Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QC-011-CRVENI

QC-011-CRVENI

Ratings: (0)|Views: 356 |Likes:
Published by Bobodyee
GLASNIK ISTRAŽIVAČKE RADIONICE V.N.L.S.C.G. BR.11
GLASNIK ISTRAŽIVAČKE RADIONICE V.N.L.S.C.G. BR.11

More info:

Published by: Bobodyee on Aug 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

 
 
GLASNIK ISTRAŽIVA
Č
KE RADIONICE V.N.L.S.C.G. - APRIL 6006.G.I.S. - BROJ 11. - CRVENI
 AKACIJA 
Ponad tri stepena Plave Lože uzdižu se dvevelike grane viših stepenova Slobodnog Zidarstva.Pored toga što svi Masoni nepobitno priznajusuverenost i celovitost simboli
č
nog znanja i iskustvaPlave Lože
č
itavi nizovi viših stepenova se uzdižukao dalje lekcije i dalje usavršavanje MajstoraMasona.Simboli
č
no znanje Jovanovskih stepenova je kompleksno u
č
enje o
č
oveku i univerzumu izaista sve što sledi u višim stepenovima se odistamože prepoznati i zaista se poznaje iz ta prva tristepena kao usavršavanje mnogih ljudskih osobina isuo
č
avanje sa izazovima duše.Pored toga što postoji izuzetno mnogouporednih redova sa svojim strukturama imnogolikim nazivima stepenova svi oni se uklapajuu dva osnovna sistema, Obred Jorka i ŠkotskiObred. Ova dva sistema su neprikosnovenonajrašireniji i najcelovitiji sistemi viših stepenovaMasonerije.Ono što
č
ini vezu ova dva sistema i vezukojom su oni povezani jeste Misterija KraljevskogSvoda i otkrivanja Tajne Re
č
i, koja je u tre
ć
emstepenu bila izgubljena. To je veoma bitna veza iokosnica dubokih misterija ezoteri
č
nog znanja kojese nazire i isplivava u višim stepenovima.Ezoteri
č
nost sama po sebi nije cilj višihstepenova, ali je upravo iz njih iznedreno dostahermeti
č
nih ideja koje su obeležile tok i održavanjetajnih znanja. Tako
đ
e, iako u višim stepenovimasti
č
emo moralna i eti
č
ka znanja, uz primenu istorijei filozofije ta specifi
č
na ezoteri
č
nost se održala uvibracijama tajnih re
č
i i znakova, a pogotovo uizvesno postojanje Ogranka Masonerije koji kaosenka prati Jork i Škotski obred, a koji sam po sebi isvom izjašnjavanju daje naglasak na otvorenostiinicijata ka hermeti
č
nom, okultnom, alhemijskom ikabalisti
č
kom znanju. Taj tre
ć
i ogranak jeste Devnii Primitivni Obred Memfisa i Mizraima.U Jork Obredu, iznad prva tri stepenauzdižu se tri grupe po tri stepena. Te tri grupe suOdeljak Majstora Znaka, Kripti
č
ni Red i Viteški Red.Majstora znaka
č
ine stepenovi Bivšeg Majstora, Veoma Izuzetnog Majstora i Majstora KraljevskogSvoda. Kripti
č
ne stepenove
č
ine Kraljevski Majstor,Izabrani Majstor i Nadasve Izuzetni Majstor, a Viteškestepenove tj. Redove
č
ine Znameniti Red Ruže iKrsta, Red Malte i Red Hrama.U Škotskom Obredu nad tri stepena se uzdiže još 30 viših koji su razdeljeni u Ložu Usavršavanja,Savet Prin
č
eva Jerusalima, Suvereni Odeljak Prin
č
evaRuže i Krsta, Suvereni Savet Vitezova Kadoša,Konzistorijum i Vrhovnog Saveta Škotskog Obreda.Iako mnogi veruju da je tre
ć
i stepen, MajstorMason, najviši stepen u Masoneriji, te iako svipriznaju to zvani
č
no, nezvani
č
no, oni koji teže daljemusavršavanjem shvataju da nakon toga mora slediti još nešto što nadopunjuje osnovna simboli
č
naznanja. Shvata se da viši stepenovi jesu daljenapredovanje na stazi samospoznaje. Uvi
đ
a se da Akacija koja je bila na grobu Majstora Hirama Abifazna
č
i nešto više. Akacija predstavlja više stepenove, Akacija zna tajnu.Na po
č
etku moramo prihvatiti jednu vrloozbiljnu
č
injenicu, a to je da u Jork Obred mogu u
ć
isamo oni koji ispovedaju Hriš
ć
ansku veru, a da jeŠkotski Obred otvoren za sve. To je u neku rukurazumljivo sa stanovišta da se u višim stepenovimaJorka akcenat daje na Viteštvo, tj. na pripadnostRedu Hramovnika koji su
č
uvari Hriš
ć
anstva, dok nasuprot tome Škotski Obred putem svojihmisterijskih i alegorijskih rituala otvara vrata za li
č
nousavršavanje svima, daju
ć
i mogu
ć
nost da svakivernik shvati u
č
enja viših stepenova kroz dramatiku ilekcije stepenova u odnosu spram svoje vere.Kao što je napomenuto stepen KraljevskogSvoda postoji i u jednom i u drugom Obredu, ali jeput do tih stepenova dijametralno nasuprotan,nadopunjuju
ć
i i inspirativan. Ova dva Obreda takopredstavljaju dve struje ili dve škole znanja, koje nastazu samospoznaje gledaju sa dve ta
č
ke daju
ć
iinicijatima mogu
ć
nost sagledavanja prirodestepenova sa razli
č
itim iskustvima i poukama. Tako,dok se u Škotskom Obredu susre
ć
emo sa nizomstepenova u kojima se prati potraga za ubicamaMajstora Hirama, izvršenje kazne i osvete na raznena
č
ine, kao i sakupljanje onih koji su moralno i eti
č
kipro
č
ć
eni i posve
ć
eni pod okrilje Velikog KraljaSolomona i njegove upravne vlasti koja usmerava
VELIKA NACIONALNA LOŽA SRBIJE I CRNE GORE
 
