć
emo napustitidokle god vam Istina, Pravda i Bratska Ljubav budu svetinja.Bra
ć
o moja, prekidamo Lanac ruku ali Lanac srca ostaje.
 
16° - bratski lanac
PRINC JERUSALIMA
 
Kandidati, sada kada ste otvorili o
č
i, osmotrite predmete stavljene na Oltar Zakletve. Tosu tri Velike Svetlosti Slobodnih Zidara. Sveta Knjiga je simbol tradicije. Uglomer je znak pravi
č
nosti, koji podsti
č
e ispravnost naših misli i dela.On je simbol moralnog zakona. Šestar, alat za merenje i pore
đ
enje, omogu
ć
ava nam daocenjujemo domet i posledice naših dela, koja treba da budu uvek bratska prema svima.Gospodo, postavite stopala pod pravim uglom a desnu ruku na tri Velike Svetlosti koje senalaze na Oltaru Zakletve.Potvr
đ
ujete li iskreno i bez ograni
č
enja sve
č
anu zakletvu, koju ste položili pre nekolikotrenutaka, sa povezanim o
č
ima? Ukoliko potvr
đ
ujete, odgovorite mi pojedina
č
no sa:Da, ja potvr
đ
ujem i zaklinjem se.
 
17° - pouka o tri velikasvetla
 VITEZ ISTOKA I ZAPADA
 
Brate Ma
č
onošo, dovedi Kandidate na Istok.U Slavu Velikog Neimara Svemira!U ime Univerzalnog Slobodnog Zidarstva!I pod zaštitom ove poštovane Lože:Ja te stvaram .....
Č
inim ..... I primam ....kao U
č
enika Slobodnog Zidara, Prvog stepena, Škotskog obreda Drevnog i Prihva
ć
enog, ikao
č
lana ove Poštovane Lože Svetog Jovana, osnovane na Orijentupod posebnim nazivom .Ustani Brate, jer od sada ne
ć
eš imati drugog naziva me
đ
u nama.Primi moj bratski poljubac u ime sve Bra
ć
e.
 
18° - dolazak na Istok iposve
ć
enje
SUVERENI PRINC RUŽINOGKRSTA
 
Bra
ć
o moja, sada mogu da vam kažem da u Slobodnom Zidarstvu postoje razli
č
itistepeni. Svaki od tih stepena poseduje posebne tajne, koje se saopštavaju novim
č
lanovima prema njihovim zaslugama. Mi
ć
emo vam sada saopštiti tajne Prvog stepena ukoji ste primljeni.Brate Ma
č
onošo i Brate Obredni
č
e, odvedite našu novu Bra
ć
u izme
đ
u stubova.Brate Drugi Nadzorni
č
e, po
č
nite sa obukom naše nove Bra
ć
e.
 
19° - hijerarhija
 VELIKI SVEŠTENIK 
 
 
 VELIKA NACIONALNA LOŽA SRBIJE I CRNE GORE

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->