gradnju Hrama, u Obredu Jorka se sti
č
e znanje osamoj izgradnji Solomonovog Hrama.Stepen Kraljevskog Svoda je mestoukrštanja dva Obreda, mesto njihovog dodira ime
đ
usobnog priznavanja tradicije. To je mestoukrštanja životnih sila viših stepenova. To je stepenkoji razotkriva devet lukova drevnog Hrama u kome je sa
č
uvana Tajna Re
č
Majstora Masona.U stepenu Kraljevskog Svoda u ObreduJorka, koji važi za predivnu ceremoniju, kandidatprati uništenje Hrama Kralja Solomona, sedamdesetgodina zarobljeništva u Vavilonu i kona
č
ni povratak u Svetu Zemlju da bi se pomoglo u ponovnojizgradnji Hrama za Najvišeg Boga.Bitan stepen je i Majstor Znaka, koji naizvestan na
č
in nadopunjuje stepen Pomo
ć
nika ukome iako neshva
ć
eni, zanemaren i odguran Nekomože odba
č
eni kamen na
č
initi Ugaonim Kamenom.Za ovaj stepen je naravno, bitan Znak. Ovaj znak jetrostruki Tau u Trouglu. Na prvi pogled on možesimbolisati svetost tri stepena Plave Lože i njihovupovezanost u Jednu celinu koja omogu
ć
avaizgradnju Hrama u koji bi se nastanio Sveti Duhkada se Hram izgradi. Taj simboli
č
ni trougao je ispuštanje Carstva Nebeskog.Iako je kandidat za Majstora Znaka vredniradnik, Majstor na gradilištu, jedan od Majstoramože shvatiti šta Znak predstavlja i time prona
ć
ipravi Kamen za utvr
đ
ivanje
č
vrstine Hrama koji segradi. Svaki Majstor doprinosi izgradnji, znaju
ć
isimbolizam i strukturu na kojoj po
č
iva Hram, a onošto za Hriš
ć
ane Obreda Jorka uvek jeste središnjamisterija je Vera u Isusa Hrista.Sam Znak ovog stepena ima izuzetnuvažnost. Ona se ogleda u tome što povezuje krozvreme i prostor sve Hramove koji su bili gra
đ
eni zaBoga - Enohov hram, Solomonov hram, Herodovhram i u današnje vreme Roslinsku kapelu. Onošto je bitno za ove hramove je veza krozprepoznavanje Znaka Trostrukog Tau. Ono što jeveza svakog od ovih hramova je što se u Svetinjinad Svetinjama u Hramu, u posebnoj odaji
č
uvaoZavetni Kov
č
eg.Budu
ć
i da je Zavetni Kov
č
eg temeljhriš
ć
anske, monoteisti
č
ke vere tako i sam Znak predstavlja mesto u kome je utemeljena silabožanskog uticaja na Zemlji. Ono što se nalazi uZavetnom Kov
č
egu je vrednije od svog zlata kojesija oko njega. Znak ozna
č
ava mesto ukorenjivanjaduhovne sile Masonskih Obreda. Te sada vidimo dadok su jedni služitelji Kralja Solomona sprovodiliPravdu, drugi su bili zaduženi za nastavak izgradnjeHrama.Bitno je tako
đ
e uvek imati u svesti daosveta i sprovo
đ
enje pravde u višim stepenovimaŠkotskog Obreda predstavlja li
č
nu samo-analizu iintrospekciju, spoznavanje svojih osobina,utvr
đ
ivanje vrlina na sagledanim i savladanim li
č
nimmanama, dok nastavak gradnje može da se izvršisamo ako se te osobine istinski manifestuju. DvaObreda prakti
č
no ne mogu da postoje jedan bezdrugog. Oni su civilizacijska okosnica duhovnogpostignu
ć
a putem moralnih i eti
č
kih sistemausavršavanja. Stalnim suo
č
avanjem sa misterijama ilekcijama ovih stepenova Ljudi bivaju vo
đ
eni kaevoluciji i napretku. Hram Duha se gradi.Stepen Kraljevskog Svoda je vrhunac jednogniza u procesu Inicijacije, vrhunac pouka kojeproisti
č
u iz Simboli
č
nih stepenova. Što je naizgledbilo izgubljeno - na
đ
eno je.Nakon osloba
đ
anja od višegodišnjegzarobljeništva narod se ponovo angažuje na izgradnjiHrama i baš tada dolazi do otkri
ć
a koje baca svetlona najve
ć
e od svih Masonskih blaga - dugoizgubljenu Re
č
Majstora Masona. Ovo Imeupotpunjuje svo Masonsko znanje i daje stalnuinspiraciju na stazi samospoznaje.Prva pouka je da se narod tj. svekolikeosobine moraju pro
č
istiti od nevrlina, da bi zatimli
č
no
č
ovek u radu na sebi zalazio u svoje dubineduše i otkrivao misterije vlastite kreacije - onogakako ga je Bog, Veliki Neimar svih svetova na
č
inio,da bi u samom središtu sebe našao tu Re
č
, tusuštinsku Vibraciju koja je Ime Boga - da bi u samomsredištu sebe našao Boga - spoznao Boga.Jork Obred i Škotski Obred slave ovaj stepenkao centralnu spoznaju na putu viših stepenova. Koovo ne spozna ne može svoju prirodu usmeriti jošviše, a više zna
č
i da je samospoznaja izvršena i da iznje sledi služenje
č
ove
č
anstvu na suptilnijim imo
ć
nijim nivoima - a to ne može
č
initi neko ko nijepotpuno odan Duhu Božijem, ko sebe ne poznaje i kone vidi taj Duh u vemu i svim ljudima Sveta.Da Majstor Hiram nije poznavao ovu tajnukako bi je sa
č
uvao za sebe i odneo je u grob? Da li seto može saopštiti drugima i da li se ona možerazotkriti onima koji je nisu vredni? Ne. Ta Tajnaobitava u ljudima i na silu i prevaru putem izdaje imanipulacije se ne može otkriti. Ova Tajna time jestepotpora na kojoj svaki Majstor Mason zasniva svojRad. U smrti ona je izgubljena i iz zemlje ona semože prona
ć
i - putem samospoznaje. Akacija se uzdiže još više. Njene grane sežuka nebu. Kripti
č
ni stepenovi Obreda Jorka suparalelni Stepenovima Ruže i Krsta u ŠkotskomObredu. Dvojnost i razli
č
itost se ogledaju u tome dau Škotskom Obredu Krst predstavlja Rad,požrtvovanost i patnju, dok Ruža predstavljaDuhovnu svest i svetlost koja isijava iz toga, a uObredu Jorka kripti
č
nost predstavlja skrivene odaje uHramu u kojima su skrivena Blaga i dragocenostiKralja Solomona. Re
č
Boga se
č
uva u kripti Hrama, u
VELIKA NACIONALNA LOŽA SRBIJE I CRNE GORE
 
Zavetnom Kov
č
egu. Ta svetlost se
č
uva u dubiniduše.Stepenovi Kraljevskog Majstora, IzabranogMajstora i Nadasve Izuzetnog Majstora u ObreduJorka
č
ine celinu u kojoj duša sazreva u svetlosti Velikog Imena bude
ć
i sve svoje kvalitete. U duhuHriš
ć
anstva ovo je put kojim se stupa i ulazi ublizak kontakt sa Redovima kojima se možepristupiti ako je posve
ć
enost i vredno
ć
a tolikosazrela i usavršena da kandidat biva prepoznat kavredan
č
ovek, poštovan i cenjen zbog ljudskihosobina i vrlina, a sagledan i kao onaj koji jeodbacio svoju slavu zarad slave Božije. Ulaze
ć
i daljeu više stepenove ulazi se u Viteške Redove,
č
ije suosobenosti korespodentne smislu stepenovaŠkotskog Obreda.
VELIKA NACIONALNA LOŽA SRBIJE I CRNE GORE
Upravo su Vitezovi Templari bili zaduženi zatraganje za skrivenom kriptom Herodovog Hrama iupravo su oni pronašli drevno blago skriveno poddevetim svodom time stekavši izuzetnu mo
ć
koju supreneli i o
č
uvali do danas i mimo svih istorijskihpotresa. Ti potresi nisu uzdrmali gradnju HramaDuha.Dva Obreda su svaki svojim stazamapreneli to Blago do novog mesta koje je obeleženoZnakom Hrama, do mesta koje je novi centarduhovne mo
ć
i Masonerije - upravo do te neobi
č
negra
đ
evine u Roslinu.Za hriš
ć
ane je veoma bitno da shvate dao
č
uvanje Zavetnog Kov
č
ega i starih zapisa koji susa
č
uvani u kriptama hrama predstavlja o
č
uvanje
č
istog gnosti
č
kog hriš
ć
anstva Esenske zajednice izvremena živoga Isusa Hrista - koje je u neku rukuopozitno istorijskom hriš
ć
anstvu koje je htelo dazatre odane
č
uvare Hriš
ć
anstva - Bra
ć
u Templare.Red Hrama je stvoren da bi
č
uvao Znanje i Svetlostkoja isijava iz njega, da
č
uva temelj hriš
ć
anstva,zavete naroda i boga i deset zapovesti koje su temeljsve ljudske i duhovne vrline.Zarad potrebe o
č
uvanja celine znanja ibogatstva Red je bio podeljen u tri celine. Malteškivitezovi su dobili upravu nad ovozemaljskimimanjima, Red Ruže i Krsta je nasledio duhovna,ezoteri
č
na i okultna znanja, a Red Hrama je nastavioda
č
uva Lozu Davida i Solomona - da
č
uva Sveti Gral.Slobodno zidarstvo je prakti
č
no stvoreno da bisa
č
uvalo simboli
č
no i intelektualno znanje drevnihmisterija u bazi
č
nom smislu bivaju
ć
i potpora svakomod ova tri Reda.U samom prenosu znanja simbol Akacije kojase uzdiže nad grobom Majstora Hirama Abifa je bioZnak da se nad simboli
č
nim znanjem uzdiže višeznanje. Da znanje ide JOŠ DALJE.Ovde je zanimljiva paralela izme
đ
u tre
ć
eg itrideset i drugog stepena u kojima se na razli
č
it na
č
inprikazuje smrt Majstora. U tre
ć
em Majstor umire
č
uvaju
ć
i tajnu, a u trideset i drugom Majstor - VitezHramovnik umire u potpunom predavanju zasveopšte dobro. Nakom tre
ć
eg stepena vidimo daMisterija ide JOŠ DALJE, a da za
č
oveka koji jetrideset i drugi stepen puta NEMA DALJE. Ono što je"dalje" može biti samo Jedinstvo sa Bogom.
Br.S.Š. M.K.U.
Č
.St. "Q.C."
 
MEMFIS I MIZRAIM - DREVNI I PRIMITIVNI OBRED 
I.
Obred Jorka (postoje dve "grane" koje serazlikuju - engleska i ameri
č
ka) je hriš
ć
anizovanalinija hramovni
č
ke Masonerije najzastupljenija uzemljama engleskog govornog podru
č
 ja. Škotskiobred je skup filozofskih i istorijskih stepenova -prakti
č
no je najbrojniji po
č
lanstvu - i najpristupa
č
niji,pošto se je za dobijanje 32 stepena (u Americi)neophodno odvojiti jedan vikend i 150 dolara (uz štase dobijaju i prsten 14° i knjiga o Obredu)! Gotovoda ve
ć
ina svetskih obedijencija i Velikih Loža radi posistemu Škotskog Obreda od 33 stepena. ObredMemfisa i Mizraima je po brojnosti manji, ali zatoobiluje u mnoštvu viših stepenova -
č
ak 95operativnih (i još par titularnih - upravnih). OvajMasonski Obred ili Sistem je potpuno ezoteri
č
an ihermeti
č
an.
Ve 
ć  
ina Bra 
ć  
e Masona nikada ne napreduje dalje od tre 
ć  
eg stepena Plave Jovanovske Lože. To i nije problem budu 
ć  
i da postoji opšte priznavanje da je stepen Majstora Masona najviši stepen u Masoneriji.
Da, simboli
č
noj Masoneriji.Prakti
č
no postoje tri grane viših stepenovakoji su najzastupljeniji. To su tzv. Obred Jorka,Škotski Obred (A.A.S.R.) i Drevni i Primitivni ObredMemfis-Mizraima. Uz njih tiho idu ŠkotskiRatifikovani Obred, Švedski Obred, Francuski Rituali Templarski-Škotski Ritual. Ostali Obredi, kojih jepravo mnoštvo su donekle ili inkorporirani iliizuzetno sli
č
ni navedenima, a uz to imaju veomamalo
č
lanova, te sami po sebi ne
č
ine regularneobedijencije i strukture.Svi obredi imaju neprikosnovenu osnovu usimboli
č
na tri stepena Plave Lože (uz napomenu dase kod kod Memfis-Mizraima plava loža ne razlikujeod Škotskog Obreda, a kod Mizraim-Memfisa se

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Marjan Moskov liked this
dusandusan7 liked this
Bozidar Micic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->